up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله مورچه خوار PDF
QR code - مورچه خوار

مورچه خوار

مورچه خوار جانوري با خصوصيات عجيب الخلقه

((اوکايي)) جانور پستانداري شبيه زرافه، ولي با گردني کوتاه است. اين حيوان از زبان بلند و زبر خود براي نظافت شخصي کمک مي گيرد. او قادر است آن قدر زبانش را بکشد تا به چشمش برسد و با آن غبار چشمانش را بزدايد. او همچنين با کمک زبان خود برگهاي درختان را براي تغذيه اش مي چيند. بدين ترتيب که زبانش را دور شاخه هاي پر برگ مي پيچد و باکشيدن زبان، برگ هاي درختان جدا شده ووارددهان اومي شود.
مورچه خوار پستانداري است که از مورچه و موريانه تغذيه مي کند. او ابتدا با چنگالهاي تيز خود قسمت بالاي لانه موريانه ها و مورچه ها را خراب مي کند. سپس در حالي که حشرات به اطراف فرار مي کنند، مورچه خوار با زبان چسبناک خود آنان را مي ليسد و به دهان خود مي برد، اما اگر مورچه ها زرنگي به خرج دهند و به داخل دالانهاي زير زميني خود بگريزند کلک ديگري مي زند! او زبان شصت و پنج سانتي متري خود، را به دنبال آنان به داخل اين دالان ها مي فرستد و مورچه هاي بيچاره را شکار مي کند.
گربه، پستاندار ديگري است که از زبان خود استفاده هاي متعددي مي کند. زبان او داراي پرزهاي زيادي است. اين پرزهاي کوچک بر روي زبان گربه موجب مي شوند زماني که او پوست شما را مي ليسد، احساس کنيد که زبان زبري دارد. جهتِ خوابِ پرزهايِ زبانِ گربه، از سمت نوک زبان به طرف گلوست. اين پرزها به گربه کمک مي کنند که به وسيله ليسيدن، آب بياشامند پرزهاي فوق همچنين مانند دندانه هاي شانه در گربه عمل مي کنند، به اين ترتيب که او با ليسيدن موهاي بدن خود، آنها را مرتب مي کند.
علاوه بر موجوداتي که ذکر شد، وزغ، قورباغه و تعداد ديگري از خزندگان نيز غذاي خود را به کمک زبانشان به دست مي آورند. و آنها زبان خود را با سرعت زياد به سمت شکار پرتاب مي کنند و به علت بزاق چسبناکي که روي زبان خود دارند، حشرات به زبانشان مي جسبند و شکار مي شوند.
در گروه خزندگان، مارهاي زنگي از زبان خود مار زنگي براي حس کردن بوي شکار خود، زبانش را از دهان خارج کرده و در فضا به حرکت در مي آورد. سپس شکار را نيش مي زند تا با وارد کردن زهر به بدن او، حيوان را بکشد. ولي حيوان گزيده شده فورا نمي ميرد. او سعي مي کند که فرار کند و در اين موقع است که مار زنگي از زبان خود براي به دام انداختن شکارش کمک مي گيرد. او زبان چنگال مانند خود را براي استشمام بوي شکار از دهان خارج مي کند و در هوا تکان مي دهد؛ سپس فورا آن را به داخل دهان برمي گرداند و توسط دو سوراخي که در سقف دهانش قرار دارد، نوک زبان را حس مي کند. اين دو سوراخ همانند يک بيني عمل مي کنند و با ارسال پيامهاي دريافتي خود از زبان به مغز موجب مي گردند که مغز جانور، شکار را شناسايي کند.
سوسمار زبان آبي از گونه سوسمارهاي شن زي نيز نوعي خزنده است که هنگام احساس خطر، زبان خود را از دهان خارج مي کند. اين خزنده عظيم الجثه با اين عکس العمل به دشمنان خود و سوسمارهاي ديگر نشان مي دهد که آماده دفاع از خود مي باشد.
جِکو، نوعي مارمولک خانگي در کشورهاي گرمسير، از زبان خود به عنوان برف پاک کن استفاده مي کند. اين جانور براي ديد بهتر داراي پلکهاي ويژه اي است که اين پلک ها را با کمک زبان خود همانند برف پاک کن اتومبيل پاک مي کند. آيا فکر مي کنيد بتوانيد از زبانتان براي پاک کردن چشم هايتان کمک بگيريد، يا زبان خود را لوله کرده و وارد لانه مورچه ها کنيد؟
آيا با تکان دادن زبانتان در هوا مي توانيد بوي محيط خود را استشمام کنيد؟ آيا قادر هستيد زبان خود را مثل ني آشاميدني، لوله کنيد و توسط آن شيره موجود در گلها را بمکيد؟ حتما ولي تعجب نکنيد. البته که شما قادر به انجام هيچ کدام از اين کارها نيستيد، اما بعضي از حيوانات، پرندگان و حشرات اين کارها را با زبان خود انجام مي دهند. اين موجودات از زبان خود براي جمع آوري غذا، گول زدن شکار، نظافت شخصي و يا دفاع در برابر دشمنانشان استفاده مي کنند. در طول تاريخ، زبان اين موجودات متناسب با نيازهايشان تکامل يافته و شکل گرفته است. ((اوکايي)) جانور پستانداري شبيه زرافه، ولي با گردني کوتاه است. اين حيوان از زبان بلند و زبر خود براي نظافت شخصي کمک مي گيرد. او قادر است آن قدر زبانش را بکشد تا به چشمش برسد و با آن غبار چشمانش را بزدايد. او همچنين با کمک زبان خود برگهاي درختان را براي تغذيه اش مي چيند. بدين ترتيب که زبانش را دور شاخه هاي پر برگ مي پيچد و باکشيدن زبان، برگ هاي درختان جدا شده ووارددهان اومي شود. مورچه خوار پستانداري است که از مورچه و موريانه تغذيه مي کند. او ابتدا با چنگالهاي تيز خود قسمت بالاي لانه موريانه ها و مورچه ها را خراب مي کند. سپس در حالي که حشرات به اطراف فرار مي کنند، مورچه خوار با زبان چسبناک خود آنان را مي ليسد و به دهان خود مي برد، اما اگر مورچه ها زرنگي به خرج دهند و به داخل دالانهاي زير زميني خود بگريزند کلک ديگري مي زند! او زبان شصت و پنج سانتي متري خود، را به دنبال آنان به داخل اين دالان ها مي فرستد و مورچه هاي بيچاره را شکار مي کند. گربه، پستاندار ديگري است که از زبان خود استفاده هاي متعددي مي کند. زبان او داراي پرزهاي زيادي است. اين پرزهاي کوچک بر روي زبان گربه موجب مي شوند زماني که او پوست شما را مي ليسد، احساس کنيد که زبان زبري دارد. جهتِ خوابِ پرزهايِ زبانِ گربه، از سمت نوک زبان به طرف گلوست.
اين پرزها به گربه کمک مي کنند که به وسيله ليسيدن، آب بياشامند پرزهاي فوق همچنين مانند دندانه هاي شانه در گربه عمل مي کنند، به اين ترتيب که او با ليسيدن موهاي بدن خود، آنها را مرتب مي کند. علاوه بر موجوداتي که ذکر شد، وزغ، قورباغه و تعداد ديگري از خزندگان نيز غذاي خود را به کمک زبانشان به دست مي آورند. و آنها زبان خود را با سرعت زياد به سمت شکار پرتاب مي کنند و به علت بزاق چسبناکي که روي زبان خود دارند، حشرات به زبانشان مي جسبند و شکار مي شوند. در گروه خزندگان، مارهاي زنگي از زبان خود مار زنگي براي حس کردن بوي شکار خود، زبانش را از دهان خارج کرده و در فضا به حرکت در مي آورد. سپس شکار را نيش مي زند تا با وارد کردن زهر به بدن او، حيوان را بکشد. ولي حيوان گزيده شده فورا نمي ميرد. او سعي مي کند که فرار کند و در اين موقع است که مار زنگي از زبان خود براي به دام انداختن شکارش کمک مي گيرد.
او زبان چنگال مانند خود را براي استشمام بوي شکار از دهان خارج مي کند و در هوا تکان مي دهد؛ سپس فورا آن را به داخل دهان برمي گرداند و توسط دو سوراخي که در سقف دهانش قرار دارد، نوک زبان را حس مي کند. اين دو سوراخ همانند يک بيني عمل مي کنند و با ارسال پيامهاي دريافتي خود از زبان به مغز موجب مي گردند که مغز جانور، شکار را شناسايي کند. سوسمار زبان آبي از گونه سوسمارهاي شن زي نيز نوعي خزنده است که هنگام احساس خطر، زبان خود را از دهان خارج مي کند. اين خزنده عظيم الجثه با اين عکس العمل به دشمنان خود و سوسمارهاي ديگر نشان مي دهد که آماده دفاع از خود مي باشد. جِکو، نوعي مارمولک خانگي در کشورهاي گرمسير، از زبان خود به عنوان برف پاک کن استفاده مي کند. اين جانور براي ديد بهتر داراي پلکهاي ويژه اي است که اين پلک ها را با کمک زبان خود همانند برف پاک کن اتومبيل پاک مي کند.

پژوهشگران سيمان جديدي توليد کرده اند که با جذب گسترده گاز کربنيک، تاثيرات گرمايش جهاني را کاهش مي دهد به لطف نوآوري مهندسان بريتانيايي, سيمان که هم اک ...

سرشاخه خوار هلو ((Peach twig borer Anarsia lineatelia (Lep: Gelechiidae) در اکثر استانهاي کشور انتشار داشته و از آفات مهم درختان هلو، بادام، زردآلو، آ ...

در دنيا ۴۵۰ گونه گياه گوشتخوار متعلق به ۱۵ جنس و شش خانواده نهان دانگان دولپه اي وجود دارد که در اينجا ذکر يکي از آنها متعلق به خانواده Draseraceae مي ...

اما چرا يک گياه حشره مي خورد؟ مگر نه اينکه گياهان مواد غذايي را از خاک دريافت مي کنند؟ پاسخ اين است که گياهان حشره خوار در زمينهايي مانند مردابها يا ل ...

● اهميت: پروانه برگخوار سفيد آمريکايي( Hyphantria cunea ) يکي از مهمترين آفات گياهان مختلف در دنياست. آفت بومي امريکاي شمالي بوده و پس از جنگ جهاني دو ...

● معرفي آفت اين آفت بومي کشور آمريکا مي باشد و سالها قبل در شيب شرقي سلسله جبال راکي Rocky روي گياه بومي buffalo-fur با نام علمي Solanum rostratum زند ...

در کنار معجزات کلامي قرآن، که محمد صل الله عليه و آله به واسطه آن مشرکان را به مبارزه طلبيد و از آن ها خواست که يک آيه مانند آن بياورند و آن ها نتوانس ...

● معرفي آفت اين آفت بومي کشور آمريکا مي باشد و سالها قبل در شيب شرقي سلسله جبال راکي Rocky روي گياه بومي buffalo-fur با نام علمي Solanum rostratum زند ...

دانلود نسخه PDF - مورچه خوار