نشاء سنتی برنج در «روستای سوربُن» ساری

در دوره ای که تکنولوژی سایه خود را بر همه جنبه های زندگی انسان‌ها گسترده است، کشاورزی و کاشت برنج نیز به طریق مکانیزه و با ماشینهای مخصوص انجام می شود، اما هنوز هم هستند کشاورزانی که معتقدند استفاده از این ابزار برکت را از زمین هایشان دور می کند و بنابراین به شیوه سنتی و با نیروی انسانی عملیات نشاء برنج را انجام می دهند.

نشاء سنتی برنج در «روستای سوربُن» ساری

دیدگاهتان را بنویسید