up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله نفتگير چينه اي PDF
QR code - نفتگير چينه اي

نفتگير چينه اي

تغييرات رخساره اي سنگ شناسي در لايه ها ممکن است سبب تجمع نفت و گاز شود. اين تغييرات در جهات عرضي و قائم لايه ها مي تواند صورت بگيرد. شکل مخازن چينه اي بستگي به تغيير در سنگ شناسي و تغييرات رخساره اي آن مخازن دارد. مفهوم نفتگير چينه اي براي اولين بار توسط کارل استنباط شد. حد و مرز نفتگير چينه اي از تبديل سنگهاي تراوا و نفوذپذير به سنگهاي غير تراوا و يا کمتر تراوا مشخص مي شود اين تغييرات بطور معمول در ارتباط با سطوح دگرشيبي ، لايه هاي پيشرونده ، سطوح لايه بندي و يا توده هاي متعدد رسوبي مي باشد.
مرز مخازن چينه اي ممکن است تدريجي تا شاخص باشد. اکثر نفتگيرهاي چينه اي کم و بيش داراي عناصر ساختماني نيز مي باشند. نفتگيرهاي عاري از عناصر ساختماني عبارتند از عدسيهاي ماسه اي ، سنگهاي آهکي مرجاني و غيره در بسياري موارد تشخيص يا تفکيک نفتگيرهاي چينه اي و ساختماني از يکديگر امکان پذير نبوده و به همين لحاظ بکارگيري مرکب يا حد واسط امري اجتناب ناپذير مي شود.
● نفت گير کانالي
نفت و گاز در مسيرهاي قديمي و يا انشعابات رودخانه هاي گذشته تجمع يافته و مورد بهره برداري قرار مي گيرد. کانال به محيطي گفته مي شود که عمل انتقال و گاهي رسوب ماسه ها و ساير مواد در آن صورت بگيرد. گاهي کانال ، دگرشيبي ها را نيز قطع مي کند. تپه ها يا سدهاي کانالي به زمينهاي ماسه اي درون کانال اطلاق مي شود. مواد پر کننده کانال ممکن است از تخفل و تراوايي بالايي برخوردار بوده و سنگ مخزن مناسبي محسوب شود. حوضه رودخانه اي پا در (کرتاسه) نمونه بارز نفتگير چينه اي کانالي است.
● نفت گيرهاي سنگهاي آهکي مرجاني
بقاياي آهکي مرجاني يا تپه هاي آهکي ارگانيکي ، مخازن نفتي قابل توجهي را در نقاطي از جهان تشکيل مي دهند بيوهرمها از جمله سنگهاي آهکي ارگانيکي و مستعد جهت ذخيره نفت است. گسترش عرضي بيوهرم محدود بوده ولي گسترش طولي آن به خصوص به موازات ساحل و همچنين ضخامت آن مي تواند قابل ملاحظه باشد. توده هاي آهکي مرجاني داراي پتانسيل نفتي از پرکامبرين تا شياري شناسايي شده ولي توسعه اصلي آنها در دوران پالئوزئيک و مزوزوئيک بوده است.
منشا هيدرو کربورهاي موجود در توده هاي آهکي مرجاني به تغيير و تحولات بيولوژيکي موجوداتي که بقايايي اسکلت آنها به صورت بيوهرم باقيمانده است مي توان نسبت داده هيدروکربورها در سنگهاي تراوا و متخلخل شود. مرجاني ذخيره شده است. مرز مخزن به ناحيه تغيير رخساره اي سنگهاي تراوا ، به کمتر تراوا و غير تروا محدود مي شود يک توده مرجاني مشتمل است از اسکلتهاي مرجاني ، قطعات خرد شده مرجاني ، ماسه هاي حاصل موجودات مزاحم و تغذيه کننده و همچنين ماسه هاي ناشي از برخورد امواج دريا به اضافه جلبکها ، فرامنسفرها ، نرم تنان ، خارپوستان و غيره. رشد توده هاي مرجاني در جهت دريا بوده زيرا مواد غذايي زيادتري در اين قسمت وجود دارد. در ضمن قطعات خرد شده مرجان ناشي از برخورد امواج در پاي دامنه جلويي آن متمرکز مي شود.
●● قسمتهاي يک توده مرجاني
بطور کلي توده هاي مرجاني از سه بخش تشکيل شده اند.
● بخش عقبي
بخش عقبي توده هاي مرجاني به طرف ناحيه کم انرژي و آرام مرداب و يا حوضه تبخيري گرايش داشته و رخساره آن متشکل از تناوب لايه هاي آهکي دولوميتي ، لايه هاي قرمز ، مواد تبخيري شيل و ماسه و غيره است.
● بخش مياني
بخش مياني يا هسته مرجان از نظر زمين شناسي نفت حائز اهميت مي باشد. اين بخش از دولوميت و آهکهاي ضخيم لايه تشکيل يافته و داراي حفره هاي متعدد و تخلخل فراوان است.
● بخش جلويي
بخش جلويي توده مرجاني به سمت دريا متمايل بوده و متشکل از تناوب لايه هاي آهکي ، ماسه اي و قطعات خرد شده و واريزه هاي مرجاني است.
نفتگيرهاي ماسه اي
هر لايه رسوبي ماسه اي داراي حدو مرز معيني است ، گروهي عدسي شکل بوده و گروهي بسيار گسترده و پهن مي باشد. از ديدگاه زمين شناسي نفت لايه هاي ماسه اي ممکن است به مرزهاي خود محدود بوده و در رسوبات غير تراوا محصور باشد، مانند ماسه هاي کانالي و ساحلي. همچنين ماسه ها ممکن است گسترش بسيار زياد داشته و مناطق مفيد آن در قله تاقدسيها متمرکز شود. اين ماسه ها بطور معمول تحت نفوذ چين خوردگي قرار مي گيرد. ابعاد توده هاي ماسه اي عدسي شکل و محصور بين لايه هاي غير تراوا از چند کيلومتر تجاوز نمي کند.
عدسيهاي ماسه اي داراي مرز مشخص بوده و يا اين که از شرايط مرز تدريجي با سنگهاي مجاور برخوردار مي باشد. اين عدسيها بطور همزمان و يا کمي پس از تشکيل سنگهاي مجاور ايجاد شده است. کوارتز آناريت ، آرکوز و انواع ليت آرناريت ها از جمله مواد اصلي توده هاي ماسه اي مي باشد. قطعات آذرين مانند بازالت و سرپانتين نيز بطور موضعي مشاهده شده است.
نفتگيرهاي ماسه اي دريايي (ساحلي)
اين نفتگيرها از جمله نفتگيرهاي چينه اي اوليه بوده و جهت تشخيص و تمايز آنها مي توان از خوصيات زير استفاده کرد.
داراي کف و سطح محدب فوقاني مي باشد.
داراي کناره هاي مجزا و مشخص است.
هر عدسي بطور مجزا داراي شکل آن شلاق مي باشد.
مرز عدسي به طرف دريا به صورت شاخص و در تماس با شيل بوده ولي به طرف ساحل و در صورت وجود مرداب شيل مارس و سنگ غير تراوا و کم تراوا تبديل مي شود.
خصوصيات سنگ شناسي ، گوياي جورشدگي بافت و ترکيب کاني شناسي بطور همسان و موازي با کناره هاي توده ماسه سنگي مي باشد.
جور شدگي ، همسانتر از ماسه هاي حاصل از پر شدگي کانال مي باشد.
توليد در ماسه هاي همسانتر بيشتر از ماسه هاي پر شده رودخانه اي است.
نفتگيرهاي ماسه هاي کانالهاي رودخانه اي و مانورهاي مدفون
اين نمونه هم از جمله نفتگيرها چينه اي اوايه بوده و جهت تشخيص آن مي توان از خوصيات زير استفاده کرد.
داراي کف معقر مي باشد.
ترکيب و خصوصيات مواد متشکله به خوبي متغير است.
از بالا به صورت ماندر ، سينوسي و انحنادار ديده مي شود.
معبر قديمي ممکن است رسوبات قديمي تر را حفر کند.

نفتگير يا تله نفتي ، به محل تجمع نفت و گاز گفته مي شود. به عبارت ديگر به ناحيه اي که از حرکت صعودي نفت و گاز جلوگيري کرده و سبب تجمع نفت گاز شود تله ن ...

نفتگير يا تله نفتي ، به محل تجمع نفت و گاز گفته ميشود. به عبارت ديگر به ناحيهاي که از حرکت صعودي نفت و گاز جلوگيري کرده و سبب تجمع نفت گاز شود تله نفت ...

تغييرات رخسارهاي سنگ شناسي در لايهها ممکن است سبب تجمع نفت و گاز شود. اين تغييرات در جهات عرضي و قائم لايهها ميتواند صورت بگيرد. شکل مخازن چينهاي بستگ ...

تغييرات رخساره اي سنگ شناسي در لايه ها ممکن است سبب تجمع نفت و گاز شود. اين تغييرات در جهات عرضي و قائم لايه ها مي تواند صورت بگيرد. شکل مخازن چينه اي ...

● انواع نفتگيرهاي تاقديسي يا چين خورده ▪ تاقديس هاي فشرده تاقديس هاي فشرده شده غالبا در ارتباط با نواحي از پوسته زمين که در مجاورت گودالهاي فرورانش قر ...

در دو ناحيهٔ آق دربند (كپه داغ) و نخلك (ايران مركزي)، سنگ هاي ترياس پاييني و مياني رخساره هاي سنگي و زيستي ويژه دارند كه با ساير نقاط ايران شباهت چندا ...

● ريشه لغوي: Sedimentology يا رسوب شناسي نام خود را از واژه لاتين Sedimentum گرفته است که به معناي رسوب کرده است. ● ديد کلي: سنگهاي رسوبي ، از انباشت ...

آتشفشان يک ساختمان زمين شناسي است که به وسيله آن مواد آتشفشاني (به صورت مذاب ، گاز ، قطعات جامد ياهر ۳)از درون زمين به سطح آن راه مي يابند. انباشتگي ا ...

دانلود نسخه PDF - نفتگير چينه اي