up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله ميگو PDF
QR code - ميگو

ميگو

بيماري لکه سفيد در ميگو

از سال ۱۹۹۲ يک سندروم ويروسي درميگوهاي خانواده پنائيده که معمولا” آن را بيماري لکه سفيد مي نامند.
ساير بيماريهاي ميگو را تحت شعاع خود قرارداد . اين بيماري باعث از بين رفتن تعداد زيادي ميگو با ارزش هزاران دلار در مزارع پرورشي بسياري از کشورهاي نظير : چين ، ژاپن ، هند ، تايلند ، اندونزي، سريلانکا ، بنگلادش و مالزي گرديد . براي مثال در کشور چين در سال ۱۹۹۳ حدود ۸۰% از ميگوهاي پرورشي که ارزشي معادل ۱ ميليارد دلار آمريکا داشت .دراثر اين بيماري از بين رفت همچنين در کشور تايلند معادل ۵۰۰ميليون دلار آمريکا خسارت به مزارع پرورش ميگو ناشي از اين بيماري گزارش گرديد . درسال ۲۰۰۰ بيماري لکه سفيد از طريق لاروهاي وارداتي ( ناپلي ) از کلمبيا به کشور کاستکاريکا وارد شد ودرحال حاضر مقررات قرنطينه شديد در مزارع اين کشور درحال اجراء مي باشد . تکثير و پرورش ميگو سومين صنعت کشور اکوادور با بزرگترين بحران سياسي اقتصادي در تاريخ اين کشور يعني بيماري فوق مواجه شد . ۵۰% مراکز تکثير ميگو تعطيل شد ومراکز عمل آوري تنها با ۵۰% درصد ظرفيت خود فعال بودند ، همين رابطه صادرات ميگو از ۸۷۵ ميليون دلار در سال ۹۸ به کمتر از ۳۶۰ ميليون دلار در سال ۲۰۰۰ گرديد .
● علت بيماري :
بيماري است ويروسي و ويروس ايجاد کننده بيماري در کشورهاي مختلف به نامهاي متفاوت شناسائي گرديده است . براي مثال در تايلند بنام SEMBV (Systemic ectodermal Mesodermal Baculovirus ) و در ژاپن بنام( RV PJ ( Rod shaped unclearvirus of penaeus japonicus ناميده مي شود ، ولي همگان معتقدند که عامل ايجاد کننده ويروسي مشابه مي باشد .
● خصوصيات ويروس
ويروسي است عريض شده ، بزرگ ، پوشش دار، ميله اي شکل و تا حدودي بفرم بيضي وداراي DNA بصورت دو رشته بهم تنيده مي باشد . و امروزه معتقدند که ويروس عامل بيماري هيچگونه ارتباطي با کلوويروس ندارد. و مقرر گرديد درخانواده جديدي بنام نيما ويريده يا ويسپوويريده قرارداده . عرض ويروس ۹+ ۱۲۱ نانومتر و طول آن ۲۶+۲۷۶ نانومتر بوده وداراي تعدادي قيلامان ضميمه اي که غالبا” در قسمت نزديک به انتهائي است ديده مي شود.
● نشانه هاي بيماري
ميگوهاي آلوده به اين ويروس ، پلاکهاي سفيد رنگي را درقسمت کاراپاس ميگو از خود بجاي ميگذارند وبهمين دليل بيماري را بعلت رسوب و عدم جذب کلسيم ، لکه سفيد مي نامند . علائم ظاهري اين بيماري براحتي درميگوهاي جوان وبالغ قابل ديدن مي باشد . لکه هاي سفيد ابتداء در قسمت کاراپاس ميگو و بندهاي ۵ تا ۶ بدن ظاهر شده ودر مرحله پيشرفت کل بدن را لکه هاي سفيد با ضخامت ۵ تا چند ميلمتر مي پوشاند . پوست ميگو يا Cuticule براحتي از لايه اي در ميس جدا مي شود . هپاتوپانکراس بصورت زرد مايل به سفيد ، بزرگ و شکننده تغيير شکل پيدا ميکند . همولنف ميگو رقيق و انعقاد آن يا به کندي صورت مي گيرد و يا اصلا” صورت نمي گيرد . ميگوها بيحال و اشتهاي خود را از دست مي دهند و ميگوهاي آلوده تمايل دارند که در کناره هاي استخر بايستند و به آهستگي در سطح آب شنا کنند و در نهايت در کف استخر ته نشين مي شوند . با نمايان شدن علائم کلينيکي بعد از ۲ تا ۷ روز مرگ و مير بسيار شديد بين ۷۰ تا ۱۰۰درصد در مزارع پرورشي اتفاق مي افتد .
بيماري در تمام سنين ميگوها از PL ۱۵ تا وزن ۴۵ گرم در مزارع متراکم و غير متراکم گزارش شده است . در بعضي مواقع لکه هاي سفيد با تغيير رنگ به قرمز همراه است . و بايد توجه داشت که تغيير رنگ به قرمز بواسطه همراه شدن باکتريهاي خانواده ويبريو با اين عفونت است .
نشاني هاي هيستولوژيک : در بررسيهاي بافت شناسي تورم هسته و وجود گنجيدگيهاي بازوفيليک و ائوزينوفيليک در سلولهاي آزمايشگاهي جهت تشخيص : با استفاده از PCR(Polymerase Chain Reaction) و TEM(Transmission Electron Microscopy ) مي توان بيماري را تشخيص داد.
● روشهاي انتقال بيماري :
گسترش اين بيماري از طريق حرکت لاروهاي آلوده يا مولدين اتفاق مي افتد . انتقال بيماري بين مزارع و استخرهاي پرورشي مي تواند از طريق آب خروجي استخرهاي آلوده ، از طريق هواده ها ، از طريق حشرات ، پرندگان تجهيزات آلوده مورد استفاده در هچري يا مزراع پرورشي ، جانوران آبزي مثل خرچنگ ها وساير کروستاسه ها انجام مي شود . آب دريائي آلوده به ويروس ۳ تا ۴ روز حاوي ويروس مي باشد.
● اصول کنترل بيماري لکه سفيد :
۱ ضد عفوني کردن آب خروجي هچري : کليه هچرتها بايد استخر ضد عفوني داشته باشند و آب خروجي را قبلاً خارج کردن ضد عفوني کنند . خارج کردن آب بدون ضد عفوني از هچري ممکن است داراي ويروس باشد . و اين عوامل مي تواند اثر مخرب بر روي هچريهاي ديگر داشنه باشد . اين موضوع مي تواند باعث آسيب مجدد به همان هچري شده وبيماري دوباره به هچري برگردد . درهچريها بايد تغييرات درجه حرارات به حداقل کاهش يافته و مواد آلي را به حداقل رسانيده ، غذاي اضافي و ميگوهاي مرده نيز بطور منظم از استخرها خارج شوند . پارامترهاي کيفيت آب بطور منظم ثبت شده ودر حد مطلوب باشند.
۲ ضد عفوني کردن آب خروجي استخرهاي پرورشي : آب خروجي استخرهاي پرورشي بايد قبل از خارج شدن و به دريا ريختن ضد عفوني شوند. ضد عفوني آب خروجي از نکات بسيار ضروري در سيستم هاي پرورش ميگو مي باشد . که شامل چند مرحله است از قبيل : رسوب گيري ، اکسيژن زدائي ، فيلتراسيون شني و بيولوژيکي مي باشد که باعث کاهش مواد آلي و ميکرو ارگانيسم هاي پاتوژن در آب خروجي مي شود . اگر دراستخري بيماري لکه سفيد بصورت شديد شايع باشد ، با استفاده از PPM .۴ هيپوکلرايت کلسيم يا ۱PPM ماده dipterex بايد همه ميگوها را ازبين برد و آب را هم ضد عفوني کرد .
آب و ميگوهاي مرده بايد بعد از ۷ روز از استخر خارج شوند . بعد از خارج کردن آب بايد ۱۰۰PPM آهک مجددا” در استخرها مورد استفاده قرا گرفته تا باقيمانده ترکيبات ميگوها يا ويروسها را درکف استخر از بين برده واين اولين مرحله در آماده سازي استخرها مي باشد.
۳ استفاده از سيستم بسته : مفهوم آن اين است که آب بايد ضد عفوني شده تا ويروسها و ساير ارگانيسم هائي که ميتواند ناقل ويروس باشند . قبل از استفاده آب در مزارع پرورشي از بين ببريم . دراين سيستم پيشنهاد مي شود که بطور جدي از استفاده مستقيم آب دريا جلوگيري شده و به اين طريق امکان آلودگي ويروسي به حداقل کاهش يابد . درمکانهائي که بيماري لکه سفيد گسترش يافته است . به هيچ عنوان نبايد از سيستم پرورشي باز استفاده کرد . آب بايد با ۳۰ PPM کلسيم هيپوکلرايت ضد عفوني شده وبمدت ۳ تا ۴ روز در معرض نور خورشيد قرارداده و سپس مورد استفاده قرار گيرد.
۴ آماده کردن کامل مزارع : بعداز برداشت محصو.ل ، رسوبات مانده درکف استخر شامل : مقدار زيادي مواد آلي مواد سمي ، باکتريها ، انگلها و اجزاء ويروس بالاخص ناقلين ويروس لکه سفيد مي باشند . بسيار خطرناک بوده و مي بايد از استخر خارج نمود. اگر اين مواد خطرناک از استخر خارج نشوند ، ميگوها به آساني مي توانند در دوره بعدي پرورش آسيب ببينند . بعنوان مثال خارج کردن رسوبات از استخر بوسيله فشار آب قوي بدون ضدعفوني کردن باعث گسترش سريع عوامل بيماريزا مي شود . براي اين منظور بايد بعد از برداشت محصول از استخر ميزان ۱۰۰PPM آهک را درکف استخر پاشيده و کف استخر را درمقابل نور خورشيد قرارداده تا کاملا” خشک شود وسپس رسوبات سطحي را که خشک گرديده خارج نموده ويا رسوبات کف را شخم زده ودوباره با آهک مخلوط نمائيم ، و با اين عمل ناقلين ويروس لکه سفيد مثل خرچنگ ها يا ماهيها را که با سوراخ کردن در زمين مخفي شده اند ، از بين ببريم .
۵ تعاون وهمکاري پرورش دهندگان جهت مشارکت در کنترل بيماري بسيار ضروري و نياز به يک عزم جدي
مي باشد.
● مديريت پيشگيري از بيماري لکه سفيد :
۱ انتخاب مولدين بدون ويروس : انتقال بيماري مي تواند از طريق مولدين به نوزادان از طريق تخم هاي آلوده اتفاق بيفتد بنابراين انتخاب مولدين از طريق تست هاي حساس مانند PCR بسيار ضروري است . اگر مولدين قبل از غربال کردن و انتخاب تخم ريزي نمايند ، بايد تخم ها و پست لاروها را با تست PCR غربال کرد.
۲ جلوگيري از واردات مولدين ولاروها ، بيماري ممکن است از طريق واردکردن مولدين و پست لاروها به مزارع
و هچريها اتفاق افتد . يک بي ملاحظي مقدماتي مي تواند باعث انتقال بيماري به صنعت شود . معرفي و انتقال جانوران و آبزيان از طريق کشورهاي همسايه ، هرچند که در شرايط قرنطينه و بهداشتي انجام شود ، نمي تواند صددرصد قابل اعتماد باشد . همچنين انتقال ميگو بين مناطق مختلف کشور نيز بايد به حداقل ممکن کاهش يابد تا از گسترش بيماري جلوگيري کند .
۳ در زمان انتقال ميگو بايد از آبي استفاده شود که ميگو در آن صيد شده است . زيرا ممکن است آب
محل هاي ديگر آلوده به اين ويروس باشند . آب موجود در تانکها جهت نگهداري مولدين نيز بايد ضدعفوني شود تا مطمئن گرديد که آب فاقد ويروس است .
۴ نگهداري مولدين مناطق مختلف در تانکهاي جداگانه: به منظور جلوگيري از آلودگي بين ميگوهاي منابع مختلف ، بايد ميگوها را جداگانه نگهداري نمود. تخم هاي خارج شده از مولدين مختلف نيز همچنين بايد جداگانه نگهداري و توليد نمود.
۵ خارج کردن ناقلين ويروس وانجام اقدامات ضد عفوني : موجودات آبزي شامل خرچنگ ها ، کوپه پودا ، ميگوهاي وحشي و ساير سخت پوستان از ناقلين ويروس لکه سفيد مي باشند .
۶ جلوگيري از استفادهTrash fish مثل خرچنگ ها ، ميگو ، صدفها مي توانند يا حامل ويروس باشند ، يا بوسيله اين ويروس آلوده باشند. بنابر اين تغذيه ميگوهاي مولد با آنها مي تواند خطرناک باشد . وبايد قبل از استفاده بخار داده و بجوشانيم ، وبعداً مورد استفاده قرار دهيم.
۷ کنترل ميگوهاي سالم با استفاده از آزمايش PCR : در طي دوره پرورش لازم است که وضعيت بيماريها بطور مرتب کنترل شود . نمونه هائي بايد از مزرعه هر دوهفته يکبار جمع آوري شده و به يک آزمايشگاه داراي امکانات PCR ارسال گردد.
۸ استفاده از پروبايوتيکها Probioticsوآب با کيفيت مطلوب: استفاده از پروبايوتيکها مي تواند مفيد باشد ، زيرا افزايش تعداد باکتريهاي سودمند در استخر درميان ساير باکتريهاي موجود مي تواند موجب مهار يا کاهش ساير ميکروارگانيسم هاي پاتوژن باشد. بايد توجه داشت که اين مسئله نمي تواند اثرات جادوئي داشته وبراي همه بيماريها استفاده شود. همچنين فاکتورهاي کيفي آب مانند DO, PH شوري ، الکانيتي، آمونيوم و کدورت بايد در حد مطلوب نگهداري شوند.
۹ متعادل کردن تراکم استخرها: کم کردن تراکم لاروها در استخرها باعث کاهش استرس گرديده از اين طريق مقاومت ميگوها در برابر بيماريها افزايش مي يابد . تراکم ايده آل براي استخرهاي پرورشي ۳۰ ۲۵ پست لارو در هر متر مربع است .
۱۰ استفاده از داروهاي شيميائي جهت جلوگيري از انتقال بيماري : استفاده از بعضي از توليدات تجارتي نظير Happy Larvae(۵۰g m) مي تواند جهت مرحله مايسيس به بعد مورد استفاده قرار گيرد . اين عمل نتايج رضايت بخشي را نشان داده و باعث به حداقل رساندن انتقال بيماري بين لاروها مي شود.
۱۱ در مقالات جديد بهترين ماده ضد عفوني کننده را فرمالين معرفي ميکنند که با دز V. PPM از انتقال ويروس در آب جلوگيري ميکند ، واين مقدار به ميگوها نيز آسيبي نمي رساند . البته بر روي شکوفائي پلانکتوني تاثير گذاشته و ميزان DO آب راکاهش مي دهد.
● درمان :
درمان موفقي تاکنون براي غلبه بر بيماري لکه سفيد گزارش نگرديده است . بنابراين بايد تلاش شود تا آنجا که امکان پذير است ، تلفات اين بيماري را به حداقل کاهش دهيم . جديداً افزودن عصاره گياهان داروئي ، ويتامين ها مشوق هاي ايمني زا به غذا واصلاح باکتريائي باعث موفقيت هائي در مزارع شده است .
● واکسيناسيون:
تغذيه پست لاروها از ترکيبات ويروسهاي کشته شده بيماري Yellow head و لکه سفيد آزمايش گرديده و موفقيت هائي هم داشته است ولي تا به حال گزارش جامعي ارائه نگرديده است.

نقش و جايگاه آبزيان در رژيم غذايي از گذشته حائز اهميت بوده و امروزه آبزيان بعنوان يكي از منابع پروتئيني (پروتئين سفيد ) مورد توجه انسان قرار گرفته و ب ...

ميگوها از خانواده سخت پوستان هستند و در دريا زندگي مي كنند و تنها برخي از گونه هاي آن در آب شيرين يافت مي شوند در ايران ميگوهاي خوراكي اب شور در درباي ...

از آميزش ميگوي سفيد هندي با ماهي ازون برون بوجود مياد و طول بدن تا ۲ متر هم ميرسه ! جدي نگيرين، شوخي کردم..... تا حالا علم نتونسته همچين کاري انجام بد ...

نشانه گذاري يکي از روش هاي است که بر روي انواع گونه هاي آبزي به شيوه هاي مختلف و با اهداف خاص در دنيا متداول بوده که اين کار به Tagging معروف است . در ...

) مقدمه : وجود ويتامينها براي بقا،رشد وتوليد مثل حيوانات ضروري است. مواد غذايي طبيعي ممکن است در تراکم پايين وشرايط پرورش غيرمتراکم بتوانند نسبتهاي من ...

● توزيع جغرافيايي اين بيماري براي اولين بار در سال ۱۹۹۳ در چين گزارش شد و خيلي سريع در بسياري از کشورهاي آسيايي پرورش دهنده ميگو منتشر شد.در سال ۱۹۹۹ ...

1 توليد ميگوي پرورشي: صنعت پرورش ميگو در چين در دهه ي ۱۹۸۰ آغاز شد. در ده سال گذشته اين صنعت پيوسته توسعه ي سريعي داشته است . گسترش مزارع پرورش ميگو ب ...

مقدمه : صنعت پرورش ميگو در خوزستان ،از سال 1380 تاکنون سالهاي بحراني و دشواري را سپري نموده است . پس از تلفات ناشي از سرمازدگي در سال 80 ،بروز بيماري ...

دانلود نسخه PDF - ميگو