up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله نفت PDF
QR code - نفت

نفت

منشا تشکيل نفت

تشکيل نفت از منشا آلي و از منشا غير آلي. دلايل ارائه شده در مورد منشا غير آلي ( معدني) نفت بسيار ضعيف بوده و امروزه باطل شناخته مي شود. همه محققين اين عقيده را دارند که کانسارهاي بيتومن هاي طبيعي از عناصر آلي و در داخل تشکيلات رسوبي بوجود مي آيند. البته تشکيل متان به صورت معدني که در فضا و در چندين سياره ديگر يافت مي شود استثنايي در اين مورد است. معمولا متان معدني نمي تواند تشکيل ذخاير عمده گازي را بدهد.
●حمل و ته نشست مواد آلي در دريا
وقتي که نفت از مواد آلي مشتق شد مهم فهميدن چگونگي ته نشست آن مواد در داخل رسوبات دريايي است. در هر سال حدود ۵.۱۱۰ تن مواد آلي در اقيانوسهاي جهان توليد مي شوند که اکثريت آنها در داخل رسوبات دريايي مدفون مي شوند. مواد حاصل از فرسايش سنگها در خشکي به داخل اقيانوسها حمل مي شوند و در مناطق ساحلي خصوصا در دلتاهاي رودخانه اي بيشتر از ساير جاها رسوب مي کنند. همچنين مقدار مشابهي از مواد گياهي حاصل از خشکي نيز در داخل اقيانوسها انباشته مي شوند.
●فيتوپلانکتونها
بيشتر فرآوردهاي بيولوژيکي تا اعماق ۵۰ ۳۰ متري اقيانوسها وجود دارند و تمامي رويش فيتوپلانکتونها در اعماقي که نور خورشيد جهت انجام فرآيند فتوسنتز به آنجا مي رسد، صورت مي گيرد (اعماق ۱۵۰ ۱۰۰ متري). فيتوپلانکتونها توليد کننده هاي مواد غذايي براي ساير موجودات اقيانوس هستند. زئوپلانکتونها از فيتوپلانکتونها تغذيه کرده بنابراين ازدياد تنها در جاهايي صورت مي گيرد که توليدات فيتوپلانکتوني زياد باشد موجوداتي که مي ميرند، به اعماق دريا فرو مي روند و ممکن است در اثر پوسيده شدن آزاد شدن مواد مغذي گردند که اين چرخه ، در اعماق زياد صورت مي گيرد.
●آب
در نواحي قطبي خصوصا در جاهاي سرد ، آبهاي با دانسيته زياد به اعماق فرو رفته و به سمت عرضهاي جغرافيايي پايين جاري مي شوند. در نواحي با بادهاي خشکي غالب ، به عنوان مثال در کرانه هاي غربي قاره ها چاه هاي آرتزين قوي وجود دارند که حاوي آب غني از مواد مغذي به مانند اعماق اقيانوس ها هستند که اين امر تهيه مواد اساسي خصوصا توليد مواد اوليه آلي با درصد بالا را موجب مي شوند. بهترين مثال در اين مورد ساحل غربي آمريکاي جنوبي مي باشد.
●انرژي نفت
انرژي موجود در نفت که ما امروزه از آن استفاده مي کنيم قبلا به صورت انرژي خورشيدي ذخيره شده بود. در عمل فتوسنتز دي اکسيد کربن و آب با انرژي کم به هيدرات کربن با انرژي زياد تبديل مي گردد (مانند گلوکز)
CO۲ + H۲O → CH۲O + O۲
که در اين رابطه CH۲O هيدرات کربن مانند گلوکز است. اين انرژي مي تواند مستقيما توسط موجودات براي عمل تنفس استفاده شود که در اثر فرآيند معکوس ، هيدراتهاي کربن مجددا به دي اکسيد کربن و آب شکسته مي شوند که اکسيداسيون ۱۰۰ گرم گلوکز ۳۷۵ کيلوکالري انرژي آزاد مي کند.
●فتوسنتز و ذخيره انرژي در مواد آلي
مقداري از انرژي انباشته شده در گياهان در طول عمل فتوسنتز در اثر تنفس تلف مي شوند و هر يک از توليدات هيدرات کربن که در سوختن استفاده نمي شود، مي تواند بصورت گلوکز يا سلولز در ديواره سلولي ذخيره شود. فتوسنتز همچنين منبع بيوشيميايي براي سنتز ليپدو پروتئين است.
نيتروژن و فسفر و بسياري از عناصر واسطه براي تشکيل مواد آلي (پروتوپلاسم) در زندگي موجودات ضروري مي باشد و کمبود اين مواد در دريا باعث مرگ تعداد بسياري زيادي از جانداران مي شود که اين عمل به صورت انعکاسي و زنجيره اي توسط SH۲ مسموم کننده حاصل از اجساد جانداران مرده محيط انجام پذيرد. بايد گفت که پروتئينها ملکولهاي پيچيده بزرگي هستند که از آمينو اسيدهاي متراکم ساخته شده اند.
مانند گليسين به فرمول : CH۲NH۲COOH
مواد زنده
اجزاي آلي
هيدراتهاي کربن
نور خورشيد
پروتوپلاسم
پروتئين
سلولز
زئوپلانکتون
ليپيد
گلوکز
مواد مغذي
نشاسته
فسفر
نيتروژن و مهمترين مواد آلي تشکيل دهنده نفت جلبکهاي پلانکتونيک (پلانکتوني) ، مهمترين شرکت کننده هايي از مواد آلي هستند که در تشکيل نفت دخالت دارند، در اين ميان دياتومه ها مهمترين آنها مي باشند چون داراي اسکلت سيليسي بوده و بخش آلي آنها شامل تقريبا ۳۱ درصد هيدرات کربن و ۴۸ ۲۴ درصد پروتئين و ۱۵ ۲ در ليپيد است.
همچنين دينوفلاگلاتها Dinoflagellaies ، ترکيب مشابه اي با اينها دارند.
▪زئوپلانکتونها Zeoplanciones
زئوپلانکتونها مواد آلي غني از ليپيد را مي سازند و مشتق شده اند از :
▪راديولارها (Radiolarites ) :
با پوسته سيليسي ، بخش وسيع ، بخصوص در آبهاي نواحي گرمسير.
▪فرامينيفرها (Foraminiferes) :
با پوسته کربنات کلسيم دار مانند (گلوبيژرين).
▪پتروپودها (Detropodes) :
داراي عضو پا مانند هستند که به صورت زائده نرم آويزان است و حاوي پوسته کربناتي هستند.
در زنجيره غذايي اين زئوپلانکتونها ، توسط سخت پوستان خورده مي شوند که آنها نيز به نوبه خود توسط ماهيها خورده مي شوند. در زنجيره غذايي طبيعي هر بند را يک سطح تروپيک مي نامند و هر بند در طول کاهش زنجيره تراکم زيستي ضريبي از ۱۰ دارد.
●دلتاها و تشکيل نفت
در مردابهاي ساحلي خصوصا دلتاها ، توليدات زياد مواد آلي سبب رويش و شکل گرفتن گياهان و درختان مي شود که در بقاياي اين گياهان بزرگ امکان دارد تورب تشکيل شده و با قرار گرفتن در عمق بيشتر و دگرگون شدن به ليگنيت و زغالهاي بيتومينوز تبديل گردد که چنين ته نشستهايي يک منبع ذخيره نفت و گاز نيز مي باشند. همچنين مواد گياهي شامل چوب که به صورت شناور در رودخانه ها حمل مي شوند در محيطهاي دلتايي نزديک سواحل پس از کاسته شدن سرعت آب ته نشين شده و به ته آب فرو مي روند.
●اسيد هوميک C۲OHOO۶
فرآورده هاي آب رودخانه حاوي مواد غذايي معدني و همچنين شامل مقدار قابل ملاحضه اي مواد آلي مي باشند که از اين مواد مخصوصا اسيد هوميک و مواد مشابهي که در اثر تجزيه مواد گياهي حاصل مي شوند مي توان نام برد. اسيد هوميک به صورت ضعيف در آب حل مي شود و نقش قابل ملاحظه اي را در بوجود آوردن منابع هيدروکربني عهده دار است.

نفت مايعي غليظ و افروختني به رنگ قهوهاي سير يا سبز تيره است که در لايههاي بالايي بخشهايي از پوسته کره زمين يافت ميشود. نفت شامل آميزه پيچيدهاي از هيدر ...

نفتگير يا تله نفتي ، به محل تجمع نفت و گاز گفته مي شود. به عبارت ديگر به ناحيه اي که از حرکت صعودي نفت و گاز جلوگيري کرده و سبب تجمع نفت گاز شود تله ن ...

نفتگير يا تله نفتي ، به محل تجمع نفت و گاز گفته ميشود. به عبارت ديگر به ناحيهاي که از حرکت صعودي نفت و گاز جلوگيري کرده و سبب تجمع نفت گاز شود تله نفت ...

نفت خام درحالت طبيعي به صورت مايع بوده و رنگ آن قهوه اي زرد مايل به سياه است و دربرابر نور انعکاسي ، رنگ سبز بخصوصي از خود نشان مي دهد. ● مشخصات نفت ن ...

اکتشاف نفت يکي از نقاط عطف زندگي بشر بوده است. با اين کشف مهم، آتش که همواره ارزشي ابدي و ازلي داشت از برج عاج خود پايين آمد. چون همگان به راحتي مي­ ت ...

● خط کروگيت کارتن اين خط توليد که عمل کروگيت کردن کاغذ و به هم چسباندن کاغذها را انجام مي دهد، رول کاغذ را به کارتن خام و ورق کارتن تبديل مي کند. کارت ...

پيش از هرگونه تحليل و تدبير، در ابتداي ورود به بحث، فرازهايي از اخبار منتشره طي چند روز گذشته، در اين يادداشت مورد توجه قرار مي گيرد. سازمان خصوصي ساز ...

منطقه اي که امروزه با منابع فراوان نفت و گازش تحت عنوان خاورميانه مي شناسيم و در عين حال قديمي ترين تمدنهاي مشرق زمين،ايران و بين النهرين نيز در آن قر ...

دانلود نسخه PDF - نفت