up
Search      menu
ستاره شناسی :: مقاله نقشه برداري سياره اي PDF
QR code - نقشه برداري سياره اي

نقشه برداري سياره اي

نقشه برداري سياره اي
بيش از هفتاد و دو هزار خط تراز از ماه، شانزده ميليون خط تراز از سيارک اِروس ۱ و بيش از ششصد ميليون خط تراز از مريخ، به عنوان داده هاي ارزشمند نقشه برداري، راه را براي اکتشافات آينده بشر هموار کرده است. در مورد مريخ، دقت موقعيت سنجي در نقشه هايي که توسط فضاپيماي نقشهب ردار سراسري مريخ و با بهره گيري از ابزار ارتفاع سنج ليزري مدارگرد مريخ ۲ آن تهيه شد، حدود يک متر شعاعي و صد متر افقي بود. اين در حالي است که تصاوير ارسالي ابزار مسافتي اب ليزري پروژه نيِر ۳ در کاوش سيارک ها از سيارک اروس، دقتي معادل ده متر در داشته است. از نزديکترين همسايه زمين، ماه، به z و y ،x سه راستاي دليل چگالي کم و مشکلات فني نقشه برداري، به مراتب کم دقت ترين اندازه گيري هاي توپوگرافي انجام شده است که حدود يک متر شعاعي و بيش از يک کيلومتر افقي خطاي تخميني دارد. در مورد زمين هم، اگرچه محاسبات در مورد پستي و بلندي سطوح با به کارگيري تجهيزات گوناگون با دقت هاي مختلف به طور دقيق صورت مي گيرد، نقشه برداري از بستر اقيانوس ها با دقت بسيار کمي امکان پذير است.
در اين مطالعه، پيشرفت هايي که در فهم و تحليل مقاطع ارتفاع سنجي (آلتيمتري) مريخ و سيارک اروس به دست آمده است، بررسي مي شود. در زمان پرتاب نقشه بردار سراسري مريخ ( ۱۹۹۶ )، دانش نشانه روي فضاپيما محدوديت اساسي به شمار مي رفت، در صورتي که در مورد پروژه نيِر -که براي کاوش سيارک هاي نزديک به زمين پس از نقشه بردار سراسري مريخ آغاز شد.
توپوگرافي کره خاکي ما :
تصاويري که اينجا نشان داده شدها ند، به طور تقريبي توپوگرافي کره زمين را نشان مي دهند. شايد زمين به دليل اينکه برخلاف اجرام سماوي ديگر از آب پوشيده شده است، يکي از مرموزترين اجرام از نظر توپوگرافي باشد. در اين رابطه بايد اذعان کرد که عمق سنجي در برخي نواحي اقيانوس آرام به واقع دقيق نيست. در بسياري از موارد، عمق سنجي ها در اين نواحي بر اساس ميدان هاي گرانشي ماهوارها ي با دقت ترازي حدود ده کيلومتر در افق و دقت عمودي بين صد تا هزار متر تخمين زده شدها ند. ماموريت آبِس ۴ مجهز به ارتفاع سنج راداري پيشرفته، اطلاعات ما در رابطه با پستي و بلندي هاي کف اقيانوس ها را به طور قابل ملاحظه اي بهبود خواهد بخشيد.
مسافت ياب ليزري کلمنتاين ۵ طي دو ماه عمليات، بيش از ۷۲۰۰۰ خط تراز از سطح ماه ارسال کرد. اين خطوط تراز با دقتي معادل صد متر، اولين نقشهب رداري سراسري از ماه را در چارچوب مرکز حجم هدف در اختيار دانشمندان قرار دادند. در آن زمان، تجهيزات نشانه روي از چند دهم درجه کارآتر نبودند که اين امر، موجب ايجاد خطاهاي اساسي در محاسبات مي شد. افزون بر اين، امکان پوشش کافي براي ارسال تصاوير بدون سايه هم وجود نداشت و در عوض، از تصاويري که دوربين هاي مدارگرد آپولو فرستاده به دست آمده بود، براي ايجاد رنگ زمينه استفاده شد.
استفاده از يک سامانه ردياب نور، مانند تجهيزات LVIS(که در هواپيماها استفاده مي شود) يا ارتفاع سنج هاي ردياب تک فوتون ها، توانست طي يک سال عمليات نقشه برداري، نقشه اي با وضوح ۵ تا۲۵ متر و دقت عمودي در حد سانتيمتر توليد کند. در اين ميان، امکان رديابي و پهناي باند دورسنجي چالش هاي بزرگتري نسبت به قدرت ليزر و ديرپايي آن ايجاد مي کند.
ارتفاع سنجي ليزري يا راداري؟
با آنکه سياره زهره هرگز با يک ارتفاع سنج ليزري اندازه گيري نشده، شکل کلي آن به طور مناسبي توسط ارتفاع سنج راداري ماژلان ۶ به دست آمده است. در اين مورد، حد توپوگرافي حدود ۱۴ کيلومتر بوده که در مقايسه با موارد مشابه در سيارک اروس ( ۱۵ کيلومتر)، ماه ( ۱۶ کيلومتر)، زمين (۱۹کيلومتر)، مريخ (۲۹٫۵کيلومتر)نسبتاً قابل قبول است. سياره عطارد تقريباً ناشناخته است، اما نيمکره شمالي آن به زودي با ارتفاع سنج راداري فضاپيماي مسنجر ترازيابي خواهد شد.
توپوگرافي سطحي کره زمين هم با استفاده از رادار و هم ليزر امکانپذير است، اما اندازه گيري دقيق سراسري زمين در مقياس دسي متر توسط ارتفاع سنج ليزري علوم زمين شناسي ۷ در حال انجام است. اين مأموريت يک چارچوب مرجع کارتوگرافي جهاني دقيق در اختيار دانشمندان قرار مي دهد.
مدل کارتوگرافي IAU2000 براي مريخ:
توپوگرافي مريخ توسط ارتفاع سنج ليزري مدارگرد مريخ، با دقتي حدود يک متر و صد متر افقي، با محدوديت دقت خطوط تراز۰٫۴ و پوشش ۱۵۰ متري ليزر به دست آمده است. تحليل هاي ويژه ا ي براي تعيين خطا در نواحي نزديک قطب ها به کارگرفته شد. پس از همسازي، نقطه گذاري به اندازه کافي براي تصوير عوارض قطب ها با مقياس حدود ۱۵۰ متر در هر پيکسل دقيق مي شود.
مدل کارتوگرافي روي مريخ باIAU2000 قطبي و مدل حرکت وضعي تعيين مي شود. اين مدل با رديابي سطحن شين هاي وايکينگ و پت فاندر،ارتفاع سنج ليزري مدارگرد مريخ و تصاوير تهيه شده از دهانه Airy-0 مريخ توسط دوربين مدارگرد مريخ محدود شده است. مقدار خطا در موقعيت کلي دهانهAiry-0 در مريخ، حدود ۵۵ متر در مختصات بدنه است.

هر چند وقت يک بار ورود يک تکنولوژي جديد انقلابي در رشته نقشه برداري ايجاد مي کند که باعث مي شود انجام کارهاي غير ممکن يا سخت به کارهاي روز مره و عادي ...

حيوانات، گياهان و ديگر ارگانيزم هاي حيات تقريبا در همه جاي سطح زمين وجود دارند. آنها مي توانند در روي زمين به حيات ادامه دهند چرا که اين سياره در فاصل ...

مشتري بزرگترين سياره در منظومه شمسي است. قطر آن ۱۴۲.۹۸۴ کيلومتر، بيش از ۱۱ برابر قطر زمين و حدود يک دهم قطر خورشيد است. براي پر کردن حجم اين سياره غول ...

عناصر شيميايي در طول تاريخ اين سياره هميشه در آن وجود داشته اند. نور خورشيد نيز منبع انرژي به حساب مي آيد. علاوه بر نور خورشيد گرماي درون سياره نيز نو ...

زحل بعد از سياره مشتري بزرگترين سياره در منظومه شمسي مي باشد. اين سياره داراي هفت حلقه مسطح به دور خود است. اين هفت حلقه در واقع شامل تعداد زيادي حلقه ...

دانشمندان اين سياره را از طريق تلسکوپ هاي مستقر در زمين و فضا مشاهده کرده اند. سفينه هايي نيز تلسکوپ و تجهيزاتي ديگر را با خود به اين سياره برده اند. ...

عطارد نزديک ترين سياره به خورشيد و قطر آن ۴۸۷۹ کيلومتر، حدودا دو پنجم قطر زمين است. ميانگين فاصله مدار عطارد از خورشيد ۵۸ ميليون کيلومتر مي باشد. در ح ...

براي دومين بار، پژوهشگران موفق شدند مولکول هاي آلي را در اطراف سياره اي مشتري مانند و داغ در خارج از منظومه شمسي کشف کنند. اين بدان معني است که فراوان ...

دانلود نسخه PDF - نقشه برداري سياره اي