up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله همانند سازي در پستانداران PDF
QR code - همانند سازي در پستانداران

همانند سازي در پستانداران

مروري بر تكنيك هاي همانند سازي در پستانداران

در روند تكامل، توليدمثل جنسي موجودات عالي به عنوان راهي براي حفظ تنوع ژنتيكي جمعيت ها انتخاب شده است كه بقاي آن موجود در مواجهه با شرايط مختلف را امكان پذير مي سازد. در اين نوع توليدمثل هريك از اين نطفه ها حامل نيمي از ژن هاي والدين نر و ماده است كه به فرزندان منتقل مي شود. تا قبل از كشف روش كلون سازي تصور بر اين بود كه سلول هاي سوماتيك پس از تمايزيافتن قادر به برگشت به حالت اوليه (تمايز نيافته) نيستند. به عبارت ديگر تصور قبلي بر اين پايه بود كه سلول هاي سوماتيك با وجودي كه تمامي ژن ها را در هسته همراه دارند، قادر به توليد موجودي كامل نيستند. كلون كردن به معني تكثير غيرجنسي است. نمونه عملي آن تكثير گياهان است و يا در حشراتي مانند زنبورعسل و خزندگان و ماهي ها و آبزياني همانند آرتميا پديده اي به نام بكرزايي (Parthenogenesis) وجود دارد كه مي توان آن را پديده اي مشابه كلون سازي دانست. كشف بافت گياهي فرآيندي است كه در آن قطعات كوچكي از بافت زنده گياهي جدا شده و به مدت نامحدودي در يك محيط مغذي سترون رشد داده مي شود. كلون سازي از طريق مهندسي ژنتيك در گياهان، حيوانات و يا حتي باكتري ها براي توليد انبوه با كيفيت خاص صورت مي گيرد. از طريق اين تكنولوژي مي توان نسل هاي در حال انقراض را نجات داد. از مزاياي شبيه سازي در پرورش دام هاي اهلي مي توان به استفاده از تعداد محدودي از حيوانات پرتوليد با هزينه نگهداري كمتر و افزايش سريع پيشرفت ژنتيكي گله اشاره كرد. با توجه به اينكه فنوتيپ افراد عمدتاً تحت تاثير مشترك وراثت و محيط است هيچ گاه حتي در دوقلوهاي يكسان، دو فرد كاملاً شبيه به هم نخواهند بود. نتيجتاً در شبيه سازي ژنوتيپ افراد كاملاً مشابه است اما دو فرد مذكور فنوتيپ يكساني نخواهند داشت.
● روش هاي كلون سازي
شبيه سازي با روش هاي گوناگون و با اهداف متفاوت انجام مي پذيرد كه به طور كلي سه روش كلي در اين مورد وجود دارد:
الف- كلون سازي روياني
اين روش روشي است كه در طبيعت در تولد دوقلوها يا چندقلوها رخ مي دهد. در اين روش در شروع مراحل تقسيم جنيني بعد از لقاح، يعني زماني كه هنوز سلول هاي جنيني تمايز نيافته اند يك سلول را جدا و با تحريكات، اين سلول را به ادامه تقسيم تا حد به وجود آمدن يك جنين مستقل وادار مي كنند.
ب- كلون سازي توليدمثلي
هدف از اين روش، توليد موجودات زايا با استفاده از سلول هاي سوماتيك است. در اين روش در مرحله خاصي از تقسيم سلولي، هسته سلول هاي سوماتيك را كه حاوي تمامي ژن هاي موجود هستند جدا كرده و پس از تيمار الكتريكي يا شيميايي اين هسته را در داخل يك تخم لقاح نيافته كه هسته آن قبلاً خارج شده قرار مي دهند سپس مجموعه حاصل را در رحم مادري كه به طور مصنوعي شرايط آبستني در آن القا شده لانه گزيني مي كنند كه در نهايت موجود جديد كاملاً شبيه فردي خواهد شد كه سلول سوماتيك از آن اخذ شده است.
ج- كلون سازي درماني (Therapeutic Cloning)
در اين روش ابتدا با استفاده از سلول هاي سوماتيك يك فرد، شبيه سازي انجام مي شود و در مرحله اوليه جنيني از روياني كه حاوي چند سلول است تعدادي سلول جدا و در محيط كشت اختصاصي، سلول، بافت يا اندام مورد نظر تكثير مي شود. هدف از اين روش توليد بافت يا عضوي است كه فرد از دست داده است مثل پوست تحليل رفته در نتيجه سوختگي، كليه، كبد، مغز استخوان، قلب، سلول هاي عصبي يا عضلاني. واضح است پيوند اعضاي توليد شده به خود شخص، به دليل قرابت ژنتيكي به مراتب موفقيت آميزتر است و بعد از پيوند نيازي به مصرف داروهاي مضر به منظور جلوگيري از دفع پيوند به مدت طولاني وجود ندارد.
●مزايا و معايب كلون سازي
حيوانات كلون شده اجازه پيشرفت سريع در درك مكانيسم روشن و خاموش كردن ژن ها را مي دهند و به وسيله استفاده از حيوانات همانندسازي شده و يكسان از لحاظ ژنتيكي دانشمندان قادرند نتايج سريع و دقيقي را به دست آوردند چرا كه تفاوت ژنتيكي در اين موجودات به حداقل ممكن خود رسيده است. از ديگر مزاياي تكنيك كلون سازي سلول هاي حيواني اين است كه به ما اجازه مي دهد گونه هايي از موجودات زنده را كه در خطر انقراض قرار دارند نجات دهيم.از اهداف كلون سازي در آزمايشگاه هاي كشورهاي مختلف مي توان به امكان بازيابي جواني، كمك به پيشگيري حملات قلبي، استفاده از سلول هاي بنيادي براي ترميم سلول هاي مغز و بافت هاي سوخته، درمان نازايي، درمان ژن هاي معيوب، درمان سرطان و كاربردهاي محرمانه نظامي اشاره كرد.از معايب اين روش ها اين است كه دانشمندان هنوز به حيات طولاني مدت و سلامت حيوانات كلون شده اطمينان ندارند. اين به دليل آن است كه سلول هايي كه عمر بالايي دارند و در معرض اشعه تيمار مي شوند ممكن است حاوي جهش هاي مضر در ژنوم شوند. بعضي متخصصان بر اين باورند كه با وجودي كه گله هاي يكسان حاصل از كلون سازي توليد مناسبي را خواهند داشت اما به علت كاهش شديد تنوع امكان هر نوع نتايج غيرقابل پيش بيني وجود خواهد داشت. در نهايت اعداد و ارقام ناشي از همانندسازي نيز همواره نشان مي دهد كه احتمال موفقيت در همانندسازي در بهترين حالت ۵ الي ۱۰ درصد است و در حدود ۷۵ درصد كلون ها در دو ماه اول زندگي از بين مي روند. دستيابي به تكنيك هاي اين روش به دست بزهكاران نيز تهديد جدي و نگران كننده عمده اي است كه ممكن است جهان را با نابودي مطلق روبه رو كند.
● جمع بندي
كلون كردن به معني تكثير غيرجنسي است. كلون سازي از طريق مهندسي ژنتيك در گياهان، حيوانات و يا حتي باكتري ها براي توليد انبوه با كيفيت خاص صورت مي گيرد. از طريق اين تكنولوژي مي توان نسل هاي در حال انقراض را نجات داد. از مزاياي شبيه سازي در پرورش دام هاي اهلي مي توان به استفاده از تعداد محدودي از حيوانات پرتوليد با هزينه نگهداري كمتر و افزايش سريع پيشرفت ژنتيكي گله اشاره كرد. در بهمن ماه ۱۳۸۱ انجمن ژنتيك ايران طي بيانيه اي ضمن تاكيد بر حقوق اساسي انسان ها و احترام به خانواده و حقوق آن به عنوان بنيادي ترين نهاد مدني، كاربرد صحيح و قانونمند دستاوردهاي علمي چون كلون سازي در راستاي بهبود درماني و سلامت انسان را لازم دانست.

مقدمه : با توجهات دولتها و تلاشهاي بين المللي در مورد ( مديريت منابع آب ) از اوايل دهه ۱۹۷۰ ميلادي با مطرح شدن و پيدايش عبارت ( توسعه پايدار ) در ادبي ...

● گام اول: خون سازي سلولهاي خوني در مغز استخوان ساخته مي شوند. مغز استخوان ماده اي ژله اي است که بخش عمده اي از آن را چربي، خون و سلولهاي مادر تشکيل م ...

مقدمه زيره سبز با نام علمي L. Cuminum cyminum گياهي است از خانواده apiaceae، يکساله، معطر، بدون کرک (جز ميوه) ساقه علفي با انشعابات دو تايي و گاهي سه ...

● گام اول: خون سازي سلولهاي خوني در مغز استخوان ساخته ميشوند. مغز استخوان ماده اي ژله اي است که بخش عمده اي از آن را چربي، خون و سلولهاي مادر تشکيل مي ...

هماتوپويزيس يا خون سازي، روندي است که در آن، سلول هاي خون شکل مي گيرد. همه اجزاي سلولي در خون از سلول هاي بنيادي خون ساز منشا مي گيرند. در يک فرد سالم ...

خزندگان نيز مانند ماهي ها و دوزيستان نمي توانند گرماي مورد نياز خود را از درون بدن توليد كنند، بنابراين آن را به طور مستقيم از خورشيد و گاهي از محيط ك ...

در روند تكامل، توليد مثل جنسي موجودات عالي به عنوان راهي براي حفظ تنوع ژنتيكي جمعيتهاي انتخاب شده است كه بقاي آن موجود در مواجهه با شرايط مختلف را امك ...

به استناد يک ارزيابي جامع سالانه از وضعيت جهاني حياتوحش، نزديک به يک چهارم گونههاي خشکيزي پستانداران جهان در خطر انقراض قرار دارند و بسياري ديگر ممکن ...

دانلود نسخه PDF - همانند سازي در پستانداران