up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله مگس انجير PDF
QR code - مگس انجير

مگس انجير

آفات مهم درختان انجير

پروانه برگخوار انجير
Ocnerogvia amanda
(Lep: Lymantriidae)
لارو اين پرانه در استان‌هاي فارس، مرکزي و شمال کشور به شدت روي درختان انجير فعاليت داشته و از برگها تغذيه مي‌نمايند و اهميت آن زياد است.
زيست‌شناسي
زمستان را به صورت لاروهاي سنين بالا در زير سنگها و پناهگاههاي اطراف درختان آلوده مي‌گذراند. لاروهاي زمستان گذران در طول اين دوره فعاليت چنداني نداشته ولي با برداشتن سنگهاي پناهگاه و تحريک آنها شروع به حرکت مي‌کنند. اين لاروها از اواسط اسفندماه حالت پيش شفيرگي به خود گرفته و در حالي که پيله نازک تور مانند بدور خود مي‌تنند بدون حرکت باقي مانده و در اواخر اسفندماه تبديل به شفيره مي‌شوند. با گرم شدن هوا از اواسط فروردين ماه پروانه‌ها به تدريج شروع به خارج شدن مي‌نمايند و پس از جفت‌گيري ماده‌ها تخهاي خود را به صورت دسته‌اي در سطح برگ يا پشت آن مي‌گذارند. دوره جنيني تخم 6 تا 8 روز مي‌باشد. حشره داراي 5 سن لاروي است. طول دوره لاروي در شرايط آزمايشگاه (18 تا 23 درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي 58 درصد) 28 روز است. پس از اين مدت لارو در سطح برگ در حالي که پيله نازک خاکستري رنگي مي‌تند حالت پيش شفيرگي به خود گرفته و ظرف يک تا دو روز تبديل به شفيره مي‌گردد. اين آفت در شرايط آب و هوايي آب سرد خفر داراي سه نسل کال و در برخي سالها 4 نسل در سال مي‌باشد.
کنترل:
1 تخم‌هاي اين آفت داراي پارازيتوئيدهاي گوناگوني مي‌باشد:
Trichogramma embryophagum (Hym.: Trichogrammatidae)
Anastatus sp. (Hym.: Eupelmidae)
Oocncyrtus sp. (Hym.: Encyrtidae)
2 لاروهاي اين آفت همزمان با غروب آفتاب از پناهگاههاي خود خارج شده، به طرف درختان حرکت کرده. از آنها بالا رفته و شروع به تغذيه مي‌نمايند. خروج از پناهگاهها و رکت به اطراف درختان از هنگام غروب شروع و تا يک ساعت بعد از آن وقتي که هوا کاملاً تاريک شد ادامه دارد. تغذيه لاروها در ساعات اول شب بسيار زياد ولي اين ميزان با گذشت شب رو به کاهش مي‌گذارد. در آخرين ساعت تاريکي شب، لاروها شروع به پايين آمدن از درختان نموده و به طرف پناهگاهها راه مي‌افتند، لذا مي‌توان اقداماتي نظير:
الف‌ پيچيدن گوني و مقوا بدون استفاده يا با استفاده از سموم بدور شاخه‌هاي آلوده
ب‌ استفاده از سموم دور شاخه‌هاي آلوده
ج‌ استفاده از سموم به صورت پودرپاشي دور طوقه
د‌ سم‌پاشي زير درختان و پيچيدن پلاستيک در اطراف تنه درختان آلوده را انجام داده که از بين آنها استفاده از سموم به صورت پودرپاشي دور طوقه و بستن پلاستيک به دليل تأثير بيشتر و عدم نياز به آب و سم پاش بهتر از بقيه روشهاست.
کنترل شيميايي:
براي کنترل بيد انجير(Simaethis nemorana) وديگر برگخواران از سم زير استفاده ميکنيم.
ديفلوبنزورون(ديميلين) Wp25% و 3 . گرم درليتر
شپشک ستاره‌اي انجير
شپشک ستاره‌اي انجير Ceroplastes rusci
اين شپشک براي اولين بار در ايران روي شاخه هاي انجير در استهبان فارس مشاهده شد. همچنين اين شپشک توسط مهندس اولادحسيني در تاريخ 5شهريور1384 در حومه شهرستان جهرم(تنگاب) روي انجيروحشي مشاهده وعکسهاي مربوطه توسط ايشان گرفته شده است. شکل خارجي اين شپشک مدور و نيم کروي مي‌باشد. بدن آن از هشت صفحه منظم احاطه شده که در وسط هر يک از آنها لکه سفيد رنگي مشاهده مي‌گردد، نر داراي بدن قرمز و دو بال سفيد رنگ مي‌باشد.
کنترل:
1 برگهاي خزان شده به دليل آلودگي به پوره‌هاي نسل زمستان گذران بوسيله دام چرانده شده و در اوايل بهار زمين باغ شخم زده شود.
2 در اواخر زمستان سرشاخه‌هاي آلوده به آفت را مي‌توان قطع و سپس معدوم نمود.
3 مبارزه شيميايي به دليل فعاليت زنبور بلاستوفاگا و نقش ارزنده دشمنان طبيعي (زنبورهاي خانواده Encyrtidae) توصيه نمي‌شود.
کنه تارتن انجير
Eotetranychus hirsti
(Acari: Tetranychidae)
وجود کنه انجير براي اولين بار در ايران در سال 1365 بوسيله دکتر دانشور روي انجير از ورامين و گرمسار گزارش گرديد. رنگ عمومي کنه، زرد روشن و در اواخر فصل به رنگ نارنجي در مي‌آيد. ماده بيضي شکل و نرها کشيده و کوچکتر از ماده و تخمها به رنگ روشن و کروي مي‌باشد.
کنترل:
رعايت اصول به زراعي و از بين بردن علف‌هاي هرز
بنزوکسي ميت(سيترازون) EC20% و 1 درهزار
پروپارژيت(اومايت) EC57% ،، ،، ،،
بروموپروپيلات(نئورون) EC25% ،، ،، ،،
فن پيروکسي ميت(ارتوس) sc5% و 5 . در هزار
مگس انجير
Carpolonchea aristella
(Dip.: Lonchaeidae)
لارو اين مگس از گوشت ميوه تغذيه نموده و دالانهايي در گوشت و پوست ايجاد مي‌کند و ميوه‌هاي آلوده اغلب دچار ريزش مي‌شوند. اين آفت زمستان را به صورت شفيره (پوپاريم) در اعماق 5 تا 10 سانتيمتري خاک طي مي‌کند. 4 نسل در سال دارد. اين افت در انجيرکاري‌هاي ديم بندرت ديده مي‌شود.
کنترل:
يکي از بهترين راههاي مبارزه با اين آفت مبارزه مکانيکي از طريق جمع‌آوري ميوه‌هاي آلوده ريخته شده پاي درخت و سوزاندن آنها وهمچنين شخم زدن پاي درختان در زمستان مي‌باشد.
درصورت نياز به سمپاشي:
پرمترين(آمبوش) EC25% 0.8 در هزار

● خواص برگ انجير ۱)برگ پخته درخت انجير ملين است . ۲)برگ انجير را له کنيد و براي برطرف کردن درد بواسير بر مقعد بماليد . ۳)براي برطرف کردن ورم و تومورها ...

● نام علمي : Ficus carica ● خانواده : Moraceae انجير با توجه به ارزش غذايي و طبي بالا در بيشتر نقاط دنيا از جمله گرمسيري ، نيمه گرمسيري و معتدله کاشت ...

اين موجود ريز جثه و دو بال را حتما تا کنون ديده ايد. اين مگس که به نام مگس بيدي(Moth flies) يا مگس تصفيه کننده(Filter flies) نيز معروف است داراي تعداد ...

● خواص برگ انجير ۱)برگ پخته درخت انجير ملين است . ۲)برگ انجير را له کنيد و براي برطرف کردن درد بواسير بر مقعد بماليد . ۳)براي برطرف کردن ورم و تومورها ...

در چند دهه اخير تمرکز جمعيت در شهرهاي بزرگي نظير تهران بازار مصرف بزرگي را براي محصولات کشاورزي فراهم کرده است. لذا زمين هاي کشاورزي، تا شعاع زيادي نس ...

رويکرد مديريت تلفيقي آفات در سطحي گسترده (به اختصار AW-IPM) با اين که از لحاظ منطقي پيچيده و از ديد مديريتي متمرکز و فشرده است، به نهاده هاي کمي نياز ...

آفات خيار گلخانه اي: در چند دهه اخير تمركز جمعيت در شهرهاي بزرگي نظير تهران بازار مصرف بزرگي را براي محصولات كشاورزي فراهم كرده است. لذا زمين هاي كشاو ...

شب پره زمستاني يا آگروتيس Agrotis Segetum (Lep.: Noctuidae) معرفي آفت در تمام مناطق ايران انتشار داشته و علاوه بر چغندرقند به ريشه و طوقه گياهان مختلف ...

دانلود نسخه PDF - مگس انجير