up
Search      menu
فنآوری اطلاعات :: مقاله نرم افزار SPSS PDF
QR code - نرم افزار SPSS

نرم افزار SPSS

معرفي نرم افزار آماري

با توجه به مهم و کاربردي بودن نرم افزارهاي آماري لازم دانستيم که به معرفي بعضي از نرم افزارهاي آماري بپردازيم. شما مي توانيد با پيگيري کردن اين مطلب با نرم افزارهاي آماري زيادي آشنا شويد.فرآيند آناليز آماري کمک ميکند تا پژوهشگر بتواند از داده هاي اوليه، اطلاعات مورد نياز خود را استخراج کند و در صورت لزوم نتايج را تعميم دهد.اگر حجم داده ها بزرگ باشد، استفاده از روشهاي مختلف آناليز آماري بسيار خسته کننده و مشکل خواهد بود، امروزه انواع نرم افزارهاي مختلف آماري موجودند که قادرند انواع آناليزهاي آماري را انجام دهند، در نتيجه با توجه به مهم و کاربردي بودن نرم افزارهاي آماري لازم دانستيم که به معرفي بعضي از نرم افزارهاي آماري بپردازيم؛ که در اين صورت شما مي توانيد با پيگيري کردن اين مطلب با نرم افزارهاي آماري زيادي آشنا شويد.
نرم افزار Axume
اين نرم افزارها محصول شرکت Mathsoft بوده و محيطي شبيه نرم افزار S PLUS ديگر محصول اين شرکت دارد.
قابليت هاي آن عبارتند از:
▪ انجام آمار توصيفي
▪ محاسبه ضريب همبستگي
▪ انجام آناليز واريانس
▪ انجام رگرسيون خطي و غيرخطي
▪ قابليت رسم نمودارهاي تک متغيره، دوبعدي و سه بعدي متنوع و با امکانات ويرايشي فراواني
▪ ايجاد، فراخواني و ويرايش داده ها يا انتقال داده ها با استفاده از خاصيت Drag&Drop از نرم افزار Excel يا ساير نرم افزارهاي صفحه گسترده
اين نرم افزار هر چند که از لحاظ رسم نمودار قوي مي باشد ولي از لحاظ بحث هاي آماري و کيفيتي ضعيف تر از دو نرم افزار Minitab و Statistica مي باشد.
نرم افزار SPSS
اين نرم افزار يکي از نرم افزارهاي تخصصي آمار مي باشد و بيشتر به بحث هاي آماري در حيطهء علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم رفتاري و ... مي پردازد.
قابليت هاي آن به شرح زير است:
▪ تهيه خلاصه هاي آماري مانند گراف ها، جداول ، آماره ها و ...
▪ انواع توابع رياضي مانند قدر مطلق، تابع علامت، لگاريتم، توابع مثلثاتي و ...
▪ تهيه انواع جداول سفارشي مانند جداول فراواني، فراواني تجمعي، درصد فراواني و ...
▪ انواع توزيع هاي آماري شامل توزيع هاي گسسته و پيوسته
▪ تهيه انواع طرح هاي آماري
▪ انجام آناليز واريانس يکطرفه، دوطرفه، چندطرفه و آناليز کوواريانس
▪ تکنيک هاي تجزيه و تحليل سري هاي زماني
▪ ايجاد داده هاي تصادفي و پيوسته
▪ محاسبه انواع آماره هاي توصيفي
▪ انواع آزمون هاي مرتبط با مقايسه ميانگين بين دو يا چند جامعه مستقل و وابسته
▪ قابليت مبادله اطلاعات با نرم افزارهاي ديگر
▪ برازش انواع مختلف رگرسيون
اين نرم افزار در بحث کنترل کيفيت نسبت به نرم افزارهاي Minitab و Statistica ضعيف بوده ولي در بحث آمار با آنها برابري مي کند.
● چند نکات درباره ي اين برنامه
▪ فارسي نويسي در SPSS
شايد براي شما مواردي پيش بيايد که بخواهيد نتايج تحليل خود را به زبان فارسي و با Label هاي فارسي در نرم افزار SPSS ارائه دهيد.بايد خاطر نشان کرد که SPSS با فارسي نويسي کمي مشکل دارد. براي اين کار از منوي View بر روي Fonts کليک کنيد و از منوي کشويي Script گزينه Arabic را انتخاب کنيد و سپس OK کنيد. اين کار سبب مي شود شما به راحتي بتوانيد در Data View و Variable View فارسي تايپ کنيد. به اين ترتيب مي توانيد به متغيرهايتان برچسبهاي فارسي بدهيد ولي توصيه مي شود که نام متغيرها را فارسي تعريف نکنيد چون SPSS در نام متغيرها Space نمي پذيرد و همين باعث ناخوانايي مي شود.
براي کشيدن نمودارهايي با برچسبهاي فارسي نيز مي توانيد از منوي Edit گزينه Option را برگزينيد و در کادر باز شده برگه Charts را انتخاب کرده و در آنجا در قسمت Current Setting فونت را به Arabic Style تغيير دهيد.
User Missing values in SPSS
در مرحله تعريف متغير در SPSS قسمتي به نام Missing وجود دارد که تعريف داده هاي گمشده کاربر در اين قسمت صورت مي گيرد.با کليک روي مربع کوچکي که در خانه مربوط به متغير مورد نظر و زير ستون Missing وجود دارد کادر زير ظاهر ميشود:
ملاحظه مي کنيد که ۳ انتخاب براي تعريف داد هاي گمشده داريم:
۱) no Missing values :اگر اين گزينه فعال باشد داده گمشده کاربر تعريف نشده است.
۲) Discrete Missing values (مقادير گمشده گسسته): با فعال کردن اين گزينه ميتوان براي تعريف مقادير گمشده از يک(يا چند) مقدار گسسته استفاده کرد. مثلا اگر داده ها مربوط به وزن افراد هستند عدد ۰ گزينه مناسبي براي تعريف داده گمشده است.چون اولاْ هيچگاه وزن کسي ۰ نخواهد بود،ثانياْ هنگام وارد کردن داده هاي مربوط به وزن کليد ۰ در دسترس و زدن آن بسيار ساده است.توجه کنيد مي توانستيم هر مقدار(يا مقادير) ديگري را که مطمئن هستيم در دامنه داده ها نيست،در اين قسمت وارد کنيم ولي وارد کردن هيچکدام مثل عدد ۰ راحت نيست.
۳) Range plus one optional discrete missing value(يک بازه به همراه يک مقدار گسسته اختياري):SPSS اين اجازه را به ما ميدهد که با استفاده از اين گزينه به جاي يک يا چند مقدار گسسته از يک بازه براي تعريف مقادير گمشده استفاده کنيم.مثلا فرض کنيد نمرات يک سري دانشجو را وارد SPSS مي کنيم.چون اين نمرات بيت ۰ تا ۲۰ است ميتوان از هر عدد ۳ رقمي براي تعريف داده هاي گمشده استفاده کرد.مثلاً:
اعداد بين ۱۰۰ تا ۹۹۹ همگي ۳ رقمي هستند پس کافيست موقع وارد کردن داده ها فقط ۳ کليد از کليدهاي قسمت عددي صفحه کليد را بزنيد.اين گونه تعريف کردن مقادير نشان دهنده داده هاي گمشده، باعث مي شود موقع وارد کردن داده ها با مشکل کمتري روبرو شويم. در ضمن علاوه بر بازه تعريف شده ميتوان يه عدد ديگر را نيز به اين مقادير اضافه کرد.مثلا اگر مطمئن باشيم که نمره ۰ نداريم ميتوان ۰ را نيز به عنوان نشان دهنده داده گمشده تعريف کرد.
نرم افزار PHStat
PHSTAT ماژولي است که به صورت Add ins روي نرم افزار Excel نصب مي شود و به مباحث آماري و کنترل کيفيت مي پردازد.
قابليت هاي آن عبارتند از:
▪ توليد داده هاي تصادفي
▪ رسم نمودارهاي جعبه اي، شاخه و برگ
▪ محاسبه توزيع هاي احتمال
▪ محاسبه فواصل اطمينان براي ميانگين
▪ تعيين اندازه نمونه براي انجام تست ميانگين و نسبيت
▪ انجام آزمون فرضيه هاي مختلف
▪ انجام آزمون رتبه اي ويلکاکسون، کاي اسکور، کروسکال واليس
▪ رسم نمودارهاي P و R و
▪ انجام رگرسيون خطي ساده، چند متغيره و ...
مزيت اصلي اين نرم افزار شايد اين باشد که همراه Excel بوده و مباحث آماري را تا حد لازم حمايت مي کند و براي کساني که با نرم افزارهاي آماري کار نکرده اند و در عوض روي نرم افزار Excel تبحر لازم را دارند مي تواند مفيد باشد.
نرم افزار SigmaPlot ۲۰۰۰
اين نرم افزار زيرمجموعه شرکت SPSS مي باشد. قابليت هاي آن به شرح زير است:
▪ ترسيم نمودارهاي با توابع سفارشي و دلخواه
▪ ترسيم نمودارهاي متنوع با امکانات ويرايشي فوق العاده زياد
▪ قاليت ايجاد کاربرگ Excel به طور مستقيم در داخل خود نرم افزار و استفاده از قابليت هاي نرم افزار Excel
▪ انجام آزمون فرض هاي t و t جفت شده
▪ انجام رگرسيون خطي و رگرسيون هاي غيرخطي فوق العاده متنوع (شايد بتوان گفت يکي از نرم افزارهاي قدر در امر انجام تحليل رگرسيوني باشد.)
▪ انجام آماره هاي توصيفي
اين نرم افزار صرفاً يک نرم افزار آماري است و نيز بعضي از قابليت هاي آماري آن نسبت به نرم افزارهاي ديگر قوي است از جمله محاسبه تحليل رگرسيوني
نرم افزارStatistica
از جمله نرم افزارهاي تخصصي آماري و کنترل کيفيت بوده که محصول شرکت Statsoft به آدرس اينترنتي WWW.Statsoft.com مي باشد. اين نرم افزار نسخه هاي گوناگوني دارد از جمله ۴, ۴.۵, ۵, ۵.۵ ودر حال حاضر نيز آخرين نسخه آن ۶ مي باشد. و ناگفته نماند که آخرين نسخه کامل Statistica که تمام ماژول هاي آن به طور رايگان قابل نصب و کار کردن است نسخه ۴.۵ است و نسخه هاي بالاتر بعضي از ماژول ها را ندارند. و بايد جداگانه خريداري و نصب شوند .
● قابليت ها
▪ از جمله قابليت هاي خوب اين نرم افزار تقسيم بندي مباحث علمي و نرم افزاري تحت عنوان ماژول هاي مربوطه مي باشد.
▪ قابليت سفارشي شدن، خودکار عمل کردن و توسعه يافتن
▪ قابليت انجام آماره هاي توصيفي، ضريب همبستگي، محاسبه احتمالات و ...
▪ قابليت رسم و ارائه بيش از صدها نوع نمايش گرافيکي با اتصال پويا بين نمودارها و داده ها (يعني اتصالي که با تغيير داده ها نمودارها تغيير مي کند.)
▪ قابليت برازش انواع توزيع ها به داده هاي عددي.
▪ قابليت انجام آناليز واريانس و کوواريانس يک طرفه و چند طرفه
▪ انواع رگرسيون خصوصاً انجام رگرسيون با هزاران متغير
▪ قابليت انجام آناليز داده هاي ناپارامتري
▪ قابليت رسم نمودارهاي کنترل کيفيت و تحليل آنها و نيز ويرايش اين نمودارها
▪ قابليت تجزيه و تحليل سري هاي زماني و طراحي و تحليل آزمايشات
▪ قابليت حل مسائل از طريق شبکه هاي عصبي و همچنين وجود يک سيستم خبره پيشنهاد کننده آسان و در دسترس
● Minitab ۱۳.۳۲
از جمله نرم افزارهاي تخصصي مباحث آماري و کنترل کيفيت بوده که محصول شرکت Minitab به ادرس اينترنتي WWW.Minitab.com مي باشد.ودر نسخه هاي مختلف تحت Dos و Windows موجود مي باشد که در حال حاضر آخرين نسخه آن ۱۳.۳۲مي باشد.
● قابليت ها
۱) احتمالات و توزيع هاي گسسته و پيوسته
۲) شبيه سازي داده هاي تصادفي بر پايه توزيع هاي مختلف
۳) آمار توصيفي
۴) روش هاي گرافيکي جهت تشريح داده ها
۵) تخمين هاي نقطه اي و فاصله اي و برآورد اماره هاي مربوطه
۶) آناليز واريانس و تجزيه و تحليل مقادير باقيمانده و بررسي اثرپذيري حاصله از عوامل مختلف بر نمونه هاي جمع آوري شده
۷) ابزارهاي تجزيه و تحليل سيستم هاي اندازه گيري
۸) آزمون هاي ناپارامتري حول جوامع با پارامترها و توزيع نامشخص
۹) پيش بيني و پيش گيري بر پايه رگرسيون خطي و سري هاي زماني
۱۰) ابزارهاي کنترل کيفيت آماري شامل نمودار پارتو، نمودار علت و معلول، نمودار دنباله، نمودار چند متغير، نمودار متقارن و نمودارهاي کنترل
۱۱) ابزارهاي طراحي و تحليل طرح هاي آزمايشي
۱۲) ابزار تعيين اندازه نمونه و قدرت آزمون
۱۳) ابزارهاي آناليز بقا و قابليت اطمينان
۱۴) آناليزهاي چند متغيره
علاوه بر موارد ياد شده در بالا که مربوط به مباحث علمي نرم افزار بود از ديگر قابليت هاي نرم افزاري Minitab مي توان به موارد زير اشاره کرد:
▪ ارتباط با ديگر نرم افزارها مخصوصا نرم افزارهاي بانک اطلاعاتي (ODBC)
▪ اعمال توابع محاسباتي و رياضي و نيز امکان کارکردن با داده ها از جمله رتبه بندي، مرتب کردن فيلتر کردن داده ها، ادغام کردن کاربرگ ها و ....
▪ راهنمايي تحت عنوان Stat Guide (راهنماي آماري) که مباحث آماري کليه بحث هاي موجود در اين نسخه را به صورت Online در اختيار کاربر قرار مي دهد.
▪ و از ديگر قابليتهاي اين نسخه تعريف فايلي تحت عنوان پروژه مي باشد که چندين کاربرگ، نمودار، تحليل هاي آماري جدا و قالب بندي شده را در يک فايل پروژه ذخيره مي کند و با Project Manager کار مديريت آنها را دنبال مي کند.
نرم افزار Minitab در مقايسه با نرم افزارهاي مشابه از نظر توانايي نرم افزاري در حد معمول و متعادل است ولي از انجايي که کار با نرم افزار و ورود اطلاعات و مديريت انها نسبتا ساده است به عنوان يک نرم افزار کاربر پسند به شمار مي رود و در صنعت استفاده از آن به وفور مشاهده مي گردد.
نرم افزار S Plus
اين نرم افزار محصول سال هاي ۱۹۸۸ ۱۹۹۹ است که از طرف شرکت Mathsoft تدوين شده است و ساختارش به گونه اي است که با نرم افزارهاي Office تبادل اطلاعاتي خوبي انجام مي دهد، يعني يک آيکون در آن نرم افزارها قرار مي دهد که مي توان در حال استفاده از آن نرم افزارها با S Plus تبادل اطلاعاتي انجام داد.
قابليت هاي آن به شرح زير است:
▪ انجام آماره هاي توصيفي
▪ انجام انواع تست هاي ناپارامتري
▪ انجام آناليز واريانس يک طرفه و چندطرفه
▪ انجام رگرسيون خطي و غيرخطي
▪ رسم نمودارهاي کنترل وصفي و متغير
▪ قابليت تجزيه و تحليل سري هاي زماني
▪ رسم نمودارهاي دوبعدي و سه بعدي در انواع مختلف بالغ بر بيش از ۱۰۰ نوع نمودار
▪ امکان برنامه نويسي در محيط نرم افزار
برخي ديگر از نرم افزارهاي آماري عبارتند از : نرم افزار DE ، نرم افزار PQ Method ، نرم افزار Liseral ۸.۵ ، نرم افزار R ۲.۰ . در اين بخش به معرفي برخي از آنان پرداخته شده و لينک دانلود آنها نيز در ادامه قرار گرفته است.
نرم افزار DE
▪ توضيحات: نرم افزار ي برا ي ورود داده هاي آماري به رايانه است و خروجي آن به صورت مجموعه اي از داده ها است که در محيط نرم افزاري مختلف مانند SAS,SPSS و ... قابل استفاده است و درصد خطاي ورود اطلاعات در اين نرم افزار بسيار کم است.
http: rcirib.ir Research_software DE DE.exe
نرم افزار PQ Method
▪ توضيحات: نرم افزار آماري براي پدازش داده هايي است که بر اساس مطالعه Q گردآوري شده اند. از امکانات اين نرم افزار مي توان به تحليل عاملي Q – دوران عاملها توسط پژوهشگر تامين عبارتهاي متمايز کننده و در نهايت ارائه آرايه هاي عاملي و امتيازهاي Z اشاره کرد.
http: rcirib.ir Research_software PQMethod%۲۰Software PQMethod%۲۰Software.exe
نرم افزار Liseral ۸.۵
▪ توضيحات: Liseral براي استفاده از معادلات ساختاري در تحليل داده ها به کمک تحليل مسير مورد استفاده قرار مي گيرد
▪ شماره سريال LP۸۵۰ ۴۳SSI ۸۰۹۹۸
http: rcirib.ir Research_software Lisrel%۲۰۸.۵۰ ORDINAL.exe
نرم افزار R ۲.۰
▪ توضيحات: اين نرم افزار محيطي براي برنامه نويسي با زبان R براي محاسبه آماري و گرافيکي است.
http: rcirib.ir Research_software R%۲۰۲.۰ R.exe
جالبه بدونيد که چرا اسم نرم افزار R رو گذاشتن R ؟
قبل از پيدايش R زبان آماري S وجود داشت که بعد نسخه تجاري آن يعني S PLUS منتشر شد اما به دليل گران بودن اين نرم افزار دو آمار دان نيوزلندي به نامهاي Ross Ihaka و Robert Gentleman از دانشگاه Auckland تصميم گرفتند زباني بر اساس S براي اهداف آموزشي بنويسند.(به همين دليل دستورات R نه بطور کامل ولي تا حد خيلي زيادي شبيه S PLUS است.) و از آنجا که حرف اول اسم هر دو نفر R مي باشدنام نرم افزار خود را R گذاشتند.
R به دلايل زير امروزه يکي از پرکاربرد ترين نرم افزارهاي آماري به شمار مي رود:
▪ رايگان است.
▪ در اکثر سيستم هاي عامل(ويندوز، لينوکس و مکينتاش) قابل اجراست.
▪ زمينه بي نظيري براي نوشتن متد هاي جديد آماري فراهم ميکند.
▪ قابليت توسعه بي نظير همچون ديگر نرم افزار هاي متن باز را دارد.

مطلب ( MATLAB ) يکي از زبانهاي برنامه نويسي سطح بالا با تمرکز بر روي تکنيکهاي محاسباتي است. اين نرم افزار محيطي مناسب براي انجام عملياتهاي رياضي، ايجا ...

در طراحي و آناليز با نرم افزار ETABS در ساختمان هاي بتني با قاب خمشي ويژه رعايت نکات زير ضروري است: 1- مطابق آيين نامه 2800 در ساختمان هاي داراي اهمي ...

پل ارتباطي سيستم عامل با سخت افزار يکي ازمهمترين قسمت هاي کامپيوتر به لحاظ لايه بندي و سازمان کامپيوتر،بايوس مي باشد. بايوس مفهومي است که اغلب مردم در ...

اختراع رايانه و نوآوري‌هاي فراوان در برنامه‌ريزي آن سبب شده بشر بسياري از فعاليت‌هاي روزمره يا خاص خود را به اين دستگاه پرقابليت واگذار کند. رايانه و ...

نرم افزار SimMechanics محصول شرکت MathWorks است که به منظور تحليل و مدلسازي سيستم هاي ديناميکي – مکانيکي طرّاحي شده است . تا به حال دو نسخه از اين نر ...

● توصيه هاي عمومي در انتخاب و مصرف کانديشنر توصيه هاي ارائه شده در زير براي انتخاب يک حالت دهنده و يا کانديشنر مناسب مي تواند مفيد باشد . که عبارتند ا ...

اينترنت با سرعتي باورنکردني همچنان به رشد خود ادامه مي دهد و اين پديده نسبتا جديد بشريت مورد توجه تمامي افراد و سازمان ها با اهداف مثبت و منفي قرار گ ...

در نظر بگيريد که سرعت کامپيوتر شما مرتباً کمتر و کمتر مي شود، برنامه هاي نرم افزاري زمان زيادتري براي اجرا شدن لازم دارند و زمان وارد شدن به يک سايت د ...

دانلود نسخه PDF - نرم افزار SPSS