up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله نفت خام PDF
QR code - نفت خام

نفت خام

نفت خام به انگليسي Crude Oil و به روسي Naphra ناميده مي شود که درحالت طبيعي به صورت مايع بوده و رنگ آن قهوه اي زرد مايل به سياه است و دربرابر نور انعکاسي ، رنگ سبز بخصوصي از خود نشان مي دهد.
●مشخصات نفت
نفت خام به جهت وجود ترکيبات گوگرد بوي نامطلوبي دارد. بخش اعظم نفت خام از هيدراتهاي کربن تشکيل شده و مقدار کمي عناصر ديگر نيز به آن مخلوط مي گردد، که اين عناصر در زير با درصدشان نشان داده شده اند.
عنصر حداقل درصد وزني حداکثر درصد وزني
کربن ۸۲.۲ ۸۷.۱
هيدروژن ۱۱.۸ ۱۴.۷
گوگرد ۰.۱ ۵.۵
اکسيژن ۰.۱ ۴.۵
نيتروژن ۰.۱ ۱.۵
●جدول ازسلي (۱۹۸۵)
دراين جدول عناصر ديگري مانند واناديوم ، نيکل و اورانيوم با درصد وزني حداکثر ۰.۱ در ترکيب نفت خام موجود هستند. بعلاوه در خاکستر نفت خام آثاري از عناصر C r ، Cu ، Pb ، Mn ، Sr ، Ba ، Mo ، Mg ، Ca ، Ti ، Al ، Fe و Si يافت مي شود که بعضي از عناصر بالا مانند V Ni U احتمالا در رابطه با عنصر ارگانيکي اوليه (مادر) بوجود آمده و بعضي ديگر از عناصر مشخصات ژئوشيميايي سنگ دربرگزيده را نشان مي دهند.
قابل ذکر است که آثاري از نمک ، آب و سولفيد هيدروژن نيز درنفت خام مشاهده مي شوند.
●خواص فيزيکي نفت خام
▪ويسکوزيته
همانطور که نفت خام ممکن است با دخالت عواملي به رنگهاي زرد ، سبز ، قهوه اي ، قهوه اي تيره تا سياه مشاهده گردد، لذا ويسکوزيته متغير را براي آنها خواهيم داشت. بنابراين نفت خام درسطح زمين داراي ويسکوزيته بيشتر بوده و بعبارتي ويسکوزتر است. چون در مخزن زيرزميني يکي از عوامل دخيل حرارت موجود درمخزن مي باشد، که همراه با اين عامل ، عمق نيز موثر مي باشد. همچنين سن نفت را به لحاظ زمان مخزن شدن را درطيف تغييرات ويسکوزيته سهيم مي دانند.
●ترکيبات مولکولي نفت خام
تعداد ترکيبات مولکولي نفت خام وابسته به سن زمين شناسي آن ، عمق تشکيل آن ، منشا آن و موقعيت جغرافيايي آن متغير مي باشد. براي مثال نفت خام Ponca city از Oklahoma شامل حداقل ۲۳۴ ترکيب مولکولي مي باشد.
●گروههاي تشکيل دهنده نفت خام
▪هيدروکربنها (Hydrocarbons)
هيدروکربنها همانطور که از نامشان مشخص است، شامل گروههايي هستند که ترکيبات ملکولي آنها فقط از هيدروژن و کربن تشکيل شده است. انواع هيدروکربنها عبارتند از :
هيدروکربن هاي پارافيني (پارافينها)
هيدروکربنهاي نفتني (سيکلوپارافينها يا نفتنيکها )
هيدروکربنهاي آروماتيک (بنزنوئيدها)
▪غيرهيدروکربنها (Heterocompounds)
اين گروه شامل ترکيباتي غير از هيدروژن و کربن مي باشند و عناصري از قبيل اکسيژن ، نيتروژن ، گوگرد ، اتمهاي فلزي همراه با هر کدام از اينها و يا ترکيب با همه اينها نظير Ni ، V مي باشد.
●وزن مخصوص نفت خام
از خواص فيزيکي نفت خام که ارزش اقتصادي نفت خام بر مبناي آن سنجيده مي شود، وزن مخصوص آن مي باشد. لذا سنجش و نحوه محاسبه فرمول آن مهم است. اکثر کشورهاي جهان ، وزن مخصوص نفت خام را برحسب درجه A.P.I که يک درجه بندي آمريکائي است، محاسبه مي کنند. مشابه همين درجه بندي و سنجش ، وزن مخصوص نفت خام را در کشورهاي اروپائي با درجه بندي Baume محاسبه مي کنند که از لحاظ مقدار اندکي از درجه A. P.I کمتر مي باشد.
●سنجش وزن مخصوص نفت خام
سنجش وزن مخصوص نفت خام مانند ساير مواد و مايعات برمبناي قانون کلي که همان وزن واحد حجم مايع است، در شرايط ºF ۶۰ و P=۱at سنجيده مي شود و مقدار آن در فرمول جايگزين شده و وزن مخصوص نفت خام را بر حسب درجه A.P.I يا درجه Baume مي دهد.
= درجه A.P.I امريکائي
= درجه Baume اروپايي
بدليل اينکه S.G (Pure water)=۱ مي باشد. لذا وزن مخصوص آب با درجه ۱۰ ، API خواهدبود. بدليل کوچکتر بودن وزن مخصوص نفت از آب که همواره عددي کوچکتر از ۱ را براي وزن مخصوص نفت در ۶۰ºF خواهيم داشت. لذا هيچوقت در جدولها و محاسبات ، وزن مخصوص نفت بر حسب درجه A.P.I کوچکتر و مساوي ۱۰ نخواهيم داشت.
●تاثير درجه حرارت بر وزن مخصوص نفت خام
از عواملي که سبب تغيير در وزن مخصوص نفت خام مي شوند، تغييرات دما است. يعني با بالارفتن دما ، وزن مخصوص کمتر شده و به درجه A. P.I افزوده مي شود. همچنين بالا رفتن درجه حرارت اثر معکوس بر روي ويسکوزيته نفت خام مي گذارد.
●انواع مختلف نفت برحسب A.P.I
نفت سنگين با ۱۰ الي ۲۰ درجه A.P.I
نفت متوسط با ۲۰ الي ۳۰ درجه A.P.I
نفت سبک با بيش از ۳۰ درجه A.P.I
وزن مخصوص نفت ها بستگي به ماهيت هيدروکربورهاي مختلف دارد. هر قدر مقدار گاز محلول در روغن بيشتر باشد، چگالي آن کمتر خواهد بود. بنابراين پارافين ها داراي پايين ترين چگالي و نفتيک ها کمي بالاتر و آروماتيک ها بالاترين چگالي را دارند.
●ضريب انبساط نفت خام
ضريب انبساط نفت خام از ۶.۱x۱۰ ۴ الي ۸.۳x۱۰ ۴ در نوسان بوده که با کاهش چگالي ، ضريب انبساط آن افزايش مي يابد.
●ارزش حرارتي و گرمايي ويژه نفت خام
ارزش حرارتي پايين نفت بين ۹۰۰۰ الي ۱۱۰۰۰ کيلوکالري است. گرماي ويژه نفت در دماي معمولي از ۰.۳۵ الي ۰.۵۵ کيلوکالري به کيلوگرم درجه است، که در صورت ازدياد درجه حرارت به مقدار آن افزوده مي شود.
●نقطه اشتعال نفت
نقطه اشتعال نفت نيز به مقدار مواد زود جوش آن مربوط است، و مي تواند از صفر الي ۲۰۰C باشد. لذا در حمل و نقل نفت خام به دلايل ايمني ، قسمتي از زودجوش ها را پايدار نموده و نقطه اشتعال را بالا مي برند.
●نقطه سفت شدن نفت خام
نقطه سفت شدن نفت خام عبارتست از دمائي که در آن خاصيت جاري شدن نفت خام به اتمام مي رسد. اين دما در حمل و نقل و انبارکردن نفت اهميت بسزائي دارد.
●پالايش نفت خام
از تصفيه يا پالايش نفت خام مي توان فرآورده هاي زيادي بدست آورد، که قابل فروش در بازار باشند. نخستين گام در پالايش نفت خام عمل تقطير است. تحميل حرارت هاي زياد در موقع تقطير باعث تجزيه و شکسته شدن مولکول هاي نفت شده و اشکالاتي در ادامه پالايش نفت بوجود مي آورد، که از عواقب آن ، ضايع شدن مواد و افزايش هرينه را مي توان نام برد.

نفت مايعي غليظ و افروختني به رنگ قهوهاي سير يا سبز تيره است که در لايههاي بالايي بخشهايي از پوسته کره زمين يافت ميشود. نفت شامل آميزه پيچيدهاي از هيدر ...

نفتگير يا تله نفتي ، به محل تجمع نفت و گاز گفته مي شود. به عبارت ديگر به ناحيه اي که از حرکت صعودي نفت و گاز جلوگيري کرده و سبب تجمع نفت گاز شود تله ن ...

نفتگير يا تله نفتي ، به محل تجمع نفت و گاز گفته ميشود. به عبارت ديگر به ناحيهاي که از حرکت صعودي نفت و گاز جلوگيري کرده و سبب تجمع نفت گاز شود تله نفت ...

نفت خام درحالت طبيعي به صورت مايع بوده و رنگ آن قهوه اي زرد مايل به سياه است و دربرابر نور انعکاسي ، رنگ سبز بخصوصي از خود نشان مي دهد. ● مشخصات نفت ن ...

اکتشاف نفت يکي از نقاط عطف زندگي بشر بوده است. با اين کشف مهم، آتش که همواره ارزشي ابدي و ازلي داشت از برج عاج خود پايين آمد. چون همگان به راحتي مي­ ت ...

● خط کروگيت کارتن اين خط توليد که عمل کروگيت کردن کاغذ و به هم چسباندن کاغذها را انجام مي دهد، رول کاغذ را به کارتن خام و ورق کارتن تبديل مي کند. کارت ...

پيش از هرگونه تحليل و تدبير، در ابتداي ورود به بحث، فرازهايي از اخبار منتشره طي چند روز گذشته، در اين يادداشت مورد توجه قرار مي گيرد. سازمان خصوصي ساز ...

منطقه اي که امروزه با منابع فراوان نفت و گازش تحت عنوان خاورميانه مي شناسيم و در عين حال قديمي ترين تمدنهاي مشرق زمين،ايران و بين النهرين نيز در آن قر ...

دانلود نسخه PDF - نفت خام