up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله همانند سازي در پستانداران PDF
QR code - همانند سازي در پستانداران

همانند سازي در پستانداران

مروري بر تکنيک هاي همانند سازي در پستانداران

حيوانات کلون شده اجازه پيشرفت سريع در درک مکانيسم روشن و خاموش کردن ژن ها را مي دهند و به وسيله استفاده از حيوانات همانندسازي شده و يکسان از لحاظ ژنتيکي دانشمندان قادرند نتايج سريع و دقيقي را به دست آوردند چرا که تفاوت ژنتيکي در اين موجودات به حداقل ممکن خود رسيده است.
در روند تکامل، توليدمثل جنسي موجودات عالي به عنوان راهي براي حفظ تنوع ژنتيکي جمعيت ها انتخاب شده است که بقاي آن موجود در مواجهه با شرايط مختلف را امکان پذير مي سازد. در اين نوع توليدمثل هريک از اين نطفه ها حامل نيمي از ژن هاي والدين نر و ماده است که به فرزندان منتقل مي شود. تا قبل از کشف روش کلون سازي تصور بر اين بود که سلول هاي سوماتيک پس از تمايزيافتن قادر به برگشت به حالت اوليه (تمايز نيافته) نيستند. به عبارت ديگر تصور قبلي بر اين پايه بود که سلول هاي سوماتيک با وجودي که تمامي ژن ها را در هسته همراه دارند، قادر به توليد موجودي کامل نيستند. کلون کردن به معني تکثير غيرجنسي است.
نمونه عملي آن تکثير گياهان است و يا در حشراتي مانند زنبورعسل و خزندگان و ماهي ها و آبزياني همانند آرتميا پديده اي به نام بکرزايي (Parthenogenesis) وجود دارد که مي توان آن را پديده اي مشابه کلون سازي دانست. کشف بافت گياهي فرآيندي است که در آن قطعات کوچکي از بافت زنده گياهي جدا شده و به مدت نامحدودي در يک محيط مغذي سترون رشد داده مي شود. کلون سازي از طريق مهندسي ژنتيک در گياهان، حيوانات و يا حتي باکتري ها براي توليد انبوه با کيفيت خاص صورت مي گيرد. از طريق اين تکنولوژي مي توان نسل هاي در حال انقراض را نجات داد. از مزاياي شبيه سازي در پرورش دام هاي اهلي مي توان به استفاده از تعداد محدودي از حيوانات پرتوليد با هزينه نگهداري کمتر و افزايش سريع پيشرفت ژنتيکي گله اشاره کرد. با توجه به اينکه فنوتيپ افراد عمدتاً تحت تاثير مشترک وراثت و محيط است هيچ گاه حتي در دوقلوهاي يکسان، دو فرد کاملاً شبيه به هم نخواهند بود. نتيجتاً در شبيه سازي ژنوتيپ افراد کاملاً مشابه است اما دو فرد مذکور فنوتيپ يکساني نخواهند داشت.
● روش هاي کلون سازي
شبيه سازي با روش هاي گوناگون و با اهداف متفاوت انجام مي پذيرد که به طور کلي سه روش کلي در اين مورد وجود دارد:
الف) کلون سازي روياني
اين روش روشي است که در طبيعت در تولد دوقلوها يا چندقلوها رخ مي دهد. در اين روش در شروع مراحل تقسيم جنيني بعد از لقاح، يعني زماني که هنوز سلول هاي جنيني تمايز نيافته اند يک سلول را جدا و با تحريکات، اين سلول را به ادامه تقسيم تا حد به وجود آمدن يک جنين مستقل وادار مي کنند.
ب) کلون سازي توليدمثلي
هدف از اين روش، توليد موجودات زايا با استفاده از سلول هاي سوماتيک است. در اين روش در مرحله خاصي از تقسيم سلولي، هسته سلول هاي سوماتيک را که حاوي تمامي ژن هاي موجود هستند جدا کرده و پس از تيمار الکتريکي يا شيميايي اين هسته را در داخل يک تخم لقاح نيافته که هسته آن قبلاً خارج شده قرار مي دهند سپس مجموعه حاصل را در رحم مادري که به طور مصنوعي شرايط آبستني در آن القا شده لانه گزيني مي کنند که در نهايت موجود جديد کاملاً شبيه فردي خواهد شد که سلول سوماتيک از آن اخذ شده است.
ج) کلون سازي درماني
(Therapeutic Cloning)
در اين روش ابتدا با استفاده از سلول هاي سوماتيک يک فرد، شبيه سازي انجام مي شود و در مرحله اوليه جنيني از روياني که حاوي چند سلول است تعدادي سلول جدا و در محيط کشت اختصاصي، سلول، بافت يا اندام مورد نظر تکثير مي شود. هدف از اين روش توليد بافت يا عضوي است که فرد از دست داده است مثل پوست تحليل رفته در نتيجه سوختگي، کليه، کبد، مغز استخوان، قلب، سلول هاي عصبي يا عضلاني. واضح است پيوند اعضاي توليد شده به خود شخص، به دليل قرابت ژنتيکي به مراتب موفقيت آميزتر است و بعد از پيوند نيازي به مصرف داروهاي مضر به منظور جلوگيري از دفع پيوند به مدت طولاني وجود ندارد.
● مزايا و معايب کلون سازي
حيوانات کلون شده اجازه پيشرفت سريع در درک مکانيسم روشن و خاموش کردن ژن ها را مي دهند و به وسيله استفاده از حيوانات همانندسازي شده و يکسان از لحاظ ژنتيکي دانشمندان قادرند نتايج سريع و دقيقي را به دست آوردند چرا که تفاوت ژنتيکي در اين موجودات به حداقل ممکن خود رسيده است. از ديگر مزاياي تکنيک کلون سازي سلول هاي حيواني اين است که به ما اجازه مي دهد گونه هايي از موجودات زنده را که در خطر انقراض قرار دارند نجات دهيم.از اهداف کلون سازي در آزمايشگاه هاي کشورهاي مختلف مي توان به امکان بازيابي جواني، کمک به پيشگيري حملات قلبي، استفاده از سلول هاي بنيادي براي ترميم سلول هاي مغز و بافت هاي سوخته، درمان نازايي، درمان ژن هاي معيوب، درمان سرطان و کاربردهاي محرمانه نظامي اشاره کرد.از معايب اين روش ها اين است که دانشمندان هنوز به حيات طولاني مدت و سلامت حيوانات کلون شده اطمينان ندارند.
اين به دليل آن است که سلول هايي که عمر بالايي دارند و در معرض اشعه تيمار مي شوند ممکن است حاوي جهش هاي مضر در ژنوم شوند. بعضي متخصصان بر اين باورند که با وجودي که گله هاي يکسان حاصل از کلون سازي توليد مناسبي را خواهند داشت اما به علت کاهش شديد تنوع امکان هر نوع نتايج غيرقابل پيش بيني وجود خواهد داشت. در نهايت اعداد و ارقام ناشي از همانندسازي نيز همواره نشان مي دهد که احتمال موفقيت در همانندسازي در بهترين حالت ۵ الي ۱۰ درصد است و در حدود ۷۵ درصد کلون ها در دو ماه اول زندگي از بين مي روند. دستيابي به تکنيک هاي اين روش به دست بزهکاران نيز تهديد جدي و نگران کننده عمده اي است که ممکن است جهان را با نابودي مطلق روبه رو کند.
● جمع بندي
کلون کردن به معني تکثير غيرجنسي است. کلون سازي از طريق مهندسي ژنتيک در گياهان، حيوانات و يا حتي باکتري ها براي توليد انبوه با کيفيت خاص صورت مي گيرد. از طريق اين تکنولوژي مي توان نسل هاي در حال انقراض را نجات داد. از مزاياي شبيه سازي در پرورش دام هاي اهلي مي توان به استفاده از تعداد محدودي از حيوانات پرتوليد با هزينه نگهداري کمتر و افزايش سريع پيشرفت ژنتيکي گله اشاره کرد. در بهمن ماه ۱۳۸۱ انجمن ژنتيک ايران طي بيانيه اي ضمن تاکيد بر حقوق اساسي انسان ها و احترام به خانواده و حقوق آن به عنوان بنيادي ترين نهاد مدني، کاربرد صحيح و قانونمند دستاوردهاي علمي چون کلون سازي در راستاي بهبود درماني و سلامت انسان را لازم دانست.

مقدمه : با توجهات دولتها و تلاشهاي بين المللي در مورد ( مديريت منابع آب ) از اوايل دهه ۱۹۷۰ ميلادي با مطرح شدن و پيدايش عبارت ( توسعه پايدار ) در ادبي ...

● گام اول: خون سازي سلولهاي خوني در مغز استخوان ساخته مي شوند. مغز استخوان ماده اي ژله اي است که بخش عمده اي از آن را چربي، خون و سلولهاي مادر تشکيل م ...

مقدمه زيره سبز با نام علمي L. Cuminum cyminum گياهي است از خانواده apiaceae، يکساله، معطر، بدون کرک (جز ميوه) ساقه علفي با انشعابات دو تايي و گاهي سه ...

● گام اول: خون سازي سلولهاي خوني در مغز استخوان ساخته ميشوند. مغز استخوان ماده اي ژله اي است که بخش عمده اي از آن را چربي، خون و سلولهاي مادر تشکيل مي ...

هماتوپويزيس يا خون سازي، روندي است که در آن، سلول هاي خون شکل مي گيرد. همه اجزاي سلولي در خون از سلول هاي بنيادي خون ساز منشا مي گيرند. در يک فرد سالم ...

شايد يکي از اولين اقدامات بشر در عرصه معماري منظر باغ سازي بوده باشد، مرحله اي که انسان ها اقدام به ايجاد فضاي سبز مصنوع مي کنند و نهايتاً به باغ ها و ...

با توجه به رشد روز افزون جمعيت، تامين مواد غذائي از مهمترين اصول است و خوشبختانه مصرف غذاهاي فر آوري شده هم جايگاه ويژه خود را تقريبا پيدا نموده است ک ...

برخي از خرچنگ هاي کنسرو شده تغيير رنگ داده و لکه هاي خاکستري سياه و يا آبي سياه در آنها تشکيل مي شود. اين واکنش توسط Howgate در سال ۱۹۸۴ شرح داده شد، ...

دانلود نسخه PDF - همانند سازي در پستانداران