up
Search      menu
تغذیه و خوراکیها :: مقاله ميوه PDF
QR code - ميوه

ميوه

ساختمان ميوه رسيده

در جريان تبديل تخمک به دانه ، جدار تخمدان نيز بر اثر رشد و تغييرات تبديل به ميوه شده، دانه را دربرميگيرد. دانههاي درون ميوه بر اثر باز شدن يا شکستگي و يا تخريب جدار ميوه از آن آزاد شده يا در آن باقي ميمانند مانند ميوههاي ناشکوفا . در برخي از گياهان تخمدان بدون تلقيح تخمک به ميوه تبديل ميشود. اين قبيل ميوهها را ميوه بکر (پارتنوکارپيک) ميگويند.
با رشد و تحولات جدار تخمدان و تبديل آن به ميوه ، ساير بخشهاي مادگي معمولا از بين ميروند. در برخي از گياهان قسمتهايي از گل به صورت زوايدي که سبب سهولت پراکنش ميوه ميشود در آن باقي ميمانند. مانند ميوه آلاله ، شقايق و فندق. اگر مادگي از برچههاي جدا از هم تشکيل شده باشد، هر برچه آن ايجاد ميوه مستقلي را ميکند و مجموعهاي به نام ميوه مرکب روي نهنج بوجود ميآيد مانند ميوه آلاله و ماگنوليا
● ساختمان ميوه رسيده
ميوه مرکب از سه بخش زير است.
برونبر ، که از اپيدرم خارجي تخمدان بوجود ميآيد.
ميانبر ، که از مزوفيل يا پارانشيم برگ برچهاي (اسپوروفيل) حاصل ميشود.
درونبر ، با آنکه ظاهرا اپيدرم داخلي تخمدان به نظر ميآيد، ولي از لايه داخلي اپيدرم و از پارانشيم جدار تخمدان ناشي ميشود. حد رشد و توسعه قسمت مختلف جدار ميوه ، يا دوام آنها نسبت بهم برابر نيست.
ميوه هاي گوشتي
در ميوههاي گوشتي ، فرابر از سلولهاي آبدار و اپيدرم از سلولهاي درشت و گاه پوشيده از کرکهاي پرز مانند تشکيل مييابد. ميانبر ميوههاي گوشتي را نوعي بافت پارانشيم مرکب از سلولهاي درشت آبدار ، با جدار نازک سلولزي و واکوئل بزرگ محتوي مواد ذخيرهاي فراوان تشکيل ميدهد. مواد اندوخته در سلولهاي ميانبر و ميوهها بسيار متفاوت و بطور کلي مرکب از قندها و اسيدهاي آلي ، مواد روغني و گاهي نشاسته و رنگيزههاي آنتوسيانيک يا کاروتنوئيد است.
درون بر ميوههاي گوشتي ممکن است آبدار و يا به صورت پرده نازکي درآيد. در حالت اخير ميوه تقريبا تماما گوشتي ميشود که به آن ميوه سته ميگويند. در بعضي از ميوههاي گوشتي درونبر و حتي بخشهاي ميان بر نيز چوبي و استخواني شده، تشکيل هسته را ميدهند. به ميوههاي داراي هسته مانند گيلاس و هلو ميوههاي شفت ميگويند
ميوه هاي خشک
در اين ميوهها فرابر ، خشک و غير قابل نفوذ شده، در هنگام رسيدن دانهها ، بخش رويي آن به صور و اشکال مختلف تحليل رفته، حالت غشايي پيدا ميکند. بديهي است در طبيعت فقط همين دو نوع ميوه ، يعني خشک و آبدار وجود نداشته، بلکه صور حد واسط بين ميوه خشک و آبدار بسيار فراوانند.
● پراکنش دانه و بذر افشاني
خروج و پراکندگي دانه از محفظه تخمدان را بذر افشاني ميگويند. بذر افشاني در ميوههاي آبدار گوشتي بر اثر تاثير عوامل بيولوژيک مانند باکتريها و قارچها صورت ميگيرد. بذر افشاني در ميوههاي خشک ممکن است بر اثر مکانيسم خاصي که منجر به شکوفايي ميوه ميشود صورت گيرد و يا دانه هنگام رويش درون ميوه باقي ميماند. بنابراين ميوههاي خشک را ميتوان به ۲ گروه شکوفا و ناشکوفا تقسيم نمود.
ميوه هاي خشک ناشکوفا
برون بر آنها تا موقع جوانه زدن دانه به آنها دربرميگيرد. اين دسته از ميوههاي خشک غالبا تک دانهاي بوده و از نظر ساختمان برونبر و جنس مادگي داراي انواع مختلف زير هستند.
▪ فندق: ميوهاي يک برچهاي با فرابر کم و بيش چوبي شده است. در آلالهها که مادگي مرکب از برچههاي متعدد است ميوه نيز مرکب از فندقههاي متعدد است.
▪ فندقههاي بالدار: برونبر اين فندقهها تبديل به بالي غشايي و بادار ميشود. ثمرها ممکن است مانند ثمر نارون يا زبان گنجشک ساده يا مانند ثمر افرا از يک تخمدان دو برچهاي بوجود آمده، دو گانه و کنار هم قرار گيرند. به ثمرهاي دوتايي دي سامار ميگويند.
▪ گندمه: در اين فندقهها که مخصوص گياهان تيره گندم هستند، قشر آلبومين پوشش دانه را کاملا جذب کرده کم و بيش به برونبر ميچسبند.
ميوه هاي خشک شکوفا
در موقع رسيدن دانهها باز شده، دانه رها ميشوند. اين ميوهها معمولا محتوي چندين دانه، ندرتا مانند ميوه ماگنوليا داراي يک دانهاند. ميوههاي شکوفا ممکن است از مادگي يک برچهاي يا از مادگي چند برچهاي پيوسته و يا جدا از هم بوجود آمده و داراي حالات زير هستند.
ميوه هاي که از يک يا چند برچه جدا از هم حاصل ميشوند.
▪ برگه: ميوههايي هستند که از برچههاي آزاد بوجود آمده، با ايجاد ديواره بين برچهاي، برچهها از يکديگر جدا و باز ميشوند. مانند برگه (فوليکول) گياهان ماگنوليا ، آلاله و بارهنگ آبي.
▪ نيام: ميوههايي هستند که در اغلب گياهان تيره نخود از مادگي يک برچهاي بوجود آمده، در هنگام رسيدن با دو شکاف طولي باز ميشوند.
ميوههايي که از برچههاي پيوسته و يا متصل بهم با تمکن محوري يا جانبي بوجود ميآيند.
مانند ميوه کپسول که از فراوانترين نوع ميوه در غالب گياهان هستند.
ميوه هاي سته
▪ ستههاي يک دانهاي: محتوي يک دانه هستند نظير ميوه برگبو ، فلفل و خرما
▪ ستههاي چند دانهاي: مانند ميوههاي انگور ، بلادون ، سيب زميني ، زرشک و برخي گياهان ديگر مثل موز ، نارنج ، پرتقال و ليمو که از ستههاي چند دانهاي هستند
ميوه هاي شفت
درونبر در ميوههاي شفت چوبي يا غضروفي است. ميوههاي شفت نيز دو نوع يک خانهاي و چند خانهاي دارند.
ميوه هاي کاذب
اين ميوههاي از تغيير اندامهاي مختلف گل (به جز تخمدان) و رشد آنها مانند نهنج گل ، محور گل ، نهنج مشترک چندين گل و يا اساسا يک گل آذين کامل بوجود ميآيد. بهترين مثال اين نوع ميوهها که از تغيير شکل گل آذين حاصل ميشوند ميوه توت و شاه توت هستند که در عين حال از ميوههاي مرکب نيز ميباشند.
ميوه هاي مرکب
ميوههاي مرکب که در عين حال ميوه کاذب نيز هستند از اتحاد و تجمع ميوههاي ساده و بهم فشرده، مانند ميوه توت و ميوه اکثر گياهان گل شيپوري تشکيل مييابند.

در جريان تبديل تخمک به دانه ، جدار تخمدان نيز بر اثر رشد و تغييرات تبديل به ميوه شده، دانه را دربرمي گيرد. دانه هاي درون ميوه بر اثر باز شدن يا شکستگي ...

● بيرون بردن لوازم مسجد ۱) س: چند عدد بخاري چوب سوز را قبلاوقف مسجد نموده اند و فعلا با تعويض بخاريها، ديگراحتياجي به آنها در اين مسجد نيست و مسجدي در ...

در قرن بيستم، روز به روز استفاده از الکتريسيته در زندگي ما بيشتر شده است، تا جايي که امروز ميزان مصرف انرژي الکتريکي جهان حدودا شش برابر انرژي حاصل از ...

اين هم يکي از حرف هاست که ريشه علمي دارد! شيک نباشيد و ميوه ها را با پوست بخوريد، به نفع شماست. عادت داريد که پوست ميوه ها را بکنيد و بعد آن را نوش جا ...

خرما ميوه اي بسيار قديمي است و نام آن در كتاب مقدس 42 بار تكرار شده است . اين ميوه پرخاصيت براي مردم کشورهاي اروپايي و آمريكايي تا حدي ناآشنا است و آن ...

تركيبات شيميايي: پوست و برگ درخت بلوط داراي تانن ، قند ، اسيد گاليك ، اسيد ماليك ، كوئرسين Quercine ، موسيلاژ ، پكتين ،‌رزين و روغن است . خواص داروئي: ...

زيتون درختچه اي است به ارتفاع تقريبا سه متر که هنگامي که در شرايط مساعد پرورش مي يابد ارتفاع آن به حدود ۱۲ متر و قطر تنه اش به ۳ متر مي رسد. ▪ چوب اين ...

خرمالو اصالتا ميوه چين باستان است که در دهه ۱۸۸۰ ميلادي، از ژاپن به آمريکا برده شد و در کاليفرنيا، جايي که صدها گونه از درختان ميوه از سراسر دنيا در آ ...

دانلود نسخه PDF - ميوه