up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله موشهاي شهري PDF
QR code - موشهاي شهري

موشهاي شهري

شناسايي موشهاي شهري

● موشها را بشناسيم:
موش حيوان زيرکي است. او موجودي است که همه چيز را ميخورد. اين جونده جانور خطرناکي است. او همه جا ميجهد. به زور در سوراخهاي تنگ و تاريک ميرود. هرجا که گرم و تاريک باشد، براي زندگي خود انتخاب ميکند.
موشها به صورت گروهي زندگي ميکنند. آنها مردم و حيوانات خانگي را گاز ميگيرند. براي تهيه غذا با يکديگر ميجنگند. بذري که به زمين پاشيده شده است، ريشه، ساقه، برگ و دانه و ميوه گياهان، محصولات داخل انبارها، مواد غذايي در زبالهها، خوراک مناسبي براي موشهاست. موشها و انگل آنها، موجب سرايت بيماري ميشوند.
اين جانور بيشتر شب هنگام فعاليت ميکند اما در برخي از مکانها در روز هم فعال است. هرجفت موش سالانه تقريباً ۵ بار توليد مثل ميکند. بچه موش از هفته سوم شروع به جويدن غذاهاي سخت ميکند او به تقليد از مادر به دنبال غذا ميرود. بچه موشها از سه ماهگي ميتواند توليد مثل کنند.
موشها پس از انسان و ميمون باهوشترين موجود هستند. آنها به وسايل قيمتي، لباس، تابلوهاي گران قيمت، اسکناس، کتابخانه، نسخههاي قديمي، اسناد و مدارک با ارزش زيان ميرسانند. همچنين پلاستيک، چوب، فلز، تکههاي ذغال، چوب سوخته و سيم را نيز ميجوند
● انواع موش:
۱) موش قهوهاي
۲) موش سياه
۳) موش خانگي
● آيا ميدانيد چه بيماريهايي بوسيله موش منتقل ميشود؟
موش سبب بروز بيش از ۳۵ بيماري خطرناک در انسان ميشود. مهمترين اين بيماريها طاعون، تيفوس، تب گازگرفتگي، وبا، يرقان، سالک، تيفوئيد و انواع اسهال است. بيشتر بيماريها به دليل استفاده از غذاي آلوده به انسان سرايت ميکند. غذا به آساني بهوسيله موش آلوده ميشود. روي بدن موش، کک، کنه، شپش و … زندگي ميکند که ازخون حيوان، تغذيه ميکند. موشها با ادرار و مدفوع خود محيط زندگي انسان را آلوده مي کنند. همچنين پس از مرگ موشها، کک و ... به سراغ انسان ميآيد و روي بدن انسان خونخواري ميکند و او را بيمار ميکند. براي جلوگيري از سرايت بيماري بايد بهداشت را خوب رعايت کرد. مواد غذايي که منبع تهيه آن از حيوانات است خوب پخته شود تا ميکروب و بيماري در آن از بين برود.
● روشهاي مبارزه باموش
الف) مبارزه با موش در خانه
ب) مبارزه با موش در مکانهاي عمومي
▪ مبارزه با موش در خانه:
آسانترين راه مبارزه با موش در خانه، جلوگيري از ورود اين جانور به خانه و محل زندگي ماست. براي جلوگيري از ورود اين جانور به خانه بايد به توصيههاي زير عمل کرد:
- خانه و انبار با استفاده از بتون آرمه ساخته شود تا موش از راه خاک، داخل ساختمان نيايد.
- درهاي ورودي ساختمان بايد بدون شکاف باشدو خوب بسته شود. به هنگام استفاده از يک در چوبي، يک ورقه نازک به طول ۳۰ سانتيمتر روي لبه پايين در نصب کنيد تا موش با جويدن چوب وارد ساختمان نشود.
- در و پنجره شکسته را تعمير کنيد.
- فضاي خالي بين در و زمين را با پادري بپوشانيد.
- سوراخهايي که در سقف اتاق، آشپزخانه و ... وجود دارد را ببنديد و در صورت نياز تعمير کنيد.
- دهانههاي چاه آشپزخانه، حمام و ... را با توري بپوشانيد.
- محله و روزنامههاي به درد نخور را يک جا جمع کنيد از نگه داري آنها در جاهاي مختلف و پراکنده خودداري کنيد.
- در آشپزخانه خرده نان نگهداري نکنيد.
- روغن خالص را در ظرفشويي نريزيد.
- ظرف مخصوص زباله را تميز نگه داريد.
- ترشح موش را با شوينده ضد ميکروب تميز کنيد.
- گوشت، سبزي و غذاهاي فاسد شدني را منجمد و در يخچال نگهداري کنيد.
- از شيرهاي آب مراقبت کنيد. آب نبايد ازشير چکه کند. موش بيش از ۴۸ ساعت تشنگي را تحمل نميکند.
- گياهان را بهطور مرتب کوتاه کنيد تا ديد کافي براي حفظ محيط خود از موش داشته باشيد.
- از تجمع و تلنبار کردن تکههاي چوب، تخته و ذغال، خارج از انبار خودداري کنيد.
- انبار بايد تهويه و روشنايي کافي داشته باشد. محلهاي تاريک جاي مناسب براي زندگي موشهاست.
- توالت، وان حمام و دستشوييها به ويژه هنگام شب به طور کامل خشک باشد.
- گاهي به دليل بيتوجهي انسان موش وارد ساختمان ميشود. در صورت ورود موش به خانه بايد با تله گذاري مناسب از زيانهاي موش و توليد مثل آن جلوگيري کنيم. تلهها با شکلها و نامهاي مختلف ساخته ميشود.
▪ مبارزه با موش در مکانهاي عمومي:
جوندگان براي ادامه زندگي و توليد مثل به آب، غذا و پناهگاه نياز دارند.
رطوبت و گرماي مناسب، شرايط لازم را براي زياد شدن تعداد موشها ايجاد ميکند و مشکلات بهداشتي و اقتصادي براي مردم شهر بهوجود ميآورد و آسايش آنان را به خطر مياندازد. استفاده از روشهاي مبارزه با موش مانند طعمهگذاري در خيابانها و حفظ بهداشت محيط زيست، نقش مهمي در کاهش جمعيت اين موجود زيان آور دارد. بياييد همه دست بر دست هم براي سالم سازي شهرمان بکوشيم زيرا شهرما خانه ماست. رعايت توصيههاي زير به ما کمک ميکند که محيط زيست شهرمان را از آلودگي و زيانهاي موش حفظ کنيم:
- زباله ها را در کيسههاي مخصوص قرار دهيد و در ساعت معين از خانه خارج و در محلهاي مخصوص زباله قرار دهيد. به اين ترتيب زباله مدت کمتري در بيرون خانه ميماند و موش فرصتي براي استفاده از آن بهدست نميآورد.
- از ريختن زباله در پيادهرو، جوي آب و محلهاي عمومي خودداري کنيد.
- لاستيکهاي کهنه را دور بريزيد. پسماندههاي مواد ساختماني را به کلي نابود کنيد.
- تجمع زباله در يک محل، پناهگاه مناسبي براي موشهاست. زباله داري مواد مختلفي است که گرما و رطوبت مناسب دارد. موشها علاقه زيادي به زباله دارند، پراکنده شدن و انباشته شدن زباله در خيابانها، علاوه بر آسيب رساندن به محيط زيست موجب زياد شدن موش ميشود.
- مواد غذايي در انبارها و فروشگاهها بايد روي تختههاي چوبي يا فلزي قرار گيرد. تختهها بايد ۳۰ تا ۴۰ سانتيمتر از سطح زمين بلندتر باشند. مواد بايد مرتب روي تختهها چيده شود. تختهها از هم فاصله داشته باشند تا بتوان به راحتي از بين آنها عبور و محيط اطراف را به دقت بررسي کرد.
- در صورت مشاهده موش يا آثار آن به مأموران شهرداري اطلاع دهيد.
- در صورت طعمه گذاري در اطراف خانه يا محل کار، طعمهها را دستکاري نکنيد. در آن محدوده آب مصرف نکنيد.
- به توصيهها، پيشنهادها و آموزشهاي مأموران شهرداري توجه کنيد و آنها را به کار بنديد.
- به تابلوهاي هشدار دهنده که به وسيله مأموران شهرداري در محلهاي طعمه گذاري نصب شده توجه کنيد.
- محلهايي که موش در آنجا زياد ديده ميوشد مانند: مسيل، پادگان، محلهاي جمع آوري زباله را به شهرداري اطلاع دهيد.
- راههاي ورود موش به خانه و محل کار را مسدود کنيد.
● نکتههاي ايمني:
- اگر يک موش را لمس کرديد يا به ترشح آن دست زديد حتي اگر از دستکش استفاده کرديد دست خود را با آب و صابون بشوئيد.
- اگر کسي به وسيله موش آسيب ديد يا موش او را گاز گرفت محل گاز گرفتگي را به طور کامل بشوييد سپس به نزديکترين درمانگاه يا پزشک مراجعه کنيد.
- اگر حيوان اهلي به وسيله موش مجروح شد به دامپزشک مراجعه کنيد.
- براي جابجايي موش مرده از دستکش استفاده کنيد.
- موش مرده را در محل مناسب دفن کنيد.
- محلي که به وسيله موش مرده آلوده شده است ضد عفوني کنيد.
● خلاصهاي از آنچه خواندهايد:
- هر موش زنده سالانه ۵ بار توليد مثل ميکند و هربار حدود ۶ تا ۱۵ بچه ميزايد.
- گوشت ماهي، غلات، آجيل و ميوهها، غذاي مناسبي براي موشهاي قهوهاي است.
- موشهاي خانگي مواد غذايي ذخيره نميکنند اما لانه خود را کنار محل زندگي انسان و مواد غذايي ميسازند.
- فضولات، ادرار، مو، جاي پا، لکههاي کثيف و صداي جيرجير کوتاه و بلند، نشانه وجود موش در محل است.
- موش بيش از ۳۵ بيماري خطرناک را به انسان منتقل ميکند.
- ترشح موش را بايد با شوينده ضد ميکروب پاک کرد.
- از شيرهاي آب بايد مراقبت کرد تا چکه نکند.
- در صورت ورود موش به خانه ميتوان از تلههاي کشنده و چسبي استفاده کرد.
- جمع آوري زباله در يک محل پناهگاه مناسبي براي موشهاست؛ زيرا زباله،گرما و رطوبت مناسبي براي موش دارد.
- در صورت مشاهده موش يا آثار آن بايد به مأموران شهرداري اطلاع داد.
- اگر موش کسي را گاز گرفت بايد محل گاز گرفتگي را خوب شست و به پزشک مراجعه کرد.
● ماده موثر :
▪ بروديفاکوم (Brodifacoum)
ترکيب:
يک کيلوگرم از محتويات بسته حاوي۰۵ ۰ گرم بروديفاکوم مخلوط با قطعات پلت شده غلات و مواد جلب کننده جوندگان مي باشد.
گروه شيميايي:
ترکيب جديد ضد انعقادي (نسل دوم آنتي کوآگولانت ها)
خواص دارويي:
مصرف دوز کشنده اين سم مانع از انعقاد خون و متعاقباً خونريزي داخلي و مرگ تدريجي مي شود.
ويژگيها:
۱) بروديفاکوم نسبت به ساير سموم ضدانعقادي نيمه عمر طولاني تري در بدن موش دارد.
۲) بروديفاکوم براي موشها سم قوي بشمار رفته بطوريکه مصرف يک وعده از آن سم سبب مرگ جونده خواهد شد (Single-Feeding)
۳) بروديفاکوم در محيط مقاوم بوده بطوريکه در معرض تابش مستقيم خورشيد تا ۳۰ روز بدون تغيير باقي مي ماند.
۴) بروديفاکوم نسبت به ساير سموم خطر مسموميت کمتري براي انسان دارد.
۵) بروديفاکوم اثر مسموميت تاخيري داشته بطوريکه بدنبال مصرف آن ميانگين فاصله زماني تا مرگ جونده حدود ۷-۵ روز مي باشد . (در صورت تلف شدن موشها بلافاصله پس از مصرف برخي سموم ، ساير موشها از خوردن طعمه آلوده به سم خودداري مي کنند، اين رخداد را پديده پس زدن مي نامند.)
۶) در اين محصول PESTOFF)) از مواد خوش طعم کننده در طعمه استفاده شده است بطوريکه جونده رغبت بيشتري در خوردن آن از خود نشان مي دهد.
۷) بروديفاکوم گسترش محدودي در خاک دارد، در آب نامحلول است و از طريق خاک جذب گياهان نمي شود و مي توان از آن بطور موثري در کنترل جمعيت جوندگان در سطح مزارع استفاده نمود.
۸) با توجه به جديد بودن اين سم در مقايسه با ساير سموم مقاومت کمتري نسبت به آن در موشها وجود دارد.
موارد مصرف:
بروديفاکوم براي حذف جوندگان بويژه انواع موش خانگي (Mice) و انواع موش صحرايي (Rats) در منزل و اماکن کشاورزي، صنعتي، مرغداري و دامپروري مورد استفاده قرار مي گيرد.
مقدار مصرف:
۱) خانگي و صنعتي:
در محل عبور جوندگان به ميزان ۲ گرم در هر متر مربع و در صورت استفاده از تله تونلي يا طعمه گذاري در درون لوله پلاستيکي براي موش صحرايي در هر لوله ۲۰۰-۱۰۰ گرم و براي موش خانگي ۵۰-۲۰ گرم طعمه گذاري شود.
۲) مصرف کشاورزي :
الف) لازم به ذکر است در انبار غله براي جلوگيري از آلوده شدن غلات حتماً طعمه گذاري در درون تله تونلي يا داخل لوله پلاستيکي انجام گيرد.در هر لوله به ميزان ۵۰۰-۲۰۰ گرم طعمه گذاري شود.
ب) در سطح مزرعه حداکثر ۵ کيلوگرم در هر هکتار طعمه گذاري شود.
۳) مصارف دامپزشکي: در مزارع، دامپروري ها، اماکن مسقف و... ، طعمه گذاري در درون لوله پلاستيکي يا تله تونلي انجام شود. تا هنگامي که سم توسط جوندگان موذي مصرف مي شود طعمه گذاري ادامه يابد.
موارد احتياط:
۱) دور از دسترس کودکان نگهداري شود.
۲) در محلي با تهويه مناسب دور از نور مستقيم خورشيد نگهداري شود.
۳) از دسترس دامهاي اهلي دور نگهداشته شود.
۴) هنگام طعمه گذاري از دستکش استفاده شود. اگر بوي انسان روي طعمه باقي بماند موش ها از خوردن آن خودداري مي کنند.
۵) جهت احتياط بيشتر هنگام طعمه گذاري از خوردن و آشاميدن و سيگار کشيدن بپرهيزيد.
۶) در صورت تماس با پوست حتماً محل تماس را با آب بشوييد.
۷) با توجه به اثر تاخيري اين سم که معمولاً چندين روز پس از مصرف بروز مي کند در صورت بي احتياطي و يا سوءاستفاده پس از مصرف سريعاً به پزشک مراجعه نماييد.
۸) به منظور جلوگيري از مسموميت ثانويه لاشه موشهاي تلف شده جمع آوري و در صورت امکان سوزانده يا دفن شوند.
● کمکهاي اوليه:
در صورت خوردن سم بلافاصله با استفاده از روش هاي رايج محتويات معده فرد مسموم شده تخليه شود در صورت تماس با پوست محل تماس را با آب و صابون بشوئيد در صورت تماس با چشم با محلول شستشوي چشم يا آب تميز و پاکيزه چندين بار چشم را بشوئيد در موارد مسموميت شديد سريعاً به پزشک مراجعه شود.
▪ پادزهر: در موارد مسموميت مصرف ويتامين K۱ بصورت خوراکي يا تزريق وريدي توصيه مي شود.
▪ بالغين: ۴۰ ميلي گرم در روز (بصورت دوزهاي منقسم)
▪ کودکان: ۲۰ميلي گرم در روز (بصورت دوزهاي منقسم)
درمان با ويتامين K۱ ممکن است تا هفته ها و تا زمانيکه زمان انعقاد خون به حد ثابتي برسد همچنان ادامه يابد در موارد مسموميت شديد ممکن است انتقال خون ضرورت يابد.
▪ بسته بندي: بسته هاي پلاستيکي ۱ کيلو گرمي آماده مصرف

از سال‌هاي خيلي دور يا بهتر بگويم دوران دبيرستان، با شعر و ادب پيوند محبت داشتم ناگسستني و اُنس و الفتي وصف نشدني، مجلات و مطبوعات آن زمان تعدادشان مح ...

● مواد زائد جامد شهري مديريت مواد زائد جامد امروزه بعنوان يکي از مهمتريندغدغه هاي جوامع بشري مطرح مي باشد. افزايش حجمزباله ها از يک سو و تنوع و گوناگو ...

نويسنده : علي کاظمي-کارشناس ارشد معماري مقدمه شهر در گذر زمان همواره از پارامترهاي مختلف کالبدي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... تأثير پذيرفته و در نسبت ...

● آشنايي با برخي مفاهيم و اصطلاحات رايج شهري سعي گرديده تا با تعريف جامع و مختصر از برخي مفاهيم و اصطلاحات رايج در رابطه با شهر و شهرسازي (برنامه ريزي ...

● طبقه بندي مواد زايد جامد (Tupe of solid wastes) عبارت مواد زايد جامد (solid wastes) به مجموعه مواد ناشي ازفعاليت هاي انسان و حيوان که معمولا جامد بو ...

مرغ مينا پرنده اي کوچک زيبا و دلنشين است که قابليت بسيار خوبي براي تقليد صدا دارد و اين توانايي شگفت انگيز باعث شده است که آدمي از ساليان بسيار دور به ...

● تنوع موريانه ها در هر دسته امروزه در حدود دو هزار گونه موريانه در دنيا مي شناسيم که در مناطق گرمسير و نيمه گرمسير فراوانند يکي از نمونه هاي بزرگ و م ...

سنجاب ها، اعضايي از راسته بسيار بزرگ جوندگان هستند که تقريباً در همه جاي دنيا ديده مي شوند. اگرچه در اين خانواده چندگونه زميني مانند سنجاب هاي زميني و ...

دانلود نسخه PDF - موشهاي شهري