up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله ميخک PDF
QR code - ميخک

ميخک

تيره گل ميخک

مقدمه
تيره ميخک به راسته سانتروسپرمال و زير راسته Caryophyllales تعلق دارد. گياهان اين راسته داراي دانه‌هايي با جنين خميده و نعل اسبي شکل است که نام سنتروسپرمال را نيز از آن گرفته‌اند. اين راسته داراي چندين زير راسته است.
مشخصات تيره ميخک Caryophyllaceae
گياهاني علفي و بوته‌اي هستند و گاه با انشعابات و شاخه‌هاي فشرده بوته‌هاي بالشتکي يا کوسني شکل را تشکيل مي‌دهند. برگها ساده ، بدون دندانه ، باريک ، کشيده يا درفش مانند ، داراي گوشوارک و يا فاقد آن است. در گياهان اين تيره برگها معمولا فاقد دمبرگ هستند و در قاعده بهم متصل و ساقه در محل اتصال آنها متورم و برجسته مي‌شود. گل اذين عموما گرزن دوسويه با گلهاي نرماده ، گاهي نيز تک جنس و يا پلي‌گام هستند.
گلپوش ساده يا مضاعف ، کاسه داراي 5 قطعه آزاد يا کم و بيش بهم پيوسته ، جام گل هميشه آزاد ، گلبرگها ناخنک‌دار يا بدون آن و جام در سطح دروني و در ناحيه گلو داراي زايده‌اي ناخنکي است که از کاسه قابل تشخيص است. تعداد پرچمها متغير و برابر با قطعات ساير حلقه‌ها يا کمتر از آنها است. مادگي داراي تخمدان زبرين يا نيمه زيرين مرکب از 1 تا 5 برچه بهم پيوسته است.
جنسهاي تيره ميخک در ايران
جنس ديافانوپترا
گياهان نيمه چوبي ، کوتاه با شاخه‌هاي سفيد عاجي ، بند بندي در ناحيه بندها بسيار ضخيم ، داراي برگهاي متقابل ، خطي و در انتها مدور. کاسه گل در قاعده برآمده و لوله‌اي و در انتها فشرده ، گلبرگها صورتي ، پرچمها 10 عدد داراي ميله‌هاي نازک و نخي. تنها گونه اين جنس ديافانو پتراخراسانيکا است که محل رويش آن رباط سفيد بين مشهد و تربت حيدريه در خراسان ذکر شده است.
جنس وله زيا
گياهاني يکساله ، کم و بيش کرکدار ، داراي برجستگيهاي غده‌اي شکل در سطح اندام با شاخه‌هاي محکم و برگهايي باريک و خطي و نوکدار هستند و گلهايي صورتي با دمگل کوتاه دارند.کاسه گل فاقد کاسبرگ ، گلبرگها ناخنک‌دار است. اين جنس نيز فقط يک گونه به نام وله زياريژيدا دارد که در تهران و اطراف آن مي‌رويد.
جنس ميخک
گياهاني يکساله يا چند ساله ، با برگهاي کامل ، معمولا نازک و گندمي هستند. کاسه گل لوله‌اي با رگبرگهاي متعدد در راس داراي دندانه و در قاعده بين 2 تا 16 برگه فلسي محصور شده است. گلبرگها کامل ، دندانه دار يا کنگره‌دار هستند. ميوه به صورت کپسول است. اين جنس 24 گونه دارد که در آذربايجان ، شمال و ارتفاعات البرز و نواحي جنوبي و شرقي ايران مي‌رويد.
جنس تونيکا
گياهان علفي ، بدون کرک ، محکم ، داراي گلهاي کوچک و برگهايي باريک مشابه برگهاي جنس ميخک است. اين جنس با جنس ميخک فقط در گلبرگها اختلاف دارد که بطور نامحسوس و بتدريج کشيده و باريک و به زبانک منتهي مي‌شود. اين جنس 3 گونه دارد که در زمينهاي شني و رسي اروميه ، خوي ، صوفيان ، ارتفاعات و دامنه هاي دره چالوس مي‌رويند.
جنس کلروسکيا
گياهاني يکساله ، مشابه جنس تونيکا ولي در گلهاي مجتمع در کاپيتول يا گل آذين سرمانند و همچنين در کاسه فلسي و متورم که داراي دو فلس با 15 رگبرگ است با آن تفاوت دارد. در اين جنس فقط يک گونه کولروسکيا پروليفرا را در آذربايجان و در قره داغ ذکر کرده‌اند.
جنس گل صابوني
گياهان يکساله يا چند ساله ، پايا يا در پايه چوبي ، گلها صورتي ، بندرت سفيد رنگ و داراي برگهاي کامل هستند. کاسه گل استوانه‌اي يا پهن دراز استوانه‌اي و داراي تعدادي رگبرگ است. جام در ناحيه گلو برهنه يا فلس‌دار است. تعداد پرچمها 10 عدد است. دانه‌ها قلوه اي شکل يا تقريبا کروي است و داراي ناف حاشيه‌اي هستند. اين جنس در ايران داراي 7 گونه است که در نواحي بين رشت و قزوين مي‌رويند.
ساير جنسها
از ديگر جنسهاي اين تيره مي‌توان به موارد زير اشاره کرد: جنس آنکيروپه تالوم ، جنس ژيپسوفيلا ، جنس آلوکروزا ، جنس چوبک ، جنس سلين.

درخت ميخک بومي جزائر اندونزي و اقيانوسيه است و بعلت زيبايي خاصي که درد امروز در بيشتر نقاط دينا بعنوان درخت زينتي پرورش داده مي شود . البته در مناطق س ...

در باغ ايراني گلها را معمولا پاي درختان در حاشيه خيابانها مي کاشتند. ايرانيان از گلهايي استفاده مي شد که علاوه بر زيبايي داراي خواص مفيد ديگري نظير عط ...

● رسيدگي روزانه به گل ها آب داخل ظرف، گلدان و يا محفظه اي که گياهان را در آن قرار داده ايد، بصورت روزانه عوض کرده و داخل ظرف آب تازه بريزيد. اگر حتي د ...

گلد ان، خانه گياه است و اهميت آن د ر رشد و طراوت از مهمترين شرايط يک گياه سالم است. گلد ان و گياه به عنوان بخش هاي اصلي ترکيب محل مسکوني يا کار شما تا ...

در باغ ايراني گلها را معمولا پاي درختان در حاشيه خيابانها ميکاشتند. ايرانيان از گلهايي استفاده ميشد که علاوه بر زيبايي داراي خواص مفيد ديگري نظير عطر ...

واژه هورمون به موادمعيني اطلاق مي شود که در بخشي از موجود زنده ساخته شده و پس از انتقال اثرات فيزيولوژيکي محسوسي در ديگر قسمتهاي آن به جا مي گذارد و د ...

● جايگاه گلکاري در ايران ▪ اهميت تاريخي: قدمت کشت و کار و نگهداري گل ها در ايران شايد همزمان با شروع کشاورزي بوده است. با نگاهي به تاريخ و فرهنگ ايران ...

● جايگاه گلکاري در ايران ▪ اهميت تاريخي قدمت کشت و کار و نگهداري گل ها در ايران شايد همزمان با شروع کشاورزي بوده است. با نگاهي به تاريخ و فرهنگ ايران ...

دانلود نسخه PDF - ميخک