up
Search      menu
عمران :: مقاله نقشه برداري PDF
QR code - نقشه برداري

نقشه برداري

نقشه برداري ساختماني | Construction Surveying

نقشه برداري ساختماني
Construction Surveys
Architectural Surveys
Building Surveys
منظور از اين اصطلاحات پياده کردن اجزاي ساختمانها و تاسيسات وابسته به آنها و نيز کنترل عمليات ساختماني است.
امروزه استفاده از خدمات و تجهيزات دقيق نقشه برداري در پروژه هاي ساختماني جزو اصول جدايي ناپذير هر پروژه عمراني ساختماني محسوب ميگردد. جهت جلوگيري از خسارتهاي ناشي از تاخير در برنامه هاي زماني، مديريت اجرايي پروژه هاي ساختماني را بر اين ميدارد که تکنولوژي هاي نوين و به روز بهره ببرند. يکي از اين خدمات نوين استفاده از ابزارهاي مدرن اندازه گيري دقيق، تحت عنوان تجهيزات نقشه برداري ميباشد.
در پروژه هاي کوچک نيز رويکردهاي سنتي اجرايي، صدمات و خسارتهاي فراواني به کارفرمايان و سرمايه گذاري در بخش ساخت و ساز تحميل ميکند، به همين دليل معرفي توانايي ها و مزاياي خدمات نقشه برداري ساختماني در جهت کاهش هزينه هاي مخفي همواره مورد رضايت دست اندرکاران صنعت ساختمان و رغبت آنها به استفاده از اين خدمات ميباشند به طوري که امروزه در بخشهايي از صنعت ساختمان انجام امور بدون نظارت و کنترل مستمر نقشه برداري امکان پذير نيست.
از طرفي نقشه بردار ساختماني بايد ذهنيت روشن عملي از پروژه هاي عمراني و اصطلاحات مهندسي عمران و نقشه خواني ساختماني داشته باشد. او بايد قادر به درک فرآيندهاي ساخت و ساز ساختمان بوده و با انواع عمليات ساختماني از شيوه هاي اجراي اجزاي يک پروژه ساختماني تا مصالح و خصوصيات فني و ذاتي آنها آشنايي داشته باشد، تا بتواند با خلاقيت خود بهترين روشهاي ارائه خدمات نقشه برداري مرتبط با درخواست کارفرما را انتخاب کند.
در اين راستا آموزش صحيح نقشه برداري ساختماني بايد در الويت دغدغه هاي جامعه نقشه برداران باشد تا اين قشر از جامعه مهندسي کشور بتواند کليه منافع و نيازهاي صنعت ساختمان را با ارائه خدمات مطلوب جلب کنند.
خدمات نقشه برداري ساختماني را ميتوان به طور کلي به سه دسته اصلي تقسيم کرد:
* خدمات نقشه برداري قبل از احداث ساختمان
* خدمات نقشه برداري حين احداث ساختمان
* خدمات نقشه برداري پس از احداث ساختمان
توجه:
توصيه ميشود مهندسين نقشه بردار در تمام مراحل پروژه هاي ساختماني قبل از شروع پروژه و حين اجراي خدمات مهندسي نقشه برداري و حتي پس از آن نسبت به ثبت بصري پروژه با دوربين هاي عکسبرداري و سپس نسبت به بايگاني آنها بر اساس تاريخ و گزارش هاي تکميلي اقدام کنند. اين امر ميتواند جهت رفع هرگونه ابهام در کليه مراحل ارائه خدمات به نقشه بردار کمک کند و در بسياري موارد نکاتي که از چشم نقشه بردار به دور مانده را جهت ارجاع هاي بعدي ماندگار کند.
خدمات نقشه برداري قبل از احداث ساختمان
عناوين اصلي خدمات نقشه برداري قبل از احداث ساختمان را ميتوان به زير بخشهاي زير تقسم بندي کرد:
* مساحي حدود اربعه (عرصه و اعيان) و نقشه برداري توپوگرافي و تهيه نقشه سايت پلان و ثبت موقعيت عوارض طبيعي و مصنوعي (مانند چاه ، درخت و ...) که در هنگام طراحي معماري تاثير گذار هستند، و تهيه پروفيل هاي خيابانهاي دسترسي مجاور.
* بررسي ابعاد اربعه و مساحت وضعيت موجود زمين و مطابقت آن با سند ثبتي و پياده سازي طول وابعاد سند بر روي نقشه وضعيت موجود زمين (ازبيلت) و رفع احتمالي عدم تطابق مشکلات ثبتي سند ملکي.
* کمک به تيم معماري جهت جانمايي بهترين مکان احداث ساختمان با توجه به ضوابط شهرسازي و معماري و محاسبات بروکف.
* جانمايي سايت پلان بر اساس دستور نقشه شهرداري بر روي نقشه هاي ازبيلت.
خدمات نقشه برداري حين احداث ساختمان
از مزاياي کلي خدمات نقشه برداري ساختماني ميتوان افزايش دقت و صحت اجراي نقشه ها و در نتيجه افزايش تاثيرات واقعي محاسبات فني سازه و معماري، محاسبات زلزله و افزايش بهره وري در زمان اجراي پروژه را برشمرد. عناوين اصلي خدمات نقشه برداري حين احداث ساختمان را ميتوان به زير بخشهاي زير تقسم بندي کرد:
* پياده سازي سايت پلان و جانمايي محل فونداسيون.
* کنترل اجرايي حين عمليات خاکبرداري و گود برداري و محاسبات احجام خاکي بر اساس نقشه برداري هاي مکرر از سطح سايت بنا به تقاضاي کارفرما.
* کنترل مجدد جانمايي فونداسيون حين پي سازي.
* جانمايي و کنترل محل حفر چاه شمع ها و کنترل پيوسته آنها (پس از هر مرحله گود برداري در پروژه هاي بلند مرتبه اي که شامل طبقات متعدد زير سطح صفر هستند).
* کنترل پيوسته خطوط تراز بستر سازي و مگر ريزي و ... .
* جانمايي محورهاي سازه و کنترل پيوسته موقعيت مکاني و تراز ارتفاعي آنها تا هنگام نصب صفحه ستون ها (در پروژه هاي اسکلت فلزي) .
* کنترل موقيعت مسطحاتي ستونها (در پروژه هاي اسکلت بتوني).
* کنترل شاقولي و پيچيدگي ستونها در ساختمانهاي اسکلت فلزي حين ستون ريزي.
* کنترل خط تراز بتن ريخته شده در سقف ها (کنترل تراز طبقات).
* پياده سازي خطوط تراز در طبقات براي ساير پيمانکاران ساختماني نظير برقکار، تاسيسات، سقف کاذب و ... و کنترل پيوسته آنها
* پياده سازي اجزاي ساختماني بسته به نوع پروژه و درخواست کارفرما و کنترل صحت اجراي آنها در داخل و يا خارج (محوطه سازي) پروژه ساختماني ( به عنوان مثال اجراي طرح داخلي طبقات نظير تيغه هاي ديوار چيني داخل ساختمان، جانمايي محل احداث رايزر هاي تاسيسات، کانالهاي آبهاي زهکشي و پياده سازي قطعات سقف و ...) .
* پياده سازي رمپ ها و ساير اجزاي فني محوطه سازي و کنترل دقيق خطوط تراز آنها.
* کنترل دقيق نصب قطعاتي که شاقولي بودن آنها اهميت اساسي دارد (مانند قطعات شمشيري در راه پله ها، پاگرد پله ها و ...).
* پياده سازي نماهاي پيچيده از نظر طراحي و يا نماهايي که با مصالح خاص پيش ساخته پازلي اجرا ميشوند (نظير کامپوزيت پنل آلومينيوم ، نماي فريم لس شيشه اي و ...).
خدمات نقشه برداري پس از احداث ساختمان
معمولا هنگام مرمت، احيا و بازسازي يک بنا و يا اجراي يک طرح جديد پس از ساخت بنا و يا تغيير در طراحي حين اجراي يک بنا نياز به خدمات نقشه برداري به شدت احساس ميشود. قدم اوليه درتمام اين پروژه ها تهيه نقشه وضعيت موجود (ازبيلت) است.
نقشه بردار موظف است داده هاي لازم بسته به نوع پروژه و نياز پيمانکار را از محل پروژه استخراج کرده و در قالب نقشه هاي ساختماني قابل استفاده براي مجري تهيه کند. معمولا شاخه هاي معماري، باستانشناسي و تصويرگري بيشترين مصرف کنندگان اين گونه خدمات نقشه برداري هستند.
آماده سازي بستر شبکه نقشه برداري و انتخاب ابزار مناسب جهت تهيه ازبيلت دقيق بستگي به موقعيت و نوع پروژه و تجربه قبلي نقشه بردار در پروژه هاي مشابه دارد. بنابراين به صورت موضوعي فقط به ذکر چند مورد بسنده ميشود:
* نقشه برداري ميکروژئودزي، و تهيه نقشه ازبيلت ستونها و ديوار هاي حايل به منظور چگونگي بررسي وضعيت سازه از نظر نشست و يا پيچش و انتخاب روشهاي مناسب تقويت سازه.
* نقشه برداري تهيه پلان ازبيلت نماي يک ساختمان جهت اجراي نماي جديد و يا بازسازي نماي موجود، با کمک ابزارهاي مناسب که بسته به پيچيدگي طرح انتخاب ابزار مناسب نظير دوربينهاي متريک ديجيتال، اسکنرهاي ليزري و يا تجهيزات دقيق نقشه برداري (مجموعه توتال استيشن Reflectorless وReflective tape ) صورت ميپذيرد.
* جهت پروژه هاي بازسازي تهيه نقشه ازبيلت کليه اجزاي تاسيسات الکتريکي و محل خروجي و ورودي هاي لوله هاي تاسيساتي و ساير اجزاي ساختماني نظير حفرات کانالهاي آب و سرويسهاي بهداشتي و ... ضروري بوده و بسته به پيچيدگي و وضعيت طرح، ابزارهاي مناسب جهت برداشت انتخاب ميگردد.
* مستند سازي ميراث فرهنگي در راستاي شناخت آثار تاريخي و ملي و تهيه طرح هاي حفاظت، مرمت، احياء، ساماندهي بنا ها، محوطه ها و بافتهاي تاريخي - فرهنگي با کمک ابزار هاي دقيق مستند نگاري نظير سيستمهاي فوتوگرامتري برد کوتاه و اسکنر هاي ليزري.
اميد است با استقرار و ساماندهي نظام آموزشي مدون نقشه برداري ساختماني در سطوح دانشگاهي و اصناف فني و مهندسي، اقشار جامعه مهندسين نقشه برداري و صنعت ساختمان در راستاي تعاملي سازنده در جهت ارتقا سطح کيفي خدمات نقشه برداري قدم برداريم.

هر چند وقت يک بار ورود يک تکنولوژي جديد انقلابي در رشته نقشه برداري ايجاد مي کند که باعث مي شود انجام کارهاي غير ممکن يا سخت به کارهاي روز مره و عادي ...

هرگاه از من خواسته مي شود براي انتخاب يك تلسكوپ نجومي توصيه اي داشته باشم در حالي كه بودجه ۲۰۰ يا ۲۰۰۰ پوندي موجود است سوالي كه هميشه مطرح مي شود اين ...

نقشه برداري سياره اي بيش از هفتاد و دو هزار خط تراز از ماه، شانزده ميليون خط تراز از سيارک اِروس ۱ و بيش از ششصد ميليون خط تراز از مريخ، به عنوان داده ...

يک نقشه توپوگرافيک ، چيزي نيست جز تعدادي خطوط ساده که گاه به صورت پيچ در پيچ و گاه به صورت صاف کشيده شده اند . به اين خطوط ، خطوط حد فاصل يا Contour l ...

در تصويربرداري پزشکي، «سيستم ارتباط و بايگاني تصويري» يا PACS (Picture Archiving and Communication System) از تعدادي رايانه يا شبکه تشکيل شده که به طو ...

فرنولوژيست ها کساني بودند که تلاش مي کردند مغز را از روي پستي بلندي هاي موجود بر سطح جمجمه درک کنند. اگر اين امر امروزه بسيار دور از ذهن به نظر مي رسد ...

تجزيه خاك تجريه خاك براي تمام محصولات كشاورزي اساس توصيه كودي مي‌باشد. نمونه‌هايي كه از مزارع آزمايشي گرفته مي‌شود از اهميت خاصي برخوردار است. چه اين ...

مروري بر نقشه برداري زير زميني نقشه برداري زير زميني که در غرب آن را با کلمه لاتين Underground Surveying مي‌شناسند، شاخه اي از رشته مهندسي نقشه برداري ...

دانلود نسخه PDF - نقشه برداري