up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله مينوزهاي برگ PDF
QR code - مينوزهاي برگ

مينوزهاي برگ

مينوزها

مينوز لکه گرد و مينوز لکه تاولي
مينوز لکه گرد
Leucopterascitella
مينوز لکه گرد
(Lep: Lyontiidae)
اين حشره تاکنون در استانهاي تهران، مرکزي، گرگان، منطقه شاهرود، خراسان، آذربايجان و اصفهان ديده شده است ولي احتمال دارد در ساير نقاط مهم ميوه‌خيز کشور نيز فعاليتي داشته باشد. فعاليت اين حشره تاکنون روي سيب، گلابي، به، گيلاس، آلبالو، گوجه، آلو، ازگيل و تمشک ديده مي‌شود.
زيست‌شناسي
اين آفت در نقاطي با ارتفاع حدود 2000 متر داراي سه نسل در ارتفاع 2200 متر داراي دو نسل و در نواحي مانند کرج چهار نسل در سال دارد. زمستان را به صورت شفيره داخل پله زرد پوستکهاي تنه و شاخه‌هاي قطور درختان و داخل شکاف‌هاي موجود روي آنها، محل انشعاب شاخه‌ها، داخل علف‌ها، روي برگهاي خشک ريخته شده درخت ميزبان و داخل شکافهاي موجود در خاک پاي درختان به سر مي‌برد. جفت‌گيري پروانه‌ها تقريباً بلافاصله بعد از خروج آنها از پيله‌هاي شفيرگي آغاز و تخمريزي نيز به فاصله کوتاهي صورت مي‌گيرد.
تخم‌ها به صورت انفرادي و در سطح زيرين برگها قرار داده مي‌شوند. تعداد تخم‌ها حداقل 33 و حداکثر 84 و متوسط 58 عدد مي‌باشد. دوره جنيني در نسلهاي مختلف متفاوت است. در نسلهاي تابستانه اين دوره در نقاط مرتفع (1950 متر) 12 تا 15 روز و در کرج 7 تا 10 روزم ي‌باشد.
لاروها از محل اتصال تخم به برگ اپيدرم تحتاني برگ را سوراخ کرده و دخل پارانشيم شده و خود را به زير اپيدرم فوقاني برگها مي‌رسانند. دالان‌ها گهگاه و مخصوصاً در گلابي رنگي قهوه‌اي و تيره دارند. فضولات لاروي در مسير حرکت لارو درد اخل دالان ديده مي‌شوند. لاروها پس از رسيدن به نهايت رشد، پوسته دالان خود را در سطح روئي برگ پاره کرده و در خارج از آن در جستجوي محل مناسب براي شفيره شدن برمي‌آيند. در اين زمان است که مي‌توان تعداد زيادي از آنها را در حالتي آويزان از شاخ و برگ درختان ديد که درصد رساند خود به قسمت‌هاي پاييني درختان و يا سطح خاک مي‌باشند.
کنترل:
مينوزها داراي دشمنان طبيعي زيادي مي باشند بنابراين بايد از سمپاشي بي رويه خوداري کرد.
کنترل شيميايي:
1-ديفلوبنزورون(ديميلين) WP25% به نسبت 5/. در هزار به محض تفريخ تخمها
2-دلتامترين(دسيس) EC2.5% به نسبت 5/. در هزار
3-پرمترين(آمبوش) EC25% به نسبت 5/. در هزار
4-فن پروپاترين(دانتيل) EC10% به نسبت 6/. در هزار
5-استامي پرايد(موسيپلان) SP20% به نسبت 5/. در هزار
مبارزه تلفيقي با مينوزها
اين آفت داراي دشمنان طبيعي متعددي است که در برنامه مبارزه تلفيقي بايد به آنها توجه داشت و با جلوگيري از سم‌پاشي‌هاي بي‌رويه نسبت به حفظ و حمايت آنها اقدام نمود.
تعداد نسل هر چهار گونه در نقاط مختلف مشابه يکديگر است به عبارت ديگر در نقاط بسيار مرتفع (2200 متري) همه آنها دو نسل و در نقاط بينابيني (حدود 2000 متر) همه آنها سه نسل و در مناقي شبيه کرج همه آنها چهار نسل در سال دارند. شروع و پايان نسلها در همه نقاط تحت بررسي تقريباً مشابه مي‌باشد.
با توجه به موارد فوق به اين نتيجه مي‌رسيم که در زمينه مبارزه شيميايي بر عليه اين مينوزها مي‌توانيم مبارزه را بر اساس مهمترين آنها در منطقه برنامه‌ريزي نمود و همه را به عنوان يک گونه تلقي نماييم. اصولاً در مورد مينوزها و بر اساس تجارب ساليان اخير اگر مبارزه خوب انجام شود حتي در نقاطي با چار نسل حداکثر دو سم‌پاشي کافي خواهد بود. نکته‌اي که از اهميت زيادي برخوردار نباشد بهتر است که در صورت لزوم مبارزه را روي نسل دوم پياده کرد و در آن صورت اين سم‌پاشي را مي‌توان با سم‌پاشي عليه نسل اول کرم سيب تلفيق نمود. در همين رابطه خوشبختانه مبارزه با نسل سوم تفاوت چنداني از نظر زماني با زمان مبارزه با نسل دوم کرم سيب نخواهد داشت. يک چنين تلفيقي را در نقاط دو و چهار نسلي نيز مي‌توان در مورد کرم سيب و اين مينوزها انجام داد. ولي اگر در ارتفاعات مبارزه عليه نسل اول مينوزها الزامي باشد در آن صورت مي‌توان سم‌پاشي عليه آنها را با سم‌پاشي عليه ليسه‌ها که در نقاط مرتفع تقريباً از جمعيتي قابل توجه برخوردارند تلفيق نمود.
عمليات شخم پاييزه پس از ريختن برگها نيز مي‌تواند از تراکم آفت بکاهد.
مينوز لکه مارپيچي برگ
Lyonetia clerkella
(Lep: Lyonetiidae)
اين حشره در استانهاي تهران، مرکزي، خراسان، آذربايجان، کردستان، باختران و اصفهان روي سيب، گلابي، به، گيلاس، آلبالو، گوجه، آلو، زالزالک و ازگيل ديده شده است.
زيست‌شناسي
تعداد نسل آن مانند گونه قبل مي‌باشد. زمستان را به صورت حشره کامل در پناهگاههاي مختلف از جمله زير پوستک‌هاي تنه و شاخه‌ها، لابه‌لاي برگهاي ريخته، زير بقاياي گياهي و داخل دالانهاي خالي حشرات چوبخوار و پناهگاههاي مختلف موجود در خاک مي‌گذراند. خروج حشرات کامل در بهار با باز شدن جوانه‌هاي برگ هم زمان مي‌باشد. در اين زمان گلها هنوز نشکفته‌اند. به نظر مي‌رسد که حشرات کامل به محض خروج بدون اينکه تغذيه‌اي بنمايند، جفت‌گيري مي‌کنند.
تخمها به صورت انفرادي در سطح زيرين برگ گذاشته مي‌شوند. حشره ماده تخم خود ار زير اپيدرم مي‌گذارد. اولين دالان‌هاي لاروي را مي‌توان بلافاصله پس از گل ديد. دالان لاروي باريک و بلند و مارپيچ است. طول اين دالانها گهگاه از ده سانتي‌متر نيز تجاوز مي‌نمايد. خسارت ناشي از لاروهاي اين نسل ناچيز است که علت اصلي آن را بايد تلفات شديد حشرات کامل در طول زمستان دانست.
شفيره خارج از دالان لاروي و داخل پيله سفيد رنگي به شکل گهواره که در چهار گونه خود بوسيله تار به سطح برگ چسبيده است، تشکيل مي‌شود. لارو براي شفيره شدن معمولاً برگهايي را انتخاب مي‌کند که عاري از دالان لاروي باشند. لاروها معمولاً به صورت گروهي در يک مکان شفيره مي‌شوند. شفيره‌ها در هر دو سطح برگ ديده مي‌شوند. ولي در کل تعداد آنها در سطح زيرين برگها بيشتراز سطح روئي است.
کنترل:
مينوزها داراي دشمنان طبيعي زيادي مي باشند بنابراين بايد از سمپاشي بي رويه خوداري کرد.
کنترل شيميايي:
1-ديفلوبنزورون(ديميلين) WP25% به نسبت 5/. در هزار به محض تفريخ تخمها
2-دلتامترين(دسيس) EC2.5% به نسبت 5/. در هزار
3-پرمترين(آمبوش) EC25% به نسبت 5/. در هزار
4-فن پروپاترين(دانتيل) EC10% به نسبت 6/. در هزار
5-استامي پرايد(موسيپلان) SP20% به نسبت 5/. در هزار
مبارزه تلفيقي با مينوزها
اين آفت داراي دشمنان طبيعي متعددي است که در برنامه مبارزه تلفيقي بايد به آنها توجه داشت و با جلوگيري از سم‌پاشي‌هاي بي‌رويه نسبت به حفظ و حمايت آنها اقدام نمود.
تعداد نسل هر چهار گونه در نقاط مختلف مشابه يکديگر است به عبارت ديگر در نقاط بسيار مرتفع (2200 متري) همه آنها دو نسل و در نقاط بينابيني (حدود 2000 متر) همه آنها سه نسل و در مناقي شبيه کرج همه آنها چهار نسل در سال دارند. شروع و پايان نسلها در همه نقاط تحت بررسي تقريباً مشابه مي‌باشد.
با توجه به موارد فوق به اين نتيجه مي‌رسيم که در زمينه مبارزه شيميايي بر عليه اين مينوزها مي‌توانيم مبارزه را بر اساس مهمترين آنها در منطقه برنامه‌ريزي نمود و همه را به عنوان يک گونه تلقي نماييم. اصولاً در مورد مينوزها و بر اساس تجارب ساليان اخير اگر مبارزه خوب انجام شود حتي در نقاطي با چار نسل حداکثر دو سم‌پاشي کافي خواهد بود. نکته‌اي که از اهميت زيادي برخوردار نباشد بهتر است که در صورت لزوم مبارزه را روي نسل دوم پياده کرد و در آن صورت اين سم‌پاشي را مي‌توان با سم‌پاشي عليه نسل اول کرم سيب تلفيق نمود. در همين رابطه خوشبختانه مبارزه با نسل سوم تفاوت چنداني از نظر زماني با زمان مبارزه با نسل دوم کرم سيب نخواهد داشت. يک چنين تلفيقي را در نقاط دو و چهار نسلي نيز مي‌توان در مورد کرم سيب و اين مينوزها انجام داد. ولي اگر در ارتفاعات مبارزه عليه نسل اول مينوزها الزامي باشد در آن صورت مي‌توان سم‌پاشي عليه آنها را با سم‌پاشي عليه ليسه‌ها که در نقاط مرتفع تقريباً از جمعيتي قابل توجه برخوردارند تلفيق نمود.
عمليات شخم پاييزه پس از ريختن برگها نيز مي‌تواند از تراکم آفت بکاهد.
مينوز لکه تاولي زير برگ Phyllonorycter blancardella
(Lep: Gracillariidae)
اين حشره تاکنون در استانهاي تهران، مرکزي، خراسان، آذربايجان، اصفهان، لرستان و همدان ديده شده است. گياه ميزبان آن در درجه اول سيب بوده و بعد از آن گوجه، آلو، ازگيل، گيلاس، آلبالو، گلابي، به و زالزالک قرار دارند.
زيست‌شناسي
تعداد نسل آن مانند گونه اول و زسمتان را به صورت شفيره داخل دالانهاي لاروي در برگهاي ريخته شده درختان ميزبان مي‌گذارند. اوج پرواز پروانه‌هاي حاصل از شفيره‌هاي زمستان گذران در جريان شکوفايي گلها مي‌باشد. تخمگذاري تقريباً بلافاصله پس از خروج حشرات کامل و جفت‌گيري آنها صورت مي‌گيرد.
تخم‌ها روي سطح زيرين برگها به طور انفرادي گذاشته مي‌شوند. دوره جنيني تخم در نسل اول از 11 تا 22 روز در نقاط مختلف متفاوت است. لاروها در موقع خروج پوسته تخم را در محل اتصال آن به اپيدرم تحتاي برگ سوراخ کرده و از همانجا داخل نسج برگ مي‌شوند. محل تغذيه لارو در تمام سنين بين دو اپيدرم مي‌باشد. دالان لاروي بسيار مشخص است بدين معني که در کل بيضوي بوده و طول آن 10 تا 12.5 و عرض آن 5 تا 7 ميليمتر مي‌باشد. رنگ دالان در سطح زيرين برگ سبز است. دور تا دور دالان رنگي روشن‌تر از خود دالان دارد. اپيدرم تحتاني برگ در محل دالان قدري متورم شده در حاليکه در اپيدرم فوقاني چنين حالتي وجود ندارد و در عوض محل دالان که سبز کم رنگ است به علت تغذيه مخصوص لارو داراي نقاط تيره و روشن مي‌باشد. بدين معني که لاروها در ضخامت برگ تغذيه نقطه به نقطه کرده و در نتيجه اپيدرم فوقاني چنين حالتي را به خود مي‌گيرد. لارو براي شفيره شدن از دالان خارج نمي‌شود ولي مقداري از آن از دهانه سوراخ خروجي بيرون مي‌ماند به طوريکه پروانه بتواند به راحتي خارج گردد. در اين حالت پوسته شفيرگي تا مدت‌ها در دهانه سوراخ خروجي به چشم مي‌خورد.
کنترل:
مينوزها داراي دشمنان طبيعي زيادي مي باشند بنابراين بايد از سمپاشي بي رويه خوداري کرد.
کنترل شيميايي:
1-ديفلوبنزورون(ديميلين) WP25% به نسبت 5/. در هزار به محض تفريخ تخمها
2-دلتامترين(دسيس) EC2.5% به نسبت 5/. در هزار
3-پرمترين(آمبوش) EC25% به نسبت 5/. در هزار
4-فن پروپاترين(دانتيل) EC10% به نسبت 6/. در هزار
5-استامي پرايد(موسيپلان) SP20% به نسبت 5/. در هزار
مبارزه تلفيقي با مينوزها
اين آفت داراي دشمنان طبيعي متعددي است که در برنامه مبارزه تلفيقي بايد به آنها توجه داشت و با جلوگيري از سم‌پاشي‌هاي بي‌رويه نسبت به حفظ و حمايت آنها اقدام نمود.
تعداد نسل هر چهار گونه در نقاط مختلف مشابه يکديگر است به عبارت ديگر در نقاط بسيار مرتفع (2200 متري) همه آنها دو نسل و در نقاط بينابيني (حدود 2000 متر) همه آنها سه نسل و در مناقي شبيه کرج همه آنها چهار نسل در سال دارند. شروع و پايان نسلها در همه نقاط تحت بررسي تقريباً مشابه مي‌باشد.
با توجه به موارد فوق به اين نتيجه مي‌رسيم که در زمينه مبارزه شيميايي بر عليه اين مينوزها مي‌توانيم مبارزه را بر اساس مهمترين آنها در منطقه برنامه‌ريزي نمود و همه را به عنوان يک گونه تلقي نماييم. اصولاً در مورد مينوزها و بر اساس تجارب ساليان اخير اگر مبارزه خوب انجام شود حتي در نقاطي با چار نسل حداکثر دو سم‌پاشي کافي خواهد بود. نکته‌اي که از اهميت زيادي برخوردار نباشد بهتر است که در صورت لزوم مبارزه را روي نسل دوم پياده کرد و در آن صورت اين سم‌پاشي را مي‌توان با سم‌پاشي عليه نسل اول کرم سيب تلفيق نمود. در همين رابطه خوشبختانه مبارزه با نسل سوم تفاوت چنداني از نظر زماني با زمان مبارزه با نسل دوم کرم سيب نخواهد داشت. يک چنين تلفيقي را در نقاط دو و چهار نسلي نيز مي‌توان در مورد کرم سيب و اين مينوزها انجام داد. ولي اگر در ارتفاعات مبارزه عليه نسل اول مينوزها الزامي باشد در آن صورت مي‌توان سم‌پاشي عليه آنها را با سم‌پاشي عليه ليسه‌ها که در نقاط مرتفع تقريباً از جمعيتي قابل توجه برخوردارند تلفيق نمود.
عمليات شخم پاييزه پس از ريختن برگها نيز مي‌تواند از تراکم آفت بکاهد.
مينوز لکه تاولي روي برگ Phyllonorycter corylifoliella
(Lep: Gracillariidae)
اين حشره در استان تهران، مرکزي، خراسان، آذربايجان، اصفهان و فارس روي سيب، به و گلابي ديده شده است و خسارت خفيف آن روي زالزالک و ازگيل در برخي نواحي کوهستاني شمال تهران نيز مشاهده شده است.
زيست شناسي
تعداد نسل آن مانند گونه اول مي‌باشد. زمستان را به صورت لاروهاي سن آخر داخل دالان‌هاي لاروي در برگها ريخته شده پاي درختان مي‌گذارند. به محض مساعد شدن هوا اين لاروها تبديل به شفيره شده و پروانه‌ها خارج مي‌گردند. در موقع خروج پروانه از پوسته شفيردگي حدود دو سوم از پوسته شفيرگي بيرون از سوراخ ايجاد شده روي دالان قرار مي‌گيرد. اولين پروانه‌ها زماني ظاهر مي‌گردند که درختان سيب در گل هستند. جفت‌گيري و تخمريزي تقريباً بلافاصله انجام مي‌شود. تعداد تخمي که يک ماده مي‌گذراد حدود 54 عدد مي‌باشد.
تخمها انفرادي و در سطح رويي برگها قرارداده مي‌شوند. محل تغذيه لاروي به شکل تاولي در سطح فوقان برگ جلب نظر مي‌نمايد که گهگاه اين تاولها باعث تا شدن برگ و دوخته شدن دوپهنه آن بهممي‌گردند. اين تاولها را در نقاط مختلف برگ مي‌توان مشاهده نمود، اندازه آنها متغير، به طول 17 تا 26 و عرض 12 تا 18 ميليمتر است. پوسته تاولها نازک بوده و فضولات لاروي داخل آنها ديده مي‌شود. شفيرگي داخل دالانهاي لاروي انجام مي‌شود.
کنترل:
مينوزها داراي دشمنان طبيعي زيادي مي باشند بنابراين بايد از سمپاشي بي رويه خوداري کرد.
کنترل شيميايي:
1-ديفلوبنزورون(ديميلين) WP25% به نسبت 5/. در هزار به محض تفريخ تخمها
2-دلتامترين(دسيس) EC2.5% به نسبت 5/. در هزار
3-پرمترين(آمبوش) EC25% به نسبت 5/. در هزار
4-فن پروپاترين(دانتيل) EC10% به نسبت 6/. در هزار
5-استامي پرايد(موسيپلان) SP20% به نسبت 5/. در هزار
مبارزه تلفيقي با مينوزها
اين آفت داراي دشمنان طبيعي متعددي است که در برنامه مبارزه تلفيقي بايد به آنها توجه داشت و با جلوگيري از سم‌پاشي‌هاي بي‌رويه نسبت به حفظ و حمايت آنها اقدام نمود.
تعداد نسل هر چهار گونه در نقاط مختلف مشابه يکديگر است به عبارت ديگر در نقاط بسيار مرتفع (2200 متري) همه آنها دو نسل و در نقاط بينابيني (حدود 2000 متر) همه آنها سه نسل و در مناقي شبيه کرج همه آنها چهار نسل در سال دارند. شروع و پايان نسلها در همه نقاط تحت بررسي تقريباً مشابه مي‌باشد.
با توجه به موارد فوق به اين نتيجه مي‌رسيم که در زمينه مبارزه شيميايي بر عليه اين مينوزها مي‌توانيم مبارزه را بر اساس مهمترين آنها در منطقه برنامه‌ريزي نمود و همه را به عنوان يک گونه تلقي نماييم. اصولاً در مورد مينوزها و بر اساس تجارب ساليان اخير اگر مبارزه خوب انجام شود حتي در نقاطي با چار نسل حداکثر دو سم‌پاشي کافي خواهد بود. نکته‌اي که از اهميت زيادي برخوردار نباشد بهتر است که در صورت لزوم مبارزه را روي نسل دوم پياده کرد و در آن صورت اين سم‌پاشي را مي‌توان با سم‌پاشي عليه نسل اول کرم سيب تلفيق نمود. در همين رابطه خوشبختانه مبارزه با نسل سوم تفاوت چنداني از نظر زماني با زمان مبارزه با نسل دوم کرم سيب نخواهد داشت. يک چنين تلفيقي را در نقاط دو و چهار نسلي نيز مي‌توان در مورد کرم سيب و اين مينوزها انجام داد. ولي اگر در ارتفاعات مبارزه عليه نسل اول مينوزها الزامي باشد در آن صورت مي‌توان سم‌پاشي عليه آنها را با سم‌پاشي عليه ليسه‌ها که در نقاط مرتفع تقريباً از جمعيتي قابل توجه برخوردارند تلفيق نمود.
عمليات شخم پاييزه پس از ريختن برگها نيز مي‌تواند از تراکم آفت بکاهد.

تينبرگن در تحقيق دوره دكترايش به بررسي اينكه زنبور حفارگونه Philanthus triangulum، چگونه سوراخ لانه اش را تشخيص مي دهد، پرداخت. زنبور حفار ماده، نقبي ...

سوزني برگ ها درختاني بسيار مقاوم و هميشه سبزند و با توجه به تنوعي که دارند مي توانند موارد استفاده زيادي داشته باشند. به اعتقاد گياه شناسان، درختان سو ...

▪ نام فارسي : يوهان گوتمبرگ ▪ سال ولادت و فوت : ۱۴۶۸ – ۱۴۰۰ ميلادي ▪ مليت : آلماني از يوهان گوتمبرگ اغلب به عنوان مخترع صنعت چاپ ياد ميشود. آنچه را که ...

● روش کوآنتومي گياهان براي افزايش کارايي مقدار کل انرژي خورشيدي که به زمين مي رسد بسيار زياد است. گياهان نزديک به ۹۵ درصد از ۱۰۱۷ ژول انرژي خورشيدي را ...

چرخه زندگي مينوز شمشاد: حشهر نر در بهار هنگام شکوفه کردن گياهان ظاهر مي‌شود و سپس حشره ماده شروع به تخمگذاري در سطح زيرين برگها مي‌کند. بطوريکه هر تخم ...

● خواص برگ انجير ۱)برگ پخته درخت انجير ملين است . ۲)برگ انجير را له کنيد و براي برطرف کردن درد بواسير بر مقعد بماليد . ۳)براي برطرف کردن ورم و تومورها ...

زنگ برگ يک بيماري جدي گندم، چاودار، تريتيکاله وبسياري از گندميان است که توسط قارچ Puccinia recondita ايجاد مي شود. پاتوژن روي جو، قدرت پارازيتي ضعيفي ...

کارشناسان طب گياهي انگليس در طول قرون وسطي ريشه اراقيطون (باباآدم) را در درمان کورکها، اسکوربوت و روماتيسم به سارساپاريلا ترجيح مي دادند. درمانگران ...

دانلود نسخه PDF - مينوزهاي برگ