up
Search      menu
فنآوری اطلاعات :: مقاله نرم افزارهاي بهره وري در صنعت PDF
QR code - نرم افزارهاي بهره وري در صنعت

نرم افزارهاي بهره وري در صنعت

معرفي انواع نرم افزارهاي بهره وري در صنعت و تاثير کار برد آنها در ارتقاء پيشرفت صنا

طي اين مقاله به معرفي انواع نرم افزارهاي کاربردي مرتبط با بهره وري در صنايع و کارخانجات مي پردازيم . اين نرم افزارها زمينه بهره وري و ارتقاء را در کليه قسمت هاي مختلف کارخانه اعم از توليد ، برنامه ريزي ، تعميرات و نگهداري ماشين آلات و کنترل کيفي و ضايعات و ... فراهم مي کنند .
همچنين به شرح کاربرد هر يک از اين نرم افزارها در صنايع مختلف مي پردازيم :
مقدمه : امروزه يکي از مهمترين دلايل بازده پائين در صنايع و کارخانجات ، فرهنگ و مديريت سنتي کليه امور مي باشد . عموماً عدم به کار گيري روش هاي نوين و علمي مديريت و همچنين اتکا بيش از حد بر اطلاعات و مديريت انساني مي باشد به همين خاطر همواره شاهد بهره وري پائين و هرز رفتگي وقت و هزينه بسيار مي شويم لذا استفاده از روش هاي علمي و نوين در جمع آوري اطلاعات و پردازش دقيق آنها توسط سيستم همراه با به کار گيري نتايج آنها در شناخت و حذف و تقويت عوامل موثر بر بهره وري بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته و استفاده از آنها بيش از هر زمان ديگري مورد نياز است .
يکي از مهمترين اين ابزارها ، بهره گيري از نرم افزارهاي تخصصي و کاربردي در زمينه بهره وري در قسمت هاي مختلف صنايع مي باشد که امروزه در صنايع پيشرفته جهان از مهمترين عوامل رسيدين به بهره وري کافي محسوب مي شوند . اين نرم افزارها ضمن برخورداري از نکات تخصصي داراي ويژگي هايي مي باشد که در هر قسمت مختلف کاملاً کاربردي گردند و نتايج آنها نيز همواره موجبات مديريت تخصصي و حرفه اي را فراهم مي آورد .
در ادامه ضمن معرفي برخي از اين نرم افزارها با کاربرد و شرايط حصول نتيجه از طريق آنها آشنا مي شويم :
● شرح کلي کاربرد نرم افزارهاي بهره وري :
به شکل کلي استفاده از روش هاي علمي و جديد در مديريت و تصميم گيري نيازمند به کارگيري ابزارهاي پيشرفته امروزي است که ازجمله اين ابزارها ، نرم افزارهايي است که به شکل تخصصي در اين امور مورد استفاده قرار مي گيرد ، عموماً اين نرم افزارها به گونه اي طراحي مي شوند که با ثبت و جمع آوري اطلاعات مورد نياز پردازش لازم را روي اين اطلاعات انجام داده و در نهايت با ارائه برنامه ريزي هوشمند و خروجي هاي تحليل شده کمک فراواني به تصميم گيري هاي صحيح مديريتي مي کند و در نهايت در رسيدن به کارائي و بهره وري بالا نقش به سزائي خواهند داشت .
● ويژگي ها و مزاياي کاربردي نرم افزارها :
▪ ارائه شيوه هاي نوين مديريتي :
به کار گيري و راه اندازي اين نرم افزارها در محيط سبب عملياتي شدن چرخه گردش و مديريت کارها در قسمت هاي مختلف اعم از توليد ، برنامه ريزي ، کنترل کيفي ، تعميرات و نگهداري و ... مي شود ، به طريقي که علاوه بر ايفاي نقش خود در جايگاه ابزاري جهت ثبت و پردازش اطلاعات به طريقي نيز آموزش دهنده جديدترين و پيشرفته ترين روش هاي مديريتي مي باشند .
▪ کاهش عوامل و خطاهاي انساني :
استفاده از نرم افزارهاي فوق به دليل بهره گيري از روش هايي نظير خواندن و ثبت اطلاعات از طريق روش بارکد و يا روش دريافت سبب حذف عوامل و خطاهاي انساني مي گردد . خود اين RFID ماشين آلات و يا حتي استفاده از متد PLC مستقيم اطلاعات از قضيه سبب دقت در اطلاعات جمع آوري شده و سرعت در گردش امور مي گردد .
▪ نظارت و مونيتور کردن امور توليد :
بهره گيري از اين سيستم ها سبب دستيابي سريع و هم زمان اطلاعات دقيق توليد در واحدهاي مختلف مي گردد به طريقي که مديران مي توانند به صورت آني از ميزان ورود مواد اوليه و توليد و خروجي آگاهي کسب کنند .
▪ RUP بهره گيري از ساختار:
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
سبب استقرار نرم افزارهاي فوق مطابق با شرايط گردش کار در محيط هاي صنعتي و دسترسي به آن از هر مکان شرايط کنترل و تائيد و عدم تأئيد امور مديريتي براي کاربران فراهم مي گردد ، به طريقي که همه امور و شرايط کاري نه تنها از طريق مديران مربوطه نظارت بلکه کنترل نيز مي شود به طور مثال دستور توليد صادر شده توسط مدير يا سرپرست توليد حتماً بايد توسط مديريت ارشد در نرم افزار تأئيد گردد تا عمليات اجرا گردد .
▪ مديريت حقيقي کنترل کيفي توليد :
همواره يکي از مهمترين بخش هاي موثر بر بهره وري کنترل کيفي مي باشد که در صورت شناخت علل واقعي موثر بر کيفيت مي تواندنقش بسيار ارزنده اي در ارتقاء بهره وري داشته باشد با به کارگيري نرم افزارهاي تخصصي در اين زمينه سبب تعريف دقيق آزمون ها و پارامترها و همچنين يکپارچگي اطلاعات توليد نظير زمان ومکان پرسنل ، مواد اوليه توليدات قطعاً ثبت اطلاعات در اين واحد و تحليل آنها با کمک نرم افزار موجب شناخت دلايل حقيقي و موثر بر کيفيت خواهد شد و به هميم دليل با به دست آوردن علل مختلف و ميزان تأثير هر يک در بروز ضايعات و هرز رفتگي و يا حذف اين عوامل و يا حتي کاهش آنها زمينه بالا بردن ضريب بهره وري در هر محيط صنعتي را فراهم خواهيم کرد .
▪ دقت در برنامه ريزي توليد :
يکي از مهمترين علل موثر بر بهره وري برنامه ريزي دقيق در زمينه توليد خواهد بود و اين حاصل نمي شود مگر با دسترسي دقيق به موجودي مواد اوليه و از طرف ديگر ميزان سفارشات به طور کلي با بهره گيري از نرم افزارهاي تخصصي برنامه ريزي توليد به سبب همان يکپارچگي اطلاعات دسترسي به منابع اطلاعاتي مورد نياز ( انبارها ، سفارشات و ... ) و با بهره گيري از الگوريتم هاي هوشمند مستقر در اين نرم افزارها مي توان برنامه ريزي بسيار دقيقي را جهت توليد انجام داد اين برنامه ريزي ها با سلايق و کاربردهاي مختلف به صورت روزانه ، ماهانه و ... توليد مي شود . برنامه ريزي توليد دقيق به يک جلوگيري از توقف توليد ناشي از کمبود مواد اوليه و توليد برنامه ريزي شده مطابق با سفارشات و تطابقات ديگر متناسب با شرايط زمينه ساز هر چه بيشتر بهره وري در صنايع خواهد شد . قطعاً بهره گيري از اين برنامه ريزي دقيق موجب دقت در خريد مواد اوليه و اقلام مصرفي و توليد به مقدار با دقت لازم خواهد شد که خود سبب جلوگيري از خواب مواد اوليه و يا کالاي توليد در انبارها خواهد شد که خود عامل مهم ديگري در به دست آوردن بهره وري خواهد شد .
▪ برنامه ريزي دقيق تعميرات پيش گيرانه و کاهش توقفات :
امروزه يکي از مهمترين عوامل موثر بر اتلاف هزينه و زمان توقفات ناگهاني ناشي از خرابي ماشين آلات مي باشد به کار گيري نرم افزارهاي تخصصي تعميرات و نگهداري ماشين آلات موجب برنامه ريزي دقيق تعميرات پيش گيرانه خواهد شد که موجبات کاهش خرابي هاي ناگهاني و توقفات پيش بيني نشده را فراهم مي کند . به کار گيري اين گونه از نرم افزارها ضمن بالا بردن کارائي خطوط توليد بهره و ... از دستاوردهاي ديگر استفاده از اين نرم MTB و OEE نظير TPM وري را به بالاترين سطح مي رساند دست يابي به شاخص هايي افزار مي باشد خود عوامل مهمي در دست يابي به بهره وري بالاتر مي گردد .
▪ ارزيابي ميزان دقيق ضايعات و هرزرفتگي و کاهش آن :
همواره يکي از عوامل مهم در ارزيابي شاخص بهره وري کارخانجات ميزان ضايعات و هرزرفتگي محصولات آنها مي باشد که کاهش آن مستلزم برنامه ريزي دقيق و کشف و کاهش عوامل موثر بر آن مي باشد . بهره گيري از نرم افزارهاي تخصصي در اين زمينه ضمن اجبار در اجراي روشي منظم و دقيق در ثبت ضايعات و علل آن موجب کشف دلايل و علل موثر بر وقوع ضايعات و هرزرفتگي مي شود به طريقي که ميزان دقيق اثرات هر يک به دقت از تحليل ها و پردازش هاي نرم افزار استخراج مي شود در کنار آن نيز ميزان دقيق خود ضايعات و هرزرفتگي محصول نيز به دست مي آيد که با توجه به گزارشات و تحليل هاي به دست آمده مي توان تصميمات مديريتي مثمري در اين زمينه گرفت که زمينه ساز بهره وري گردد .
▪ پياده سازي و اجراي روش هاي نوين مديريتي :
مطمئناً با استفاده از نرم افزارهاي تخصصي در زمينه توليد مي توان از روش هاي نوين و ابزارهاي جديد در زمينه مديريت نيز بهره برد از و sms و PLC Reader يا Rfid ، Barcode ، ipad اين ابزارها و روش هاي نوين مي توان به استفاده از اينترنت و ايميل و موبايل و
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
بسياري از تکنولوژي هاي روز بهره برد که اين خود اسباب مديريت صحيح توأم با سرعت و دقت لازم در امور و گردش کار مي شود و همين نيز بهره وري را در کليه امور بالا مي برد .
● معرفي انواع نرم افزارهاي بهره وري :
نرم افزار نظارت و مونيتورينگ توليد :
اصولاً يکي از ابزارهاي مهم در تصميم گيري هاي مديريتي در توليد آگاهي دقيق و همزمان از اطلاعات و داده هاي در حال گردش در امر توليد محصول مي باشد به طور خاص نرم افزارهايي که جهت کنترل و مونيتورينگ توليد مورد استفاده قرار مي گيرند به طريقي تهيه مي شوند که کليه اطلاعات و داده ها لازم در همان زمان وارد نرم افزار مي گردد و در عين حال با در اختيار گذاشتن گزارشات و نمودارهاي آگاهي لحظه به لحظه اي را از وضعيت چرخه توليد در اختيار مديران قرار مي دهد . ( online) هم زمان نحوه عملکرد اين نرم افزارها به اين شکل است که با جمع آوري اطلاعات از همان ابتداي چرخه توليد شروع به کار کرده و پس از ثبت اطلاعات مواد اوليه و مصرفي به قسمت ثبت اطلاعات فرآيند هاي مياني رفته و در پايان نيز با ثبت اطلاعات محصول نهائي کار جمع آوري اطلاعات را در بانک اطلاعاتي به پايان مي رساند .
اصولاً ورود اطلاعات در نرم افزارهاي مونيتورينگ به طريق اتوماتيک مي باشد و ثبت اطلاعات در آنها از طريق روش نوين نظير سيستم صورت مي گيرد به اين طريق ثبت اطلاعات با سرعت plc و يا حتي خواندن مستقيم اطلاعات از طريق Rfid بارکد خوان و يا تگ هاي و دقت فراوان در نرم افزار انجام مي شود و در عين حال از خطاي عملکرد پرسنل در ثبت اطلاعات و همچنين هزينه هاي سربار ان جلوگيري خواهد شد .
در پايان نيز خروجي هاي اين نرم افزارها به گونه اي تهيه مي شوند که نتايج آنها عملکرد و وضعيت دقيق چرخه توليد در مراحل مختلف نمايش مي دهد و متناسب با آن مي توان تصميمات مهم مديريتي گرفت نظير کم يا اضافه کردن پرسنل در خط و با ادغام و يا جداسازي خطوط توليد و يا حتي برنامه ريزي هاي موقتي جهت توليدات مختلف متناسب با گزارشات تحليل نرم افزار به شکل کلي بسياري از کارخانجات پيشرفته دنيا که بهره وري بالائي دست يافته اند در مديريت و کنترل خود از اين گونه نرم افزارها استفاده مي نمايند .
نرم افزار برنامه ريزي توليد :
اصولاً يکي از مهمترين عوامل موثر بر بهره وري در توليد صنايع بهره گيري از يک برنامه ريزي دقيق در توليد مي باشد مطمئناً برنامه ريزي در توليد مستلزم آگاهي دقيق از داده هاي موثر بر توليد نظير مواد اوليه ، نيروي انساني ، کارکرد ماشين آلات ، سفارشات و ... مي باشد و همچنين در نظر گرفتن عوامل تجربي در توليد به طور مثال فرمول توليد و يا ظرفيت توليد ماشين آلات و .... که همگي آنها پيش از استفاده بايد در يک بانک اطلاعاتي يکپارچه ثبت نشده باشد .
اصولاً نرم افزار برنامه ريزي توليد با بهره گيري از يک الگوريتم هوشمند که خود عوامل و پارامترهاي لازم براي توليد يک محصول را در کار خواهد داشت براي هر دستور توليد به طور اتوماتيک نيازمند ي هاي اين دستور توليد را برآورد و اعلام مي نمايد مثلاً با بهره گيري از فرمول ساخت که يا به صورت دقيق و يا تجربي به نرم افزار داده مي شود و با در دست داشتن موجودي مواد اوليه ، ظرفيت استفاده از ماشين آلات و پرسنل از دستور توليد را در روزهاي مختلف در شيفت هاي مختلف کاري صادر مي نمايد .
به طور کلي اين نرم افزار به دليل اين که بايد با شرايط خاص توليد هر واحد صنعتي مطابقت داشته با شد مطمئناً داراي امکانات و ابزارهاي خاص خود مي باشد که قطعاً دست يابي به نتايج بهتر از اين نرم افزار مستلزم بهره گيري هر چه بيشتر از داده ها و هوشمندانه تر کردن الگوريتم آن مي باشد .
نرم افزار مديريت کنترل کيفي و هرزرفتگي محصول :
همواره يکي از موثرترين واحدها در صنايع که مي تواند نقش کليدي در بهره وري داشته باشد واحد کنترل کيفي است چرا که اين واحد با شناخت و جلوگيري از عوامل موثر بروز هرزرفتگي و کيفيت پائين بر بهره وري و ارتقاء آن نأثير به سزائي دارد .
شناخت عوامل موثر بر کيفيت در واحدهاي صنعتي مستلزم دسترسي به داده هاي درست و حقيقي در توليد مي باشد که اين واحد مي تواند با تحليل درست آنها ضمن شناخت اين عوامل برنامه ريزي لازم را به جهت مديريتي روي آنها انجام دهد .
دستيابي به اين مهمي جز در سايه استفاده از يک نرم افزار تخصصي امکان پذير نيست چرا اين نرم افزار ضمن جمع آوري اطلاعات مورد نياز کنترل کيفي از واحدهاي مختلف توليد و ثبت و تحليل آنها مي تواند نمودارها و گزارشاتي را توليد کند که بسيار به شناخت عوامل
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
موثر بر کيفيت کمک نمايد . به طور کلي نرم افزار ضمن ثبت اطلاعات توليد محصول و ضايعات آن و علل موثر بر آن و همچنين ثبت نتايج آزمون ها و آزمايشات صورت گرفته بر مواد اوليه و محصول و آناليز و تحليل اطلاعات مورد نظر همواره با در نظر گرفتن اولويت پارامترهاي موثر گزارشات و نمودارهاي مورد نياز در اين بخش را توليد و در اختيار مديران جهت تصميم گيري قرار مي دهد .
لازم به ذکر است که بهره گيري از يک نرم افزار کامل و منطبق با شرايط کنترل کيفي کارخانه دستيابي به سوابق و نتايج محصول را نيز ساده تر کرده و ردگيري علل موثر بر کيفيت پائين محصول را نيز محقق مي نمايد .
نرم افزار تعميرات و نگهداري :
همواره زمان بندي تعمير و نگهداري هر وسيل هاي مسئل هاي پيچيده و هزينه ب&#۵۹۴۲۴;ر خواهد بود، تعميرات پيشگيرانه و نگهداري از هر وسيله اي نيازمند زما نبندي، نظم و همچنين فراهم کردن پي شنيازهايي نظير قطعات و کارگر خواهد بود . اصولاً زمان بندي و انجام پروسه سفارش کارگر و قطعات و ... در يک سيستم دستي بسيار پيچيده و زمان بر خواهد بود و علاوه بر آن حفظ سوابق دستي تعميرات، بدست آوردن يک نماي کلي از قطعات و هزينه و کارگر و... را غيرممکن مي سازد.
اين نرم افزار با قابليت انعطاف پذيري بسيار بالا امکان تعريف دستگاه ها و قطعات مختلف را در قالب طبقه بندي هاي مختلف از طرف کاربر فراهم کرده و سپس امکان تعريف هر نوع زما نبندي در جهت تعميرات پيشگيرانه را در اختيار کاربر قرار م يدهد. علاوه بر آن با فراهم کردن امکان تعريف قطعات مصرفي و کارگران امکان دستيابي به گزارشات مديريتي را فراهم مي کند. همچنين تمهيداتي براي تعريف تعميرات ضروري و غير قابل پيش بيني فراهم شده است.
اين نرم افزار بصورت يکپارچه و تحت وب کليه مراحل پروسه تعمير و نگهداري را مکانيزه م ينمايد.براي زمان بندي نگهداري وتعمير هر وسيله اي (ماشين آلات و دستگاه هاو ...) مي توان از اين نرم افزار استفاده کرد.اين نرم افزار با قابليت انعطاف پذيري بالا قدرت مديريت راحت تعميرات پيشگيرانه و ضروري را فراهم کرده و در کنار آن امکان بررسي و برنامه ريزي روي قطعات مصرفي و کارگران و ... را در قالب يک بسته نرم افزاري فراهم مي کند.
با نصب اين نرم افزار در وب يا يک شبکه خصوصي(اينترانت يا اکسترانت و ...) مي توان در هر مکاني و با رعايت حق دسترسي کاربران مختلف عمليات ورود اطلاعات را انجام داده و به شکل يکپارچه م يتوان از گزارشات مالي متنوع و نموداري آن استفاده نمود.(اطلاعات مربوط به کارگا ههاي مختلف را مي توان در يک محل جمع نمود و بررسي کرد)
اين نرم افزار به کاربر اجازه مي دهد تا دستگاه هاي مختلف را به تعداد نامحدود در قالب دست هبندي هاي مختلف تعريف نموده و با قرار دادن آن در ساختار درختي امکان مديريت يکپارچه و راحت آن را فراهم آورد، همچنين کاربر م يتواند عناوين شناسنامه اي هر دستگاه را خود تعريف نمايد به طريقي که هر دستگاه م يتواند قطعات با عناوين مختلف داشته باشد.
اين نرم افزار امکان تعريف زما نبندي هر تعمير پيشگيرانه را براي هر دستگاه را به شکل جداگانه انجام مي دهد به طريقي که به شکل اتوماتيک در زما نهاي معين مجموعه اي از کارهايي که بايد بر روي وسيله انجام شود توسط سيستم گزارش م يشود. تنظيم دقيق و در عين حال ساده زمان بندي از جمله وي ژگيهاي اين نرم افزار مي باشد که با کمک اين امکان مي توان يک گزارش تقويمي از زمان بندي تعميرات هر دستگاه را بدست آورد.
در اين نرم افزار با قرار دادن امکان تعريف قطعات و نيروي کار مصرفي در تعميرات دستگاه ها مي توان يک برآورد کلي از هزينه تعميرات انجامي بدست آورد.
علاوه بر تعميرات پيشگيرانه مي توان تعميرات ضروري را نيز مانند تعميرات پيشگيرانه براي هر وسيله تعريف کرد و سوابق قطعات و نيروي مصرفي و اتلاف انرژي را طي يک برآورد دقيق بدست آورد.
در اين سيستم م يتوان با کمک نمودارهاي آماري از وضعيت دستگاه نظير هزينه به شکل تفکيکي هر دستگاه در طي زما نهاي مختلف آگاه شد.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
● مديريت گارانتي و خدمات پس از فروش:
اين سيستم با هدف ثبت و مکانيزه نمودن کليه امور مربوط به گارانتي و خدمات پس از فروش محصول توليدي تهيه مي گردد به طريقي که کليه امور مربوط به شروع گارانتي و خدمات دوران آن ، تعميرات ، تعويض قطعات و ... پوشش دهد . مديريت از طريق اين سيستم از دو جهت پوشش کليه مسائل مالي و همچنين تحليل علل کنترل کيفي محصول در اين دوران صورت مي گيرد نتيجه استفاده از اين سيستم به طور کلي آگاهي همزمان از حساب مالي کليه سرويس کاران و مديريت کامل انبار قطعات و از طرف ديگر تحليل هاي آماري و دقيق مديريتي بر روي علل خرابي قطعات و خود قطعات تعميري و تعويضي در دوران گارانتي و پس از آن است .
ابتدا کليه اطلاعات پايه و اساسي که در دوران کار سيستم مورد استفاده قرار مي گيرد در نرم افزار وارد مي شود و پس از آن شناسنامه محصول توليدي شامل فايل مشخصات لازم در سيستم ثبت مي گردد و در کنار آن تاريخ شروع گارانتي ، مشخصات خريدار و ... نيز در سيستم ثبت مي گردد بدين ترتيب مي توان يک بانک اطلاعاتي قوي از محصولات توليدي و گارانتي آنها و خريداران داشته باشيم و گزارشات مناسبي را از اين بخش حتي براي ساير بخش ها نظير برنامه ريزي توليد و يا واحد فروش تهيه نمود .
درادامه علاوه بر ثبت مشخصات تمامي سرويس کاران در همه نقاط مختلف کشور کليه قطعات ارسالي و اماني آنها را نيز در سيستم درج مي نمائيم . بدين صورت مي توان براي هر تعمير کار طي يک اتوماسيون گردش کاري ، حساب مالي و قطعات اماني آنها را مديريت نمود به طور کلي مي توان در اين بخش تمامي سوابق کاري سرويس کاران را در سيستم ثبت نمود و اطلاعات مالي و مديريتي مناسبي را در قالب گزارشات استخراج نمود .
مي توان کليه تعميرات که بر روي محصولات دوران گارانتي صورت مي گيرد قطعات تعويضي آن را در سيستم ثبت نمود . بدين ترتيببراي هر سرويس کار کاملاً مشخص مي گردد که چه قطعات تعويض نموده و يا چه تعميراتي را انجام داده و چه هزينه اي را از جهت دستمزد از دفتر مرکزي و از مشتري بايد دريافت مي کرده است .
اين مديريت بر روي محصولاتي که خارج از شرايط گارانتي تعمير مي گردند نيز مي تواند اعمال گردد .
اين دو بخش به دو صورت قابل پياده سازي است : راه اول اينکه سرويس کاران مشخصات کارهاي انجامي خود را براي دفتر مرکزي بفرستند و از دفتر خود اقدام به ورود اين اطلاعات کنند و راه دوم اين است که سرويس کاران از طريق وب خودشان اقدام به ورود اطلاعات تعميري خود کنند .
با ثبت دقيق اطلاعات مالي از بابت هزينه هاي تعميرات و قطعات و استفاده از فرمول هاي محاسباتي مي توان همواره حساب سرويس کاران بروز مورد محاسبه قرار داد و حتي خود آنها از طريق وب مي توانند اين حساب را مورد بررسي قرار دهند . اين مديريت بر روي قطعات نيز قابل اعمال است يعني سيستم مي تواند از ارسال قطعات اماني تا سقف مبلغ خاص براي هر سرويس کار جلوگيري کند و يا حتي از ارسال قطعات تکراري و يا حتي از ارسال قطعاتي که خراب آنها براي دفتر مرکزي فرستاده نشده ، جلوگيري کند .
يکي از موثرترين بخش هاي موجود در اين سيستم اين بخش است که مي توان با کمک آن مديريت هاي آماري و تحليلي براي به دست آوردن نتايجي نظير بيشترين نوع تعمير انجام شده بر روي يک مدل خاص ، بيشترين قطعات خراب شده در دوران گارانتي ، سطح بندي کردن بخش هاي مختلف محصول و به دست آوردن شاخص تعمير پذيري سطوح مختلف محصول ، به طور کلي بسته به نوع نياز مي توان اطلاعات مناسبي را از اين بخش استخراج نمود .

▪ با نام علمي: Sanseveria sp ▪ و نام خانواده: liliaceae گياهي بومي مناطق گرمسيري آفريقاي جنوبي است و بصورت بوته اي رشد مي کند. داراي انواع سبز يا ابلق ...

با نام علمي: Sanseveria sp و نام خانواده: liliaceae گياهي بومي مناطق گرمسيري آفريقاي جنوبي است و بصورت بوته اي رشد مي کند. داراي انواع سبز يا ابلق با ...

ماري كوري در سال ۱۸۶۷ با نام ماريا اسكلو دووسكا در ورشو پايتخت لهستان متولد شد او در سن ۱۹ سالگي به پاريس رفت تا در آنجا به تحصيل در رشته شيمي بپردازد ...

بعد از اختراع ليزر در سال 1960 ميلادي، ايده بكارگيري فيبر نوري براي انتقال اطلاعات شكل گرفت .خبر ساخت اولين فيبر نوري در سال 1966 همزمان در انگليس و ف ...

فناوري DSL و نقش آن در ارتباطات صوتي و داده اي همزمان مقدمه: به دنبال پيشرفت دانش و فناوري اطلاعات و ارتباطات وگسترش شبكه‌هاي اطلاع رساني واينترنت ب ...

در نظر بگيريد که سرعت کامپيوتر شما مرتباً کمتر و کمتر مي شود، برنامه هاي نرم افزاري زمان زيادتري براي اجرا شدن لازم دارند و زمان وارد شدن به يک سايت د ...

مطلب ( MATLAB ) يکي از زبانهاي برنامه نويسي سطح بالا با تمرکز بر روي تکنيکهاي محاسباتي است. اين نرم افزار محيطي مناسب براي انجام عملياتهاي رياضي، ايجا ...

نرم افزارها براي کاربران خود يک دنياي شيرين و بي انتها را رقم زده اند. بدون مقدمه در اين ستون بار ديگر شما را به دنياي پررمز و راز نرم افزارها دعوت مي ...

دانلود نسخه PDF - نرم افزارهاي بهره وري در صنعت