up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله هورمون اکسين PDF
QR code - هورمون اکسين

هورمون اکسين

کاربرد هورمون اکسين در باغباني

● بيوسنتز اکسين
ساخت اکسين عمدتا در بخشهاي مريستمي گياه بخصوص ، جوانه هاي راسي و برگهاي جوان صورت مي گيرد. در پژوهشهاي اوليه در مورد اکسين گفته شده بود که چون اندول استيک اسيد از نظر ساختمان شيميايي شبيه اسيد آمينه تريپتوفان است احتمالا از تريپتوفان ساخته مي شود. بعد از شناسايي عناصر راديواکتيو و استفاده آنها در تحقيقات زيستي ، اين نظر تائيد شد.
با بکارگيري کربن راديواکتيو (کربن ۱۴) مسير تشکيل اندول استيک اسيد (IAA) در بسياري از گياهان شناخته شده است که شامل مسير زير مي باشد: اسيد آمينه تريپتوفان بوسيله واکنش دآميناسيون به اندول پيروويک اسيد تبديل مي شود. سپس اين ماده بوسيله واکنش دکربوکسيلاسيون به اندول استالدوئيد تبديل مي گردد.اندول استالدئيد تحت تاثير واکنش دهيدروزناسيون به اندول استيک اسيد تبديل مي شود.
● نقش اکسين ها در گياه
▪ طويل شدن سلولها و اندام:
کلا طول شدن سلولها فقط در حضور اکسين روي مي دهد. اکسين در غلظتهاي بالا اثر بازدارندگي روي اين مرحله از رشد دارد مثلا غلظتي از اکسين که باعث ويل شدن ساقه مي شود، طويل شدن ريشه را کند مي سازد.
▪ جلوگيري از ريزش برگ:
اکسين از ريزش برگها جلوگيري مي کند و ريزش ميوه هاي رسيده را به عقب مي اندازد.
▪ تسريع در رسيدن ميوه:
اکسين رسيدن کامل ميوه ها را تسريع مي کند.
▪ پارتنوکارپي:
اين اصطلاح به ميوه هاي بدون دانه گفته مي شود که بطور طبيعي در برخي گونه ها روي مي دهد و در بعضي گونه ها هم مي توان آن را با بکارگيري هورمون اکسين تحريک کرد.
● اثرات سمي اکسين
استفاده از غلظتهاي نسبتا زياد اکسين باعث تغيير شکل برگ ، ساقه ، ريشه ، رنگ پريدگي برگها ، جلوگيري از طويل شدن ساقه و ريشه و جلوگيري از باز شدن گلها مي شود. از اين خاصيت اکسين ها در از بين بردن علفهاي هرز و ديگر گياهان مزاحم به عنوان علف کش استفاده مي شود.
● نحوه انتقال اکسين
انتقال اکسين در اندامهاي هوايي گياه از بالا به پايين و در بافتهاي پارانشيمي در داخل آوندهاي آبکشي انجام مي گيرد. نحوه انتقال اکسين در ريشه هم از نوک ريشه به سمت بالاي ريشه صورت مي گيرد.
● نقش اکسين در باغباني
▪ تنک کردن
پايداري ميوه هاي در حال رشد و گلها و برگها بستگي به تعادل بين اکسين داخل آنها و مقدار اکسين ساقه دارد. هر وقت اين تعادل بهم بخورد در محل اتصال دمبرگ با ميوه يا دمگل به ساقه يک لايه چوب پنبه اي بوجود مي آيد و اندام مربوط از درخت جدا مي شود و ريزش مي کند. اين امر در ميوه کاري اهميت زيادي دارد. چون درختان ميوه زيادي توليد مي کنند اگر همه آنها روي درخت بماند ولي محصول از نظر کيفي نامرغوب مي شود ثانيا به علت کمبود مواد غذايي ريزش مي کنند ثالثا درخت ضعيف مي شود. براي جلوگيري از اين موارد با استفاده به موقع از محلولهايي از انواع اکسين گلهاي ضعيف را وادار به ريزش مي کنند يا به اصطلاح محل تنک کردن انجام مي دهند.
▪ توليد بافت پينه اي
هر وقت درخت به دلايلي از جمله هرس و قلمه گيري زخم شود، سلولهاي پارانشيمي ناحيه زخم با ايجاد بافت يکنواخت محل زخم را ترميم مي کنند اين بافت که پينه نام دارد داراي اکسين زيادي دارد.
▪ جلوگيري از ريزش ميوه قبل از برداشت
براي اين منظور ۴ - ۳ هفته قبل از برداشت ميوه از ترکيبات مختلف اکسيني به غلظت معيني استفاده مي شود.
▪ کاهش ترک خوردگي ميوه گيلاس
ميوه هاي گيلاس بعد از بارندگي دچار ترک خوردگي مي شوند که با مصرف ترکيبي از اکسين با غلظت معين ۳۵ روز قبل از برداشت مي توان از اين پديده جلوگيري کرد
ريشه دار کردن قلمه ها
ريشه دار کردن قلمه ها به کمک اکسين يکي از کاربردهاي مهم اين ماده در باغباني است
جلوگيري از رشد نوکها و پا جوشها
پس از هرس شديد گياهان ، تعدادي شاخه غير بارور بنام نوک توليد مي شود که بايد هرس شوند. اگر محل زخم هرس را با کمک اکسين محلول پاشي کنيم از رشد نوکها جلوگيري مي شود که اين ماده براي جلوگيري از رشد پاجوشها (پاگياه) نيز بکار مي رود.
▪ رشد طولي شاخه
چون جوانه انتهايي شاخه داراي اکسين زيادي است و باعث رشد سريع طولي شاخه مي شود.

عمل همه اندام هاي بدن از ماهيچه تا قلب، از بلنداي قد تا نوك انگشتان، عصبانيت و شعف، وسوسه و نيازها، خواب و بيداري، گرسنگي و سيري، همگي وابسته به عمل ه ...

هورمون رشد (growth hormone) ، يک پلي پپتيد متشکل از ۱۹۲ اسيد آمينه است که در ساختمان آن دو پيوند دي سولفور وجود دارد. هورمون رشد در گونه هاي مختلف متف ...

هورمون رشد (growth hormone) ، يک پلي‌پپتيد متشکل از 192 اسيد آمينه است که در ساختمان آن دو پيوند دي‌سولفور وجود دارد. هورمون رشد در گونه‌هاي مختلف متف ...

جيبرلين يکي از هورمونهاي گياهي است که نقش مهمي در رشد و نمو گياهان بازي مي کند. نام جيبرلينها به علت کشف تصادفي در ژاپن در قارچ آسکوميست انگل برنج به ...

بعد از ماهيان باله دار(Finfish)، سخت پوستاني مانند ميگوي دريايي، ميگوي آب شيرين، خرچنگ ، لابستر و ... از اهميت بالايي در آبزي پروري برخوردارند. سيستم ...

Simpson و همكاران (۱۹۲۰) براي اولين بار گزارش نمودند كه عصارهِ هيپوفيز، موشهارا وادار به شيردهي مي كند. در سال ۱۹۴۵ شيميداني به نام Leeموفق به جداسازي ...

▪ افزايش بازده و استفاده از اسيد آمينه ▪ افزايش سنتز شير و تركيبات طبيعي آن ▪ افزايش مصرف مواد مغذي در جهت سنتز شير ▪ بافت پستاني افزايش فعاليت ترشحي ...

● مقدمه: ماهيان داراي الگو هاي رفتار توليدمثلي جالبي هستند که با اکولوژي آنها ارتباط متقابلي دارد.در واقع آزاد کردن گامتها توسط ماهي ها نيازبه همزماني ...

دانلود نسخه PDF - هورمون اکسين