up
Search      menu
اقلیم و هواشناسی :: مقاله هواشناسي کشاورزي PDF
QR code - هواشناسي کشاورزي

هواشناسي کشاورزي

هواشناسي کشاورزي و کاربردهاي آن

عليرغم توسعه هاي زياددرفناوري هاي کشاورزي درچنددهه اخير،توليدات کشاورزي هنوزهم به وضعيت جوي واقليمي منطقه بستگي دارد. ازاين روآگاهي ازمنابع طبيعي موجودوشرايط موردانتظارزيرسطح خاک وحدفاصل خاک وهواي اتمسفرپايين،راهنماييهاي سودمندي رابراي تصميمات راهبردي دربرنامه ريزي طولاني مدت نظامهاي کشاورزي فراهم مي نمايد.
● تعريف هواشناسي کشاورزي:
هواشناسي کشاورزي (Agrometeorology)علمي چندجانبه است که نقش اساسي درتوليدات زراعي وحفاظت ازمنابع طبيعي وکوشش هاي بعمل آمده درتقويت توسعه پايداردرقرن بيست ويکم ايفاء مي کند.
● اهداف هواشناسي کشاورزي
اهداف ومقاصداصلي ازمطالعه اين علم بطورکلي دردوموردزيرخلاصه مي شود:
الف)ترويج وبکارگيري کامل دانسته هاي بشري پيرامون فرآيندهاي جوي به منظوربهينه سازي توليدات زراعي ،باغي ودامي،افزايش بهره وري وکاهش ريسک توليدات که منجربه بهبودکمي وکيفي محصولات زراعي،باغي ودامي مي گردد.
ب)کمک به حفظ منابع طبيعي وحفاظت محيط زيست(نظيرجنگلها،مراتع وايستگاههاي حيات وحش)
● حوزه فعاليت هواشناسي کشاورزي
هواشناسي کشاورزي درموردروابط متقابل بين عوامل هواشناسي وهيدرولوژيکي ازيک طرف ودرمقياس بزرگتردرموردروابط متقابل بين عوامل هواشناسي وکشاورزي مشتمل برزراعت ،باغباني ،دامداري وجنگلداري ازطرف ديگربحث مي کند.هواشناسي کشاورزي چنين اثراتي رابررسي وآنهارابراي استفاده هاي محلي درکشاورزي بکارمي گيرد.
حوزه فعاليت هواشناسي کشاورزي ازلايه خاک حاوي ريشه هاي عميق گياهي شروع وبعدازگذشت ازلايه هاي نزديک سطح زمين که گياهان زراعي ،درختان وحيوانات زندگي مي کنند،به مرتفع ترين نقطه اتمسفرکه موردتوجه آئروبيولوژي مي باشدمي رسد.مورداخيرتوجه ويژه ايي به انتقال فعال بذور،هاگها،گرده هاوحشرات دارد.
علاوه براين درزمينه اقليم طبيعي وتغييرات محلي آن،هواشناسي کشاورزي درمواردزيرازاهميت برخورداراست: اعمال تغييرات درمحيط منطقه(ازجمله بادشکن ها،کمربندهاي حفاظتي،آبياري ومحافظت ازيخبندان)،شرايط اقليمي درمدت انبارداري ،وضعيت جوي درداخل انباريامزرعه ،شرايط محيطي درپناهگاههاي دامهاوساختمانهاي مزرعه ونقل انتقالات داخلي وحين جابجايي.
● اهميت هواشناسي کشاورزي دربخش هاي مختلف علوم زيست محيطي:
کاربردعملي اين دانش باقابليت دسترسي وصحت پيش بيني هاي وضعيت جوي ياالگوهاي جوي موردانتظاربسته به مقياس زماني ،درارتباط مي باشد.محدوده نيازهاي پيش بيني هوا براي کشاورزي ازپيش بيني کوتاه مدت دقيق تفصيلي هوا(يک الي سه روزه)تاپيش گويي هاي فصلي الگوهاي هوايي تغييرمي کند.
هواشناسي کشاورزي دربخش هاي مختلف علوم زيست محيطي(کشاورزي ،جنگلداري ،منابع طبيعي ومحيط زيست)اهميت دارد.مواردزيربرخي ازتوانايي هاي اين دانش مي باشد:
۱) پيش بيني تاريخهاي کشت مراحل نموگياهي وعملکردمحصول.
۲) تهيه پيش بيني هاي فنولوژيکي شروع گلدهي درختان ميوه ،تاريخهاي رسيدگي ميوه
۳) پيش بيني درجه حرارت خاک درطول دوره کاشت به منظوراجتناب ازبذرپاشي ياکاشت درشرايط نامطلوب خاک که ازطرف ديگر اين شرايط باعث جلوگيري ازجوانه زني وسبزشدن بذرخواهندشد.
۴) تعيين درجه حرارت حداقل خاک درعمق کاشت وتعيين درجه حرارت بحراني نقطه انجمادگياه جهت پيش بيني يخ زدن محصول
۵) پيش بيني تاريخ يخ زدن وبازشدن خاک
۶) پيش بيني شرايط حرارتي درطي فصل رشدگياهان گرماپسند
۷) توسعه روشهاي پيش بيني شرايط زمستانگذراني وبرآوردگستره نواحي خسارت ديده ازيخبندان
۸) پيش بيني طول مدت خيس بودن سطح برگ به عنوان مهمترين عامل درشيوع وتوسعه بيماريهاي گياهي
۹) تعيين مکان فصلي ملخهاي مهاجروتهيه پيش بيني هاي شش هفته ايي به منظوربررسي مهاجرت وانتشارآنهاباصدوراخطاريه هاي ويژه
۱۰) پيش بيني هاي ماکزيمم ومينيمم به منظورانتقال هرچه بهترفرآوردهاي کشاورزي درطول مسير
۱۱) توانايي براي صدورپيش بيني هوايي کوتاه مدت بارندگي ،سرعت باد،حداقل وحداکثردرجه حرارت ،رطوبت،پوشش ابروشبنم
۱۲) توانايي درتهيه وانتشارپيش بيني ميان مدت (۳تا۱۰روزه )بارندگي که مي توانددرعمليات زراعي موثرباشد.
۱۳) توانايي دربکارگيري پيش بيني هاي بلندمدت براي کشاورزان دربرنامه ريزيهاي فصلي وماهانه
۱۴) توانايي انتشارهشدارهاي هواشناسي درباره وقوع سرمازدگي ويخبندان،شرايط مطلوب براي آتش سوزي جنگلهاياهرپديده اي که مي تواندفعاليتهاي کشاورزي راتحت تاثيرقراردهد(مثل بادهاي قوي ،بارانهاي سنگين،موجهاي گرماوسرماو......)
۱۵) تشريح وکاربردمدلهاي پيش بيني عملکردمحصول.
۱۶) محاسبه شاخص خشکي براي خشکسالي
۱۷) محاسبه موازنه رطوبت خاک براي تعيين پريودهاي کمبودرطوبت وياافزايش رطوبت درطول فصل رشدوطراحي وبرنامه ريزي آبياري
۱۸) ارزيابي زمان مناسب کاشت،تاعملکردمحصول ازلحاظ کمي وکيفي افزايش مي يابد
۱۹) آگاهي ازچگونگي کاشت وانجام عمليات زراعي (شخم)باتوجه به رطوبت خاک ودماي خاک
۲۰) تعيين زمان مناسب برداشت
۲۱) سموم وموادشيميايي کشاورزي وکودهاي مايع نبايددرهواي باراني ودرشرايط بادناکي زيادودماي بالااستفاده شود.
۲۲) تعيين آستانه حرارتي بارش وسرعت بادبراي موادشيميايي کشاورزي
۲۳) آگاهي ازتاثيرات درجه حرارت پايين براي محصول،همچون خسارت سرما،خسارت يخبندان
۲۴) قادربه برآوردمناسب ازبارندگي ،رطوبت خاک،سطح زيرکشت محصول،شرايط پوشش گياهي،منابع آبي،مهاجرت ملخهاي بياباني ونيزتجزيه وتحليل آمايش سرزمين به کمک داده هاي ماهواره ايي وهواشناسي است.

امروزه با افزايش توليد کشاورزي به جهت رفع نيازمندي هاي رو به رشد جمعيت در حال گسترش ، نگراني در مورد آينده تامين غذا براي مردم مطرح گرديده است . آلودگ ...

اقتصاد کشاورزي ، در جهان امروز يکي از مشکلات اساسي بشر تأمين نياز هاي غذايي است ، به گونه ‌اي که امنيت غذايي به عنوان يکي از اهداف مهم سرلوحه برنامه ‌ ...

استفاده از کودهاي شيميائي به اندازه زياد و به کارگيري بي رويه آفت کش هاي شيميائي باعث آلودگي آب، هوا و خاک مي شود. طي اين فرآيند آفت هاي موجود نسبت به ...

آن بخش از علوم زمين را که به مطالعه اتمسفر (هواسپهريا جو) سياره زمين مي پردازد، علوم اتمسفري مي‌نامند. شاخصترين اين علوم هواشناسي و آب و هواشناسي ...

نگاه اجمالي براي کمک به توليد مقدار مواد غذايي کلان ، کشاورزي ما بايد به روش علمي جديد انجام گيرد و در اين صورت به انواع مواد شيميايي کشاورزي ، از جمل ...

در جهان از عمر رسمي رشته هواشناسي بيش از يك قرن مي گذرد. اين رشته در ايران نيز سابقه زيادي دارد. اما مردم ما اعتماد چنداني به اين سازمان ندارند. امروز ...

از زمان باستان، دريانورداني كه در شمال اقيانوس هند كشتي راني مي كردند، با واژه اي خطرناك آشنائي داشتند. باران هاي موسمي تابستان كه پيرامون شبه قاره هن ...

در پديده هاي هواشناسي كه در مقياس سينوپتيكي رخ مي دهد، بررسي وضعيت جوي مناطق خيلي وسيعي كه حتي در بعضي حالات تمام نيمكره زمين را در بر مي گيرد لازم و ...

دانلود نسخه PDF - هواشناسي کشاورزي