up
Search      menu
مذهب و عرفان :: مقاله نماز غذاي روح PDF
QR code - نماز غذاي روح

نماز غذاي روح

معراج نماز

«اَلصَّلوةُ مِعراجُ المُومِن». نماز معراج مؤمن است.
پيامبر اکرم (ص)
نماز زيباترين جلوه پرستش، والاترين گونه نيايش، جلوه اي زيبا از بند گي و عبود يت و سرآغاز صعود به رفيع ترين قله هاي معنويت و معرفت و شناخت الهي و سعاد ت جاود اني است.
نماز نور چشم پيامبر و اولياي د ين و مفتاح بهشت است.
نماز ستون و رکن اصلي د ين است.
نماز محبوب ترين اعمال د ر پيشگاه ربوبي و آخرين وصيت رسول هد ايت است.
نماز اقرار صاد قانه به بند گي خد ا و سپري د ر مقابل وسوسه ها و د ام هاي شيطاني است.
نماز ميد ان فراخ و عرصه پهناوري است که روح و اند يشه انسان د ر آن وسعت مي يابد و فرصت پرواز پيد ا مي کند .
صعود روح مؤمن د ر نماز است
● کجا چيزي مر آن را هم طراز است؟
نماز د ر رأس همه عباد ات و سرلوحه برنامه هاي تربيتي و پرورشي اسلام است.
نماز به عنوان يک نياز ضروري د ر زند گي انسان، آثار خير فراواني به همراه د ارد ؛ همانگونه که فقد انش زيانبار است و تبعات سوءزياد ي به بار مي آورد .
اولين د ستوري که خد اوند به حضرت موسي (ع) بعد از وحي به ايشان مي د هد ، موضوع نماز است. که تبلور بند گي و عبود يت است. «وانا اخترتک فاستمع لما يوحي انني اناالله لا اله الا انا فاعبد ني واقم الصلواه لذکري». (سوره طه، آيات ۱۳ و ۱۴)
د ر زبان و بيان ائمه د ين عليهم السلام از نماز به عنوان ستون و اساس د ين ياد شد ه است. زيرا نماز تنها ستون رو به آسمان است که مي توان به آن تکيه زد و د ر امتد اد آن عروج را به تماشا ايستاد .
آن روزي که خد اوند اراد ه فرمود تا انسان را خلق کند ، فرشتگان از او پرسيد ند : «خد ايا! براي چه مي خواهي موجود ي را که بر روي زمين فساد به پا مي کند و خون مي ريزد بيافريني، د ر حالي که ما فرشتگان پيوسته تو را تسبيح و تقد يس مي کنيم؟
خد اوند از راه علم و معرفت آنان را قانع کرد که انسان از آنها د اناتر و آگاه تر است و از قد رت فهم و شناخت برخورد ار است.
● امتياز انسان نسبت به فرشتگان
يکي از برتري هاي انسان نسبت به فرشتگان قد رت فهم و د رک و شناخت است.
امتياز د يگر انسان بر فرشتگان اين است که توانايي عباد ت و بند گي خد ا را به طرق و صور مختلف د ارد و انجام عباد ات گوناگون کار و هنر انسان است. رمز و عظمت انسان و شرافت او بر ملائکه آن است که فرشته تنوع عباد ت ند ارد و قاد ر به انجام آن نيست. هر يک از فرشتگان با حالت خاصي د ر حال عباد ت خد است. گروهي از فرشتگان پيوسته د ر حال قيام هستند . گروهي د ر حال رکوع و برخي مد ام د ر حال سجد ه اند .
اما اين فقط هنر انسان است که د ر ميد ان عباد ت قاد ر به انجام و ارائه جلوه هاي متنوع و متعد د عباد ت است. اساساً تنوع گرايي د ر بعد ماد ي و معنوي ويژه انسان است. انسان همان گونه که د ر ماد يات تنوع طلب است د ر معنويات نيز اين گونه است و آيند ه او نيز د ر گروه حرکت د ر هر کد ام از اين د و بعد است. اگر انسان د ر تنوع خواهي معنويات وارد شود ، از فرشتگان برتر و چنانچه د چار تنوع خواهي د ر ماد يات شود ، پست ترين موجود خواهد بود .
نماز نرد بان صعود به سوي عرفان الهي
د ر د رون انسان احساسي عرفاني وجود د ارد که او را پيوسته شيفته و عاشق تقرب و نزد يکي به خد ا مي سازد . نماز نرد بان عروج انسان و بهترين وسيله ارتباط با حضرت د وست است.
د ر جوامع مختلف انسان هاي بسياري يافت مي شوند که جوياي يافتن راه هاي تقرب به پرورد گار خويش اند . به عبارت د يگر مي خواهند عرفان و سلوک الي الله را به د ست آورند .
اين احساس عرفاني که موجب مي شود يک انسان معتقد به خد ا کاري کند که هر چه بيشتر به خد ا نزد يک و نزد يک تر شود ، يکي از لطيف ترين احساسات بشري است که از آن به عنوان روح عرفاني تعبيرمي شود .
اين روح هنگامي که با ياد خد ا آشنا شد ، از آن بهره مند شد و لذت آن را چشيد ، بسيار حريصانه و عاشقانه مايل است هر چه بيشتر سيرتر و پرتر شود . اگر ما به اين روح و تمايل پاسخ د رستي ند هيم، زمينه براي سوءاستفاد ه فريبکاران آماد ه خواهد شد .
چنانچه منشأ بسياري از انحرافاتي که توسط مکتب هاي ساختگي د ر مسير معنوي به وقوع پيوسته، سوءاستفاد ه از همين تمايل عرفاني موجود د ر انسان ها بود ه است.
● راه رسيد ن به عرفان الهي چيست؟
برخي معتقد ند رسيد ن به عرفان مراحلي د ارد که بايد به ترتيب پيمود ه شود .
مرحله اول مرحله شريعت است و براي پيمود ن اين مرحله بايد به سراغ پرورد گار و از جمله نماز رفت و با استعانت از نماز اين مرحله را پشت سر گذاشت و وارد مرحله طريقت شد و آنگاه با رهاکرد ن طريقت به حقيقت پيوست.
بنابراين نظر، نماز د ر زند گي تکاملي و عرفاني انسان حد و مرزي د ارد و رسالت نماز رساند ن انسان به مرحله طريقت است. با اطمينان مي توان گفت که چيزي برتر و مؤثرتر از نماز د ر اين مسير وجود ند ارد . هر چه هست د ر نماز است و فراتر از نماز چيزي نيست که بتواند انسان را به مرحله بالاتر برساند .
چنانچه د ر ذهنيت عرفاني جامعه اين مطلب جا بيفتد ، جلوي بسياري از سوءاستفاد ه هاي راهزنان معنويت و عرفان گرفته مي شود .
نماز غذاي روح
همان گونه که اگر نيازهاي جسمي انسان شناخته و برآورد ه نشود ، بد ن د چار عوارضي مي شود ، نبود شناخت از نيازهاي واقعي روح و بي توجهي به آن ها ضايعات سنگيني به د نبال خواهد د اشت.
براي روح انسان شيفته هيچ غذايي سازگارتر و سرشارتر از نماز وجود ند ارد . به عبارت د يگر براي رسيد ن به حق و شاد اب کرد ن روح عرفاني انسان، هيچ معجوني بهتر از نماز يافت نمي شود . با مرور بر آيات قرآن کريم و روايات د ر مي يابيم که با معجون شفابخش نماز که اسلام آن را وسيله تقرب به خد ا قرار د اد ه و آن را بهترين موضوع معرفي مي فرمايد ، مي توان بالاترين د رجات کمال را پيمود .
نماز همانند شير ماد ر هم رشد د هند ه است و هم نابود کنند ه ميکروب ها و چنانچه انسان از آن استفاد ه کند ، به سوي سعاد ت، فلاح و رستگاري حرکت مي کند .
نماز معجوني است که هم رشد و عروج د ارد و هم بازد ارند ه از فحشا و منکرات است، هم عوامل ضد رشد را از بين مي برد و هم روح را متعالي مي سازد . نماز معجوني عباد ي است که براي همه حرف و سخن د ارد و هرکس به اند ازه توانايي و استعد اد ش از اين د رياي بيکران عشق و عرفان و شناخت بهره مي گيرد .
نماز وسيله اي است براي رسيد ن به کرامات انساني و موجب مي شود که بسياري از کارهاي خير به د ست انسان نمازگزار جاري شود .
نماز محور اصلي حرکت به سوي خد ا
چنانچه انسان به مکتب نماز وارد شود و خود را د ر مسير معراج الهي قرار د هد ، آنچنان بالا مي رود که غير از خد ا نمي بيند و آنگاه که انسان غير از خد ا را نبيند و نشناسد و تنها او را عباد ت و پرستش کند ، خد ا نيز د ست او را مي گيرد و توانايي هاي فراواني به او مي بخشد .
د ر حد يث شريف قد سي د اريم که خد اوند متعال مي فرمايد :«عبد ي اطعني حتي اجعلک مثلي»: بند ه من، مرا اطاعت کن تا تو را همانند خود سازم.
فريضه نماز بهترين، مطمئن ترين و جامع ترين ابزار پرواز، رشد و تعالي انسان است. نماز محور اصلي حرکت به سوي خد است و د ر فرهنگ اسلامي از چيزي به جز نماز به عنوان معراج مؤمن ياد نشد ه است.
نماز د رست، انسان را به جايگاهي مي رساند که اند يشه بشري از د رک آن عاجز و ناتوان است. طبق آيات و روايات بهترين و زيباترين نماز، نمازي است که با حضور قلب، خالصانه، آگاهانه و عاشقانه و همراه با معرفت و بينش و د رک صحيح و اول وقت باشد .
آري آنچه زيبايي و حسن و خير است، د ر نماز است. به قول شارع مقد س د ر مجموعه ترکيب هاي تقربي و عباد تي مورد قبول، هيچ ترکيبي بهتر و برتر از نماز نيست و بقيه ترکيب ها مي تواند زمينه اي مناسب براي نماز و مکمل آن باشد .
همچنين با توجه به نحوه برخورد پيامبر عظيم الشأن اسلام(ص) و ائمه اطهار عليهم السلام با نماز و با عنايت به آيات و روايات وارد ه د ر مي يابيم که نماز عالي ترين ترکيب، بهترين مجموعه و تنها راه مطمئن براي نيل به عرفان و معنويت است.
باشد که با تمسک به نماز روح بخش و زند گي آفرين، از شر شيطان نفس، امراض روحي و د سيسه هاي اجانب د ر امان باشيم و کشتي سرگرد ان روح مان را به سر منزل مقصود که همان قرب الهي و ساحل نجات و سعاد ت است، رهنمون سازيم.
پرورد گارا! حيات و ممات ما را د ر نماز حقيقي قرار د ه. آمين يا رب العالمين.

روح امري مجرد است و شکل و قالب خاصي ندارد و به يک معنا بي شکلي، اصل در آن است. چنان که روح به سبب همين تجرد خويش، بيرون از دايره ذکوريت و انوثيت يعني ...

سال هاي اخير مسوولان در وزارتخانه هاي متفاوت از واژه هاي امنيت غذايي و ايمني غذا صحبت مي کنند و در سند چشم انداز توسعه نيز به اين مهم پرداخته شده است ...

در «غذاي ايراني» اين هفته، سري مي زنيم به قزوين؛ شهري که با تهران فقط يکي دو ساعت فاصله دارد اما آداب و رسوم مردم اش با آداب و رسوم تهراني ها خيلي متف ...

مشکلات پوستي، حالت تهوع، دل درد و.. گاهي اوقات تمامي اين دردها براي بچه ها به جاي اينکه با کلمات ادا شوند با اندام ها نشان داده مي شود. درواقع اين روش ...

در راه حركت انسان به سوي نماز ، اين واقعيت پر بركت الهي ، موانعي هست ، كه لازم است ، عاشق نماز ، با تمام وجود با اين موانع به مبارزه برخيزد ، سستي در ...

▪ مسئله ۱ نمازهاي مستحبي زياد است و آنها را نافله گويند. و بين نمازهاي مستحبي ،به خواندن نافله هاي شبانه روز بيشتر سفارش شده ، و آنها در غير روز جمعه ...

با نماز بيني شيطان را به خاک بماليد در اهميت و ارزش نماز سخن زياد گفته شده به طوري که در روايات از بزرگان ديني داريم که فرمودند نخستين چيزي که بنده بر ...

نماز يکي از صورت‌هاي عبادت‌ است که در برخي از اديان وضع شده اشت. فهرست مندرجات [۱ پيرامون واژه •۲ نماز در دين يهود •۳ نماز در دين اسلام •۴ نماز در ...

دانلود نسخه PDF - نماز غذاي روح