up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله نخلستان PDF
QR code - نخلستان

نخلستان

اصول فني احداث نخلستان

در بخش باغباني بهترين نوع سرمايه گذاري بلندمدت از نظر اشتغال زائي و درآمد در بخش نخل کاري است و از طرفي سيستم نگهداري و مرحله داشت و برداشت آن با ساير باغات ميوه متفاوت است و بيشترين اشتغال زائي را به خود اختصاص مي دهد چنانچه تمام مسائل فني و مديريتي از زمان کاشت تا برداشت رعايت شود مي توان به اهداف موردنظر يعني محصول بيشتر و با کيفيت دست يافت لذا اجراء دستورالعمل فني الزامي است.
● اقليم
بهترين مناطق براي درخت خرما مناطقي هستند که داراي زمستان هاي معتدل و تابستاني گرم و خشک براي رسيدن ميوه باشد و در مدت ۷۵ ماه يعني از زمان گرده افشاني تا برداشت ميوه بارندگي يا رطوبت بيش از اندازه نداشته باشد.
دامنه تغييرات براي نشو و نماي درخت خرما در کشورهاي خرماخيز به ۱۸۹۲ متر يعني از ۲۹۲ متر پائين تر از سطح دريا (بحرالميت) تا ۱۵۰۰ متر بالاتر از سطح دريا مي رسد. ارتفاع بازدارنده کشت موفقيت آميز درخت خرما ۱۲۰۰ متر به بالا است.
بهترين مناطق کشت خرما در عرض جغرافيائي ۳۴ ۲۴ درجه عرض شمالي است. در اين مناطق خرماکاري از ۲۸ درجه و ۷ دقيقه عرض جغرافيائي شمالي در جنوب تا ۳۴ درجه و ۳۱ دقيقه عرض جغرافيائي در شمال گسترش دارد.
● آب و هوا
درخت خرما درجه حرارت هاي استثنائي حدود ۵۶+ درجه سانتيگراد و در فصل زمستان هم درجه حرارت هاي زير صفر را براي چند روز تحمل مي کند.
وقوع بارندگي در فصل گل دهي و فصل برداشت (مرداد تا مهرماه) عامل زيان آور به شمار مي رود. بارندگي به مدت ۶۴ ساعت قبل از گرده افشاني و بعد از گرده افشاني باعث کاهش درصد تلقيح ميوه ها مي شود و باعث رشد و نمو عوامل بيماري زاي پوسيدگي گل آذين مي گردد.
در صورت بارندگي بايستي مجدداً اقدام به گرده افشاني درخت خرما کرد. رطوبت نسبي هوا در مناطق خرما خيز بايستي ۷۵۷۲ درصد باشد.
باد تأثيري بر روي نخل خرما ندارد و در مناطقي که بادهاي شديد باشد به منظور جلوگيري از شکست شاخه ها بايستي بادشکن احداث کرد.
براي احداث بادشکن مي توان از درخت اکاليپتوس، خرزهره و يا گز استفاده کرد که رشد آن سريع مي باشد.
خرما داراي بيشترين مقاومت به شوري است. نخل خرما را مي توان با شوري ۵ ۳ دسي ديمنس بر متر آبياري کرد. بهترين و بيشترين عملکرد، آبياري با آب شيرين است. شوري ۵ ۲ دسي ديمنس بر متر هيچ تأثيري بر کاهش عملکرد ندارد.
بهترين روش آبياري سطحي، روش تشتکي است با ابعاد ۸ ۱٭۵ ۱ متر قطر و عمق ۳۰۲۰ سانتيمتر و در آبياري تحت فشار قطر تشتک بايستي ۳ متر و عمق آن ۳۰۲۰ سانتيمتر باشد.
ميزان آب مصرفي در آبياري قطره اي با راندمان ۹۰ درصد ۱۰ تا ۱۵ هزار مترمکعب براي هر هکتار باغ بارور مي باشد.
ميزان آب مصرفي در زمان احداث باغ حدود ۵۰۰ مترمکعب مي باشد. ميزان مصرف آب با عواملي مانند بافت خاک، حرارت، ميزان تبخير و مراحل مختلف رويشي و زايشي بستگي دارد.
● احداث باغ
پس از مشخص شدن مناطق با شرايط آب و هوائي مناسب جهت احداث نخلستان عملياتي به شرح زير بايستي انجام گيرد:
۱) ايجاد پروفيل در زمين مورد نظر به عرض ۱ متر و عمق ۲ متر جهت بررسي و مشخص شدن عوامل محدودکننده از جمله سطح آب سفره هاي زيرزميني، بافت خاک و لايه هاي نفوذناپذير و سخت.
۲) نمونه برداري آب و خاک و انجام آزمون جهت بررسي وضعيت شوري، قليائي و عناصر خاک.
۳) تهيه نقشه نخلستان با مشخصات فاصله درختان و رديف ها، خيابان ها و محل ايجاد تأسيسات موردنياز، محل حفر چاه و استخر آب.
۴) تسطيح نسبي و انجام عمليات شخم عميق و ديسک زمين.
۵) پياده کردن نقشه نخلستان با دوربين و تعيين محل چاله ها با ابعاد ۸٭۸ متر.
۶) چاله کني: بهترين ابعاد چاله براي کاشت نهال خرما ۱٭۱٭۱ متر (طول٭عرض٭عمق) مي باشد. قبل از کاشت سه چهارم چاله ها بايستي با ترکيبي مساوي از ماسه بادي و خاک زراعي و کود حيواني کاملاً پوسيده پر شود بعد اقدام به کاشت نهال خرما کرد.
۷) انتخاب نهال پاجوش: پاجوش خرما بايستي حداقل ۲ ساله و وزن آن بين ۲۵۱۲ کيلوگرم باشد.
پاجوش خرما بايستي عاري از هر نوع آفت و بيماري باشد. پاجوش بايستي داراي رشد کافي بوده و تعدادي از برگ هاي تحتاني آن هرس شود. پاجوش بايستي رقم آن مشخص و از ارقام مرغوب و صادراتي باشد. چنانچه نهال کشت بافت براي احداث نخلستان استفاده شود بايستي نهال کشت بافت عاري از هر نوع بيماري و آفت بوده، مشخصات رقم و سن با اتيکت روي آن نصب شده باشد و در زمان کاشت بين ۵۳ برگ اصلي داشته باشد.
پوشش نهال ها: پس از کاشت نهال خرما لازم است جوانه انتهاي آن را با برگ هاي بريده شده و زائد خرما پوشانده شود تا از تابش مستقيم آفتاب و سرماي احتمالي در امان باشد.
● آبياري
نهال خرما پس از کاشت، بايستي در ماه اول هر روز، در ماه دوم ۲ روز يک بار و در ماه سوم سه روز يک بار آبياري شود و پس از آن هر هفته يک بار آبياري گردد.

دانلود نسخه PDF - نخلستان