up
Search      menu
اجتماعی,سیاسی :: مقاله نظم اجتماعي PDF
QR code - نظم اجتماعي

نظم اجتماعي

نظم اجتماعي در گله

در هر گروه از طيور افراد خاصي وجود دارند که بر طيور هم جنس ديگر در آن گروه غالب و برتر هستند . اين برتري نتيجه مبارزه اين جنگيدن ، نوک زدن و دنبال کردن يکديگر تا حصول يک سلسله مراتب منظم اجتماعي است که در آن هر پرنده نسبت به يک پرنده برتر از خود ضعيف تر است . از ظهور و تثبيت نظم اجتماعي در گله نمي توان و نبايد جلوگيري کرد . تهاجم و تجاوز بعضي افراد و در مقابل مطيع و تسليم بودن برخي ديگر در بين تمام مهره داران معمول است بوجود آمدن نظم اجتماعي در گله طيور فشارهاي عصبي را کاسته و باعث ذخيره انرژي مي گردد .
● تثبيت نظم اجتماعي
ظهور نظم اجتماعي از سنين ۸ تا ۱۰ هفتگي در گله شروع مي شود و تکميل آن تا سنين حدود بلوغ جنسي ادامه مي يابد . چون نظم اجتماعي در هر جنس پيش ار ۸ تا ۱۰ هفتگي بوجود نمي آيد ، اين امکان وجود دارد که تعداد زيادي جوجه گوشتي را (بدون واهمه از اينکه مبارزه جوئي بين آنها بروز کند ) در يک پن نگهداري کنند . در سنين جواني مبارزه براي کسب برتري اجتماعي وجود نخواهد داشت . بوجود آمدن سلسله مراتب نظم اجتماعي در نتيجه فعاليت هورمونهاي جنسي است و در آن صورت طيور مي توانند به وسيله مشاهده سر و ضمائم سر يکديگر را بشناسند .
وقتي که تعداد پرندگان يک پن زياد باشد نظم اجتماعي در گروههاي متعدد به طور جداگانه بوجود مي آيد که هر کدام ۱۹ تا ۲۸ متر مربع را شامل مي شود و در هر گروه بيش از ۱۰۰ پرنده نمي گنجد (حداکثر تعدادي است که هر پرنده مي تواند بخاطر بسپارد و تشخيص دهد ) . پرندگان هر گروه نسبت به رفتن به محل ديگري از سالن حساس هستند چون مي دانند که رفتن به قلمرو ديگران باعث مي شود که آن گروه ديگر آنها را دنبال کنند و به محل خود برگردانند . بنابراين دانخوري و آبخوري و ساير امکانات بايد در سرتاسر سالن بطور مناسب و يکنواخت نصب گردند به نحوي که هر پرنده براي رسيدن به آب و دان و لانه تخمگذاري بيش از سه متر حرکت ننمايد .
● انواع سلسله مراتب اجتماعي
پرندگان براي تثبيت موقعيت خود در نظم اجتماعي اقدام به مبارزه مي کنند . دو نوع سلسله مراتب اجتماعي وجود دارد که تفاوتها ي زيادي با هم دارند .
۱) سلسله مراتب اجتماعي کامل[۲] .
اين نوع نظم اجتماعي هنگامي رخ مي دهد که مرغ و خروس روي بستر نرده و يا پوشال نگهداري مي شوند . در داخل پن ها يا گروهاي کوچکتر در هر جنس نظمي اجتماعي بوجود مي آيد که به نام نظم نوک زني[۳] معروف است و براي مثال يک خروس نهايتا بر تمام خروسهاي هم گروه خود برتري مي يابد و در نظم اجتماعي رتبه اول مي گيرد . پس از او برتري مخصوص خروس ديگري است که رتبه دوم را حائز مي شود و بر تمام خروسهاي هم گروه خود به غير از خروس رتبه اول برتر است و به همين ترتيب تا اينکه به آخرين خروس اين گروه مي رسيم که آخرين رتبه را دارا است و مغلوب تمام خروسهاي هم گروه خود است . نظم اجتماعي مشابهي نيز در بين مرغها بوجود مي آيد .
۲) برتري اجتماعي در پرورش در قفس (حکومت مطلقه[۴] ) .
نوعي نظم اجتماعي در بين مرغهائي است که در يک قفس نگهداري مي شوند . در اين شکل نظم اجتماعي ، يک مرغ بر تمام مرغهاي ديگر برتري دارد و نظم نوک زني و سلسله مراتبي در آن وجود ندارد . در يک بررسي[۵]، نظم اجتماعي مرغهاي لگهورن در قفس هاي ۶ قطعه اي و مرغهاي مشابه که بر روي بستر پوشال نگهداري مي شدند ، مقايسه گرديده که نتايج ذيل کسب شده است :
▪ در هر قفس فقط يک مرغ بر ديگرانبرتر است .
▪ در بين مرغهائي که در قفس نگهداري مي شوند نظم اجتماعي به شکل نظم نوک زني بوجود نمي آيد .
▪ گاهي ممکن است در بين مرغهاي يک قفس سلسله مراتبي درنظم اجتماعي بوجود آيد ولي نه از طريق نوک زني و مبارزه .
▪ اگر مرغهايي را در که در قفس پرورش داده مي شوند به بسر پوشال منتقل نمائيم ، در بين آنها نظم نوک زني بوجود مي آيد .
▪ اگر مرغهائي را که روي بستر پوشال هستند و نظم نوک زني دارند به قفس ببريم ، در تمام قفسها نظم اجتماعي خاص پرورش در قفس بوجود مي آيد و در قفس تنها يک مرغ برتر از بقيه خواهد شد .
▪ اگر چه افزايش تراکم مرغها در قفس باعث کاهش توليد تخم مرغ هر پرنده خواهد شد ، ولي اين کاهش بخاطر تغييرات رقابت براي تثبيت در نظم اجتماعي نيست بلکه بخاطر کاهش دانخوري، آبخوري و سطح به ازاء هر پرنده است .

برخي آشوب را پس از نسبيت و فيزيک کوانتومي سومين انقلاب فيزيک در قرن بيستم ناميده اند، نمونه هايي از پديده آشوب را مي توان در سيستم ها و موقعيت ها فراو ...

اگر به کودکاني که دور و برمان مي بينيم، دقت بيشتري کنيم، خواهيم ديد تفاوت هاي بسياري در رفتار و شخصيت با هم دارند، يکي از اين تفاوت ها، تفاوت در نظم ب ...

«فقط ۳۴ سال دارد اما در ۱۲ ماه گذشته قاعدگي اش نامنظم بوده است. به پزشک مراجعه مي کند، پس از بررسي هاي پزشکي مشخص مي شود که در آستانه يائسگي زودرس قرا ...

براي هر خانواده رشد اجتماعي فرزندشان بسيار با اهميت بوده و اکثرا دوست دارند کودکانشان از همان سنين ابتدايي زندگي با اطرافيان، دوستان و... رابطه اي شاي ...

هنگامي که انسان و رفتارهاي او به عنوان موضوع مورد مطالعه انتخاب مي شوند، بنا به ضرورت ديدگاه ها و رويکردهاي مختلفي مطرح مي شوند که به صورت علمي، اگر چ ...

براساس گزارش سازمان جهاني بهداشت در سال ۲۰۰۷ ميلادي ۳۰ ۲ درصد از کل مرگها بر اثر بيماري هاي قلبي، عروقي بوده است که ۸۰ درصد آنها در کشورهاي کم درآمد و ...

قصه عشق هميشه زيباست. مثل عشق ليلي و مجنون. شيرين و فرهاد. وامق و عذرا. همه اين قصه ها را مهسا در کتاب ها خوانده بود و افسانه هاي شيرين عشق را در خاطر ...

ازدواج، يکي از مهم ترين وقايعي است که در زندگي هر انساني رخ مي دهد. با توجه به اهميت ازدواج و تشکيل خانواده و تأثير آن در تداوم و استحکام خانواده، ترب ...

دانلود نسخه PDF - نظم اجتماعي