up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله ميکا PDF
QR code - ميکا

ميکا

شماي ساختاري ميکاها

اعضاي گروه ميکا از روي رخ قاعده‌اي کامل خود به آساني قابل تشخيص هستند. ترکيب شيميايي هر يک از نمونه‌ها مي‌تواند بسيار پيچيده باشد، اما فرمول کلي را مي‌توان براي تمام اعضاي گروه نوشت. در اين فرمول W معمولا پتاسيم است (در پاراگونيت ) ، و نشان دهنده و ، ، ، و نشان دهنده و و نسبت به عمدتا حدود 3 به 1 است. انواع مختلف ميکا معمولا گروههاي ايزومورف (همشکل) تيپيکي را نشان مي‌دهند، اما روابط فازي اين گروه‌ها تا به حال بطور کامل تعيين نشده است.
انواع ميکا
در بيشتر موارد دو عضو از گروه به موازات يکديگر متبلور مي‌شوند. در اين رابطه بيوتيت با مسکويت متبلور مي‌شود. مسکويت و لپيدوليت و به همين ترتيب الي آخر. در ليستي که به دنبال مي‌آيد، فرمولها بطور ايده‌آل ساده شده‌اند تا بتوانند با ساختار تعيين شده در مطالعات اشعه ايکس جور در بيايند.
مسکويت
پاراگونيت
فلوگوپيت
بيوتيت
لپيدوليت
شماي ساختاري ميکاها
واحدهاي اصلي ، يعني چهار وجهي‌هاي هر کدام از سه راس به چهار وجهي‌هاي مجاور متصل بوده و تشکيل يک صفحه را مي‌دهند. بنابراين هر چهار وجهي داراي 3 اکسيژن متصل و يک اکسيژن آزاد است. بدين ترتيب ترکيب و ظرفيت را مي‌توان به صورت نمايش داد. دو صفحه از اين چهار وجهي‌ها طوري به يکديگر متصل مي‌شوند که نوک چهار وجهي‌ها به طرف داخل قرار داشته باشند. نوک برجسته اين چهار وجهي‌ها در مسکويت به وسيله Al و در فلوگوپيت و بيوتيت به وسيله Fe و Mg به يکديگر وصل مي‌شود.
گروههاي هيدروکسيل در ساختار جاي گرفته و به Al و Mg و يا فقط Fe متصل مي‌شوند. بدين ترتيب که يک جفت صفحه محکم بوجود مي‌آيد که قاعده چهار وجهي‌ها در دو طرف بيروني صفحات مي‌باشد. ساختمان ميکا يک توالي از اين گونه جفت صفحات است که بين هر دو جفت صفحه پتاسيم قرار مي‌گيرد.
سنگهاي محتوي ميکا
ميکاي رايج سنگهاي آذرين بيوتيت است.
مسکويت در بعضي از گرانيتها وجود دارد.
لپيدوليت در محدودي از گرانيتها گزارش شده است، اما توزيع تيپيک آن در پگماتيتهاي گرانيتي است.
فلوگوپيت گاهي اوقات در سنگهاي غني از منيزيم و فقير در آهن مانند پريدوتيت‌ها يافت مي‌شود، اما در سنگ آهکهاي دگرگون شده و در برخي از پگماتيتها بطور رايج‌تري يافت مي‌شود.
پاراگونيت کاني کمياب در شيست‌ها است.
علت فراواني بيوتيت در سنگهاي آذرين
علت رخداد رايج بيوتيت در سنگهاي آذرين که در مقابل محدود بودن مسکويت به پگماتيت‌ها و بعضي از سنگهاي آذرين قرار دارد و به وسيله تحقيقات يودر (yoder) و يوگستر (Eugster) مشخص شده است. اين دو محقق دريافتند که منحني پايداري فلوگوپيت حدود 300 درجه سانتيگراد بالاتر از منحني پايداري مسکويت قرار داشته و بسيار بالاتر از منحني حداقل نقطه ذوب گرانيت قرار دارد. معناي اين حرف اين است که بلور فلوگوپيت (و بيوتيت) مي‌توانند بطور مستقيم در دماهاي عادي تبلور از ماگما متبلور شوند.
از طرف ديگر ، منحني پايداري مسکويت زير منحني حداقل نقطه‌اي ذوب گرانيت در فشار پايين قرار داشته و اين منحني را در حدود 700 درجه سانتيگراد و 1500 اتمسفر فشار بخار آب قطع مي‌کند. بنابراين حضور مسکويت در گرانيتها مبين تبلور در فشار زياد بخار آب ، يا به عبارت ديگر ، عمق قابل ملاحظه مي‌باشد. تفسير ديگر حضور مسکويت اين است که بگوييم مسکويت پس از تبلور سنگ در آن بوجود آمده است.
ترکيب شيميايي بيوتيت
ترکيب شيميايي بيوتيت‌هاي سنگهاي آذرين به شدت متغير است. منيزيم و آهن فرو مي‌توانند بطور کامل جانشين يکديگر شوند و تمام انواع اين گونه بيوتيت شناخته شده است، از بيوتيت بدون آهن (فلوگوپيت) گرفته، تا انواعي که تمام منيزيم در آنها به وسيله آهن جايگزين شده است. آهن فريک مي‌تواند نصف يا مقدار بيشتري از آلومينيوم داراي کورديناسيون شش را جايگزين شود.
بخشي از هيدروکسيل مي‌تواند به وسيله فلوئور جايگزين شود. اگر چه آناليز اکثر بيوتيت‌هاي آذرين فقط مقدار کمي از اين عنصر را نشان مي‌دهد، مقادير ناچيزي از Ca ، Na ، Li ، Ti ، Mn نيز از تجزيه بيوتيتها گزارش شده‌اند. در مورد عناصر نادرتر Cs ، Rb ، Ni ، Cr ، Ba نيز ديده شده‌اند. روند عمومي از بيوتيتهاي غني در منيزيم سنگهاي اولترا بازيک تا بيوتيت‌هاي غني در آهن گرانيت‌ها و سيانيتهاي نفلين‌دار وجود دارد.
آلومينيوم در ميکا
مقدار آلومينيوم در بيوتيت گرانيت‌ها و پگماتيتها در بيشترين حد خود و در بيوتيت سنگهاي اولترا بازيک در کمترين حد خود است، سيلسيم رابطه معکوس با آلومينيوم دارد.

● مسابقات کميکار در مسابقات کميکار دانشجويان در قالب گروه هاي چند نفره ماشين هاي شيميايي (Chem-E-Car) خود ، ماشين هايي که نيروي محرکه آنها از واکنش ها ...

▪ کانيهاي سنگين: سنگهاي آذرين و دگرگوني حاوي يک سري کانيهاي سنگين با وزن مخصوص بيشتر از ۲.۶۵ (وزن مخصوص کوارتز) و ۲.۵۶ تا ۲.۷۶ (وزن مخصوص فلدسپاتها) م ...

تهيه کننده : اثير کربلايي منبع : راسخون شيل مطابق تعريف سنگ آواريدانه ريزي است که خيلي به سهول تورقه ورقه و يا در امتداد سطوح معيني خرد و شکسته مي‌شود ...

طبقه بندي سنگهاي رسوبي توسط فولک: آشنايي فولک در سال 1995 سنگ هاي رسوبي آواري و شيميايي را تقسيم بندي کرده است. امروزه اين طبقه بندي توسط اکثر زمين شن ...

اين گروه از رسوبات از تخريب سنگهاي موجود در سطح زمين حاصل شده اند. ذرات تشکيل دهنده اين گروه داراي مقاومت مکانيکي و ثبات شيميايي زيادي در مقابل هوازدگ ...

● اطلاعات اوليه روش مقايسه از مشخصات اختر شناسي جديد است.براي مطالعه قوانين حاکم بر تکامل و ساختمان يک جسم فضايي ، پيدا کردن يک يا چند جسم مشابه آن در ...

آشنايي با سنگ هاي کربناته و رده بندي سنگ هاي اهکي: سنگ آهک کربنات کلسيم(CaCO3) به ندرت به صورت آهک خالص در طبيعت پيدا مي‌شود. اين سنگ بيشتر به صورت آه ...

▪ سنگ هاي رسوبي آواري (تخريبي) چگونگي تشکيل سنگهاي رسوبي آواري: در سطح زمين سنگهاي رسوبي آواري از تخريب سنگهاي قديمي تر تشکيل ميگردند. سنگهاي آذرين و ...

دانلود نسخه PDF - ميکا