up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله همزيستي با همسر PDF
QR code - همزيستي با همسر

همزيستي با همسر

گاهي فکر مي کنيم به بن بست رسيده ايم

چگونه مي توان با همسري که بسيار حساس، کسل، بي حوصله و يا خشک و جدي است همزيستي کرد؟ چنانچه برخي اوقات چنين افکاري در مورد همسرتان داريد به معناي پشيماني شما از عهد و پيمان با همسرتان نيست. شما فقط گاهي اين طور احساس کرده ايد که ترکيب و جور شدن شخصيت ها و اصالت ها همواره سبب راحتي خيال و آرامش نمي شود و پي مي بريد که بين شخصيت شما و او تفاوت هايي وجود دارد. هنگامي که او قلب شما را مي شکند يا با رفتارهاي نادرست خود قوانين اجتماعي را ناديده مي گيرد، ممکن است فکر کنيد که کوتاهي از شما بوده است و از انتخاب خود متعجب شويد. اگر شما و همسرتان بيشترين وقت خود را به مشاجره و جدل مي گذرانيد شايد بهتر باشد نگاه دقيق تري به علل اين برخوردها داشته باشيد. يکي از علل ناراحتي و آشفتگي ما به شيوه تفکرمان برمي گردد. بدين معنا که ما فکر مي کنيم همسرانمان بايد در قبال رفتار ناپسندشان جريمه شوند و ما هيچ وقت چين رفتارهاي ناشايستي را انجام نمي دهيم.
همسران رنجيده خاطر و ناراحت هنگام عصبانيت از رفتارهاي يکديگر انتقاد مي کنند و خطاهاي طرف مقابل را به رخش مي کشند. اين گونه برخوردها، روابط همسران را بدتر مي کند؛ واقعا چنانچه رفتارهايي نظير مقايسه، مقابله، حسادت، بدبيني و... جاي خود را به رفتارهاي دلخواه و سنجيده ندهند، چه بايد کرد؟
● برخوردهاي عمومي و تکراري
پول، کار، روابط زناشويي، بچه ها و کار در خانه، مواردي هستند که معمولا بين زوج ها به صورت ناهنجار مشاجره برانگيزند. بيشترين برخوردها به دليل اختلاف نظر نسبت به مسايل پيش مي آيد. ولي با قدري صبر و خويشتن داري و با به کارگيري مهارت هاي مهم ارتباطي، شما قادر خواهيد بود براي دستيابي به توافق، به جاي جدل گفت وگو کنيد. اگر شما مواردي که در گذشته پيش مي آمد و دوباره تکرار مي شود و گسترش مي يابد را پيدا کنيد، متوجه مي شويد وقتي يک جريان حل مي شود، به زودي در واقع بذر مورد ديگري کاشته و آبياري مي شود و بيشتر از آنچه به چشم مي آيد رشد مي کند.
● جريان هاي حل نشده
گاهي اوقات مردم به اين نکته مي رسند که با اختلافاتي روبه رو هستند که بيشتر آنها را با گذشته درگير مي کند تا با حال. احساس عدم پذيرش از سوي ديگران، يا احساس مورد خيانت واقع شدن، در دوران کودکي مي تواند ديدگاه ها و احساساتي را در فرد ايجاد کند که سبب فشار ناخودآگاه همسران به يکديگر، بي هيچ نوع واقع گرايي شود.
براي مثال همسري که پدر و مادرش او را به صورت ناگهاني در دوران کودکي ترک کرده اند، ممکن است خود را در يک سفر شتاب زده سودمدارانه بيابد که در واقع در آن هيچ چشم انداز روشن، قابل اطمينان و ارزشمندي از آ ينده متصور نيست. يا همسري که معمولا به عنوان يک مجازات باغباني مي کند، مثل بچه اي است که وقتي مي خواهد علف هاي باغ را بچيند، بدون دليل عصباني مي شود.
● موضوعات حساس
اگر موضوعات مهم اختلاف برانگيزي در روابط شما و همسرتان وجود دارد که معمولا به طوفان منجر مي شود شما بايد ديدگاه خودتان درباره اين موضوعات و اينکه آنها چرا و چطور منجر به معضل مي شوند را بيشتر توضيح دهيد. اگر اين کار را نکنيد، اين اتفاقات در آينده مي توانند تبديل به بمب شوند.
اين موضوعات مهم شامل مواردي مثل فراموش کردن روز تولد، يازماني مي شود که شما احساس کرده ايد همسرتان به شما توجه و تعلق ندارد.
اغلب اين موارد نمايانگر سلسله برخوردهايي است که باعث سلب اعتماد شما از همسرتان شده است؛ مانند يک مورد توجه خاص او به پدر و مادرش و يا زماني که صميميت و روابط عاطفي او با شما به طور جدي خدشه برمي دارد.
درست است که شما بايد مشکلات قديمي را در روابط خود زياد مطرح نکنيد و از طرح آنها چشم پوشي کنيد اما بايد در طرف مقابلتان هم اطمينان به وجود آوريد که اين مشکلات واقعا از بين رفته اند.
● جدل براي نيازهاي عميق تر
زوج ها معمولا از موضوعاتي مانند پول، روابط زناشويي يا کار در خانه، براي برخورد و جدل در مورد نيازهاي عميق ترشان در ارتباطات خود استفاده مي کنند. براي مثال معمولا بحث و جدل از سوي کسي بالا مي گيرد که بايد در جاي مشخصي، مسووليتي را بپذيرد و در اين موقعيت قدرتي به دست آورده است.
در اين باره مي توان به موارد اختلاف برانگيزي اشاره داشت که مربوط به کار منزل مي شود. در اين موارد عموما نيازهاي بي پايان همسر براي کسب احترام و ارزش مورد توجه قرار نمي گيرد.
● هزينه هاي گوناگون غير آشکار
براي برخي از زوج ها بحث و جدل واقعا مي تواند نقش مفيدي ايفا کند. شايد اين مقوله تنها در حالتي اتفاق افتد که آنها بخشي از احساس هاي شان را ابراز کرده اند. اين مساله ممکن است همچنين باعث ايجاد هيجان در ارتباط زوج ها شود و يا راهي براي کسب توجه باشد. به خاطر بسپاريد در زير سطح و رويه هر بحث و جدلي، اغلب يک جريان خيلي عميق تر کمين کرده است که معمولا به سختي ديده شده و مورد تامل و بررسي قرار مي گيرد. اين حالت را بي ترديد شما در بحث هايتان تا زماني که خود بخواهيد و اينگونه عمل کنيد، حفظ خواهيد کرد.
▪ و اما واپسين سخن:
اگر شما به روابط خود با همسرتان توجه خاص داريد و مي کوشيد به جاي جدل بيشتر با او گفت وگو کنيد به باور مشاوران خانواده بهتر است از ترکيب دو قاعده پيروي کنيد.
۱) شما بايد وجه تمايز عقلاني بين خود و همسرتان را به طور جدي و ثابت مشخص کنيد و بدانيد که رفتارهايتان قابل تفکيک و تشخيص است.
۲) شما فقط بايد مسووليت رفتارها و واکنش هاي خودتان را به عهده بگيريد. اين موضوع را بارها و بارها در ذهنتان مرور کنيد که همسرتان انعکاس دهنده شخصيت و رفتار شما نيست و نمي تواند همچون آيينه، رفتار درست شما را منعکس کند. او رفتاري را از خود بروز مي دهد که به نظرش درست است و حتي براي ندانم کاري هاي خودش احترام قائل است، اما بدانيد که در نظر مردم هر کدام از شما فردي مستقل هستيد و هيچ کس شما را به خاطر رفتار زشت همسرتان سرزنش نمي کند.

امروزه شرايط زندگي مشترک ، گونه جديدي از روابط زناشويي را بوجود آورده است و سنت و مدرنيته در کنار هم راهي نو باز کرده اند. ما نکاتي از آن را برايتان ب ...

ازدواج، يکي از مهم ترين وقايعي است که در زندگي هر انساني رخ مي دهد. با توجه به اهميت ازدواج و تشکيل خانواده و تأثير آن در تداوم و استحکام خانواده، ترب ...

تعاريف متعددي از خانواده براساس ديدگاه جامعه شناسان، روان شناسان و صاحب نظران علوم ديگر وجود دارد.... براساس برخي از اين تعاريف، خانواده، نهاد مقدس و ...

در جهان کنوني برقراري ارتباطات معقول و مشروع ضرورت داشته و از لوازم لاينفک زندگي اجتماعي است، اما آنچه مي تواند به اين مشروعيت لطمه بزند روابط بي­ ضاب ...

دنياي زنان بعضي اوقات تفاوت هاي بزرگي با دنياي مردان دارد و ممکن است بعضي مردها اين موضوع را درک نکنند، در اکثر اوقات زنان در هنگام ازدواج مخصوصا در س ...

دانشمندان براي اينکه دريابند زوج ها چگونه يکديگر را انتخاب مي کنند و ظاهر همديگر را طبق چه معيارهايي مي پسندند، تمام زواياي آشکار و نهان چهره را تحت ب ...

اگر همسرتان به شما بگويد که جواب آزمايش بارداري اش مثبت شده، چه احساسي خواهيد داشت؟ اينکه قرار است به زودي پدر شويد و بايد چيزهاي زيادي بدانيد و کارها ...

دوستي مي گفت هر وقت اخبار بد را مي شنوم دل شوره مي گيرم و تصور مي کنم اگر اين اتفاق ناخوشايند براي خانواده ام بيفتد چه کنم؟ آيا توصيه مي کنيد در شرايط ...

دانلود نسخه PDF - همزيستي با همسر