up
Search      menu
تاریخ و فرهنگ :: مقاله نيکلاس اوگوست اوتو PDF
QR code - نيکلاس اوگوست اوتو

نيکلاس اوگوست اوتو

▪ نام فارسي : نيکلاس اوگوست اوتو
▪ سال ولادت و فوت : ۱۸۹۱-۱۸۳۲ ميلادي
▪ مليت : آلماني
نيکلاس اوگوست اوتو ، مخترع آلماني بود که در سال ۱۸۷۶ اولين موتور درونسوز چهارزمانه را ساخت که الگو و مدلي شد براي صدها ميليون موتور مشابه که از آن زمان تا کنون ساخته شده است.
موتور درونسوز يک وسيله گردنده است که در فايف موتوري و موتورسيکلتها کاربرد دارد. علاوه بر موارد استعمال فراوان آن در صنعت، اختراع هواپيما بدون استفاده از آن غير ممکن بود. تا قبل از پرواز اولين هواپيماي جت در سال ۱۹۳۹، نيروي محرکه تمام هواپيماها در واقع توسط موتورهاي درونسوز که چرخهکار آنها بر مدار اوتو بودف تأمين ميشد. امّا مهمترين مورد کاربرد موتورهاي درونسوز استفاده ازآنان در اتومبيلها است.
قبل از آنکه اوتو موتور خود را اختراع کند براي ساخت اتومبيل تلاشهاي فراوان و عديدهاي شده بود. برخي مخترعين نظير زيگفريد مارکوس (در سال ۱۸۷۵) اتين لنور (در سال ۱۸۶۲) و نيکلاژوزف کنوت (در سال ۱۷۶۹) موفق به ساخت مدلهايي شدند که حرکت ميکرد. اما به علت نبودن موتور مناسب، موتوري که هر دو مزيت وزن کم و قدرت زياد را با هم داشته باشد هيچ کدام از آن مدلها در عمل قابل استفاده نبود. ولي در خلال پانزده سال پس از اختراع موتور چهار زمانه اوتو، دو مخترع آلماني ديگر، کارل بنز و گوتلمب دايملر، هر يک اتومبيلهايي قابل استفاده و قابل فروش ساختند. از آن زمان انواع مختلف از موتورها براي به حرکت درآوردن اتومبيل ساخته شده است. ممکن است در آيندهاي نه چندان دور، اتومبيلهايي که با نيروي بخار، باطريهاي برقي و يا با استفاده از ساير منابع انرژي حرکت ميکنند، ساخته شوند که نسبت به اتومبيلهاي کنوني برتري خواهند داشت. ولي واقعيت اين است که در ۹۹ درصد از صدها ميليون اتومبيل ساخته شده تا اين زمان از موتورهاي درونسوز چهارزمانه است که در کاميونها، اتوبوسها و کشتيها از آن استفاده ميشود. اين موتور چرخه چهارزمانهاي مشابه با موتور اوتو دارد ولي نوع سوخت آن متفاوت است.
اکثر اختراعات علمي (اگر استثناي مهم تسليحات و مواد منفجره را کنار بگذاريم)براي نوع بشر سودمند بوده است. به عنوان مثال کاملاً بعيد است کسي پيشنهاد کند که يخچال يا پنيسيلين را تحريم کنيم و با استفاده از آنها را به طور جدّي محدود سازيم. زيانهاي استفادهاي چنين گسترده از اتومبيلهاي شخصي بر کسي پ.شيده نيست. اتومبيلها غلاوه بر ايجار سرو صدا هوا را آلوده ميکنند، با مصرف سوختهاي کمياب منتبع آن را مورد تهديد قرار ميدهند و هر ساله عامل قتل و جرح شمار زيادي از مردمان ميشوند.
مسلماً اگر اتومبيل وسيله سودمندي نبود و فايدهاي اين چنين زياد نداشت هرگز آن را تحمّل نميکرديم اتومبيلهاي شخصي به مراتب بيشتر از وسايل حمل و نقل عمومي قابليت تطبيق دارند. بر خلاف راهآهن و قطار زيرزمين هرجا که مايل بوديد ميتوانيد آن را پارک کنيد، به هر جاکه بخواهيد شما را ميبرد، و اينجا و آنجا در خدمت شما ميباشد. سريع و راحت است و بارو بنه را به آساني حمل مي:ند و به شکل بيسابقهاي اين مکان را براي ما فراهم ميکند که کجا زندگي کنيم و وقت خود را چگونه سپري سازيم. به اين ترتيب آزادي فردي را به شکلي قابل ملاحظهاي افزايش داده است.
اما اينکه تمام امتيازات در برابر بهايي که جامعه براي اتومبيل ميپردازد، ارزش دارد يا خير، مطلب قابل بحثي ميباشد. اما در هر حال کسي نميتواند منکر آن شود که اتومبيل اثر عمدهاي بر تمدن ما داشته است. تنها در ايالات متحده بيش از يکصد ميليون دستگاه اتومبيل مورد استفاده قرار دارد. اين به معناي تقريباً دو تريليون مايل، مسافر در هر سال ميباشد که اين رقم بيش از مجموع مسافات طي شده در يک سال به طور پياده، با هواپيما، با قطار، با کشتي و به طور کلي با تمام اشکال حمل و نقل ميباشد.
براي جا دادن اين اتومبيلها هکتارها زمين را به صورت توقفگاه اتومبيل درآوردهايم، بزرگراههاي بيانتهايي ساختهايم، و تمام چشماندازها را تغيير دادهايم. در عوض اتومبيل آنچنان سهولت جابجايي را براي ما فراهم آورده است که نسلهاي گذشته به سختي ميتوانستند حتي رؤياي آن را در سر بپرورانند. بسياري از صاحبان اتومبيلها اکنون فعاليتهاي گستردهاي دارند و از تسهيلاتي بهرهمند ميشوند که احتمالاً بدون اتومبيل نميتوانستند از آن برخوردار باشند. داشتن اتومبيل حق انتخاب بيشتري براي محل زندگي و محل کار به ما ميدهد. امروز کساني که در حومهي شهرها سکونت دارند از تسهيلاتي برخوردارند که پيش از آن فقط در اختيار شهرنشينها بود و اين را بايد مرهون اتومبيل باشند. اين امر شايد ليل اصلي گسترش و رشد حومه شهرها در دهههاي اخير و همراه با آن کاهش سکونت در مناطق مرکزي شهرها ميباشد.
نيکلاس اوگوست اوتو در سال ۱۸۳۲ در شهر «هولشازن» آلمان به دنيا آمد. هنگامي که طفلي شيرخواره بود پدرش از دنيا رفت. اوتو با اينکه دانشآموز درسخوان و کوشا بود در شانزده سالگي با هدف يافتن کار و کسب و تجربه در داد و ستد دبيرستان را ترک کرد. مدتي در يک خوار و بار فروشي در شهري کوچک به کار اشتغال داشت و سپس در فرانکفورت کارمند دفتري و بعد از آن فروشنده سيار شد.
حدود سال ۱۸۶۰ اوتو مطالبي درباره موتور گازي که به تازگي توسط «اتين لنور» اختراع شده بود و اولين موتور درونسوز بود که واقعاً کار ميکرد، شنيد. اوتو به درستي تشخيص داد که اگر موتور لنور بتواند با سوخت مايع کار کند موارد استفادهاي به مراتب بيشتر خواهد داشت زيرا در آن صورت نيازي نخواهد بود که موتور مزبور همواره به يک خروجي منبع گاز متصل باشد. اوتو به زودي نوعي کاربوراتور اختراع کرد ولي چون وسيله مشابهي قبلاً اختراع شده و به ثبت رسيده بود بنابراين درخواست وي براي ثبت اختراعش رد شد.
اوتو بدون دلسردي تمام تلاش خود را وقف بهبود و اصلاح موتور لنور کرد. در سال ۱۸۶۱ موفق به طراحي نوعي موتور گرديد که اساساً با مدل لنور که نوع ابتدايي بود و سيکل دوزمانه داشت، متفاوت بود. اين موتوري بود که با يک چرخه چهارزمانه کار ميکرد. در ژانويه ۱۸۶۲ اوتو نمونهاي از موتور چهارزمانه خود را ساحت اما با مشکلاتي براي قابل استفاده بودن موتور جديد مواجه شد که اين مشکلات بيشتر در سيستم احتراق آن به چشم ميخورد. اوتو اين طرح را کنار گذاشت و به جاي آن تلاش خود را معطوف بهتر کردن موتور «اتمفسريک» که خود آن را ساحته بود کرد و نوع اصلاح شده موتور دو زمانه بود که با گاز کار ميکرد. در سال ۱۸۶۳ اين اختراع را به ثبت رساند و به زودي شريکي پيدا کرد «ايوجن لانگن» و از حمايت مالي او برخوردار شد.
آنها کارگاه کوجکي تأسيس کردند و به تلاش براي بهتر ساختن موتور خود ادامه دادند. موتور دو زمانه آنها بالا گرفت و شرکتشان سود سرشاري برد. در سال ۱۸۷۲ آنها توانستند گوتليب دايملر، مهندس برجستهاي را که تجربياتي در ادارهي کارخانه داشت به استخدام خود در آورند. اين امر توليد موتور را در کارخانه آنها افزايش داد.
گرچه منابع حاصل از فروش موتور دوزمانه لسيار خوب بود ولي اوتو نميتوانست انديشه ساخت موتور چهارزمانه را که از ابتدا در پي آن بود بگذارد. او متقاعد شده بود موتور چهارزمانه که کخلوط سوخت و هوا قبل از احتراق در آن متراکم شده کارايي بيشتري از هر نوع اصلاح شده موتور دوزمانه لنور خواهد داشت. در اوايل سال ۱۸۶۷ اوتو سرانجام سيستم احتراق جديدي اختراع کرد و به اين ترتيب موفق شد و سال بعد چهارزمانه قابل استفاده بسازد. اولين نمونه در مه ۱۸۷۶ ساخته شد و سال بعد سيهزار دستگاه از اين موتور فروخته شد. به دنبال آن و تمام اشکال موتور دوزمانه لنور به زودي متروک شده و از رده خارج گرديد.
حق امتياز ثبت شده آلماني اوتو در موتور چهارزمانه يک دعواي حقوقي را در سال ۱۸۸۶ در پي داشت. از قرار معلوم يک فرد فرانسوي به نام «آلفونس بيودوروشاز» در سال ۱۸۶۲ وسيله مشابهي را طراحي کرده و آن را به ثبت رسانده بود. نبايد تصور کرد که بيودوروشاز يک چهره تأثير گذار است. اختراع او هرگز به بازار راه پيدا نکرد و در واقع حتي يک از آن هم ساخته نشد و اوتو هم براي اختراع خود هرگز از ان بهره نگرفته بود. عليرغم بازنده شدن در آن دعوا مؤسسه اوتو همچنان پولساز باقي ماند و او به هنگام مرگ در سال ۱۸۹۱ کاملاً ثروتمند بود.
در همان دوران گوتليب دايملر در سال ۱۸۸۲ مؤسسه اوتو را ترک کرد. او بر آن ود که موتور اوتو را براي يک وسيله نقليه به کار گيرد. تا سال ۱۸۸۳ وي به يک سيستم احتراق بهتر دست يافت (البته نه سيستمي که امروزه مورد استفاده همگان است) که موتور را قادر ميساخت با گردش ۹۰۰-۷۰۰ دور در دقيقه عمل کند. (حداکثر سرعت در مدل اوتو ۲۰۰-۱۸۰ دور در دقيقه بود) علاوه بر آن دايملر رنج زيادي را متحمل شد تا توانست موتور بسيار سبکتري بسازد. در سال ۱۸۸۵ او يکي از موتورهاي خود را روي يک دوچرخه نصب کرد و به اين ترتيب اولين موتورسيکلت دنيا ساخته شد.
دايملر سال بعد اولين موتور سيکلت خود را ساخت. اما به زودي معلوم شد که کارل بنز در اين مسابقات جلو افتاده است. بنز اولين اتومبيل خود را داراي سه چرخ بود ولي اتومبيل بودن آن انکار نبود سه ماه زودتر ساخته بود. نيروي محرکه اتومبيل بنز مانند دايملر مدلي از موتور چهارزمانه اوتو بود. موتور بنز در بهترين حالت خود کمتر از ۴۰۰ دور در دقيقه گردش داشت ولي کافي بود تا اتومبيل او قابل استفاده باشد.
بنز با سرسختي براي بهتر کردن اتومبيل خود تلاش کرد و طي چند سال توانست بازار خوبي براي آن پيدا کند. دايملر بازاريابي براي اتومبيل خود را کمي ديرتر از بنز آغاز کرد ولي او نيز در کار خود موفق شد. (مؤسسات بنز و دايملر سرانجام به هم پيوستند. اتومبيل معروف مرسدس بنز در کاخانه ادغام شده آنان ساخته ميشود.
در راستاي توسعه صنعت اتومبيلسازي از چهره معروف ديگري نيز ياد کرد او هنري فورد مخترع و صنعتگر آمريکايي ميباشد. او اولين فردي بود که به توليد انبوه اتومبيلهاي ارزان قيمت همت گماشت.
موتور درون سوز و اتومبيل از اختراعات بسيار مهم و برجسته ميباشد و اگر يک فرد به تنهايي سزاوار آن بود که افتخار اين اختراعات به او داده شود بدون ترديد او در جايي نزديک به صدر اين فهرست قرار ميگرفت. افتخار اصلي اين اختراعات را بايد بين چند تن تقسيم کرد: لنور، اوتو و داملر، و فورد. اما از ميان تمام اين افراد بيشترين سهم بايد به اوتو داده شود. اوتو لنور اساساً قدرت و کارايي کافي براي به حرکت درآوردن اتومبيل را نداشت. اما موتور اوتو از کيفيت مورد نياز براي اين کار برخوردار بود. قبل از آنکه اوتو در سال ۱۸۷۶ موتور خود را اختراع کند ساخت يک اتونبيل قابل استفاده تقريباً غيرممکن مينمود. اما پس از سال ۱۸۷۶ انجام آن ديگر حتمي و مسلم گرديد.
بنابراين نيکلاس اوگوست اوتو را بايد يکي از سازندگان واقعي دنياي نوين دانست.

دانلود نسخه PDF - نيکلاس اوگوست اوتو