up
Search      menu
مذهب و عرفان :: مقاله نجس كردن مسجد PDF
QR code - نجس كردن مسجد

نجس كردن مسجد

احكام مسجد

نجس كردن زمين و سقف و بام و طرف داخل ديوار مسجد حرام است . وهر كس بفهمد كه نجس شده است ، بايد فورا نجاست آن را برطرف كند. و احتياط واجب آن است كه طرف بيرون ديوار مسجد را هم نجس نكنند. و اگر نجس شود، نجاستش را برطرف نمايند، مگر آنكه واقف آن را جزو مسجد قرارنداده باشد.
اگر نتواند مسجد را تطهير نمايد، يا كمك لازم داشته باشد و پيدا نكند،تطهير مسجد بر او واجب نيست . ولي اگر بي احترامي به مسجد باشد، بنابر احتياطواجب بايد به كسي كه مي تواند تطهير كند اطلاع دهد. اگر جايي از مسجد نجس شود كه تطهير آن بدون كندن يا خراب كردن ممكن نيست ، بايد آنجا را بكنند، يا اگر خرابي زياد لازم نمي آيد، خراب نمايند. و هزينه پركردن چاله وتعمير خرابي بر كسي است كه مسجد را نجس كرده است و براشخاصي كه براي تطهير مسجد جايي از آن را كندند يا قسمتي از آن را خراب نمودند،پر كردن جايي كه كنده اند و ساختن جايي كه خراب كرده اند، واجب نيست . ولي اگر آن كس كه نجس كرده بكند يا خراب كند، در صورت امكان بايد پر كند و تعمير نمايد. اگر مسجدي را غصب كنند و به جاي آن خانه و مانند آن بسازند كه ديگربه آن مسجد نگويند، باز هم بنابر احتياط واجب ، نجس كردن آن حرام و تطهير آن واجب است . نجس كردن حرم امامان عليهم السلام ، حرام است . و اگر يكي از آنها نجس شود، چنانچه نجس ماندن آن بي احترامي باشد، تطهير آن واجب است . بلكه احتياط واجب آن است كه اگر بي احترامي هم نباشد، آن را تطهير كنند. اگر حصير مسجد نجس شود، بنابر احتياط واجب بايد آن راآب بكشند. ولي چنانچه به واسطه آب كشيدن خراب مي شود و بريدن جاي نجس بهتراست ، بايد آن را ببرند. و اگر كسي كه نجس كرده ببرد، بايد خودش اصلاح كند. بردن عين نجس مانند خون در مسجد اگر بي احترامي به مسجد باشد حرام است . و همچنين بردن چيزي كه نجس شده در صورتي كه بي احترامي به مسجد باشد حرام است . اگر مسجد را براي روضه خواني چادر بزنند و فرش كنند و سياهي بكوبند واسباب چاي در آن ببرند، در صورتي كه اين كارها به مسجد ضرر نرساند و مانع نمازخواندن نشود، اشكال ندارد. بنابر احتياط واجب مسجد را به طلا نبايد زينت
نمايند. و همچنين نبايد صورت چيزهايي كه مثل انسان و حيوان روح دارد در مسجد نقش كنند، و نقاشي چيزهايي كه روح ندارد مثل گل و بوته ، مكروه است .اگر مسجد خراب هم شود، نمي توانند آن را بفروشند يا داخل ملك و جاده نمايند. فروختن در و پنجره و چيزهايي ديگر مسجد حرام است ، و اگر مسجد خراب شود، بايد اينها را صرف تعمير همان مسجد كنند، وچنانچه به درد آن مسجد نخوردبايد در مسجد ديگر مصرف شود. ولي اگر به درد مسجدهاي ديگر هم نخورد مي توانندآن را بفروشند و پول آن را اگر ممكن است صرف تعمير همان مسجد و گرنه صرف تعميرمسجد ديگر نمايند.ساختن مسجد و تعمير مسجدي كه نزديك به خرابي مي باشد مستحب است . و اگرمسجد طوري خراب شود كه تعمير آن ممكن نباشد،مي توانند آن را خراب كنند و دوباره بسازند. بلكه مي توانندمسجدي را كه خراب نشده براي احتياج مردم خراب كنند وبزرگتربسازند.تميز كردن مسجد و روشن كردن چراغ آن مستحب است . و كسي كه مي خواهد مسجدبرود، مستحب است خود را خوشبو كند و لباس پاكيزه و قيمتي بپوشد و ته كفش خود را وارسي كند كه نجاستي به آن نباشد. و موقع داخل شدن به مسجد اول پاي راست و موقع بيرون آمدن اول پاي چپ را بگذارد. همچنين مستحب است از همه زودتربه مسجد آيد و از همه ديرتر از مسجد بيرون رود.وقتي انسان وارد مسجد مي شود، مستحب است دو ركعت نماز به قصد تحيت واحترام مسجد بخواند، و اگر نماز واجب يا مستحب ديگري هم بخواند كافي است خوابيدن در مسجد اگر انسان ناچار نباشد و صحبت كردن راجع به كارهاي دنياو مشغول صنعت شدن و خواندن شعري كه نصيحت و مانند
آن نباشد، مكروه است . ونيز مكروه است آب دهان و بيني واخلاط سينه را در مسجد بيندازد، و گمشده اي را طلب كند وصداي خود را بلند كند، ولي بلند كردن صدا براي اذان مانعي ندارد.
راه دادن بچه و ديوانه به مسجد مكروه است . و كسي كه پياز و سيرو مانند اينها خورده كه بوي دهانش مردم را اذيت ميكند، مكروه است به مسجدبرود.

● بيرون بردن لوازم مسجد ۱) س: چند عدد بخاري چوب سوز را قبلاوقف مسجد نموده اند و فعلا با تعويض بخاريها، ديگراحتياجي به آنها در اين مسجد نيست و مسجدي در ...

●مسئله: هر كسي كه نگاه كردن به او جايز نيست تماس بدني با او نيز جايز نيست و هرگونه لمس كردن بدن با هر عضوي باشد حرام است و بايد از آن اجتناب كرد مگر ا ...

الف) صحبت كردن مرد با نامحرم. ▪ مسئله: مردهامي توانند با نامحرم با شرائط ذيل صحبت نمايند:. ۱. به قصد لذّت و ريبه نباشد. ۲. با اين صحبت كردن به گناه آل ...

ميليون ها بار تا به حال شنيده ايد: ورزش کردن برايتان خوب و يکجا نشستن و تلويزيون تماشا کردن برايتان بد است. اما در کنار اينکه به شما کمک مي کند تا کال ...

مساله ۴۵۹ نجس کردن زمين و سقف و بام و طرف داخل ديوار مسجد , حرام است , و هر کس بفهمد که نجس شده است بايد فورا نجاست آن را بر طرف کند , و احتياط مستحب ...

همانطور که اصل نجاست سگ از روايات و احاديث معصومين عليهم السلام ثابت مي شود ودر مقالات گذشته ذکر شد ، براي اطّلاع از فلسفه اين حکم نيز، بايد به سراغ ر ...

با نماز بيني شيطان را به خاک بماليد در اهميت و ارزش نماز سخن زياد گفته شده به طوري که در روايات از بزرگان ديني داريم که فرمودند نخستين چيزي که بنده بر ...

استخاره به معناي طلب خيز از خداوند است، و چون مؤمنين در مواردي خيرو صلاح كار خود را نمي دانند، به استخاره متوسل مي شوند. جايگاه استخاره در قرآن و احاد ...

دانلود نسخه PDF - نجس كردن مسجد