up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله موتور هاي جت PDF
QR code - موتور هاي جت

موتور هاي جت

انواع موتور هاي جت

موتور هاي جت کلا به هفت دسته تقسيم مي شوند:
▪ توربين گاز
▪ توربو فن
▪ رم جت
▪ پالس جت
▪ پرشر جت
▪ توربو جت
▪ توربو پراپ
● توربين گاز
در حقيقت تمامي موتورهاي جتي که داراي توربين هستند توربين گاز ناميده مي شوند ولي اصطلاح توربين گاز بيشتر به موتورهاي جتي داده ميشود که هدف استفاده از آنها توليد رانش نيست بلکه چرخاندن توربين و اکثرا براي توليد برق است و برخي اوقات در طراحي و نحوه قرار گرفتن توربين ها و نازل با انواع ديگر موتور جت تفاوت عمده اي دارند . در توربين هاي بخار براي چرخاندن توربينها ابتدا آب را توسط سوختهاي فسيلي حرارت ميدهند تا آب تبديل به بخار شود و بخار سبب چرخش توربين ميشود که اين سيستم داراي ضعفهايي است از جمله حجيم بودن دستگاهها و تشکيلات نيروگاه ولي در توربين گاز مرحله تبديل آب به بخار حذف شده است و گاز هاي داغ خروجي که در توربين بخار هدر ميشوند در اين حالت مستقيما سبب چرخش توربين ميگردد .
● توربوفن
موتور هاي توربو فن در واقع داراي فرآيندي مابين دو موتور توربوجت و توربو پراپ هستند . تفاوت اين موتور با موتور توربو پراپ در اين نکته است که پنکه موتور توربوپراپ کاملا خارج از پوسته و بدنه موتور قرار دارد ولي در موتور توربوفن اين پنکه کاملا در داخل پوسته موتور قرار دارد . از اين نوع موتور جت براي سرعت هاي مادون صوت استفاده ميگردد .توربوفن ها داراي بازدهي نسبي زيادي هستند . بخشي از هواي ورودي توسط پنکه اين موتور توسط داکتي و جدا از محفظه احتراق و توربين ولي در امتداد آنها به سمت نازل پيش برده ميشود که در نهايت نيز به گاز هاي داغ توليدي ميپيوندد و بر نيروي رانش توليدي ميافزايد . در زير شکلي برش خورده از يک موتور توربو فن مشاهده ميشود ولي داکت هدايت هوا در شکل مشخص نيست.
● رم جت
رم جتها را توربين گازي به حساب نمي آورند زيرا اين نوع از موتور جت داراي کمپرسور و توربين نميباشد موتور رم جت اکثرا به عنوان موتور دوم مورد استفاده قرار ميگيرد به اينصورت که هواپيما يا راکت در ابتدا توسط موتور اصلي خود به پرواز در ميايد و پس از رسيدن به سرعت معين که ميزان فشار و سرعت لازم هواي ورودي براي رم جت تامين گرديد موتور رم جت خود را روشن ميکند . رم جتها نسبت به انواع ديگر موتورهاي جت توليد رانش بيشتري ميکنند ولي براي شروع پرواز مناسب نميباشند .
● پالس جت
پالس جتها يکي از انواع قديمي موتور جت ميباشند که بعضي اوقات بدليل مشترکاتي با رم جت يکي شمرده ميشوند .پالس جت ها همانند رم جت نه داراي کمپرسور هستند و نه داراي توربين ولي از نظر کار کرد تفاوت عمده اي دارند .موتورهاي پالس جت در گذشته کاربرد داشتند و در هواپيما هاي قديمي به عنوان پيشران استفاده ميشدند ولي هم اکنون استفاده چنداني ندارند چراکه امروزه موتور هاي توربو جت با بازدهي بالا جايي براي انواع ديگر باقي نگذاشتند ولي به دليل سيستم کارکرد جالبي که اين موتور دارد به تشريح دونوع از اين موتور ميپردازيم .در موتورهاي پالس جت به خصوص نوع دريچه دار عمل احتراق با فرض ايده آل حجم ثابت است . دقت شود که پالس جت ها بر خلاف رم جت ها در سرعت صفر نيز قابليت استارت و کار آيي هستند .( در مورد پالس جت ها اين باور عمومي وجود دارد که حداکثر سرعت پرنده اي که با پيشران پالس جت حرکت ميکند زير ۷۵۰ کيلومتر بر ساعت ميباشد )
● سيکل کارکرد پالس جت دريچه دار :
▪ احتراق :
در اين فاز احتراق سوخت منجر به تشکيل توده بزرگي از گرما و فشار ميشود فشار حاصل منجر به بسته ماندن شير يکطرفه که در پشت هوا و سوخت محترق ميباشد ميگردد در نتيجه توده محترق بناچار فقط در مسيرمورد نظر ميتواند حرکت کند.
▪ انفجار :
در اين مرحله سوخت و هواي منبسط شده از نازل خارج ميگرددو گازهاي داغ خروجي منجر به توليد نيروي رانش ميگردد.
▪ سوخت گيري :
گازهاي داغ بدليل انعطاف پذيري و دارا بودن جرم تمايل به حفظ حرکت خود به سمت نازل را دارند حتي اگرفشار داخل موتور کمتر فشار محيط باشد خروج اين گازها از محفظه احتراق موجب افت فشار در محفظه و بازشدن شير يکطرفه ميگردد و مقداري سوخت و هوا به اين محفظه وارد ميشود
▪ فشردگي :
بدليل فشار کم موجود بين هوا و سوخت ورودي و گازهاي داغ خروجي مقداري از اين گازهاي داغ به محفظه احتراق باز ميگرددکه اين عمل موجت محترق شدن اين توده هوا و سوخت ميشود و سيکل به مرحله اول باز ميگردد .
● سيکل کارکرد پالس جت بدون دريچه :
در پالس جت هاي بدون دريچه خمي که مابين محفظه احتراق و نازل قرار دارد دقيقا کاري را انجام ميدهد که دريچه در نوع دريچه دار انجام ميدهد .با وجود اين خم در اين ناحيه کاهش فشار ايجاد شده و مقداري از گاز هاي در حال خروج را به محفظه احتراق باز ميگرداند .و بقيه مراحل دقيقا همانند نوع دريچه دار ميباشد که در بالا توضيح داده شد .
● پرشر جت
اين موتور جت امروزه کاربردي در صنايع هوايي و به عنوان پيشران جت ندارد . اين موتور را ميتوان طرحي ابتدايي از موتور رم جت دانست . در اين پيشران جت سوخت از قسمت بالايي به داخل لوله اي چند تکه که از بالا به پايين قطور تر ميگردد پاشيده ميشود و از قسمت بالايي و دهانه لوله و همچنين از فواصلي که مابين اين لوله چند تکه وجود دارد هواي تازه وارد لوله شده و با سوخت مخلوط ميگردد . سپس مخلوط سوخت و هوا وارد محفظه احتراق شده و محترق ميگردند . براي گرم کردن سوخت پيش از عمل احتراق ، لوله سوخت رسان را در محفظه احتراق و بدور جدار داخلي آن ميپيچانند و به اين ترتيب سوخت گرما را از توده گاز داغ محترق شده دريافت ميکند و گرم ميشود ، به اين ترتيب عمل احتراق نيز با کيفيت بهتري انجام ميگردد.
● توربو جت
توربو جتها از انواع متداول موتورهاي جت هستند که در اکثرهواپيماهاي جنگنده و پرنده هايي که با سرعتهاي زياد حرکت ميکنند استفاده ميگردد . در زير به طرز کار موتور توربو جت ميپردازيم
۱) در مرحله اول هوا از طريق دهانه ورودي وارد ابتداي قسمت کمپرسور ميشود .
۲) در مرحله بعدي هوا توسط کمپرسور فشرده شده و بطرف ديفيوژر فرستاده ميشود .
۳) پس از کاسته شدن سرعت و افزايش فشار و دماي هوا در ديفيوژر هوا به محفظه احتراق و سپس لوله احتراق فرستاده ميشود .
۴) پس از عمليات احتراق در موتور گاز هاي داغ توليدي باعث چرخش توربين و در نتيجه محور متصل به توربين ميگردد.از نکات قابل توجه در طراحي يک توربو جت طراحي بخش نازل و خروجي است چراکه هدف استفاده از توربوجت نيروي رانش پرنده ميباشد . در بهترين حالت فشار ستون هواي داغي که از موتور خارج ميگردد با فشار جو اطراف پرنده برابر است .
● توربو پراپ
موتور جت توربو پراپ ، موتوري است ما بين موتور توربوفن و توربو جت .طرز کارکرد اين موتور با توربو جت دقيقا همسان ميباشد . پروانه بزرگ که به شفت اصلي متصل است نيروي رانش يا تراست توليد ميکند نيروي تراست توليدي پروانه همراه با نيروي رانش توليدي توسط گازهاي داغ خروجي نيروي رانش برآيند را توليد مي کند.

معمول ترين راهها جهت افزايش نيروي توليدي موتور افزايش راندمان حجمي موتور ميباشد.به کمک افزايش راندمان حجمي بسته به تکنيک مورد استفاده ميتوان از ۵% تا ...

عقيده مسلمان به اصول دين بايد از روي دليل باشد،ولي در احكام غير ضروري دين بايد يا مجتهد باشد كه بتواند احكام را از روي دليل به دست آورد،يا از مجتهد تق ...

يك موتور خطي در واقع يك موتور الكتريكي است كه استاتورش غير استوانه شده است تا به جاي اينكه يك گشتاور چرخشي توليد كند، يك نيروي خطي در راستاي طول استات ...

يک موتور الکتريکي ، الکتريسيته را به حرکت مکانيکي تبديل مي‌کند. عمل عکس آن که تبديل حرکت مکانيکي به الکتريسيته است، توسط ژنراتور انجام مي‌شود. اين دو ...

امروزه بر روي اينترنت صدها ميليون صفحه حاوي اطلاعات وجود دارد. کاربران اينترنت با آگاهي از آدرس يک سايت ، قادر به اتصال به سايت مورد نظر و استفاده از ...

موتور هاي چند فاز موتورهاي چند فازه موتورهاي متناوبي هستند که به صورت دو يا سه فاز کار مي کنند . هر دو از لحاظ ساختماني مشابه بوده و فقط اتصال داخلي ک ...

يکي از بهترين تعريف هايي که از مهندسي برق شده است, اين است که محور اصلي فعاليت هاي مهندسي برق, تبديل يک سيگنال به سيگنال ديگر است که البته اين سيگنال ...

● خط کروگيت کارتن اين خط توليد که عمل کروگيت کردن کاغذ و به هم چسباندن کاغذها را انجام مي دهد، رول کاغذ را به کارتن خام و ورق کارتن تبديل مي کند. کارت ...

دانلود نسخه PDF - موتور هاي جت