up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله ميگو PDF
QR code - ميگو

ميگو

انتقال و كشت لارو ميگو در استخر

شيوع بيماريها در ميگوهاي پرورشي در سالهاي اخير باعث شده كه آبزي پروران توجه زيادي به انتخاب لارو نمايند. پس از آماده سازي مناسب استخر و ايجاد شكوفايي، انتخاب لارو خوب و با كيفيت براي دستيابي به موفقيت در توليد نقش حياتي دارد. بدين منظور آزمايشات استرس و بررسي ميكروسكوپي لاروها از ارزش زيادي برخوردار است.
انتخاب پست لارو
بهترين سن براي ذخيره مستقيم لارو در استخرها مرحله PL -۱۴ تا –۱۸ PL براي ميگوي ببري و PL – ۱۰تا PL - ۱۵براي ميگوي سفيد هندي است. در هچري، اختلاف سايز درميگوي ببري از ۱۵- PL به بعد در تراكم بالا شروع مي شود. اما لاروها در داخل استخرهايي كه بزرگترند پرورش مي يابند و به صورت يكنواخت رشد مي كنند. انتخاب لارو و ميزان ذخيره بر اساس انجام آزمايشات استرس لاروها انجام مي گيرد، ساير معيارهايي كه در نظر گرفته مي شود شامل حمل و نقل و سازش. هاپا و تراكم ذخيره در استخرها و درجه بندي كيفي لارو‎ها مي‎باشد.
آزمايشهاي استرس لاروها
كاهش شوري و آزمايشات فرمالين دو آزمايش اصلي استرس هستند كه براي ارزيابي كيفيت لاروها استفاده مي شوند. اين آزمايشات در هچريهايي كه كيفيت آنها قبل از خريداري تعيين شده انجام مي شود.
شوري: بررسي شوري مخزن هچري داراي پست لارو بايد ابتداي برداشت انجام گيرد. اگر شوري
ppt ۳۲ باشد، اين آب را با آب درون يك وان پلاستيكي ۲۰ ليتري كه داراي شوري ppt۱۲ است مخلوط مي‎كنند. بوسيله اختلاط دو نوع آب شور و شيرين، شوري تعديل مي شود (تبديل به شوري PPt ۲۰). سپس ۱۰۰ عدد لارو از هچري (با شوري ppt ۳۲ )بيرون آورده و به داخل وان پلاستيكي كه محتوي آب ppt۱۲ است معرفي مي‎شود. تحت شرايط هوادهي بقا و رفتار را با آزمايش استرس ۲ ساعته مطالعه مي كنند. اگر درصد بقا ۹۰ درصد و بيشتر باشد، كيفيت لارو خوب گزارش مي شود. بقا ۷۰ تا ۸۹ درصد قابل قبول است.لاروهايي كه بقا آنها به زير ۷۰ درصد مي رسد ضعيف هستند.فرمالين: انجام آزمايش مشابه دريك مخزن پلاستيكي محتوي ۲۰ ليتر آب حاوي PPM ۲۰۰ فرمالين.تحت هوادهي، بررسي رفتار ميگو در آزمايش استرس ۲ ساعته. كيفيت لارو در صورتيكه بقا ۹۵ درصد يا بيشتر بدست آيد خوب است، د ر۸۰ تا ۸۹ درصد مناسب و زير ۸۰ درصد ضعيف است (بعد از مدت زمان ۲ ساعت).
روشهاي ديگر
۱- داخل روده پست لارو بايد كاملاً پر باشد. وجود روده خالي يا روده اي كه كاملاً پر نشده است، بدين مفهوم است كه لارو خوب تغذيه نشده و آثار بيماري بزودي ظاهر مي شود.
۲- در صورتي كه نسبت عضلات در وسط ششمين بند شكمي ۴:۱ باشد نشان دهنده اين است كه لاروها رشد خوبي داشته و سالم هستند. بررسي اين مورد با ذره بين دستي انجام مي شود.
وقتي كه با ذره بين دستي يا ميكروسكوپ بررسي شدند، لاروها بايد شسته شوند و پوسته بدون هيچگونه آلودگي و هيچ آسيبي (نكروز ) درروي پوشش محافظ خارجي باشد.
۳- وقتي كه آب دراستخر با نيروي گريز از مركز مي چرخد لاروهاي خوب شنا خواهند كرد واز مركز دور مي شوند. به هنگام فرونشست حركت، لاروهاي خوب، به اطراف متمايل شده و به آنجا مي چسبندو لاروهاي ضعيف د رمركز روي هم انباشته مي شوند.
به محض رها شدن به داخل استخرها، لارو هاي سالم به سمت كف استخر فروخواهند رفت و لاروهاي ضعيف در سطح آب باقي خواهند ماند و با جريان آب حركت مي كنند.
حمل و نقل و سازش با شرايط جديد
لاروها در جعبه هاي پلاستيكي دوجداره كه محتوي ۱ آب و ۲ اكسيژن است قرار مي‎گيرند. تعداد لاروها د رجعبه بستگي به اندازه لارو، فاصله، درجه حرارت آب و غيره دارد.تراكم جعبه ها در حدود ۵۰۰ پست لارو در ليتر، در نظر گرفته شده اند كه براي زمان مشخصي از حمل و نقل مناسب است. استفاده از تريس (تريس – هايدروكسي متيل آمينو متان ) در PPm ۱۰۰ يا آمونيا ساپرسنت (مواد كاهنده آمونياك)۲ يا كربن فعال از ۲ ۰ تا ۴ ۰ گرم در ليتر ميزان بقا را در حمل و نقل بهبود مي بخشد. به محض ورود پست لارو به محيط پرورشي، آب حامل پست لارو و آب استخر هايي كه در آنها ذخيره مي شوند از لحاظpH ، شوري و درجه حرارت مورد بررسي قرار مي‎گيرند در صورتيكه اختلاف شوري بين دو محيط (محيط حمل و نقل و محيط پرورشي) ppt۵، اختلاف pH ۵ ۰ و تفاوت درجه حرارت ۲ درجه سانتي گراد باشد، حدوداً يك ساعت زمان نياز است تا لاروها به وضعيت جديد عادت كنند. زمانيكه تفاوت زيادي در شوري بين هچري و بيرون محيط پرورشي كه لارو ها از آنجا تهيه مي شوند(بيشتر از ppt۵ ) رخ دهد،پرورش دهنده به اپراتور هچري اطلاع مي دهد تا از سه روز قبل به كاهش شوري درهچري بپردازد.زمان ايده آل براي ذخيره پست لارو بين ساعات ۴ تا ۸ صبح براي روزهاي آفتابي و درهر زماني از روز براي روزهاي ابري است. در پرورش نيمه متراكم و متراكم، PL-۱۵ جهت ذخيره سازي بهتر است زيرا سايز لاروها يكنواخت خواهد بود و در نتيجه د راستخر ها رشد يكنواختي خواهند داشت. به محض ورود به محيط پرورشي، ابتدا جعبه‎هاي محتوي لاروها را به ۴ گروه تقسيم مي كنندو سپس به ۴ قسمت استخر انتقال مي‎دهند. آنگاه جعبه ها باز مي شوند و مقداري از آب استخر به آب داخل جعبه هاي پلاستيكي اضافه مي شود تا جاييكه آب داخل جعبه با آب استخر از لحاظ شوري،PH و درجه حرارت يكنواخت گردد. اكنون پست لاروها آماده معرفي به داخل استخرها هستند.
هاپا و ذخيره استخر
پس از اينكه پست لاروها به شرايط جديد عادت كردند، ۱۰۰ عدد از آنها شمرده مي شوند و به داخل هاپا با اندازه ۲ ۱×۱ متر كه از قبل داخل استخرها ساخته شده بودند آزاد مي شوند. هاپا با مش ۲۴ ساخته شده است كه پست لاروها نتوانند فرار كنند. حداقل وجود ۲ هاپا در هر استخر ضروري است. پس از رها سازي ۱۰۰ لارو در هاپا، لارو ها‎ي هم وزن به داخل استخرها رها سازي مي شوند. به محض رها سازي، پست لاروها بايد به سمت كف استخر حركت كنند، كه اين موضوع نشان مي دهد كه كيفيت پست لاروها و كيفيت آب استخر مناسب است. پست لاروهاي ضعيف درسطح شنا مي كنند و گاهي نيز به اطراف رانده مي‎شوند.ميزان بقا در هاپا ۲۴ ساعت بعد از ذخيره سازي بررسي مي شود و اگر ميانگين بقا ۸۰ درصد يا بالاتر باشد، كيفيت لارو خوب در نظر گرفته مي شود. بقا از ۶۰ تا ۷۹ درصد متوسط و كمتر از۶۰ درصد ضعيف مي باشد. جايي كه بقا زير ۶۰ درصد است بررسي مشكل است زيرايا كيفيت پست لاروها بد است و يا آب استخرها مناسب نيست .اگر لاروها در۳ يا ۴ استخر درهمان روز ذخيره شده باشند، بقا دراستخرهاي ديگر به درك مساله كمك خواهد كرد. اگر بقا درهمه استخرهاي ذخيره سازي به طور همزمان پايين باشد،كيفيت پست لاروها ضعيف مي باشد. درموارديكه بقا خوب در يك استخر وجود دارد كيفيت آب بقيه استخرها بايد براساس شرايط آن استخر تنظيم شود تا از مرگ و مير بيشتر جلوگيري شود. به علاوه جايي كه بقا زير۶۰ درصد يا حدود ۵۰ درصد است، لاروها از درون هچري‎‎ هاي ديگر نيز كه چنين وضعيتي دارند (۵۰ درصد ذخيره آغازين ) فوراً ذخيره مي شوند اگر بقا زير ۵۰ درصد باشد، آب استخر به طور كامل تخليه مي شود و دوباره ذخيره سازي انجام مي گيرد.ذخيره سازي مستقيم لارو در صورتي براي استخرها‎ي نيمه متراكم و متراكم مناسب است كه از استرس ناشي از دستكاري زياد لارو جلوگيري شود. جابجايي زياد لاروهاي بزرگ (۵۰-PL) از نوزادگاه (استخرهاي نرسري)، باعث استرس شديد مي شود.توليد لارواز تخم در محيط‎هاي پرورشي كوچك خوب است اما روش گراني است. توليد لارو در محيط پرورشي به پرورش دهنده كمك مي كند كه استخرهاي پرواري بندي را بدون هيچگونه شتابي آماده سازي كند و بطور دقيق بقا را د راستخر هاي پروار بندي ارزيابي كند. اين مساله پرورش‎دهنده را قادر مي سازد تا مقدار جيره غذايي را در سطح درست تنظيم نمايد واز افزايش يا كاهش بي رويه غذا كه هر دو موجب صدمه مي گردد بپرهيزد.در يك استخر جديد حداقل ظرفيت، جهت ذخيره سازي در نظر گرفته مي‎شود و اينچنين تا حدودي مشكلات محيط پرورشي حل مي شود.
معمولاً ظرفيت ذخيره بستگي دارد به:
۱- طبيعت يا محيط طبيعي
۲- نقشه، ساختار و اندازه استخر
۳- وجود امكانات قابل دستر سي در محيط پرورشي (ماشين آلات مانند هواده ها)
۴- تعداد محيط پرورشي در آن ناحيه
۵- تغييرات فصلي در شوري، درجه حرارت و غيره
۶- سايز مورد انتظار براي رشد
۷- تجربه سرپرست
ميزان كيفيت لاروها
به منظور انجام آزمايشات براي تعيين كيفيت لاروها، آنها را درسه گروه بسيار خوب، خوب و ضعيف طبقه بندي مي‎كنند.به لاروهايي كه دراثر شرايط بد بيرون و آسيب بدني كيفيت بدي دارند، امتيازي نمي دهيم، زيرا اين لاروها بايد به روش صحيحي دور ريخته شوند. يك پرورش دهنده مي تواند كيفيت لاروها را از روي مقدار تعيين شده اش ارزيابي كند. لاروها تنها وقتي انتخاب مي شوند كه ميزان مرغوبيت آنها بالاي ۷۰ باشد.در صورتيكه ميزان مرغوبيت لارو ۸۰ درجه و بالاتر و بقا هاپا ۹۰ درصد وبالاتر باشد(بعد از ۲۴ ساعت)، يك پرورش دهنده مي تواند به بقا ۷۰ درصد و بالاتر در پايان دوره پرورش برسد. بنابراين كيفيت آب استخر براي بدست آوردن ميزان مناسب، بررسي مي شود.

نقش و جايگاه آبزيان در رژيم غذايي از گذشته حائز اهميت بوده و امروزه آبزيان بعنوان يكي از منابع پروتئيني (پروتئين سفيد ) مورد توجه انسان قرار گرفته و ب ...

ميگوها از خانواده سخت پوستان هستند و در دريا زندگي مي كنند و تنها برخي از گونه هاي آن در آب شيرين يافت مي شوند در ايران ميگوهاي خوراكي اب شور در درباي ...

از آميزش ميگوي سفيد هندي با ماهي ازون برون بوجود مياد و طول بدن تا ۲ متر هم ميرسه ! جدي نگيرين، شوخي کردم..... تا حالا علم نتونسته همچين کاري انجام بد ...

نشانه گذاري يکي از روش هاي است که بر روي انواع گونه هاي آبزي به شيوه هاي مختلف و با اهداف خاص در دنيا متداول بوده که اين کار به Tagging معروف است . در ...

بعد از ماهيان باله دار(Finfish)، سخت پوستاني مانند ميگوي دريايي، ميگوي آب شيرين، خرچنگ ، لابستر و ... از اهميت بالايي در آبزي پروري برخوردارند. سيستم ...

در هندوستان که سهم هر فرد از منابعي چون گوشت و شير ناچيز است ، ماهيها و ميگوها نقش اساسي در توازن جيره غذايي افراد به عهده دارند . در حدود ۹ گونه از ۳ ...

محدوديت صيد از ذخاير دريايي از يک طرف و ازدياد و افزايش جمعيت از طرف ديگر تقاضا براي پروتئين دريايي بويژه ميگو را افزايش داده است .و لذا توجه جوامع بش ...

● بررسي آبزي پروري زيستي در جهان از دهه ي ۱۹۷۰ توليدات آبزي پروري به طور متوسط سالانه ۹ درصد افزايش داشته که اين رقم با رشد ۳ ۱ درصدي صيد و ۹ ۲ درصدي ...

دانلود نسخه PDF - ميگو