up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله نحوه اسيد شويي PDF
QR code - نحوه اسيد شويي

نحوه اسيد شويي

مديريت اسيد شويي در سيستمهاي آبياري قطره اي

امروزه با توجه به بحثهاي جدي شکل گرفته در زمينه توسعه روشهاي آبياري نوين به منظور استفاده بهينه و موثر از منابع آبي و مقابله با محدوديتهاي آبي بوجود آمده در دنيا، موضوع مديريت و نگهداري اين نوع سيستمها نيز مطرح مي شود. اعمال صحيح اين نوع مديريت در تداوم بکار گيري اين نوع سيستمها و حفاظت از منابع آبي نسبت مستقيم داشته و فرهنگ گسترش صحيح اين نوع سيستمها را بهمراه خواهد داشت.
عدم رعايت رفتار صحيح در نگهداري و بهره برداري از اين سيستمها عواقب ناگواري در بسياري از مناطق دنيا بهمراه داشته به طوري که علي رقم سرمايه گذاريهاي سنگين در اين بخش نه تنها فرهنگ استفاده و گسترش بکارگيري سيستمهاي آبياري رشدي نشان نداده بلکه تاثير منفي در اذهان و تفکرکشاورزان آن مناطق را بهمراه داشته است.
از اين رو متن حاضر قدمي است هر چند کوچک در شناساندن رفتار هاي عملي در نحوه نگهداري و مديريت بهره برداري از اينگونه سيستمها. در متن حاضر نخست به مديريت اسيد شويي به منظور پيشگيري از انسداد اجزاي سيستمهاي آبياري قطره اي پرداخته شده است، اميد است در آينده نزديک به ديگر ارکان مديريت بهره برداري و نگهداري سيستمهاي آبياري تحت فشار پرداخته شود.
اسيد شويي
اسيد در سيستمهاي آبياري به منظور شستشوي رسوبات تثبيت شده درون لوله ها و قطره چکانها که ناشي از مواد شيميايي محلول در آب آبياري مي باشد کاربردهاي فراواني دارد. اين نوع رسوبات يا از آب آبياري ناشي شده(به دليل وجود بي کربنات و کربنات کلسيم به ميزان بالاتر از حد مجاز 200 ppm ) و يا به دليل بکار گيري و تزريق کودهاي محلول نا مرغوب در آب آبياري بوجود مي آيد. جهت تزريق کود به درون سيستم آبياري مي بايست از کودهاي اسيدي که خود به دليل داشتن pH بسيار پايين موجب نگهداري مناسب سيستم مي شوند استفاده نمود.
البته از اسيد علاوه بر بر طرف نمودن انسداد در قطره چکانها ، جهت ارتقاي مشخصات فيزيکي و شيميايي خاک مزرعه نيز استفاده مي گردد که در اين مورد پس از آزمايش خاک با کارشناس خاکشناسي خبره مي بايست مشورت شود.
نحوه اسيد شويي
جهت اجراي موثر اسيد شويي مي بايست pH آب آبياري هنگام کار در سيستم بين 2 الي 3 پايين آورده شود در اين حالت آب آبياري قادر خواهد بود ذرات رسوب درون قطره چکانها و لوله ها را حل کرده و به بيرون هدايت کند.
همگام تزريق اسيد دقت شود به ريشه هاي حساس گياهان صدمه اي وارد نشود. در صورت رعايت موارد زير ميزان خسارت احتمالي به ريشه گياهان به حداقل خواهد رسيد:
1- قبل از تزريق اسيد با آبياري ميزان آب موجود در خاک را به ظرفيت مزرعه برسانيد(در اين حالت اسيد به محض ورود به خاک رقيق شده و ميزان خسارت به حداقل مي رسد)
2- مدت تزريق اسيد در شبکه به دقت محاسبه شود.
3- پس از تزريق اسيد به شبکه سيستم به مدت حداقل 1 ساعت به حالت خاموش در آيد تا اسيد به صورت کامل رسوبات را حل نمايد. با انجام اين عمل خاصيت اسيديته محلول خروجي نيز
کاهش مي يابد.
4- پس از خروج اسيد از سيستم، شبکه حداقل برابر مدت تزريق اسيد با آب شستشو داده شود.
5- جهت اطمينان بيشتر از خروج اسيد از محيط رشد ريشه بهتر است به مدت 2 ساعت خاک زراعي تحت آبياري قطره اي قرارگيرد.
توجه نماييد در هنگام کار با انواع اسيد تمامي نکات ايمني لازم در هنگام بکار گيري و تزريق آن را رعايت نموده و هنگام رقيق نمودن اسيد همواره اسيد را به آب اضافه نماييد. از آنجايي که برخي از فلزات مانند آهن در برابر اسيد مقاوم نيستند بنابر اين قبل از تزريق اسيد به درون سيستم از جنس کليه قطعات نصب شده بر روي سيستم خود آگاه شويد. لوازم ساخته شده از جنس پلي اتيلن و پي وي سي معمولا در برابر اسيد مقاوم هستند.
اسيدهاي مناسب جهت شستشوي سيستم به شرح زير مي باشد:
- اسيد هيدروکلريک
- اسيد سولفوريک
- اسيد فسفريک
محاسبه زمان تزريق اسيد درون سيستم
جهت تزريق اسيد درون سيستم مي بايست اسيد درون کل سيستم نفوذ کرده و کل بخشهاي آن را از رسوب شستشو دهد. به همين دليل بايد اطلاعاتي نظير فاصله محل تزريق تا دورترين عضوسيستم (L) و حداقل سرعت حرکت آب درون لوله آبياري (V) دراختيار باشد.
با داشتن اطلاعات فوق و با استفاده از فرمول زير مي توانزمان مناسب جهت تزريق اسيد به درون سيستم را به نحوي که اثر حل کنندگي اسيد در کل سيستم بروز کند بدست مي آيد:
T=L V
که در آن: v حداقل سرعت آب درون لوله بر حسب متر بر ثانيه (m s) ، L فاصله محل تزريق از دورترين خروجي دريپر بر حسب متر (m) و T زمان لازم جهت تزريق اسيد درون سيستم
بر حسب ثانيه (s) مي باشد.
بدين ترتيب با تزريق اسيد در مدت زمان بدست آمده مطمئن خواهيم بود که اسيد به تمام بخشهاي سيستم راه يافته است.
نحوه کاليبره کردن اسيد در آب آبياري(نسبت اسيد موردنياز در آب)
جهت برآورد نسبت اسيد مورد نياز درآب آبياري مي بايست جهت هر ايستگاه آزمايش جداگانه اي صورت داد. مثال زير اقدامات لازم جهت انجام آزمايش فوق را تشريح مي کند:
آب آبياري چاهي داراي pH 7.5 مي باشد، pH مورد نياز جهت شستشو معمولا 2 الي 3 مي باشد. جهت انجام آزمايش ظرف 10ليتري از آب آبياري را آماده کرده و با کاغذ مخصوص pH متر، pH آن را اندازه مي گيريم (pH=7.5) . در مراحل مختلف و در هر مرحله 1 ميليليتر از اسيد مورد نظر را به ظرف اضافه
کرده و مجددا pH را اندازه ميگيريم تا pH مورد نظر به عدد 2 نزديک شود. در اين آزمايش براي 10 ليتر آب 6 ميليليتر اسيد مصرف شد تا pH به عدد 2 برسد. بنابراين نسبت اسيد مورد نياز 600 ميليليتر به ازاي هر 1000 ليتر مي باشد.
محاسبه دبي تزريق اسيد درون سيستم
با داشتن اطلاعاتي نظير دبي کل سيستم Q برحسب متر مکعب در ساعت (m3 h) و نسبت اسيد مورد نيازR بر حسب ميليليتر در متر مکعب (ml m3) مي توان ميزان دبي مورد نياز جهت تزريق اسيد I بر حسب ميليليتر در ساعت (ml h) را مشخص نمود:
I = R . Q
ميزان کل اسيد مورد نياز جهت تزريق با استفاده از زمان مورد نياز بدست آمده از محاسبات پيشين بدست خواهد آمد.
مثال: در سيستم آبياري مزرعه اي 30 دقيقه زمان لازم است تا آب به دورترين نقطه سيستم برسد. دبي کل سيستم 31 مترمکعب در ساعت و بر اساس آزمايش فوق غلظت اسيد مورد نياز درون سيستم 600 ميليليتر در متر مکعب مي باشد. ميزان دبي تزريق اسيد به سيستم چه ميزان است ؟
I = R . Q , I= 31 . 600 , I = 18,600 ml h ,
I=18.6 lt h
بنابراين دبي تزريق اسيد مي بايست برابر 18.6 ليتر در ساعت باشد و اين عمل به مدت 30 دقيقه ادامه داشته باشد. پس ميزان کل اسيد مورد نياز ما 9.3 ليتر مي باشد.
لوازم مورد نياز جهت اسيد شويي
جهت تزريق اسيد به درون سيستم آبياري همان لوازمي بکار ميرود که در هنگام تزريق کود از آنها استفاده مي شود مکانيزم سيستمهاي آبياري قطره اي به صورتي است که با راندمان بالاي 85 در صد آب مورد نياز تبخير و تعرق گياه را به محيط رشد ريشه ها مي رساند همين امر و همچنين ارزش بالاي کودهاي مورد نياز گياه موجب گشته تا از سالها پيش متخصصين تغزيه گياه به فکر رساندن عناصر غذايي مورد نياز گياه به همين شيوه با راندمان بالا باشند(Fertigation). راههايي که تا کنون جهت تزريق کود و اسيد در سيستمهاي
آبياري بکار گرفته شده متنوع مي باشد. يکي از بصرفه ترين و موثر ترين اين شيوه ها استفاده از ونتوري تزريق کننده (Mazzei Injector) مي باشد که با راندمان بسيار بالا و با غلظت کاملا يکنواخت محلول کود را به درون سيستم هدايت مي کند. مسئله مهمي که در اين پروسه هنگام تزريق کود جلوه مي کند درصد حلاليت کود، درجه اشباع و pH آن مي باشد.
متاسفانه بکارگيري کودهايي با کيفيت بسيار نازل باعث بروز خساراتي جبران ناپذير به سيستم آبياري مي شوند. در اين
زمينه و قبل از تهيه کود جهت تزريق بدرون سيستم آبياري مي بايست با کارشناسان مربوطه مشورت شود. اخيرا کودهاي UNEC علاوه بر تامين نياز غذايي گياهان، با پايين آوردن pH آب آبياري در حد 4-3 باعث عدم رسوب گذاري املاح محلول در آب گشته و علاوه بر آن بتدريج با عث شستشوي رسوبات پيشين نيز
مي گردند. اين نوع کودها در حال حاضر بسيار مطرح بوده و هر سال استفاده کنندگان از سيستمهاي آبياري مخصوصا سيستمهاي قطره اي را به خود جلب مي کند.

● تعريف قديمي اسيدها موادي ترش مزه اند خاصيت خورندگي دارند شناساگرها را تغيير رنگ مي دهند و بازها را خنثي مي کنند. بازها موادي با مزهٔ گس-تلخ اند حالت ...

اسيدهاي چرب به صورت آزاد به مقدار ناچيزي در سلولها و بافتها ديده مي‌شوند. اين ترکيبات که غني از اکسيژن و کربن و هيدروژن هستند قسمتي از واحد ساختماني ب ...

اسيد تركيبي است شيميائي كه در محلول يون هيدروژن خود را از دست مي دهد و باز تركيبي است كه وقتي در محلولي قرار مي گيرد يون هيدروكسل خود را از دست مي دَه ...

اسيد تركيبي است شيميائي كه در محلول يون هيدروژن خود را از دست مي دهد و باز تركيبي است كه وقتي در محلولي قرار مي گيرد يون هيدروكسل خود را از دست مي دَه ...

همانطور که مي دانيد ، کم خوني يکي از مشکلاتي است که گريبانگير بسياري از زنان ايراني مي باشد . در خون انسان سلولهايي به نام گلبولهاي قرمز موجود است که ...

امروزه با توجه به بحثهاي جدي شکل گرفته در زمينه توسعه روشهاي آبياري نوين به منظور استفاده بهينه و موثر از منابع آبي و مقابله با محدوديتهاي آبي بوجود آ ...

● نحوه گرفتگي فيزيکي منابع آبي داري ذرات ماسه به بزرگي دهانه ورودي و خروجي قطره چکانها از مهمترين عواملي هستند که باعث گرفتگي قطره چکانها از نوع فيزيک ...

● نحوه کشت: پس از انتخاب بذر بايد فکر نحوه کشت باشيم به طور کلي در مقابل ما دو راه براي کشت بذر قرار دارد. يکي کشت مستقيم و کشت به صورت خزانه که از اي ...

دانلود نسخه PDF - نحوه اسيد شويي