up
Search      menu
اقلیم و هواشناسی :: مقاله هواشناسي PDF
QR code - هواشناسي

هواشناسي

هواشناسي سينوپتيكي

در پديده هاي هواشناسي كه در مقياس سينوپتيكي رخ مي دهد، بررسي وضعيت جوي مناطق خيلي وسيعي كه حتي در بعضي حالات تمام نيمكره زمين را در بر مي گيرد لازم و ضروري است. در اين زمينه از هواشناسي بيشترين بهره گيري از نقشه هاي سينوپتيكي انجام مي شود.
● شبكه ايستگاههاي ديده باني
براي رفع احتياجات پيش بيني هواشناسي ، شبكه ايستگاههاي ديده باني تأسيس شده است، كه قسمتهاي زيادي از سطح زمين را در بر مي گيرد. براي مطالعه وضعيت جوي در مقياس سينوپتيكي لازم است كه ديده بانيهاي از ايستگاههاي هواشناسي به تعداد زياد ، بطور همزمان و در فواصل زماني منظم دريافت شوند. اين ايستگاهها ممكن است در روي خشكي بيش از ۱۰۰ كيلومتر از همديگر فاصله داشته باشند، ولي در روي اقيانوسها اين فاصله به مراتب خيلي بيشتر است. با روش سينوپتيكي تنها الگوهاي كلي بدست مي آيند، ولي بيشتر الگوهايي كه مورد توجه است از فواصل بين ايستگاهها به مراتب بزرگتر است. موفقيت اين روش به مهارت ديده بانان در تهيه گزارشات به موقع و معرف شرايط دقيق جوي بستگي دارد.
● انواع نقشه هاي سينوپتيكي
تنها راه پيگيري وضعيت جوي در روي مناطق بسيار وسيع از سطح كره زمين ثبت اين اطلاعت در روي نقشه اي خلاصه مي باشد. بعضي از عوامل وضعيت جوي را مي توان با مقادير عددي بيان كرد و آنها را بصورت اعداد پلات نمود. اين عوامل شامل فشار ، درجه حرارت ، درجه حرارت نقطه اشباع و غيره است. براي ساير عوامل جوي نظير ابر و انواع ريزشهاي جوي علائم قراردادي بكار مي رود. چنين نقشه اي براي زمان و منطقه مشخصي نقشه سينوپتيك ناميده مي شود. اين نقشه ها در سطح زمين بر مبناي ديده بانيهاي هواشناسي ديده بانان در سطح زمين با استفاده از ادوات سطح زمين پايه گذاري مي شود.
● توده هاي هوا
معمولا نقشه هاي سينوپتيكي مناطق وسيعي مشخص مي كند كه در آنها هوا داراي خصوصيات مشابهي است. چنين جرمي از هوا سطح به سطح از نظر درجه حرارت و محتواي رطوبت در فواصل افقي زيادي يكسان است، اين جرم عظيم از هوا را توده هوا مي نامند. قسمتي از سطح كره زمين كه در آن توده هوايي استقرار مي يابد و به تدريج خصوصيات ويژه آن سطح را دريافت مي دارد، منبع توده هوا ناميده مي شود.
● جبهه ها
در فاصله بين دو توده هوا منطقه اي بنام منطقه انتقال وجود دارد. در اين منطقه مشخصه هاي يك توده هوا بتدريج به مشخصه هاي توده ديگر تغيير مي يابد. اين ناحيه را منطقه جبهه اي مي نامند. اغلب كلمه جبهه براي توصيف چنين ناحيه اي بر روي نقشه هاي سينوپتيك بكار مي رود. هيچ دو جبهه اي كاملا شبيه به هم نيستند.
● كم فشارهاي جبهه اي
قطاع گرم مختلط در كم فشارها از مشخصه هاي نسبتا عادي نقشه هاي سينوپتيكي در نواحي برون حاره اي مي باشد. لكن موج كم فشار ايده آل بايستي صرفا به عنوان مدل در نظر گرفته شود. در عمل هيچ دو كم فشار جبهه اي دقيقا مشابه يكديگر نيستند، اگر چه اكثرا آنها داراي بعضي از خصوصيات اين نوع مدل هستند.
● اثرات كوهستان بر روي كم فشارهاي جبهه اي
جبهه هاي همراه با كم فشارهاي جبهه اي ممكن است بطور قابل ملاحظه اي توسط تاثير كوهستانها تعديل شوند. به ويژه تمايل به ضعيف شدن بادها و صافي آسمان وضعيتي است كه در پشت موانع كوهستاني باعث تعديل توده هاي هوا مي شود. بنابراين در فصل تابستان هوا در طرف پشت كوهستان تمايل دارد گرمتر از هواي نواحي مجاور خود باشد. برعكس در فصل زمستان در همين ناحيه هوا نسبت به هواي اطراف خود سردتر است. بدين ترتيب توده هاي هوايي جديد و محلي بدين شكل بوجود مي آيند. به هر صورت هر مانع كوهستاني بر حركت جبهه اثر مي گذارد.
● كم فشارهاي بدون جبهه
كم فشارهاي بدون جبهه بطور اصلي بر دو نوع كم فشارهاي حرارتي و كم فشارهاي كوهستاني تقسيم مي شوند. كم فشارهاي حرارتي همراه با گرم شدن سطح زمين يا ناپايداري عمودي مي باشند و حال آنكه كم فشارهاي كوهستاني در پشت دامنه هاي كوهستاني تشكيل مي شوند. لايه هاي جو نزديك سطح زمين در معرض نامساوي گرم شدن قرار مي گيرند، اين موضوع به مقدار زياد به توزيع نواحي خشكي و دريا مربوط مي شود و در نتيجه نواحي گرمتر تمايل دارند جزء مناطق كم فشار باشند.

آن بخش از علوم زمين را که به مطالعه اتمسفر (هواسپهريا جو) سياره زمين مي پردازد، علوم اتمسفري مي‌نامند. شاخصترين اين علوم هواشناسي و آب و هواشناسي ...

مطالعة و بررسي جو هميشه مورد نظر دانشمندان ايراني بوده است ، از اين رو خيلي از دانشمندان نجوم در آثار خود بخشي را به مسائل جوي اختصاص داده اند .محمد ب ...

در جهان از عمر رسمي رشته هواشناسي بيش از يك قرن مي گذرد. اين رشته در ايران نيز سابقه زيادي دارد. اما مردم ما اعتماد چنداني به اين سازمان ندارند. امروز ...

ماهواره‌هاي آب و هوائي اولين بار توسط آمريكائي‌ها و در سال 1960 براي مشاهده و دريافت اطلاعات واقعي آب و هوائي به آسمان پرتاب گرديدند. در آگوست همين سا ...

از زمان باستان، دريانورداني كه در شمال اقيانوس هند كشتي راني مي كردند، با واژه اي خطرناك آشنائي داشتند. باران هاي موسمي تابستان كه پيرامون شبه قاره هن ...

هواشناسي سينوپتيك ساعت به ساعت و يا هر ساعت يك بار حدود بيست پارامتر جوي را ديده باني مي كنند و از طريق شبكه مخابراتي هواشناسي كشور به مركز پيش بيني ت ...

ثبات رنگ و مقاومت مرکب هاي چاپ و ورني هاي يووي در برابر عوامل آب و هوايي ليبل هايي که در محيط بيرون هستند تحت تاثير عوامل جوي مختلفي همچون اشعه خورشيد ...

مناطق جوي به چند طريق نامگذاري مي شوند: ▪ يونوسفر منطقه اي که شامل يونها ميشود: تقريبا مزوسفر و ترموسفر تا حدود ۵۵۰ کيلومتر. ▪ اگزوسفر- بالاي يونوسفر، ...

دانلود نسخه PDF - هواشناسي