up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله مکانيزاسيون کشاورزي PDF
QR code - مکانيزاسيون کشاورزي

مکانيزاسيون کشاورزي

مکانيزاسيون کشاورزي عامل اساسي بر توليد و صادرات محصولات کشاورزي

مکانيزاسيون کشاورزي ، عاملي اساسي وتاثيرگذار برتوليد وصادرات محصولات کشاورزي است.
افزايش توليد محصولات کشاورزي درواحد سطح وبهبود کيفيت محصولات وجلب اعتماد بازار، فقط درسايه مجهز شدن به وسايل وامکانات پيشرفته وبه موازات آن تقويت مديريت ها امکان پذير است ، بويژه آنکه افزايش توليد درواحد سطح به مفهوم توليد انبوه وکاهش قيمت تمام شده است. بهمين خاطر کاربرد فن آوري هاي نوين مي تواند ضمن افزايش توليد محصولات کشاورزي درواحد سطح ، موجب کاهش هزينه هاي توليد ومتعاقب آن منجر به کاهش قيمت تمام شده اين محصولات باارزش گردد، چرا که ، پائين بودن قيمت تمام شده محصولات کشاورزي ، ضمن آنکه رضايتمندي کامل کشاورزان ونيز مردم جامعه را فراهم مي نمايد ، بازارمطمئن ومناسبي را براي صادرات اين محصولات کشاورزي ايجاد مي نمايد، که ازاين طريق مي توان ازخروج مقاديرزيادي ارز ازکشور، که جهت تهيه اين محصولات بکارميرود، جلوگيري نمود
اما آنچه که بايستي مورد نظر باشد ، اين است که هنوز درجهت مکانيزاسيون کشاورزي ، اقدامات جدي صورت نگرفته و هنوز شيوه کاشت ، داشت وبرداشت درکشاورزي به شکل سنتي مي باشد. که درروش سنتي بعلت( عدم استفاده ازامکانات پيشرفته ونوين ) ، ضمن کاهش توليددرواحد سطح ، سبب افزايش قيمت تمام شده اين محصولات کشاورزي گرديده است.
اما آنچه که مسلم است ، راهکاري فوري وعاجل براي حل معضلات کشاورزي جامعه مان درشراط حاضر متصورنيست. زيرا که مانع اصلي برسر راه مکانيزاسيون کشاورزي ، وسعت کوچک زمينهاي کشاورزي مي باشد ، که بتدريج کوچکتر هم مي گردد. بکارگيري شيوه نوين و يا بعبارت بهتر مکانيزاسيون کشاورزي درزمينهاي کوچک امکان پذيرنبوده و اگر امکاناتي نيزبراي آن فراهم گردد، ازنظر اقتصادي مقرون به صرفه نخواهد بود، چراکه سبب کاهش قيمت تمام شده محصولات کشاورزي نخواهد گرديد. پس با اين ترتيب براي رهائي ازاين وضعيت نابسامان کشاورزي ، بايستي چاره انديشي شود، چراکه کوچک بودن زمينهاي کشاورزي و عدم سود آوري آنها (بعلت نبودن امکانات وفن آوريهاي نوين) ، منجر به مهاجرت روز افزون کشاورزان روستا نشين به شهرها گرديده است. درچنين شرايطي فرزندان اين کشاورزان کهنسال ، بعلت فقدان امکانات نوين کشاورزي وسودآوري اندک وناچيز شيوه سنتي کشاورزي ، اقدام به ترک زمينهاي کشاورزي وبطورکلي روستا ها ي خودنموده وکشاورزان کهنسال که توان استفاده وبهره برداري بهينه ازاين زمينهارا ندارند، نسبت به فروش آنها به متمولان شهرنشين ويا تغييرکاربري آنها اقدام مي نمايند ، که درچنين صورتي ضمن کاهش تدريحي محصولات کشاورزي ، سب بيکاري بيشتر نيروهاي کارروستائي فراهم شده ودرنهايت منجر به افزايش واردات محصولات کشاورزي ونيز وابستگي شديد به ديگر کشورها، مي گردد.
توسعه اقتصاد کشاورزي ازآنچنان اهميتي برخوردار است ، که کشورهاي فاقد اقتصاد کشاورزي پيشرفته( که قادر به توليد محصولات کشاورزي نمي باشند) ، وابستگي بسيار شديدي به کشورهاي توسعه يافته کشاورزي پيدا نموده وبراي تهيه اين محصولات،( بجهت جلوگيري ازگرسنگي مردم کشورخود) ، حاضر به پذيرش هرگونه شرايط ناخوشايندي خواهند گرديد.
بايد درنظر داشت که بجهت اهميت کشاورزي براي کشورها ، بخصوص کشورما ، که ازنظر وسعت خاک کشاورزي ونيروي انساني بسيار غني بوده( ودرصورت حل اين معضلات ،سبب توسعه اقتصاد کشاورزي درکشور مي گردد. و دراين راستا ضمن جلوگيري ازخروج مبالغ زيادي ارز ازکشور، موجبات ارزآوري بيشتري را نيزدراين بخش فراهم مي نمايد). بايستي راهکاري مناسب ازجانب همه انديشمندان ، بويژه صاحبنظران اقتصادي اتخاذ گردد.
مناسبترين روش جلوگيري ازکوچکترشدن تدريجي زمينهاي مزروعي ، استفاده از شيوه کاشت تعاوني مي باشد ، ازآنجائيکه هنوز فرهنگ کارگروهي ونيزجمعي درکشورما ، بويژه درميان کشاورزان ، شکل نگرفته ومضرات کارانفرادي وفوايد کار گروهي براي آنان روشن نگرديده است ، درچنين صورتي تشکيل تعاونيهاي کشاورزي امري مشکل ودشوار بنظر مي رسد، بدين جهت قبل ازهراقدامي براي تشکيل اين تعاونيها بايستي فوايد وامتيازات آنها را برايشان توضيح داد، يعني اينکه فرهنگ سازي نمود،تا آگاهانه بسمت تشکيل تعاونيهاي کشاورزي تمايل پيداکرده که درچنين صورتي اين تشکلها داراي قدرتي بسيار وفراوان خواهند گرديد .
لازم به ياد آوري است که با تشکيل تعاونيها ي کشاورزي ، زمينهاي مزروعي کوچک ، تبديل به زمينهاي بزرگ شده که استفاده از ماشين آلات متعدد کشاورزي ونيزنيروهاي کار کشاورزي متخصص وماهر براي تمامي مراحل کاشت، داشت وبرداشت درآن فراهم مي گردد.
با توجه به اينکه تعاونيهاي روستائي ، ازتشکلهاي مردمي بشمار مي رود که براي پشتيباني وحمايت از کشاورزان روستا ها بوجود آمده ودرقطب کشاورزي وروستاها تنها تشکيلاتي هستند که کشاورزان به آنها اعتماد دارند ، بهمين دليل نقش اين تعاونيها درمکانيزاسيون کشاورزي ، مي تواند بسيار تاثير گذار باشد. ازآنجائيکه يک کشاورز به تنهائي قادربه تهيه ماشين آلات متعدد ومختلف کشاورزي ونيز نيروهاي متخصص وآموزش ديده کشاوورزي براي زمينهاي مزروعي خود نمي باشد، با عضويت وپيوستن به اين تعاونيها ، مي تواند ازتمامي امکانات مکانيزاسيون کشاورزي استفاده نمايد.
درخاتمه ،ضمن عرض خسته نباشيد براي همه کشاورزان زحمتکش کشورمان، براي تمامي افرادي که درجهت بهبود وتوسعه اقتصادي کشورمان تلاش مي نمايند، آرزوي موفقيت و سرافرازي مي نمايم.
مناسبترين روش جلوگيري ازکوچکترشدن تدريجي زمينهاي مزروعي ، استفاده از شيوه کاشت تعاوني مي باشد ، ازآنجائيکه هنوز فرهنگ کارگروهي ونيزجمعي درکشورما ، بويژه درميان کشاورزان ، شکل نگرفته ومضرات کارانفرادي وفوايد کار گروهي براي آنان روشن نگرديده است ، درچنين صورتي تشکيل تعاونيهاي کشاورزي امري مشکل ودشوار بنظر مي رسد، بدين جهت قبل ازهراقدامي براي تشکيل اين تعاونيها بايستي فوايد وامتيازات آنها را برايشان توضيح داد، يعني اينکه فرهنگ سازي نمود،تا آگاهانه بسمت تشکيل تعاونيهاي کشاورزي تمايل پيداکرده که درچنين صورتي اين تشکلها داراي قدرتي بسيار وفراوان خواهند گرديد .
لازم به ياد آوري است که با تشکيل تعاونيها ي کشاورزي ، زمينهاي مزروعي کوچک ، تبديل به زمينهاي بزرگ شده که استفاده از ماشين آلات متعدد کشاورزي ونيزنيروهاي کار کشاورزي متخصص وماهر براي تمامي مراحل کاشت، داشت وبرداشت درآن فراهم مي گردد.
با توجه به اينکه تعاونيهاي روستائي ، ازتشکلهاي مردمي بشمار مي رود که براي پشتيباني وحمايت از کشاورزان روستا ها بوجود آمده ودرقطب کشاورزي وروستاها تنها تشکيلاتي هستند که کشاورزان به آنها اعتماد دارند ، بهمين دليل نقش اين تعاونيها درمکانيزاسيون کشاورزي ، مي تواند بسيار تاثير گذار باشد. ازآنجائيکه يک کشاورز به تنهائي قادربه تهيه ماشين آلات متعدد ومختلف کشاورزي ونيز نيروهاي متخصص وآموزش ديده کشاوورزي براي زمينهاي مزروعي خود نمي باشد، با عضويت وپيوستن به اين تعاونيها ، مي تواند ازتمامي امکانات مکانيزاسيون کشاورزي استفاده نمايد.

امروزه با افزايش توليد کشاورزي به جهت رفع نيازمندي هاي رو به رشد جمعيت در حال گسترش ، نگراني در مورد آينده تامين غذا براي مردم مطرح گرديده است . آلودگ ...

اقتصاد کشاورزي ، در جهان امروز يکي از مشکلات اساسي بشر تأمين نياز هاي غذايي است ، به گونه ‌اي که امنيت غذايي به عنوان يکي از اهداف مهم سرلوحه برنامه ‌ ...

استفاده از کودهاي شيميائي به اندازه زياد و به کارگيري بي رويه آفت کش هاي شيميائي باعث آلودگي آب، هوا و خاک مي شود. طي اين فرآيند آفت هاي موجود نسبت به ...

● مقدمه: دلايل تقاضا براي محصولات ارگانيک در سطح جهان: ۱) اولين دليل مهم براي تقاضاي جهاني نسبت به محصولات ارگانيک وجود خواص غذايي بهتر و طبيعي اين مح ...

نگاه اجمالي براي کمک به توليد مقدار مواد غذايي کلان ، کشاورزي ما بايد به روش علمي جديد انجام گيرد و در اين صورت به انواع مواد شيميايي کشاورزي ، از جمل ...

فرمولاسيون سموم، به صور مختلف سم اطلاق مي گردد. فرمولاسيون مشخص مي کند که يک سم چگونه بايد بکار برده شود. مثلاً اگر سمي به صورت گَرد باشد، فرمولاسيون ...

● واژگان واژگان موردنياز به منظور تأمين مقاصد و اهداف کشاورزي زيستي عبارتند از: ▪ برچسب: از ديدگاه اقتصادي عبارتست از ارائه ي نام محصول، علائم تجاري و ...

● بررسي آبزي پروري زيستي در جهان از دهه ي ۱۹۷۰ توليدات آبزي پروري به طور متوسط سالانه ۹ درصد افزايش داشته که اين رقم با رشد ۳ ۱ درصدي صيد و ۹ ۲ درصدي ...

دانلود نسخه PDF - مکانيزاسيون کشاورزي