up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله نگهداري از گلها و گياهان PDF
QR code - نگهداري از گلها و گياهان

نگهداري از گلها و گياهان

پرورش و نگهداري از گلها و گياهان

پرورش و نگهداري از گلها و گياهان در منزل يکي از لذت بخشترين کارهاست البته براي اينکه در مراقبت از گلها و گياهان موفق باشيم نياز به داشتن اطلاعاتي در مورد نحوهٔ نگهداري از آنها داريم که در اين بخش بهطور خلاصه به آن ميپردازيم:
● مراقبت تابستاني از گياهان
حداقل يکبار در سال انتقال گياهان به طبيعت مفيد است. اگر منزل شما حياطدار است گياهان خود را در طول تابستان به حياط منتقل نمائيد. اگر امکان استفاده از حياط را نداريد از بالکن استفاده نمائيد. در فضاي آزاد به اندازه دو برابر داخل اتاق براي گياهان خود فضا در نظر بگيريد.
ميتوانيد کاکتوسها، پاپيتالها و ديگر گياهان آفتاب دوست را در معرض نور مستقيم خورشيد قرار دهيد اما سرخسها و ديگر گياهان سايه دوست را در سايه قرار دهيد.
بهتر است گياهان را با گلدانيشان داخل خاک باغچه قرار دهيد يعني گلدانها را تا سطح خاک در زمين فرو بريد. البته دقت کنيد سوراخ زهکش گلدان بسته نشود به اين منظور چند تکه سفال در حفره قرار دهيد.
اگر گياه را بدون گلدان در خاک باغچه فرو بريد دو اشکال بهوجود ميآيد:
۱) گياه بهطور کامل با خاک جديد تماس مييابد که تغييرات محيطي ناگهاني و شديد براي گياه مضر خواهد بود.
۲) ريشهها رشد کرده و به اطراف پراکند ميشوند و در پايان تابستان چارهاي جزء قطع کردن ريشهها وجود ندارد.
پس از انتقال گلدان به حياط به فکر نظات و آبياري گياه باشيد. گياهان در فضاي باز زودتر کثيف ميشوند لذا برگهايشان به اسپري کردن بيشتري نياز دارد. گياهان موجود در باغچه بيشتر در معرض آفات هستند زيرا در فضاي باز راههاي آلوده شدن بيشتر از اتاق مهيا است.
ضمناً گياهان را زماني آبياري کنيد که به آب نياز داشته باشند.
● آب
آب براي ادامه حيات گياه ضروري است. کمبود آب موجب پژمردگي گياه و زرد شدن برگها و ريزش آنها ميگردد و زيادي آب باعث خفگي ريشه و پوسيدگي آن ميگردد.
● دفعات آبياري
احتياجات آبياري گياهان متفاوت است. ميزان آب لازم براي هر گياه بستگي به عوامل مانند نوع گياه، سن گياه، ميزان رشد گياه و درجه حرارت محيط، شدت نور و رطوبت نبس آتمسفر دارد.
گياهان آنويزي در مقايسه با گياهان غير آويزي به دفعات بيشتري آبياري نياز دارند. زيرا درجه حرارت هر چه به طرف سقف برويم بالاتر است. همچنين منابع حرارتي مانند شوفاژ يا بخاري باعث ميشوند که گياهان آويزي تعرق بيشتري داشته و تبخير آب در خاک گلدان اين گياهان بيشتر صورت بگيرد. بهطوري که اگر دو گلدان سرخس رايکي روي ميز و ديگري را بهصورت آويزي در يک آپارتمان قرار دهيم پس از مدتي مشاهده ميشود که گلدان سرخس آويزي سريعتر از سرخس روميزي خشک ميشود.
از روي رنگخاک و لمس کردن آن ميتوان زمان آبياري را تا حدي مشخص کرد بنابراين براي تعين زمان آبياري به کات ذيل توجه کنيد:
وقتي سطح خاک، تيره و در اثر تماس انگشتان مرطوب احساس شود معلوم ميشود که در اطراف ريشهها هنوز آب به انازه کافي وجود دارد و به آبياري نيازي نيست.
وقتي سطح خاک، خشک و رنگ آن روشن است بايد گلدان را آبياري کرد
گياهان در اثر محبت زياد ميميرند
در بيشتر گياهان پس از هر بار آبيار يبايد مدتي سپري شود تا آبياري بعدي صورت بعدي صورت گيرد زيرا ريشه گياهان علاوه بر آب به هوا (اکسيژن) احتياج دارد و چنانچه خاک گلدان دايماً از آب اشباع شود ريشهها بهزودي در اثر خفگي پوسيده و از بين ميرود.
هر ساله گياهان بسياري در اثر محبت زياد حاصبانشان و آبياري بيش از حد از بين ميروند.
بهطور کلي گياهان آپارتماني از نظر احتياجات آبي به سه دسته تقسيم ميشوند:
الف) گياهاني که به آب زياد احتياج دارند و بنابراين خاک گلدان آنها بايد هميشه مرطوب بوده و هيچگاه نبايد خاک آنها خشک شود و به محض خشک شدن سطح خاک بايد آن را دوباره آبياري کرد مانند نخل مرداب، مارانتا و پامچال.
ب) گياهاني که به آب کمي نياز دارند مثل هاورتيا، سانسويريا، گاستريا، کاکتوس و گياهان گوشتي که نسبت به خشکي مقاوم هستند و آبياري فقط بايد پس از خشک شدن کامل صورت گيرد.
ج) گياهاين که به آباري متعادلي نياز دارند و خاک گلدان آنها بايد نسبتاً مرطوب نگه داشته شود مانند فيلو دندرون، پوتوس، پيروميا، پيلهآ، نخل زينتي و شفلرآ.
● ميزان آبياري
آبياري بايد به اندازهاي صورت گيرد که خاک گلدان کاملاً خيس شود. اگرگلدان داراي زهکش (سوراخ ته گلان) باشد آب اضافي از گلدان خارج شده و هيچگونه اشکالي براي گياه ايجاد نميکند ولي در مورد گلدانهاي بدون زهکش بايد مقدار آب مورد لزوم گلدان دقيقاً تعيين و آبياري بهدقت صورت گيرد تا آب اضافي در ته گلدان جمع نشود و باعث پوسيدگي ريشه گياه نگردد.
● از چه آبي براي آبياري استفاده کنيم؟
براي آبياري گياه بايد از آب ولرم استفاده نمود براي اينمنظور آب پاش را پر از آب نموده و مدتي کنار بگذاريد تا دماي آب با دماي اطاق برابر گردد. در اين حالت کلر آب نيز تهنشين شده و از صدمه زدن به گياه جلوگيري ميشود، ضمناً فلورايد موجود در آب لولهکشي باعث ايجاد لکههاي قهوهاي روي برگها و يا سوختگي نوک برگها ميگردد بنابراين در صورت امکان از آب باران، چاه، برف و يا چشمه استفاده نمائيد.
● رطوبت
در آپارتمانها معمولاً ميزان رطوبت پائين است و اين امر باعث ميشود که تعرق در گياهان آپارتماني بيش از حد معمول صورت گيرد در نتيجه گياه پژمرده شده حالت شادابي و طراوت خود را از دست ميدهد. براي جلوگيري از بروز اين مشکل بايد هرچند وقت يکبار با اسپري بر روي گياهان آب پاشيد. ولي دقت کنيد که گلها خيس نشوند. ضمناً آبفشاني بر روي گياه بايد صبح و بعداظهر انجام گيرد چون در موقع عصر يا شب آب تبخير نميشود و بر روي گياه باقي مانده به آن ضرر ميرساند.

همانند معماري منحصر به فرد و آميخته با نظم باغ ايراني، گونه‌هاي گياهي موجود در آن نيز منحصر بفرد بوده‌اند. در باغ ايراني همچنانكه معماري با اصول و قوا ...

● تعاريف جنگل ▪ تعريف اول جنگل ناحيهاي که از درختهاي انبوه پوشيده باشد را جنگل مينامند. در جنگل طبيعي معمولاً درختان کوچک و بزرگ وتنومند بطور نامنظم و ...

گلهاي پيازي با ظهور خود در بهار و تابستان لطافت و زيبايي دلپذيري به فضاي سبز طبيعي و مصنوعي محيط زندگي انسان مي بخشند. حس زيبايي پسندي ، بسياري از انس ...

گلهاي پيازي با ظهور خود در بهار و تابستان لطافت و زيبايي دلپذيري به فضاي سبز طبيعي و مصنوعيمحيط زندگي انسان ميبخشند. حس زيبايي پسندي، بسياري از انسانه ...

کم آبي در گياهان به صورت علايمي مانند توقف رشد , کوچکتر شدن برگ , کوتاه شدن فاصله ميان گره ها , بد شکل شدن برگ ها , سوختگي حاشيه برگ ها و ريزش برگ در ...

دوره هاي کمبود آب خاک و يا هوا، اغلب در طول چرخه زندگي گياه حتي در خارج از نواحي خشک و نيمه خشک نيز اتفاق مي افتد. واکنش هاي گياه به کمبود آب پيچيده ه ...

محدوديت صيد از ذخاير دريايي از يک طرف و ازدياد و افزايش جمعيت از طرف ديگر تقاضا براي پروتئين دريايي بويژه ميگو را افزايش داده است .و لذا توجه جوامع بش ...

در اواخر قرن نوزدهم با شناخت مواد غذايي پرمصرف و بعدها نياز به مواد کم مصرف و فراهم نمودن شرايط تهويه مناسب در محلولهاي غذايي بطور مصنوعي سيکل کامل تو ...

دانلود نسخه PDF - نگهداري از گلها و گياهان