up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله ميدان مغناطيسي PDF
QR code - ميدان مغناطيسي

ميدان مغناطيسي

وقتي مغناطيس قضاوت را دشوار مي کند

ميدان هاي مغناطيسي که مرکز اخلاق مغز ما را هدف خود قرار مي دهند مي توانند موجب برهم خوردن و درگير شدن درک و احساس ما از تعابير درست و غلط شوند. به اعتقاد دانشمندان ميدان هاي مغناطيسي قادر به منحرف کردن موقتي قوه درک و آگاهي انسان نسبت به مفهوم اخلاق هستند و به عبارتي ميدان هاي مغناطيسي هدف مي توانند افراد را نسبت به نتايج و خروجي قضاوت شان و نه قصد و منظورشان منحرف تر کنند. اين يافته هاي جديد در حالي مطرح مي شوند که به تعبير دانشمندان مي توانند مفاهيم ضمني و دلالت هاي خاصي را براي علم اعصاب و نيز دستگاه قضايي درپي داشته باشند.
براساس گزارش جديد محققان، مغناطيس در مفهوم خاص خود مي تواند حس و دريافت فرد از اخلاق را تغيير دهد. محققاني از دانشگاه هاروارد که گزارش پژوهش آنها در مجلد اخير اقدامات آکادمي ملي علوم منتشر شده نشان داده اند مرکز اخلاقي مغز را مي توان به اصطلاح به هم ريخته و به اين ترتيب کار جداسازي و تفکيک قصد و غرض هاي بي ضرر و مبرا از گناه را از پيامدها و عواقب مضر براي افراد دشوارتر ساخت. نتايج اين پژوهش نه تنها براي متخصصان علم اعصاب، بلکه براي قضات و هيات منصفه نيز مي تواند عوارض و مفاهيم ضمني بزرگي را تحميل کند.
در همين خصوص ليان يانگ، دانشمند انستيتو فناوري ماساچوست (ام.آي.تي) و از اعضاي گروه پژوهشي معتقد است، علم به اين موضوع که به جايگاهي مخصوص اخلاق و معنويت در مغز دست يابيم يک مسأله است و رسيدن به اين مهم که مي توان اين ناحيه مغز را از کار انداخت و قضاوت هاي اخلاقي افراد را تغيير داد مطلبي ديگر است که هر يک در جاي خود توجه و آگاهي ويژه خود را مي طلبد. از اين رو، دانشمندان همواره اميدوارند درک و دانش بهتري نسبت به چگونگي کارکرد مغز و مفاهيمي از جمله پندار و تصور و همچنين طبيعت و درون مايه هوشياري بشر کسب کنند. پرسش هاي ضمني نظير اين که مغز چگونه صداي خاموش را مي شنود، نقشه مغز چگونه کار مي کند و اين که لحظاتي پيش از مرگ امواج مغزي چه موج و خروشي بر مي دارند به اتفاق بخشي از دغدغه دانشمندان براي دستيابي به پاسخي منطقي بوده است.
اما موضوع مهمي که فرآيند تحقيقات اخير را تحت الشعاع خود قرار داده اين واقعيت است که دانشمندان قبل از آن که بتوانند مرکز اخلاقي مغز ما را دستخوش تغيير کنند، نخست مجبور به يافتن آن هستند؛ به عبارتي آيا چنين ناحيه اي در مغز ما اساسا وجود دارد که به هدف تبديل شود. به همين منظور، يانگ و ساير محققان از فناوري تصويربرداري تشديد مغناطيسي (ام.آر.آي) کارکردي براي مکان يابي ناحيه اي از مغز که با عنوان نقطه اتصال آهيانه اي گيجگاهي راست (RTPJ) شناخته مي شود استفاده کردند. اين بخش مغز همان ناحيه اي است که ساير تحقيقات قبلي نيز آن را با موضوع قضاوت اخلاقي مرتبط دانسته اند. در حالي که محل کارکردهايي همچون جنبش عضلات، زبان و حتي حافظه درهر فرد در يک ناحيه مشخص شده، ناحيه RTPJ در پشت سر و بالاي گوش واقع شده و موقعيت آن در هر فرد با جزئي اختلاف استقرار يافته است.
دانشمندان براي آزمايشات خود از ۲۰ مورد آزمودني بهره برده اند که هر يک تعدادي داستان هاي مختلف درباره افرادي با قصد و غرض هاي خير و شر را مورد مطالعه قرار داده اند که مجموعه متنوعي از نتايج را درپي داشته است. يکي از اين روايت هاي نمونه درباره ۲ دوست با جنسيت مختلف است که مثلا يکي ديگري را حين عبور از ميان يک پل هدايت مي کند. در برخي نسخه هاي اين روايت، فرد مذکر بي آن که آسيبي به همراه خود برساند وي را بدون تأثير بد و از روي شرارت مشايعت مي کند. در موارد ديگر، فرد مذکر عمدا به نحوي همراه خود را هدايت مي کند که قوزک پايش مي شکند.
آزمودني ها در حين آزمايش از يک مقياس هفت امتيازي استفاده کردند تا ثبت شود کل موقعيت وصف شده در داستان را به لحاظ اخلاقي قابل پذيرش مي دانند يا خير؛ در اين درجه بندي، امتياز يک نشان دهنده ممنوع بودن و امتياز هفت در حکم کاملا مجاز بودن در نظر گرفته شده بود.
در اين ميان، دانشمندان در حالي که آزمودني ها مشغول خواندن داستان ها بودند، ميداني مغناطيسي را با استفاده از متدي موسوم به تحريک مغناطيسي فرا جمجمه اي(TMS) مورد استفاده قرار دادند. اين ميدان مغناطيسي باعث ايجاد نوعي اغتشاش و پريشاني در آن دسته از سلول هاي عصبي مي شود که ترکيب ناحيه RTPJ را تشکيل مي دهند؛ و در نتيجه آنها را وادار مي کند به شکلي آشفته و بي نظم مبادرت به شليک پالس هاي الکتريکي کنند.
اين حالت اغتشاش و اصطلاحا قاطي شدن در مغز کار تفسير را براي آزمودني ها در مورد قصد و غرض طرف هاي مذکر داستان دشوارتر ساخته و در عوض موجب مي شود افراد تحت آزمايش صرفا بر روي نتايج و عواقب موقعيت ها متمرکز شوند. البته نتايج نشان داد که اين تأثير موقتي و بي خطر بوده و اختلالي در قوه درک افراد ايجاد نمي کند. از طرفي محققان دريافتند زماني که هيچ نوع ميدان مغناطيسي به کار برده نمي شود، افراد آزمودني بيشتر روي قصد و نيات خير طرف هاي مذکر متمرکز شده بودند تا اين که عاقبت و پيامدي شر را مورد توجه قرار دهند. اما زماني که ميداني مغناطيسي براي ناحيه RTPJ به کار برده شد، آزمودني ها به شکلي موافق و همسو روي نتيجه يا عاقبت شر توجه داشته اند تا اين که قصد و غرض را دنبال کنند و همچنين داستان خوانده شده را به لحاظ اخلاقي قابل اعتراض تر ارزيابي کردند. گروه پژوهشي معتقدند حساسيت هاي اخلاقي آزمودني ها را به طور ثابت و هميشگي از ميان بر نداشته اند و در خصوص مقياس ارزيابي هفت امتيازي طراحي شده نيز اختلافي در حدود يک امتياز و ميانگين منظور شده را چيزي در حدود تغييري ۱۵ درصدي عنوان مي کنند.
به اعتقاد دانشمندان هر چند چنين متوسط تغييري زياد به نظر نمي رسد،اما مشاهده همين ميزان تغيير در چنين رفتار سطح بالايي در قالب تصميم گيري اخلاقي به نوبه خود برجسته و قابل توجه است. همبستگي و وجود ارتباط ميان متغيرها از دلايل مهمي است که محققان از آن به عنوان ويژگي پژوهش مطالعاتي حاضر ياد مي کنند. اين در حالي است که تحقيق حاضر تنها گواه ارتباط ميان سه پارامتر ناحيه اتصال آهيانه اي گيجگاهي مغز، اخلاق و ميدان هاي مغناطيسي است؛ اما به طور قطع ثابت نمي کند يکي از اين فاکتورها سبب ساز ديگري است.
با اين اوصاف، پژوهش حاضر مي تواند مفاهيم ضمني و اشارات منطقي قدرتمندي نه فقط براي متخصصان علم اعصاب، بلکه براي حقوقدانان نيز دربر داشته باشد. هر روز در محاکم قضايي شاهد مطالبه هيات هاي منصفه درخصوص سبک سنگين کردن اعمال و کنش هاي افراد در برابر قصد و نياتشان هستيم.
اين در حالي است که به اعتقاد اوون جونز دانشيار حقوق و زيست شناسي دانشگاه وندربيلت، تحقيق جديد باعث تغيير ماهيت و دگرگوني حوزه قانون و حقوق نخواهد شد، اما در عين حال مي تواند به امر قضاوت و داوري هاي پيچيده و بغرنج درباره مسووليت، آسيب و زيان رساندن و همچنين مجازات مقتضي کمک شايسته اي کند. به باور اين محقق، تحقيق حاضر و ساير مطالعات اخير مشابه از يک سو ما را به نگاهي دقيق به مغز و فعاليت و کارکردهاي بسياري که تحت اراده خود دارد قادر ساخته و از سوي ديگر ما را در امر قضاوت هاي قانوني ياري مي کند. در واقع فهم اين مهم که تصميمات قانوني عملا چگونه صورت مي گيرد گام بالقوه مهمي در راستاي کمک به اتخاذ تصميمات منصفانه، مقتضي و اثربخش به شمار خواهد رفت.
اما آنچه که اين پژوهش نو بر آن است تا صورت نگيرد و گروه دانشمندان نيز بر آن صحه مي گذارند، اين واقعيت است که براي يک هيات منصفه يا حتي يک فرد امکان دستکاري سهوي براي مساعدت و طرفداري يکي از طرفين خواهان و خوانده فراهم نشود. چون اين مسأله که ميدان هاي مغناطيسي موجب به کار انداختن چيزي مي شوند همانقدر بديهي است، احتمال اين که فرد يا گروهي مثل يک هيات منصفه بتواند براي ملاحظه و رسيدگي به پيامدي جنايي به جاي قصد و نيت آن در نوسان و متزلزل باشند يا به جانب يکي متمايل شوند نيز وجود ندارد.
دانشمندان بر اين باورند که ميدان هاي مغناطيسي افراد را وادار مي سازند تا قضاوتشان بيشتر از قصد و نيت اعمال براساس نتايج آن شکل بگيرد؛ اما امکان داشتن عکس اين وضعيت يعني اين که افراد به جاي خروجي و نتيجه اعمال بيشتر روي قصد و منظور توجه داشته باشند هنوز معلوم نيست.

مقدمه گرچه خواص مغناطيسي کانيها و سنگها ارتباط مستقيمي با پديده‌هاي تفريق ندارد، مع‌هذا خصوصيات مغناطيسي بعضي از کانيها مي‌تواند در توجيه بعضي از پديد ...

سلاح تازه اي که ساخت آن بسيار ساده و تأثير آن کاملا گسترده است ، اساس و عصاره آن چيزي نيست جز يک پرتو شديد و آني از موجهاي راديويي يا مايکرو ويو که قا ...

از 400 سال پيش بشر مي دانست که اگر ا هن ربا ئي را از نقطه اي بياويزدهرکدام از دو سر ا هن ربا همواره در راستاي شما ل و جنوب جغرا فيا ئي مي ايستدقطبي از ...

▪ ميدان مغناطيسي :ميدان مغناطيسي يك ميدان نيروست، مثل ميدان جاذبهٔ زمين. درست همان طور كه يك جسم در محدودهٔ ميدان جاذبهٔ زمين، جذب زمين مي شود، يك قطع ...

● ديد کلي تعداد مسائلي که در مکانيک کوانتومي ، مي تواند به طور دقيق حل شود ، همانند مکانيک کلاسيک خيلي محدود مي باشد. در بسياري از موارد کاربردي مورد ...

رسانايي خاصيتي از مواد است که باعث انتقال انرژي الکتريکي در آنها مي شود. اين خاصيت در مواد مختلف، يکسان نيست. طلا و نقره رسانا هاي خيلي خوبي هستند در ...

مغناطيس و الکتريسيته تاريخي طولاني و درازي دارند. الکتريسيته و مغناطيس ابتدا در قرن هشتم قبل از ميلاد مورد توجه يونانيان باستان قرار گرفتند. مهمترين ع ...

مغناطيس و الکتريسيته تاريخي طولاني و درازي دارند. الکتريسيته و مغناطيس ابتدا در قرن هشتم قبل از ميلاد مورد توجه يونانيان باستان قرار گرفتند. مهمترين ع ...

دانلود نسخه PDF - ميدان مغناطيسي