up
Search      menu
مذهب و عرفان :: مقاله ميوه هاي درخت مسجد PDF
QR code - ميوه هاي درخت مسجد

ميوه هاي درخت مسجد

لوازم مسجد

● بيرون بردن لوازم مسجد
۱) س: چند عدد بخاري چوب سوز را قبلاوقف مسجد نموده اند و فعلا با تعويض بخاريها، ديگراحتياجي به آنها در اين مسجد نيست و مسجدي دريك روستا احتياج مبرم به بخاري دارد،با امام جماعت مسجد شهر در اين مورد مشورت شد كه ايشان اجازه استفاده از آنها را بدهند امام فرمودند:نامه اي به حضورامام بنويسيد اگر حضرت امام اجازه دادند مانعي ندارد، لذا از حضور حضرت امام تقاضا مي شود نظر مبارك رادر جواز يا عدم جواز بيان فرماييد.
ج: اگر مسجدي كه بخاري براي آن وقف شده احتياج ندارد،مي توانند با نظرمتصدي شرعي، در مسجد ديگر از آن استفاده نمايند (۱) .
۲) س: آيا جايز است لوازم مسجد،از قبيل كولر،بلندگو و فرش جهت استفاده شخصي فاتحه وعروسي و يا استفاده پيشنماز مسجد از مسجد خارج شود؟
ج: تابع كيفيت وقف است اگر براي استفاده در مسجد وقف شده،بيرون بردن از مسجدجايز نيست (۲) .
۳) س: آيا بردن فرش مسجد قديم در مسجدجديد متصل جايز است؟
ج: اگر جزء مسجد قديم محسوب است جايز است (۳) .
۴) س: عده اي از افراد خير پولي براي خريدن اجناسي كه مورد احتياج مسجد است مي دهند و آن اجناس به نام مسجد خريداري مي شود،آيا مي توان ازآنها در خارج از مسجد براي كارهاي خير استفاده نمود؟
ج: اگر براي خصوص مسجد مزبورداده اند در خصوص آن مسجد از آن استفاده شود (۴) .
۵) س: در مسجد گليم هايي است كه درحاشيه اش نوشته شده وقف مسجد است و اجازه خارج كردن از مسجد نيست،فعلا فرشهاي قيمتي براي آن مسجد آورده و فرش نموده و گليم ها را برداشته وحجرات همان مسجد را كه در حياط مسجد است فرش نموده اند و طلاب علوم دينيه در آنها ساكن هستند.آيا اشكالي دارد يا خير؟
ج: در فرض سؤال گليم مسجد را زير فرش خود مسجد،پهن كنند و به جاي ديگر نبرند (۵) .
آيت الله گلپايگاني قدس سره
● فروش لوازم مسجد
۶) خريد و فروش چيزهايي كه وقف مسجد شده باطل است،ولي اگر به طوري خراب شود كه نتواننداستفاده اي را كه مال براي آن وقف شده از آن ببرند،مثلا فرش مسجد پاره شود كه نتوانند روي آن نمازبخوانند،فروش آن اشكال ندارد و در صورتي كه ممكن باشد بايد پول آن را در همان مسجد به مصرفي برسانند كه به مقصود وقف كننده نزديكترباشد (۶) .
۷) س: تبديل قرآن و كتب وقف شده در مساجدبه احسن،چه صورت دارد؟
ج: تا موقعي كه قابل استفاده است فروش و تبديل آن جايز نيست (۷) .
۸) س: چيزهايي كه به مسجد به عنوان نذرداده مي شود،مانند پنكه،چراغ،استكان و نعلبكي چنانچه زايد بر احتياج باشد،آيا متولي مي تواند زياده رابفروشد و به ساير هزينه هاي لازم مسجد برساند؟
ج: در صورتي كه مورد نياز ساير مساجدنباشد مانعي ندارد (۸) .
آيت الله فاضل لنكراني دامت بركاته
۹) س: سماور ذغالي را فردي وقف مسجدكرده و اكنون مورد استفاده قرار نمي گيرد،آيا مي شودآن را فروخت و به جاي آن فرش تهيه كرد؟
ج: اگر مسجد ديگري نياز به چنين سماوري داشته باشد به آنجا داده شود واگر چنين نيست آن را تبديل به سماورگازي و مثل آن كنند و در صورت عدم نياز پول آن را صرف در آبدارخانه مسجدكنند (۹) .
آيت الله فاضل لنكراني دامت بركاته
۱۰) س: اجناسي مانند قند و چاي را كه درمساجد و غيره زياد مي آيد و در اثر گذشت ايام احتمال فاسد شدن آنها وجود دارد،آيا مي توان فروخت و پول آن را خرج همان مسجد كرد،يا بايد به مسجد ديگربرد؟
ج: اگر بشود از عين آن در مساجد و يا دروقت ديگر استفاده كنند اين امر تقدم دارد (۱۰) .
آيت الله فاضل لنكراني دامت بركاته
● لوازم مسجد تخريب شده
۱۱) س: مسجدي قديمي كه غير قابل استفاده بود تخريب و نوسازي شده مقداري از سنگهاي شبستان باقي مانده،آيا استفاده از آن سنگها جهت توالت و دستشويي جايز است يا خير؟زيرا سنگهاي اضافي از اصل ساختمان و شبستان مسجد مي باشد؟
ج: در فرض سؤال اگر مسجد ديگري درمحل يا غير آن باشد كه نياز به سنگ داشته باشند، صرف آن شود و چنانچه مسجدديگري نباشد،سنگها را بفروشيد و پول آن را صرف خود مسجد كنيد و صرف آن درتوالت و دستشويي صحيح نيست (۱۱) .
آيت الله گلپايگاني قدس سره
● آوردن قرآن و مهر از مسجد
۱۲) س: آيا مهر مسجد را به مسجد ديگرمي توان برد يا نه؟مثلا اگر كسي مهر مسجد را ببرد ومدتي با آن نماز بخواند چه در منزل و چه در مسجدديگر آيا نماز او چه صورت دارد؟
ج: جايز نيست و بايد به جاي اول برگرداند،مگر آنكه يقين كند كه مخصوص آن مسجد نيست (۱۲)
آيت الله اراكي قدس سره
۱۳) س: قرآنهايي كه در مسجد الحرام است،بر بعضي نوشته شده كه وقف است،ولي بر بعضي ديگر نوشته نشده است،شايع است آنها كه كلمه وقف و يا عبارت ديگر كه مفهم وقف بودن باشد ندارد،جايز است بردارند و چنين كاري احيانا شده است،بفرماييد جايز است يا نه؟
ج: برداشتن آنها بدون اينكه از متصدي ذيربط بگيرند،جايز نيست و بايدبرگردانده شود (۱۳) .
● استفاده از بلندگوي مسجد
۱۳) س: در مسجد...يك دستگاه بلندگو است كه در موقع اذان و مجالس سوگواري از آن استفاده مي شود،بعضي اوقات،كودكي يا پولي از اشخاص،مفقود مي شود از ما خواهش مي كنند كه به وسيله بلندگو،به اهالي شهر ابلاغ نماييم،حكمش چيست؟
ج: اگر بلندگو را به خارج نبرند و پول برق آن را بدهند،اشكال ندارد (۱۴) .
آيت الله گلپايگاني
● استفاده از برق مسجد
۱۴) س: اگر در مسجد روضه برقرار باشد،آيامي توان براي ضبط شخصي از برق آن استفاده كرد؟
ج: جايز نيست،مگر آنكه پول برق مصرف شده را بدهند (۱۵) .
آيت الله فاضل لنكراني دامت بركاته
ميوه هاي درخت مسجد
۱۵) س: اينجانب خادم مسجدي هستم كه مدت سي و دو سال در اين مسجد براي رضاي خدا خدمت مي كنم و از كسي مزد و حقوق نگرفته و نمي گيرم،درحياط اين مسجد مقداري درخت قلمه و درخت ميوه غرس نمودم و بار آوردم،آيا جايز است از ميوه و چوب آنها،خانواده اينجانب استفاده كنند يا جايز نيست؟
ج: اگر درختان را از مال خودتان غرس كرده ايد و وقف ننموده ايد،ميوه آن از خودشماست و مي توانيد استفاده كنيد (۱۶) .
پي نوشتها:
۱) استفتاآت،ج ۲،ص ۳۸۶،س ۱۲۵.
۲) همان،ص ۳۴۴،س ۲۵.
۳) همان،ص ۳۴۵،س ۲۷.
۴) همان،ص ۳۴۵،س ۲۸.
۵) مجمع المسائل،ج ۱،ص ۱۴۶،س ۷۴.
۶) توضيح المسائل،م ۲۰۹۴.
۷) استفتاآت،ج ۲،ص ۳۷۰،س ۸۸.
۸) جامع المسائل،ج ۱،ص ۹۲،س ۲۹۳.
۹) جامع المسائل،ج ۱،ص ۹۲،س ۲۹۶.
۱۰) جامع المسائل،ج ۱،ص ۹۳،س ۳۰۲.
۱۱) مجمع المسائل،ج ۱،ص ۱۴۶،س ۷۳.
۱۲) استفتاآت،ج ۲،ص ۳۴۵،س ۲۶.
۱۳) مناسك محشي،ص ۳۹۶،استفتائات مسائل متفرقه،س ۱۳۴۶.
۱۴) مجمع المسائل،ج ۱،ص ۱۴۵،س ۷۰.ا
۱۵) جامع المسائل،ج ۱،ص ۹۶،س ۳۱۶.
۱۶ استفتاآت،ج ۲،ص ۳۳۴،م ۱.

در جريان تبديل تخمک به دانه ، جدار تخمدان نيز بر اثر رشد و تغييرات تبديل به ميوه شده، دانه را دربرمي گيرد. دانه هاي درون ميوه بر اثر باز شدن يا شکستگي ...

درخت ميخک بومي جزائر اندونزي و اقيانوسيه است و بعلت زيبايي خاصي که درد امروز در بيشتر نقاط دينا بعنوان درخت زينتي پرورش داده مي شود . البته در مناطق س ...

مقدمه در اين جلسه در مورد خانواده کراسولاسه مطالبي را بيان مي‌کنيم. اين خانواده از نظر ظاهري شباهت زيادي به گياهان خانواده گوشتي و كاكتوس‌ها دارد. کرا ...

گياهاني خشبي در ختچه اي ويا به اندازه متوسط گوشتي ويا کم وبيش گوشتي بجز توده هاي کرکي در محل گره ها معمولا بي کرک .ساقه ها مشخصا بند بند برگ ها متقابل ...

سيب ( دقيقا يک ميوه شفتدار) ميوه درختي ازطبقه Malus است که عضوي از خانواده گل سرخيان بوده ( روزاسيا) و در طول تاريخ کشت مي شده است . بيشتر گروه سيبها ...

خرما ميوه اي بسيار قديمي است و نام آن در كتاب مقدس 42 بار تكرار شده است . اين ميوه پرخاصيت براي مردم کشورهاي اروپايي و آمريكايي تا حدي ناآشنا است و آن ...

در آيات و روايات بسيار از حيا و عفت سخن گفته شده است. حيا که در زبان فارسي از آن به شرم و آزرم تعبير مي شود، حالت نفساني است که در انسان به طور طبيعي ...

مساله ۴۵۹ نجس کردن زمين و سقف و بام و طرف داخل ديوار مسجد , حرام است , و هر کس بفهمد که نجس شده است بايد فورا نجاست آن را بر طرف کند , و احتياط مستحب ...

دانلود نسخه PDF - ميوه هاي درخت مسجد