up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله همجوشي هسته اي PDF
QR code - همجوشي هسته اي

همجوشي هسته اي

از ديرباز آرزوي بشر دستيابي به منبعي از انرژي بوده که علاوه بر آنکه بتواند مدت مديدي از آن استفاده کند توليد پسماندهاي خطر ناک نيز در پي نداشته باشد.اکنون در هزاره سوم ميلادي اين آرزوي به ظاهر دست نيافتني کم کم به واقعيت مي پيوندد.
به نام خداي متعال که منزه است از شرک مشرکان
از ديرباز آرزوي بشر دستيابي به منبعي از انرژي بوده که علاوه بر آنکه بتواند مدت مديدي از آن استفاده کند توليد پسماندهاي خطر ناک نيز در پي نداشته باشد.اکنون در هزاره سوم ميلادي اين آرزوي به ظاهر دست نيافتني کم کم به واقعيت مي پيوندد.اکنون بشر خود را آماده مي کند تا با ساخت اولين رآکتور گرما هسته اي (همجوشي هسته اي)آرزوي نياکان خود را تحقق بخشد.سوختي پاک و ارزان به نام هيدروژن,انرژي توليدي اي سرشار و پسماندي بسيار پاک به نام هليوم.
اکنون مي پردازيم به واکنشهاي گرما هسته اي راهکارهاي استفاده از آن.
● خورشيد و ستارگان:
سالهاست که دانشمندان واکنشي را که در خورشيد و ستارگان رخ داده و در آن انرژي توليد مي کند کشف کرده اند.اين واکنش عبارت است از ترکيب (برخورد) هسته هاي چهار اتم هيدروژن معمولي و توليد يک هسته اتم هليوم.اما مشکلي سر راه اين نظريه است.
بالا ترين دمايي که در خورشيد وجود دارد مربوط به مرکز آن است که برابر ۱۵ضرب در ۱۰ به توان۶ مي باشد.در حالي که در ستارگان بزرگتر اين دما به ۲۰ ضرب در ده به توان ۶ مي رسد.به هم ...

(مقاله کامل پس از پرداخت در دسترس می باشد)


هسته ترانسفورماتور هسته آهن هسته ترانسفورماتور متشکل از ورقه هاي نازک است که سطح آنها با توجه به قدرت ترانسفورماتور ها محاسبه مي شود. براي کم کردن تل ...

هسته ترانسفورماتور هسته آهن هسته ترانسفورماتور متشکل از ورقه هاي نازک است که سطح آنها با توجه به قدرت ترانسفورماتور ها محاسبه مي شود. براي کم کردن تلف ...

هسته ترانسفورماتور هسته آهن هسته ترانسفورماتور متشکل از ورقه هاي نازک است که سطح آنها با توجه به قدرت ترانسفورماتور ها محاسبه مي شود. براي کم کردن تل ...

انرژي هسته اي انرژي هسته اي از عمده ترين مباحث علوم و تکنولوژي هسته اي است و هم اکنون نقش عمده اي را در تأمين انرژي کشورهاي مختلف خصوصا کشورهاي پيشرفت ...

عليرغم پيشرفت همه جانبه علوم و فنون هسته اي در طول نيم قرن گذشته، هنوز اين تکنولوژي در اذهان عمومي ناشناخته مانده است. وقتي صحبت از انرژي اتمي به ميان ...

عليرغم پيشرفت همه جانبه علوم و فنون هسته اي در طول نيم قرن گذشته، هنوز اين تکنولوژي در اذهان عمومي ناشناخته مانده است. وقتي صحبت از انرژي اتمي به ميان ...

انرژي تجديد شونده هنوز تنها بخش کوچکي از تمامي انرژي هايي است که ما از آن استفاده مي کنيم. در حالي که اين روند به شکل فزاينده اي در حال تقويت است، اگر ...

از ديرباز آرزوي بشر دستيابي به منبعي از انرژي بوده که علاوه بر آنکه بتواند مدت مديدي از آن استفاده کند توليد پسماندهاي خطر ناک نيز در پي نداشته باشد.ا ...