up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله نظارت و کنترل PDF
QR code - نظارت و کنترل

نظارت و کنترل

نظارت و کنترل در مديريت آموزشي

نظارت و کنترل از جمله وظايف مهم مديران آموزشي است که ميزان پيشرفت در جهتهدفها را اندازهگيري ميکند و سبب تشخيص بهموقع انحرافات و انجام اقدامات اصلاحيياتغييرات در سازمان ميشود.
فراگرد کنترل شامل ۴ مرحلهزير ميباشد:
۱) تعيين ملاکها و روشهاي سنجش و اندازهگيري فعاليتها
۲) نظارت بر عملکردها و فعاليتها و سنجش و اندازهگيري آنها
۳) مقايسه نتايج حاصله از سنجش عملکردها با ملاکها و هدفها
۴) اقدام براي اصلاح يا تغيير عملکرد.
کنترل در سازمانها به ۳ نوع کنترل مقدماتي، کنترل همگام عمليات و کنترل نهاييطبقهبندي ميشود.
پيچيدگي وظايف و انتظارات کارکنان در سازمانها نياز بهکنترل و نظارت را امرياجتنابناپذير ميسازد و تحقيقات مختلف نشان ميدهد که يکي از نيازهاي آموزشيمديران، نياز بهافزايش توانايي در زمينهي نظارت و راهنمايي تعليماتي است و لازم است کهنظارت معلممحور يا باليني جايگزين نظارت سنتي و متداول شود. در نظارت معلممحور،ناظر (مدير) و معلم هر دو در جريان نظارت مشارکت و تعامل پهلو بهپهلو دارند و هدف ازاين نوع نظارت دادن بازخورد مناسب بهمعلمان در زمينهي وضعيت فعلي آموزش، رشدمهارتهاي استفاده از راهبردهاي آموزشي، تشخيص و حل مشکلات کلاس درس و ايجادنگرش مثبت در معلمان بهنظارت و... است. اين نوع نظارت شامل سه مرحلهي جلسهي تبادلنظر طرحريزي، جلسهي مشاهده و جلسهي تبادلنظر براي بازخورد ميباشد. براي انجامدقيق نظارت ثمربخش مدير بايد اطلاعاتي در زمينهي برنامهريزي و آمادگي، مديريت وسازماندهي کلاس، روشهاي تدريس، کيفيت يادگيري و... بهدست آورد و لازم است ايناطلاعات بهموقع و دقيق باشد. نقش نظارتي مديران آموزشي در ابعاد وظايف اداري، وظايفبرنامهريزي تحصيلي، وظايف آموزشي تقسيم و مورد بررسي قرار ميگيرد.
● مقدمه
امروزه در مقايسه با گذشته، ايفاي نقش مديريت، بهلحاظ وسعت ارتباطات،قلمرو و پيچيدگي اهداف و وظايف سازمان و نيز گسترش پيچيدگي افکار و انتظاراتکارکنان و مهارتهاي استفاده از تجهيزات، بسيار دشوار شده است. لذاتوجهبهمديريت آموزشي و تقويت مهارتهاي مديران سبب بهبود شرايط کار، افزايشرضايت خاطر کارکنان از مدير، هماهنگ ساختن تلاشها در شکلدهي بهامکانات ومنابع موجود جهت تحقق اهداف سازمان و در نتيجه تقويت روحيهي کارکنان وآمادگي براي شکوفايي خلاقيت، نوآوري وتحرک کاري کارکنان ميشود.
يکي از وظايف مديران آموزشي نظارت و کنترل جريان و رويدادهاي سازماناست، که توانايي مدير در اين زمينه ميتواند سازمان را در رساندن بهاهدافش موفقسازد، چرا که کنترل و نظارت مشخص ميکند که اقدامات و فعاليتهاي سازمان تاچه اندازه در جهت هدفها و مطابق با موازين پيشبيني شده است. از آنجايي کهسازمانها در معرض تغييرات مداوم قرار دارند و فعاليت آنها روز بهروز پيچيدهترميشود و تفويض اختيار براي تسهيل کار اجتنابناپذير است، اهميت نظارت وکنترل در سازمانها آشکارتر ميشود و لازم است متناسب با اين تغييرات فنون وروشهاي جديد نظارتي جايگزين روشهاي سنتي و متداول نظارت شود.
مديران آموزشي از جهات مختلف بايد بر کار سازمان و نيروهاي آموزشي موجوددر آن نظارت داشته باشند: بررسي ميزان دستيابي بهاهداف علمي، اخلاقي،تربيتي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي از اهم وظايف مديران آموزشي است.همچنين بررسي انگيزش دانشآموزان و معلمان و حدود رضايت شغلي آنان، نظارتبر رعايت نظم و قوانين و مقررات، روشهاي تدريس، کيفيت يادگيري و... از جملهوظايف مديران آموزشي است که در حيطهي کنترل و نظارت جاي ميگيرد. در اينمقاله سعي شده است که فراگرد کنترل و نظارت، نظارت معلممحور (باليني) چرخهينظارت و نقش نظارتي مديران مورد بررسي قرار ميگيرد.
● تعريف کنترل (۶۸)
فراگرد کنترل ميزان پيشرفت در جهت هدفها را اندازهگيري ميکند و مديران راقادر ميسازد که انحراف از برنامه را بهموقع تشخيص دهند و اقدامات اصلاحي ياتغييرات لازم را بهعمل آورند (علاقهبند، ۱۳۷۹، ص ۳۲).
همچنين ايشان فراگرد کنترل را شامل چهار مرحله ميداند:
۱) تعيين ملاکها و روشهاي سنجش و اندازهگيري فعاليتها
۲) نظارت عملکرد و فعاليتها و سنجش و اندازهگيري آنها
۳) مقايسهي نتايج حاصله از سنجش عملکردها با ملاکها و هدفهاي تعيينشده.
۴) اقدام براي تصحيح عملکردها.
● هدفهاو ملاکها
▪ سنجش عملکردها
▪ مقايسهعملکردهاباملاکها
▪ اصلاح يا تغيير
● انواع کنترل
فراگردهاي کنترل در سازمان را ميتوان تحت سه عنوان زير طبقهبندي کرد.
۱) کنترل مقدماتي يا پيشگير(۶۹): اين نوع کنترل ميکوشد تا از بروز انحرافات درگردش کار سازمان جلوگيري کند و معمولا قبل از انجام عمليات جاري سازمانصورت ميگيرد.
۲) کنترل همگام عمليات(۷۰): اين نوع کنترل در حين عمليات سازمان صورتميگيرد و براي اطمينان از اينکه هدفها پيگيري و برنامه طبق موازين پيشبيني شدهاجرا ميشود، انجام ميشود.
۳) کنترل نهايي يا بازخوردي(۷۱): اين نوع کنترل بر اطلاعات حاصله از نتايج نهاييکار و فعاليت سازماني مبتني است و بهاين منظور صورت ميگيرد که انحرافاتاحتمالي را پس از وقوع تشخيص داده و اصلاح کند (همان منبع).
● تفاوت نظارت(۷۲) و کنترل:
اصطلاحات کنترل و نظارت معمولا بهطور مترادف بهکار گرفته ميشود. اين دواصطلاح داراي معاني متفاوتي هستند، ولي کاملا بههم مربوط و وابستهاند. نظارت وکنترل يعني >بازديد و مراقبت از طرز پيشرفت اجراي عمليات با مقايسه با وضعمطلوب و تغيير عمليات بهمنظور جلوگيري از انحراف از تحقق اهداف سازمانآموزشي< (ميرکمالي، ۱۳۸۳، ص۲۹۷)
تعريف فوق از دو قسمت تشکيل شده است: قسمت اول کسب اطلاعات از طريقمشاهده و بررسي وضع موجود و تعيين پيشرفت کارها در مقايسه با وضع مطلوباست که نظارت ناميده ميشود و قسمت دوم بهمعني بازگردانيدن سيستم آموزشيبهشکل درست و مطلوب آن از طريق کارهاي تصحيحکننده که يک جريان عملياتي واجرايي است.
نظارت مهمتر و مقدم بر کنترل ميباشد، زيرا نظارت يک امر مشاهدهاي وپژوهشي است، براي يافتن انحرافات و چنانچه انحرافي مشاهده نشود، نياز بهکنترلنيست، لذا با نظارت درست، دقيق و مستمر نياز بهاعمال کنترل نخواهد بود.
● اهميت کنترل ونظارت
از آنجايي که هر سازمان جهت تحقق اهدافي موجوديت مييابد و رفتار افراد درآن تابع موازين و مقرراتي است اعمال کنترل و نظارت ضروري است. بهويژه درسازمانهاي آموزشي که اهداف متعددي در آن دنبال ميشود و پيچيدگي در آموزشو تدريس در آن بيش از هر سازمان ديگري بهچشم ميخورد.
البته کنترل، غالبا معناي ضمني نامطلوبي دارد که بهنظر ميرسد آزادي فرد راتحديد ميکند و بيشتر معلمان از اينکه بر آنان نظارت کنند چندان دل خوشي ندارندو همواره بهصورت تدافعي بهنظارت عکسالعمل نشان ميدهند.
ولي تضاد بالقوه ميان نياز بهآزادي عمل فردي و کنترل سازماني، مسألهاي استکه مديران بايد متناسب با وضعيت کار واحد خود و شناختي که از زيردستان دارند،آنرا حل نمايند و تعادلي بين اعمال کنترل و آزادي عمل بهوجود آورند، بهعبارتديگر بايد مديران را در زمينههاي نظارتي و هدايت معلمان آموزش داد.
تحقيقات نشان ميدهد که مديران در اين زمينه بهآموزش و کسب دانش نيازدارند. اوليوا(۷۳) (۱۹۹۶) اشاره ميکند که حرفهي مدير بهعنوان رهبر آموزشيبهصورت يک حرفهي دو بعدي در آمده است، بهاين معنا که مديران مدارس امروزبايد راهنمايي آموزشي را در اولويت کار خود قرار دهند و در ارزشيابي عملکردمعلمان براي تصميمگيريهاي اداري از کار خود مهارت نشان دهند. آنان براي انجاماين کار بهگونهي مؤثر بهآموزش در زمينهي فنون نظارتي نياز دارند. هيز(۷۴) و ديگران(۱۹۹۶)، جانسون و اسنايدر(۷۵) (۱۹۹۰)، لين و يومينگ(۷۶) (۱۹۹۵)، در تحقيقات ومقالات خود اشاره کردهاند که نياز مديران مدارس بهفنون نظارت و راهنمايي کاملامشهود است و معتقدند که اين امر باعث افزايش اثربخشي مديران ميشود (احمدي،۱۳۸۱).
در ايران نيز تحقيقاتي در زمينهي نظارت و راهنمايي تعليماتي انجام گرفته است.از جمله پژوهش عباسي (۱۳۷۷) که در مدارس راهنمايي انجام شده، نشان ميدهد کهعدم اعمال نظارت و راهنمايي بهعنوان يک کمبود و مشکل در نظام آموزشي بايدمورد توجه مسؤولان قرار گيرد. فلاح سلوگلايي (همان منبع)، لزوم توجه بهبهبودکيفيت مهارتهاي تدريس را براي ناظران و راهنمايان تعليماتي بهشدت مورد تأکيدقرار داده است و پيري (همان منبع) نيز اشاره کرده که عدم توانايي نظارت و راهنماييدر سيستم آموزشي کشور، سبب بروز مشکلات آموزشي شده و آموزش در زمينهينظارت و راهنمايي ضرورتي اجتنابناپذير است. احمدي (۱۳۸۱) در بررسينيازهاي آموزشي مديران مدارس ابتدايي شهر اصفهان در زمينهي نقشهاي نظارتيبهاين نتيجه رسيده است که مديران مدارس در هر يک از نقشهاي نظارتي از جملهطراحي آموزش و تدريس که شامل نوشتن اهداف رفتاري، نظاممند کردن تدريس،روشهاي تدوين طرح درس و برنامهريزي و سازماندهي تدريس و اجراي آموزش کهشامل راههاي تدريس اثربخش، انتخاب و استفاده بهينه از منابع اصلي و فرعيآموزش، راههاي ايجاد انگيزه و انتخاب راهکارهاي متنوع تدريس و يادگيريمشارکتي و ارزشيابي آموزش که شامل طراحي انواع سؤالهاي امتحاني، استفادهصحيح از فنون امتحان، ارائه بازخورد مناسب و بهموقع بهدانشآموزان ،ادارهيکلاس و حفظ نظم، علل شناخت مشکلات رفتاري دانشآموزان و راههاي پيشگيري واصلاح رفتاري و... است، دچار مشکل هستند و بيش از حد متوسط در تمام اينزمينهها نياز بهآموزش دارند و لذا طراحي يک نظام آموزشي براي ارتقاي عملکردمديريت سازمان آموزشي ضروري و اجتنابناپذير است.
● گسترهي نظارت مديران در مدارس
مديران مدارس از جهات مختلفي بايد بر کار سازمان و نيروهاي آموزشي خودنظارت داشته باشند، از جمله ميزان دستيابي بهاهداف آموزشي، نظارت بر توانتخصصي معلمان، روشهاي تدريس، روابط با دانشآموزان، حدود رضايت شغليمعلمان، ميزان انگيزش دانشآموزان، نظارت بر رعايت نظم و قوانين و مقررات،رعايت نظافت و... که براي انجام يک نظارت موفق و ثمربخش نياز بهکسب اطلاعاتضروري است، بنابراين مديران آموزشي بايد در موارد زير اطلاعات کافي داشتهباشند:
۱) کسب اطلاعات در زمينهي برنامهريزي و آمادگي: که شامل اطلاعاتي درزمينهي انتظارات دانشآموزان، منابع مورد نياز براي انجام فعاليتها، هماهنگيمراحل برنامهها و سطوح مختلف تواناييها و موفقيت بر آنهاست.
۲) کسب اطلاعات در زمينهي مديريت و سازماندهي کلاس: اطلاعاتي در ارتباطبا منابع در دسترس و ميزان توانايي دانشآموزان در استفاده از منابع، کيفيت وچگونگي فعاليتهاي دانشآموزان در استفاده از منابع.
۳) کسب اطلاعات دربارهي روشهاي تدريس: اطلاعاتي راجع بهسازماندهي وتنظيم زمان تدريس، بهکارگيري روشهاي خلاقيت و پژوهش و تجربيات يادگيري.
۴) کسب اطلاعات دربارهي روابط با دانشآموزان: که شامل اطلاعاتي راجعبهنحوهي برخورد معلم با دانشآموزان و ميزان تماس و ارتباط دانشآموزان با معلمميشود.
۵) کسب اطلاعات دربارهي کيفيت يادگيري و موفقيت دانشآموزان: اطلاعاتي درارتباط با پيشرفت تحصيلي دانشآموزان، انتظارات معلمان از دانشآموزان ،توانشفاهي و عملي دانشآموزان
۶) کسب اطلاعات دربارهي چگونگي نگهداري سوابق دانشآموزان: دراين زمينهاطلاعاتي دربارهي روشهاي جمعآوري سوابق، ميزان امکانپذيري برنامهريزي ازروي سوابق نياز است (ميرکمالي،۱۳۸۱).
مديران آموزشي براي نظارت اثربخش بايد اطلاعات خود را از کانالهاي مختلفياز جمله ارتباط با دانشآموزان و معلمان و اوليا و نشستهاي رسمي و غيررسمي باآنان بهدست آورند. راه ديگر کسب اطلاعات، مشاهده مستقيم از طريق دورزدن درمدرسه، حضور در کلاس، مشاهدهي بازي و کار دانشآموزان، استفاده از معلمانراهنما در کلاس، تعيين نماينده در کلاس از بين دانشآموزان، گفت و شنود با آنان،تهيه صندوق پيشنهادها، استفاده از جلسههاي شوراي دبيران و طرح و بررسيمشکلات در اين جلسهها، تهيهي پرسشنامههاي مخصوص که معروف بهارزشيابيمعلم هستند. نتيجهي امتحانها و آزمونها نيز راه ديگري براي کسب اطلاعاتند.
در جمعآوري اطلاعات بايد بهاين نکته توجه نمود که اطلاعات ناقص و يااطلاعات زياد ولي نادرست، نتايج زيانباري بههمراه دارد. اطلاعات بايد دقيق وبهموقع باشد. اطلاعات بايد موقعي تهيه و در دسترس قرار گيرد که بتوان با کمترينهزينه و انرژي، اقدامات اصلاحي لازم را بهعمل آورد. نظارت و کنترل مؤثر بايدبهجنبههاي کمي و کيفي و همچنين بهجنبههاي مثبت و منفي مسائل توجه داشتهباشد.
نظارت کلينيکي(۷۷) (معلممحور)
قبل از توصيف نظارت معلممحور لازم است اشارهاي بهنظارت متداول و سنتي درسيستم آموزشي داشته باشيم. نظارت سنتي و متداول که اغلب معلمان بهآن واکنشمنفي نشان ميدهند. در اين نوع نظارت، ناظر که معمولا مدير است، فرآيند نظارت رابهمنظور ارزشيابي از عملکرد معلم انجام ميدهد. دستور اين نوع ارزشيابي توسطقانون، هيأت آموزشي در محل يا وزارت آموزش و پرورش انجام ميگيرد. اين نوعنظارت با ارزشيابي همسان تلقي ميشود و معلمان احساس ميکنند که موردارزشيابي واقع ميشوند و بهويژه هنگامي که ارزشيابيهاي منفي، امنيت شغلي آنانرا بهخطر مياندازد، مضطرب ميشوند. بنابراين معلمان بهاين گونه نظارت واکنشمنفي نشان ميدهند. مسأله دوم اين است که اين نوع نظارت بهلحاظ نياز ناظربهوجود ميآيد نه نيازي که معلمان احساس ميکنند. در اين نظارت، ناظر ممکن استبدون اطلاع قبلي در کلاس معلم حضور يابد تا ناظر جريانات کلاس باشد و عملکردمعلم را از نزديک مشاهده کند، معلم اطلاعي ندارد که ناظر چه چيزي را مشاهده وارزشيابي ميکند. آيا ناظر علاقهمند بهپاکيزگي کلاس است؟€... يا بههدفها وشيوهي تدريس و يا شايد ميزان کنترل کلاس علاقهمند است؟€... يا اينکه ناظر برنامهخاصي جهت اينکه چه چيزي را مشاهده يا ارزيابي کند، نداشته باشد. نتيجه اين نوعنظارت اين است که مشاهدهي کلاس غير منظم، بسيار ذهني و نامفهوم جلوه ميکند ونيز ممکن است معلم فرصتي جهت مذاکره با ناظر در رابطه با دانستههاي مشاهدهشده و معيارهاي ارزيابي بهکار رفته نداشته باشد. اين نوع نظارت بازتابي از نقشتاريخي ناظران بهعنوان بازرسان مدرسه است.
نظارت معلممحور (باليني) اشاره بهنظارتي دارد که جنبهي تعاملي داشته باشد وبهجاي قدرت متمرکز بر يک فرد (ناظر)، مردمسالار و معلممحور باشد.
رابرت گلدهامر(۷۸) معناي نظارت معلممحور را چنين تعريف ميکند: برقراريمشاهده از نزديک، مشاهده جزء بهجزء اطلاعات، تعامل بين معلم و ناظر و تمرکز وتوجه بهيک رابطهي صميمانه حرفهاي (اچسون و همکاران، ترجمه بهرنگي، ۱۳۸۰،ص ۳۳).
نظارت معلممحور، ارزشيابي معلم را در صورتي ضروري ميداند که معلم يا ناظردر جريان آن مشارکت نمايند. اما تأکيد عمدهي نظارت معلممحور، بر رشد و تکاملحرفهاي معلم است و هدف اساسي اين است که نظارت بهاعمال روشهاي صحيحآموزشي بهمعلم کمک نمايد و در نهايت منجر بهبهبود کيفيت آموزشي در مدارسگردد.
● چرخهي انجام نظارت معلممحور
نظارت معلممحور الگويي از نظارت است که شامل سه جنبهي زير است (همانمنبع، ۱۳۸۰)
۱) جلسه تبادل نظر براي طرحريزي: اين جلسه اغلب بهتصميم مشترک معلم وناظر جهت گردآوري اطلاعات مبتني بر مشاهده منجر ميشود. بهعنوان مثال اگرمعلمي احساس کند که علاقهمندي و رغبت دانشآموزان قوي در کلاس کاهش يافتهاست، ميتوان در جلسهي تبادلنظر براي طرحريزي بهفرضيههايي برسد، مثلا شايداکثر اوقات خود را صرف دانشآموزان ضعيف کرده و شايد معلم و ناظر بهاين نتيجهبرسند که رفتارهاي کلامي معلم ميتواند اين مشکل را حل کند.
۲) مشاهده: اطلاعاتي که از جنبههاي مختلف عملکرد معلم در کلاس بهدستميآيد، بسيار اندک است. در ساير مشاغل از جمله طب، تجارت، ورزش و...شاخصهايي براي مشاهده وجود دارد که ميتواند مستقيمٹ کيفيت عملکرد رامنعکس کند. براي معلمان نيز ضروري است که شاخصهايي در نظر گرفته شود تاعملکرد او دقيقتر و عينيتر مورد توجه قرار گيرد. لازم بهذکر است که تا ميان معلم ومدير روابط مطلوب برقرار نگردد و معلم خود را در حضور مدير آسوده و آرام نيابد،مدير نبايد از کلاس درس معلم بازديد بهعمل آورد، پس از اينکه اين تفاهماحترامآميز و همراه بادوستي ميان آنان برقرار شد، مدير ميتواند ترتيبي دهد که معلمبداند هرگاه بهياري و کمک مدير نياز داشته باشد، زمينهي ياري و کمک بهاو فراهماست (وايلز، ۱۳۷۷). يکي از راههاي مشاهدهي معلمان استفاده از نوار ويديوئياست.
۳) جلسهي تبادل نظر براي بازخورد: در اين جلسه معلم و ناظر بهاتفاق هم،اطلاعات حاصل از مشاهده را وارسي ميکنند. مثلا معلم با مشاهدهي نوار ويديوئيعملکرد خود بهاين نتيجه ميرسد که بهچه ميزاني در کلاس صحبت ميکرده است ياقدرت بيان او متناسب با کلاس بوده است يا نه. هنگامي که معلم در جلسهي تبادلنظر براي بازخورد شرکت ميکند تشکيل جلسهي مبادلهي نظر براي طرحريزي رامناسب مييابد و معلم وناظر بهاين نتيجه ميرسند که براي طرح يک برنامهي بهبود ورشد، مشارکت بيشتري نمايند.
● اهداف نظارت معلممحور
هدف از نظارت معلممحور را ميتوان در اهداف اختصاصيتر زير بررسي کرد:
۱) دادن بازخورد مشخص از وضعيت فعلي آموزش بهمعلمان: آنچه معلمان انجامميدهند با آنچه که فکر ميکنند انجام ميدهند، متفاوت باشد. بهعنوان مثال بسيارياز معلمان فکر ميکنند که دانشآموزان را بهابراز نظر و عقيدهي خود تشويق ميکنند.ولي وقتي که مطالب ضبط شدهي خود را گوش ميدهند، متوجه ميزان وقتي را کهخود بهتنهايي در کلاس صحبت ميکنند و کلاس را در اختيار دارند، ميشوند.
۲) تشخيص و حل مشکلات کلاس درس: اکثر اوقات معلمان قادرند تفاوت بينآنچه انجام ميدهند و آنچه بايد انجام دهند را بهتنهايي دريابند و همچنيندانشآموزان نيز گاهي اوقات ميتوانند مشکلات يادگيري خود را تشخيص دهندولي در پارهاي از موارد معلمان و دانشآموزان نياز بهحضور ماهرانهي ناظراني دارندکه آنان را در تشخيص مشکلات ياري دهد.
۳) کمک بهمعلمان براي رشد مهارتهاي استفاده از راهبردهاي آموزشي: يکناظر ماهر کسي است که از اطلاعات بهدست آمده از مشاهده و جلسههاي تبادل نظرمعلممحور براي کمک بهرشد الگوهاي پايدار رفتاري معلمان (راهبردها) استفاده کند.اين راهبردها در ارتقاي يادگيري، انگيزش دانشآموزان و ادارهي کلاس مؤثر است.
۴) ارزيابي معلمان براي ارتقا، ترفيع، رسمي شدن و...: گرچه در نظارتمعلممحور تأکيد بر رشد حرفهاي معلم است، لکن ميتوان از اطلاعات گردآوري شدهاز طريق مشاهده کلاسي و مشاهدهي منظم بهعنوان اساسي براي ارزشيابي شايستگيمعلم استفاده کرد.
۵) کمک بهمعلم در ايجاد نگرش مثبت دربارهي رشد مداوم و حرفهاي: معلماننياز دارند که بهعنوان افراد حرفهاي بهخود بنگرند و اين تا حدودي بهمعناي پرداختنبهرشد و پرورش مهارت خود بهعنوان يک تلاش حرفهاي دراز مدت است. ناظرمعلممحور ميتواند اين جنبه از حرفهگرايي را از طريق تمايل بهرشد مهارتهايجديد نظراتي الگوسازي کند (اچسون، ۱۳۸۰).
● نقش نظارتي مديران
کيمبل وايلز(۷۹) يک ناظر تعليماتي را بهعنوان سرعت دهندهي انجام وظايفميداند و عقيده دارد ناظر زمينه را براي ايجاد ارتباطهاي نزديکتر ميان معلمان ومربيان هموار ميکند و سعي ميکند که کساني را که داراي مسائل مشترکند با کسانيکهتوان حل مشکلات آنان را دارند، بهيکديگر مربوط سازد. جان وايلز(۸۰) و جوزفباندي(۸۱) جريان فعاليت نظارت و راهنمايي را بهوظايف اداري، برنامهي تحصيلي وآموزشي بهترتيب جدول زير طبقهبندي کردهاند (بهرنگي، ۱۳۷۴).
بههر حال وظايفي که مديران بايد انجام دهند، ايجاد و توسعهي موازين اثربخشيآموزشي، ارزشيابي نتايج آموزشي ضمن اجرا، ملاحظهي نتايج تدريس کلاسي،راهنمايي مربيان بهمنظور رشد فعاليتهايشان و اجراي برنامههاي آموزشي برايمربيان است.
● نتيجهگيري
کنترل و نظارت يکي از وظايف مهم مديران آموزشي است که بهوسيلهي آن ميزانتحقق اهداف سازماني و اصلاح يا تغييرات لازم در سازمان معلوم ميگردد. تواناييمدير در انجام اين وظيفه خطير سبب بهبود مديريت اثربخش در زمينههاي گوناگونسازمان از جمله تحقق اهداف علمي، اجتماعي، اخلاقي، تربيتي و فرهنگي و...رعايت قوانين و مقررات، ايجاد نظم و انضباط، افزايش انگيزه و رضايت شغليکارکنان و ارتقاي کيفيت آموزش و يادگيري ميشود. استفاده از انواع کنترل مقدماتي،عملياتي و بازخوردي ميتواند سازمانها را در کاهش هزينهها، انرژي و اصلاح وتغييرات بهموقع در سازمانها ياري رساند.
امروزه باتوجه بهپيچيدگي وظايف و انتظارات، نياز بهگسترش نظارت باليني يامعلممحور بهجاي نظارت سنتي بهچشم ميخورد. در نظارت معلممحور هدف اصليارتقاي رشد حرفهاي معلم بر اساس مشارکت و تبادلنظر همه جانبه بين مديران ومعلمان است. در اين نوع نظارت الگويي مبتني بر سه مرحله:
۱) تبادلنظر برايطرحريزي برنامه
۲) مرحلهي مشاهده
۳) جلسهي تبادل نظر براي بازخورد، وجوددارد که بهمعلم کمک ميشود تا بازخورد مناسبي از وضعيت فعلي آموزش، تشخيصو حل مشکلات کلاس درس، رشد مهارتهاي استفاده از راهبردهاي آموزشي، ايجادنگرش مثبت دربارهي رشد حرفهاي خود بهدست آورند و بتوانند با مشارکت درفرآيند نظارت از مقاومت و نگرش منفي در برابر نظارت بکاهند.

در اثر بسياري از فعاليت ها در كارگاه ها و صنايع، مثل خرد كردن، ساييدن، حفاري، آسياب كردن، برش، تراش و... و در مشاغلي نظير نجاري، سنگ بري ها، معادن، ما ...

ميکروکنترلر سيستم هاي مبتني بر ميکروکنترلر بلوك دياگرام سيستم مبتني بر ميکروکنترلر ملزومات سخت افزاري و اجزاء داخلي سيستمهاي مبتني بر ريزپردازنده ها م ...

۱) در ادامه مبحث کنترل وزن و مطالبي که در قسمت پيشين درباره تنظيم اشتها بيان شد، بايد در ادامه و به منظور تصحيح برنامه غذايي، کمي هم در مورد اجزاي تشک ...

شايد يکي از سوال هاي اکثر ما اين باشد که وقتي تب کرديم چه بخوريم تا تب پايين بيايد و چه نخوريم! باورهاي درست و غلط بسياري از گذشتگان به ما رسيده که بس ...

اتمسفر مانند نهر يا رودخانه داراي فرآيندهاي طبيعي است که در تميز کردن آن نقش دارند. بدون چنين فرآيندهايي تروپوسفر سريعا به محيطي نامناسب براي زيست بشر ...

امروزه در صنعت و در بسياري از وسايل خانگي کنتر دور موتور مورد استفاده قرار ميگيرد. از جمله ميتوان به کاربردهاي کنترلگرهاي دور موتور، به موارد زير اشار ...

حضور ذهن ندارم کسي در بازي آرزوهاي گيکي آرزو کرده باشد بتواند مغز خود را مستقيماً به اينترنت متصل کند يا از تراشه ها و پردازنده هاي کامپيوتري براي افز ...

خلاقيت ميلي ذاتي است که در وجود انسان به وديعه نهاده شده است . انسان مظهر خلاقيت الهي است(مطهري).خلاقيت براي تمامي عرصه هاي زندگي و سلامت فکر و روح ان ...

دانلود نسخه PDF - نظارت و کنترل