up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله نگهداري و تعميرات PDF
QR code - نگهداري و تعميرات

نگهداري و تعميرات

تعميرات و نگهداري ماشين آلات (2)

2) تمركز براهداف كلي سازمان:
در يك سازمان سطح جهاني و ممتاز بايد تمام عوامل عملياتي، مهندسي و نگهداري و تعميراتي همه در جهت اهداف سازمان حركت كنند. در يك سازمان ممتاز كه مهمترين هدف آن توانايي رقابت در زمينه قابليت اطمينان ساخت و هزينه هاي ساخت است، اين اهداف بايد در ساير دپارتمان ها و از جمله نت نيز در اولويت بالاتري نسبت به اهدافي چون كاهش هزينه هاي نگهداري و كاهش زمان بيكاري ناشي از عمليات نت قرار داشته باشند. نتيجه اين رويكرد افزايش
مستمر اثربخشي كلي تجهيزات (OEE) و در نتيجه كاهش هزينه هاي كلي ساخت است.
۳) تعيين يك خط مش و سياست قابليت اطمينان:
يك سازمان ممتاز داراي سياستي مشخص شامل برنامه هاي سه تا پنج ساله براي پيشرفت در زمينه قابليت اطمينان و عملكرد نت است. اين سياست با تمام مشخصات آن از جمله پارامترهاي ضروري قابليت اطمينان و نت، مشخصه هاي كاركردي و كليدي آنها، دلايل اهميت آنها، نحوه تشخيص كاركنان از حركت به سوي اهداف و غيره بايد در كل سازمان ابلاغ و درك شود. در نتيجه اولويت بندي كارها براساس احساسات نخواهد بود و براساس صلاح و در جهت سياست سازمان صورت مي گيرد.
۴) مهارت بالاي كاركنان نگهداري و تعميرات:
در صورتي كه كاركنان نت از مهارت بالايي برخوردار باشند، نيازي نيست كه سرپرستان و مديران فني وقت زيادي را صرف آموزش آنها كنند و قادر خواهند بود وقت خود را به برنامه ريزي و زمانبندي كارها، تعيين نيازهاي آموزشي و انجام آناليز دلايل خرابيها اختصاص دهند. در نتيجه، سازمان از يك سازمان منفعل و واكنشي تبديل به يك سازمان مبتني بر تفكر و حل مسئله خواهد شد و ۱۰ تا ۳۰ درصد زمان عمليات نت صرف حل مشكل و انجام اقدامات اصلاحي خواهد شد.
۵) تعيين حيطه كاري كاركنان نگهداري و تعميرات:
در يك سازمان ممتاز محدوده كاري كاركنان نت باتوجه به نوع مهارت آنها مشخص مي شود و نه باتوجه به خطوط توليدي مختلف. در اين صورت يك تكنسين مكانيك بايد توانايي انجام كليه كارهاي مكانيكي را داشته باشد و يك تكنسين الكترونيك نيز به همين ترتيب. نتيجه اعمال اين رويكرد ايجاد رضايت در كاركنان نت و انعطاف پذيري در كارهاست. باوجود اين، در شرايطي نيز باتوجه به نوع كار بايد تخصص گرايي را مدنظر قرار داد.
۶) سطح بالاي برنامه ريزي و زمانبندي: در هر سطح عملكردي سازمان نت برنامه ريزي و زمانبندي به عنوان مهمترين عامل كاهش هزينه هاي نت است. جهت انجام مناسب برنامه ريزي و زمانبندي عوامل زير را در نظر بگيريد:
▪ برنامه ريزي بايد قبل از زمانبندي صورت گيرد.
▪ هركاري بايد با برنامه ريزي و زمانبندي انجام شود.
▪ بعد از انجام زمانبندي تخصيص كاركنان براي انجام كارها عملي مي شود.
در هنگام اجراي يك كار برنامه ريزي و زمانبندي شده، نبايد افراد را جهت انجام كار ديگري به خدمت گرفت؛ هيچ كاري قبل از مشخص و مكتوب شدن علت انجام آن نبايد به اتمام برسد؛ بعد از اتمام كار علت اصلي مشكل را شناسايي كنيد.
۷) اولويت بندي صحيح كارها:
به منظور اولويت بندي صحيح كارها، بايد توانايي درنظرگرفتن عواقب ناشي از اجرانشدن به موقع هريك از عمليات نت را داشته باشيد. اين عواقب ممكن است ضايعات يست محيطي، صدمات جاني، هزينه هاي بالاي كاهش توليد و يا صدمات به تجهيزات باشند. در يك كارخانه با خطوط توليد متفاوت تعيين مهمترين خط توليد از لحاظ رساندن محصول به مشتري و تعيين ارزش افزوده هرمحصول مي توانند به اولويت بندي صحيح كارهاي نت كمك كنند. اولويت بندي صحيح و مناسب موجب اجراي كامل و به موقع وظايف برنامه ريزي و زمانبندي شده خواهد شد.
۸) درك صحيح مضمون نگهداري و تعميرات پيشگيرانه:
جهت ايجاد درك صحيحي از برنامه هاي
پيشگيرانه و مراقبتهاي ضروري و بررسي وضعيت فني در سازمان، بايد اين برنامه ها بر پايه نتايج عدم جلوگيري از ايجاد شكست و خرابي بنا شوند. همچنين اين نوع برنامه ها در صورتي قابل قبول هستند كه هزينه هاي ناشي از ايجاد خرابي به مراتب بيشتر از هزينه هاي مربوط به اجراي برنامه هاي پيشگيرانه باشد.
همچنين بايد روشهاي دقيق و صحيح جهت بازرسيهاي اساسي و بررسيهاي وضعيت فني تجهيزات شناسايي و استفاده شوند. بهتر است اين نوع برنامه ها در وضعيت روشن بودن تجهيزات صورت گيرند و تواتر اجراي اين برنامه ها بر پايه زمانهاي خرابي و توزيع هاي ايجاد شكست صورت گيرد. همچنين اين برنامه ها بايد به طور كامل عملي و قابل اجرا باشند.
۹) اجراي ۱۰۰ درصدي برنامه ها:
در صورتي كه شما قادر به ايجاد يك بستر مناسب براي برنامه هاي پيشگيرانه و مراقبتهاي ضروري و بررسي وضعيت فني شده باشيد، هيچ دليلي را نبايد براي عدم اجراي ۱۰۰ درصدي اين برنامه ها داشته باشيد. در صورت اجراي ۱۰۰درصدي اين برنامه ها احتمال ايجاد خرابيهاي اتفاقي و ناگهاني بسيار ناچيز خواهد بود و اثربخشي كلي تجهيزات بالا خواهد رفت.
۱۰) آماده بودن به موقع مواد و قطعات يدكي:
در صورتي كه برنامه ريزي و زمانبندي به درستي صورت گيرد، انبار قطعات يدكي قادر خواهد بود تا قطعات يدكي را به طور مناسب و اثربخش و در زمان مناسب به محل انجام عمليات نت ارسال دارد. در اين صورت از بخش قابل توجهي از زمان عمليات نت و انرژي نيروي انساني كه صرف انجام فرآيند ارسال درخواست قطعه و دريافت قطعه از انبار مي شود، كاسته خواهد شد.
۱۱ ) سطح خدمت:
سطح خدمت پايين براي قطعات يدكي نه تنها ممكن است موجب افزايش زمان عمليات نت و هزينه هاي كاهش توليد شود بلكه از لحاظ رواني اين عقيده را در بين كاركنان نت و توليد به وجود مي آورد كه انبار قطعات يدكي قادر به فراهم آوردن قطعات مناسب در زمان مناسب نيست. بدين ترتيب است كه در بسياري از كارخانجات شاهد به وجودآمدن انبار قطعات يدكي مجازي ومخفي در واحدهاي مختلف جهت به راه انداختن فرآيند توليد هستيم. البته در تعيين سطح خدمت مواردي چون هزينه هاي نگهداري و ميزان حياتي بودن قطعه را بايد موردتوجه قرار داد. اما در مورد قطعات حياتي سطح خدمت ۹۷ درصدي ضروري است.
۱۲ ) صحت كامل اطلاعات آرشيو فني:
در مورد آرشيو فني در يك سازمان ممتاز بايد اين اطمينان وجود داشته باشد كه حداقل در ۹۵ درصد موارد، اطلاعات استخراجي از آن صحيح و بدون نقص باشد. همچنين آرشيو فني همواره بايد مورد بازنگري قرار گيرد تا اطلاعات آن به روز باشد.
۱۳ ) سازماندهي و انجام مناسب عمليات بنيادي و اساسي نگهداري و تعميرات:
مهمترين تفاوت بين يك سازمان نت ممتاز و ديگر سازمانهاي نت در اينست كه سازمان نت ممتاز، موارد ساده و مفيدي را كه ديگر سازمانها تنها در مورد آنها حرف مي زنند، اجرا مي كند. در صورتي كه مي خواهيد يك سازمان نت ممتاز داشته باشيد بايد به طور پيوسته روي عمليات اساسي و بنيادي نت كار كنيد و روش انجام آنها مورد بازنگري و اصلاح قرار دهيد. بعضي از اين عمليات عبارتند از:
▪ تميزكاري دقيق تجهيز: تميزكاري خود نوعي بازرسي است.
- روغنكاري؛
- آچاركشي؛
- تنظيمات جزئي وايجاد بالانس؛
- فيلتراسيون سيالات هيدروليكي، سيستم هاي روغنكاري؛
- درزگيري و آب بندي قسمتهاي مختلف تجهيز.
۱۴ ) سطح بالاي استانداردهاي ايمني:
يك رابطه بسيار قوي بين عمليات خوب و مناسب نت و بالارفتن سطح ايمني در يك سازمان وجود دارد. بررسيهاي كامل ابزار و وسايل مورداستفاده كاركنان نت از نظر مسائل ايمني، قبل از انجام عمليات نت و تعيين شرايط ايمني لازم براي انجام هرنوع عمليات نت در قالب دستورالعملهاي نت و تهيه چك ليستهاي ايمني مي توانند به كاهش سطح ريسك عمليات نت كمك كنند.
۱۵) نيازسنجي آموزشي دقيق براي كاركنان نگهداري و تعميرات:
در صورت انجام يك نيازسنجي آموزشي دقيق براي كاركنان نت، در مورد هريك از كاركنان موارد آموزشي خاصي شناسايي مي شود و كاركنان تنها در كلاسهاي آموزشي خاص خودشان شركت خواهند كرد. در اين صورت از برگزاري كلاسهاي عمومي براي كليه كاركنان كه زمان بر و هزينه بر هستند و نمي توانند نيازهاي آموزشي را به طور كامل برطرف سازند و اثربخشي لازم را نيز دارا نيستند، جلوگيري به عمل مي آيد. بايد به اين نكته توجه داشت كه براي تعيين اثربخشي آموزش بايد از شاخصهاي سطح مهارت استفاده كرد و در نظر گرفتن شاخص تعداد ساعات آموزشي نمي تواند مناسب باشد.
۱۶) آناليز علل اصلي و اساسي شكست و خرابي:
در يك سازمان نت سطح جهاني، گروههايي جهت شناسايي و رديابي علل خرابيها وجود دارد. در سازمانهاي كوچك وظايف اين گروهها، در بين برنامه هاي معمول نت توسط كاركنان نت صورت مي گيرد.
اما در سازمانهاي بزرگ به جهت دخيل بودن عوامل تجهيزاتي، عملياتي، نيروهاي انساني و ساير فاكتورها در مشكلات پيش آمده، گروههاي قابليت اطمينان تشكيل ميشوندكه بااستفاده از متدولوژي ها(FMEA،FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS)اقدام به شناسايي و رديابي خرابيها و علل آنها مي كنند.

واکسن ها نسبت به حرارت و يخ زدگي حساس هستند، بنابراين ضروريست در دماي مناسب نگهداري شود. «به نظامي مرکب از افراد و تجهيزات که اطمينان مي دهد واکسن مؤث ...

مسواک تميز و بهداشتي ما آنقدرها که ظاهرش نشان مي دهد، تميز و بهداشتي نيست. اين را محققان دانشگاه منچستر انگليس مي گويند که معتقدند مسواک، مکان مناسبي ...

● هدف از تعميرات و تعريف آن لغت MAINTENANCE كه ما آنرا نگهداري - تعميرات ترجمه نمودهايم مفهومش در صنايع شامل كليه عملياتي مي شود كه براي سالم و مرتب ن ...

گاهي لازم است كه تخم مرغها مدت بيشتري نگهداري شوند . براي نگهداري تخم مرغ در مدت طولاني روش هاي متفاوتي وجود دارد كه ذيلا به طور اختصار مورد بررسي قرا ...

خرگوش را مي توان در داخل منزل (بعنوان مثال در حياط) نگهداري نمود. حداقل سطح مورد نياز براي خرگوش با وزن kg ۲ حدود ۰ ۳ متر مربع است . براي خرگوشهاي با ...

● استانداردهاي محل نگهداري اسب : ▪ اصطبل : از آنجائي كه اسب بيشتر اوقات شبانه روز را در اصطبل بسر مي برد محل نگهداري او بايد داراي شرايط زير باشد : ۱) ...

● قفس : بايد فضاي كافي براي تحرك پرنده داشته باشد. اندازه توصيه شده براي يك جفت مرغ عشق ۷۵‚۶۰‚۱۰۰سانتيمتر مي باشد. داشتن ميله هاي افقي (نسبت به عمودي ...

در هر حال نگهداري و تعميرات (نت) نمي تواند باعث افزايش طول عمر طراحي شده شود ، ولي نگهداري و تعميرات مي تواند عملكرد تجهيزات را براي كارخانه شما حفظ ن ...

دانلود نسخه PDF - نگهداري و تعميرات