up
Search      menu
داروها :: مقاله مواد بيهوشي PDF
QR code - مواد بيهوشي

مواد بيهوشي

مواد بيهوش کننده

مواد بيهوش کننده داروهائي هستند که سبب ايجاد بي‌دردي، از بين رفتن هوشياري، شل شدن عضلات و فعاليت رفلکسي شده و اين عمل را با تضعيف سيستم اعصاب مرکزي به طور غير انتخابي و برگشت پذير انجام مي‌دهند.
واژه بيهوشي
واژه بيهوشي anesthesia توسط اوليوروندل هلمز تکوين يافت که آن را براي اولين بار در بيست ويکم نوامبر 1842 در نامه‌اي که براي ويليام مورتون نوشته بود به کار برد. اين کلمه داراي ريشه يوناني بوده و معني فقدان ادراک يا عدم حساسيت مي‌باشد.
تاريخچه
مردم عهد باستان براي ايجاد بيهوشي از عوامل مخدر از منابع مختلف نظير الکالوئيدهاي خشخاش يا بلادون و يا روشهاي فيزيکي مثل خفه کردن با فشار و ضربه مغزي استفاده مي‌نمودند. عوامل بيهوش کننده جديد از قرن نوزدهم معرفي شدند. نيتروزاکسايد که براي اولين بار در سال 1776 توسط پريستلي تهيه شد، در سال 1779 توسط هامفري ديوي براي اعمال جراحي به کار رفت و در سال 1844 توسط هوراس ولز در دندانپزشکي به کار گرفته شد. در قرن اخير، خواص بيهوش کنندگي بعضي از ترکيبات شناخته شده کشف شد و چند عامل بيهوش کننده جديدي نيز براي اولين بار ساخته شد. از ميان ترکيبات شناخته شده مي‌توان به سيکلوپروپان، تري کلرواتيلن، تري کلرواتيلن و وينيل اتر اشاره نمود. عوامل جديد نيز شامل هيدروکربنهاي هالوژنه باربيتوراتها، بنزوديازپين‌ها و ساير انواع داروها مي‌باشند.
طبقه بندي
بيهوش کننده‌هاي عمومي به دو دسته بيهوش کننده‌هاي استنشاقي و داخل وريدي تقسيم مي‌شوند معمولا اين داروها را همراه با داروهاي الحاقي تجويز مي کنند.
بيهوش کننده هاي استنشاقي
اين ترکيبات بيهوش کننده‌هاي فرار نيز ناميده مي‌شوند، بيهوش کننده هاي استنشاقي ممکن است گاز يا مايعات فرار باشند. برخي از آنها مخلوط هاي قابل انفجاري با هوا و ساير گازها تشکيل مي‌دهند. اين مواد به شدت در قدرت، سلامت و توانائي در گستره ايجاد بي‌دردي و شل کنندگي عضلاني متفاوتند. عمق بيهوشي ايجاد شده به سرعت مي‌تواند با تغيير غلظت استنشاقي تغيير نمايد و به علت حذف سريع آنها، ضعف تنفسي پس از جراحي وجود ندارد.
گازهاي بيهوش کننده اصلي عبارتند از: سيکلوپروپان، اتيلن و نيتروزاکسايد.
مايعات فرار با توجه به ساختمان شيميايي عبارتند از:
* اترها: آلي فلوران‌، انفلوران (اتران)، اتر، فلورکسن، ايزوفلوران (فوران)، متوکسي‌فلوران (پنتران)، رفلوران، سوفلوران، تيومتوکسي فلوران وينيل اتر (وينتين).
* هيدروکربنهاي هالوژنه: کلروفروم، کرايوفلوران، دي‌اکسي‌کلران، اتيل کلرايد، هالوپروپان، هالوتان (فلوئوتان) نورفلوران، تفلوران، تري‌برومواتانل و تري کلرواتيلن.
در بيهوش کننده‌هاي استنشاقي اکسيژن به عنوان رقيق کننده به کار مي‌رود.
عوارض ناخواسته بيهوش کننده‌هاي استنشاقي
بيهوش کننده هاي استنشاقي مي‌توانند سبب ايجاد عوارض ناخواسته زير شوند:
هذيان، استفراغ، افزايش سرعت تپش قلب (با بعضي از آنها ايجاد شده و توسط هالوتان ايجاد نمي‌شود)، اختلال در ضربان قلب (آريتمي)، ضعف تنفسي، کاهش برگشت پذير ادرار، ازدياد بدخيم درجه حرارت بدن (در بيماراني که به طور ژنتيک حساسند) و ساير عوارض.
بيهوش کننده‌هاي داخل وريدي
بيهوش کننده هاي داخل وريدي جامدات غيري قابل انفجاري مي باشند. اين ترکيبات سبب از بين رفتن سريع هوشياري مي‌شوند اما بيهوشي و شلي عضلاني ايجاد شده کافي نيست. به همين دليل اين ترکيبات بندرت به تنهايي مصرف مي‌شوند مگر در عمليات جراحي کوچک و کوتاه. همگي اين ترکيبات براي بيهوشي اساسي يعني رسيدن به درجه‌اي از عدم هوشياري پيش از تجويز داروهاي بيهوش کننده به کار مي‌روند.
بيهوش کننده هاي داخل وريدي را مي‌توان به گروههاي زير تقسيم نمود:
* باربيتورات‌ها: متوهگزتيال سديم (برويتال سديم)، تيال باربيتال، تياميلال سديم (سوربيتال، تيبوناباربيتال و تيوپنتال سديم (نپتوتال).
* بنزوديازپين‌ها: ديازپام (واليوم)، فلونيترازپام (روهيپنول) و ميدازولام هيدروکلرايد (ورسد).
* استروئيدها: استات آلفادولون، آلفا کسالون و ميناکسولون (سمي تر از آن است که مصرف شود)
* مشتقات سيکلوهگزانون: هيدروکلرايد کتانيني (کتا جکت وکتالاز)
* عوامل متفرقه: آلفن تانيل، اتوميدات (آميدات، هيپنوميدات)، اتوکسادرون، پروپاينديد، پرويوفول واکسي بات سديم
عوارض ناخواسته بيهوش کننده هاي وريدي
عوارض ناخواسته‌اي که توسط اين ترکيبات ايجاد مي‌شود شامل ضعف تنفسي، تپش نامنظم قلب، سرفه، اسپاسم برونش، اسپاسم حنجره، کاهش فشار خون، حرکات عضلات غير ارادي و تهوع و استفراغ پس از جراحي مي‌باشد.
نحوه عملکرد مواد بيهوش کننده
نظريان متعددي براي بيان نحوه عملکرد مواد بيهوش کننده ارائه شده است چرا که عملکرد آنها را نمي‌توان با يک نظريه واحد توضيح داد. نظريات موجود را مي‌توان به نظريات فيزيکي و نظريات بيوشيميايي طبقه بندي نمود.
نظريات فيزيکي عمدتا بر اساس دو خاصيت فيزيکوشيميايي مولکول ماده بيهوش کننده يعني قابليت قطبي شدن و حجم مولکول بنا نهاده شده است.
نظريات بيوشيميايي بر پايه آثاري است که بيهوش کننده‌ها در سيستم هاي بيوشيميايي ايجاد مي‌نمايند. وليکن، هيچ يک از اين نظريات با شواهد تجربي بدون شبهه حمايت نشده است.
چند تن از محققين پيشنهاد کرده‌اند که اثر اصلي که توسط بيهوش کننده‌هاي عمومي ايجاد مي‌شود از تداخلات فيزيک مانند تداخلاتي که سبب تغييرات هم‌آرائي در ماکرومولکولها مي‌گردد ناشي مي‌شود و نقش دوم را تغييرات بيوشيميايي داراست.

نمونه برداري خاک: هدف:تجزيه وشناخت خاک و در نتيجه مورد استفاده قرار دادن آن است 1.تقسيم بندي زمين:بر اساس نوع زمين ونوع گياه وشيب يا مسطح بودن 2.نمونه ...

● نانو دانش و فنون مقياس نانو در اين نوشتار با دو دسته از مواد هوشمند نوع اول آشنا خواهيم شد که آشنايي با آنها ديد مناسبي از نحوه عملکرد ساير مواد اين ...

بشر با تلاش براي دستيابي به مواد جديد, با استفاده از مواد ألي (عمدتا هيدروكربنها) موجود در طبيعت به توليد مواد مصنوعي نايل شد. اين مواد عمدتا شامل عنص ...

هواپيماهاي هوشمند، خانههاي باهوش، بافتهاي حافظهدار شکلي، ميکرو ماشينها، سازههاي خودآرا و رنگهاي نانويي متغير کلماتي هستند که از سال ۱۹۹۲ و با تجاري شد ...

كانابيس (حشيش يا ماري جوانا) از ۵۰۰۰ سال پيش هم براي مقاصد تفريحي و هم براي مقاصد طبي مورد استفاده بود. اين ماده كه منشأ آن را چين يا آشور دانسته اند، ...

مطالعات باليني متعددي که به تازگي در سراسر نقاط جهان روي استاتين ها انجام شده، فوايد مهارکننده هاي ۳ هيدروکسي ۳ متيل گلوتاريل کوآنزيم A ردوکتاز يا است ...

«آيا مي دانستيد با خوردن دانه هاي سيبي که ما هر عدد را ۱۰۰هزار تومان مي فروشيم، ضريب هوشي شما ۸۰درصد افزايش پيدا مي کند؟» مي گوييد اين آگهي واقعيت ندا ...

● اشكال داروئي ▪ Solution for Injection) :۲۰% as Base) ▪ Solution for Injection) :۵% as Base) ▪ Tylosin Tartrate) : Water Solube Powder ۱۰۰% Tylosin B ...

دانلود نسخه PDF - مواد بيهوشي