up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله مواد آلي خاک PDF
QR code - مواد آلي خاک

مواد آلي خاک

آزمايش خاک

نمونه برداري خاک:
هدف:تجزيه وشناخت خاک و در نتيجه مورد استفاده قرار دادن آن است
1.تقسيم بندي زمين:بر اساس نوع زمين ونوع گياه وشيب يا مسطح بودن
2.نمونه برداري:
روشهاي نمونه برداري:
الف: روش محور مختصات ب: روش شبکه بندي
ج: روش چند ضلعي:چند ضلعي نا مشخص را در نظر گرفته ومحل تلاقي را علامت مي زنيم
د: روش زيگزاگي:
براس گياهان زراعي وصيفي(گل وگياه) از عمقcm 30-0 نمونه برداري مي کنيم ولي براي درختان از عمق cm120-0 نمونه برداري مي کنيم.
تعداد نمونه ها در 3-1 هکتار برابر با 25-20 نمونه بايد باشد (هر نمونه kg 5 1-1 )
انواع نمونه: ساده ,مرکب ,دست نخورده ,دست خورده
25-20 نمونه را با هم مخلوط کرده وسپس به ميزان kg 5 1 -1 نمونه برداشته
نمونه ساده:اگر هر يک از نمونه هاي برداشت شده جداگانه مورد تجزيه قرار دهيم به آن نمونه ساده گويند
نمونه مرکب:اگر تعدادي نمونه ساده را مخلوط کرده ويک نمونه برداريم به آن نمونه مرکب گويند
نمونه دست نخورده: اگر نمونه حالت وساختارطبيعي خاک را براي ما حفظ کند
نمونه دست خورده: اگر نمونه حالت وساختارطبيعي خاک را براي ما حفظ نکند
زمان نمونه برداري: موقعي که خاک ما رطوبت گاورو را داشته باشد يا رطوبت ظرفيت زراعي مزرعه باشد معمولاًنمونه ها را در پاييز بعد ازبرداشت محصول ودر بهار قبل از کاشت انجام مي دهند.
وسايل نمونه برداري: بيل و بيلچه(براي نمونه دست خورده)استوانه هاي نمونه برداري، سوند يا ا وگر Augerيا آ لر(نمونه دست نخورده،عمق نمونه برداري بيشتر)
روش کار:
ابتدا استوانه را بر روي خاک قرار مي دهيم وبا پتک پلاستيکي به آن ضربه وارد مي کنيم وبه درون زمين مي رود سپس در پوش را قرار مي دهيم وکناره هاي ظرف را خالي مي کنيم بيلچه را در زير استوانه قرار مي دهيم ودست خود را روي در پوش قرار مي دهيم وظرف را بر مي گردانيم هر نمونه اي که از سر زمين بر مي داريم داخل کيسه هاي پلاستيکي ريخته ومشخصات کامل محل، زمان جمع آوري،عمق نمونه برداري ونام شخص نمونه بردار را در يک کارت تشريح مي نويسيم ودر داخل نايلون قرار مي دهيم وسپس در آزمايشگاه در سيني هاي پلاستيکي ريخته ودر جاي خشک بدور از نور خورشيد خشک قرارمي دهيم (به دليل اينکه نور ميکرارگانيسم را از بين مي برد وبعضي فعاليتهاي فيزيکي وشيميايي روي خاک انجام مي گيرد)
بعد از خشک شدن با خودکار پلاستيکي پودر کرده واز الک mm2 عبور مي دهيم. در خاکشناسي ما به ذرات کوچکتر از mm 2، خاک مي گوييم وآزمايشها را در ظرفهاي mm 2 انجام مي دهيم.
بعد نمونه ها را درون ظروف چوبي يا پلاستيکي قرار مي دهيم ودرش را مي بنديم ودر جاي خشک وتاريک وبدور از آفتاب نگهداري مي کنيم.اگراين نمونه ها براي تجزيه هاي شيميايي وفيزيکي باشد حداکثر براي يک تا دو سال مي توانيم نگه داريم اما براي تجزيه هاي بيولوژيکي باشد ما بايستي داخل يخچال در دماي c4حداکثر به مدت 6 ماه نگه داري کنيم نتايج حاصل در مورد جمعيت درست نخواهد بود.
تعيين بافت خاک بروش لمسي: بافت خاک يکي از خصوصيات فيزيکي خاک مي باشد همچنين از خصوصيات ثابت است و کم تغييرپذير است.
عواملي که تحت تاثير بافت خاک مي باشند: نفوذ پذيري ، زه کشي ، تهويه، سله بندي خاک و.....
بافت خاک: فراواني نسبي ذرات رس، شن، سيلت است. شن mm 05 0» x> 2 سيلت mm 002 0>x » 05 0 رس mm 002 0 x < کلوئيد mm 0002 0
x
هر چه ميزان شن بيشتر ، نفوذپذيري بيشتر، زه کشي بيشتر، تهويه بيشتر، مواد غذايي کمتر خواهد بود
هر چه ميزان رس بيشتر ، نفوذپذيري کمتر، زه کشي کمتر، تهويه کمتر، مواد غذايي بيشتر خواهد بود
مخلوطي از رس وشن براي خاک مناسب است.
بعضي از قلمه ها در خاکهاي شني وسيب زميني بيشتردر زمين هاي شني حاصل مي دهد(به دليل سبک بودن شن غده سيب زميني خوب رشد کرده وبزرگ مي شود)
انواع خاک بر اساس نوع رسي ، شني و سيلتي:
1-sand 2-loamy sand 3- sandy loam 4-loam 5-silty loam 6-silt 7-sandy clay loam 8-clay loam 9-silty clay loam 10-sandy clay 11-silty clay 12-clay روش کار: بعد از اينکه خاک مورد نظرمان را از محوطه دانشگاه به وسيله استوانه فلزي (نمونه دست نخورده)يا به وسيله سوند يا اوگر يا آ لر(نمونه دست خورده) تهيه کرديم بايد کمي آب برداشته و باgr 50 خاک ( دست خورده) مخلوط کرده تا گِلي که در حد فيلت کپسيته باشد درست کنيم بعد از اينکه به حالت خميري در آمد طبق جزوه عمل مي کنيم ونوع خاک را تشخيص مي دهيم.
در استوانه فلزي بايد وزن استوانه وخاک وقطروارتفاع استوانه را به وسيله ترازو وکوليس محاسبه کنيم.
وزن استوانه بدون در: gr186
وزن در استوانه: gr 4 8
وزن کل استوانه حاوي خاک دست نخورده: gr 7 164
قطر ظرف استوانه:cm 5 5
ارتفاع ظرف استوانه:cm 3 3
تعيين بافت خاک به روش هيدرومتري:
هيدرومتر:چگالي سنجي است که از سه بخش تشکيل شده است اولين بخش شاخک که از 60-0 درجه بندي شده است.
دومين بخش:حبابي شکل سومين بخش:جسم سنگيني که از سرب پر شده است
هيدرومتر در دماي c20کاليبره شده است وغلظت را بر حسب gr lنشان مي دهد.
تعيين در صد شن، رس، سيلت:( به روش فيزيکي يا شيميايي) خاکدانه ها را از بين مي بريم وذرات کوچک باقي مي ماند. روش فيزيکي مثل: الک کردن وکوبيدن ياهم زدن، روش شيميايي مثل:استفاده از نمک سديم که در آن از نمک هگزا متا فسفات سديم استفاده ميشود. ph=8 5بدست آمده در آزمايش.
روش کار:ابتدا سوسپانسيون خاک را تهيه مي کنيمgr50 خاک برداشته وداخل ارلن يا بشري مي ريزيم سپس حدودcc250 آب به آن اضافه مي کنيم و مخلوط مي کنيم علاوه بر مخلوط کردن وهمزدن به وسيله دست به صورت دوراني نيز هم مي زنيم سپس حدود cc100 نمک هگزا متا فسفات سديم ( ده در صد ) مي ريزيم ودو باره هم مي زنيم حداقل بايد12ساعت نمونه را به همان حال قرار داده تا آماده براي استفاده باشد بعد از مدت تعيين شده نمونه را در يک استوانه يک ليتري مي ريزيم وبا آب مقطر به حجم يک ليترمي رسانيم.
براي حذف اثر نمک يک استوانه شاهد نيز تهيه مي کنيم بدين صورت که اين استوانه شاهد حاوي cc 100 نمک هگزا متا فسفات سديم است که به حجم يک ليتر رسانديم که غلطت نمک را به ما نشان مي دهد.سپس با استفاده از همزن ميله اي شيشه اي کاملاً سوسپانسيون را به هم زده وبه محض بيرون آمدن همزن کرومتر را مي زنيم سر چهل ثانيه بايد غلظت داخل سوسپانسيون خوانده شود همزمان با قرائت هيدرومتر با دماسنج دما را نيز اندازه مي گيريم اگر دما بيشتر يا کمتر از c 20باشد بايد تصحيح دمايي صورت گيرد.
بعد از دوساعت نيز دماي سوسپانسيون را اندازه گيري کرده و با هيدرومترغلظت را اندازه مي گيريم.
در مدت s40(اندازه گيري اول)فقط ذرات شن رسوب مي کنند پس ازدو ساعت (اندازه گيري دوم)رس وسيلت رسوب مي کندو با استفاده از مثلث بافت خاک ودراختيارداشتن در صد رس وشن وسيلت مي توان نوع خاک را تعيين کرد.
تعيين رطوبت خاک :
آب نگهداري شده در داخل منافذ خاک را آب خاک يا رطوبت خاک مي گويند.
يکي از مهمترين نقشي که آب در خاک ايفا مي کند تامين رطوبت براي گياه است. اگرخاک را در آون به مدت24 ساعت در دماي c 105 قرار دهيم آن خاک را خاک خشک آون مي گويند.
روش کار:براي انجام اين آزمايش وبدست آوردن در صد رطوبت جرمي خاک، ابتدا حدود gr50-40خاک را بر مي داريم داخل بوته چيني که قبلاً وزن آنرا بدست آورده ايم مي ريزيم،سپس بتدريج آب را با پيست اضافه مي کنيم ورطوبت ظرفيت زراعي واشباع را تهيه مي نماييم، رطوبت ظرفيت زراعي حالتي است که خاک حالت خميري به خود مي گيرد ولي وقتي بين دو انگشت قرار مي دهيم به انگشتانمان نمي چسبد.
خاک اشباع: خاکي است که وقتي، سطح آن را نگاه مي کنيم حالت براق وصيقلي دارد.همچنين وقتي با کاردک بر مي داريم با کمي کج کردن کاردک گل به آرامي مي ريزد وسوم اينکه اگر شياري درگل اشباع ايجاد بکنيم اين شيار به تدريج بسته شود.
سپس نمونه ها را درداخل آون قرار مي دهيم بعد از بيرون آوردن صبر مي کنيم خاکمان خنک شود و دوباره خاک را وزن مي کنيم اختلاف وزن اوليه وثانويه، وزن آب را نشان خواهد داد وزن خشک آون را با کم کردن وزن بوته چيني از وزن ثانويه بدست مي آوريم نتيجه مي گيريم که حجم آب با جرم آب برابر است .
براي بدست آوردن حجم کل خاک با استفاده از استوانه هاي نمونه برداري که قبلاً قطر وارتفاع آنها را با کوليس اندازه گرفتيم محاسبه مي کنيم شايان ذکراست که وزن استوانه ودر پوش آن نيز قبل ازنمونه برداري بايد اندازه گيري شود حجم استوانه را بدست مي آوريم نمونه هاي برداشت شده با استوانه را بلافاصله با ترازو وزن کرده وسپس در داخل آون قرار داده مي شوند پس از خشک شدن دوباره وزن ثانويه اندازه گيري مي گردد ازاختلاف وزن اوليه و ثانويه جرم آب و در نتيجه حجم آب بدست مي آيد. بنابراين
تعيين B.dجرم مخصوص ظاهري خاک :
براي انجام اين آزمايش با استفاده از استوانه هاي نمونه برداري که نياز به نمونه دست نخورده است بدين صورت که، ابتدا قطر داخلي و ارتفاع استوانه هاي نمونه برداري را اندازه مي گيريم سپس سر زمين رفته پس از صاف نمودن و حذف پوشش گياهي از سطح خاک با استفاده از استوانه ها،نمونه دست نخورده را بدست مي آوريم ( بايد استوانه روي سطح زمين قرار داده وبوسيله پتک ضربه وارد کنيم وقتي هم سطح زمين شد ضربه زدن را متوقف مي کنيم چون ممکن است خاک داخل ظرف متراکم شود) سپس به مدت 24 ساعت در دماي c 105 داخل آون قرارمي دهيم تا کاملا خشک شود .
دستگاه آون يا اتووoven : دستگاهي است که دماي آن از صفر تا200 درجه قابل تنظيم است معمولاً برخي از انها به سيستم تهويه اي يادستگاه خشک کننده متصل هستند که اين سيستم به خشک شدن سريع نمونه خاک کمک مي کند خشک کردن خاک به مدت 24 ساعت و دماي c105 صورت مي گيرد و اگر سيستم تهويه اي داشته باشد حدود 10 تا 12 ساعت براي خشک کردن کافي مي باشد نقطه مورد نظراين است که بعد از خشک شدن نمونه ها بعد از 24 ساعت نبايد نمونه ها را بلافاصله خارج کرد(بعلت دارا بودن پتانسيل ماتريک bar 10000- زيرا رطوبت راسريعاً جذب مي کند) براي همين نمونه ها را بايد داخل دسيکاتور قرار دهيم و معمولاً داخل آن يک جاذب رطوبت مثل سيليکاژن(که در دوربين عکاسي کاربرد دارد)يا سولفات مس قرار مي دهيم بعد از اينکه نمونه ها خنک شدند آنها را وزن مي کنيم و چون قبلا وزن استوانه ها را داشتيم بنابراين مي توان وزن خاک خشک را بدست بياوريم.
نمونه برداري با استوانه هاي نمونه برداري در خاکهاي گلي و شني امکان پذير نمي باشد و معمولا در خاکهاي سطحي که رطوبتشان کم مي باشد هنگام نمونه برداري مقداري رطوبت اضافه مي کنيم اما اگر از عمق هاي پايينتر نمونه ها را بدست بياوريم زمين را بصورت پله پله در آورده و نمونه ها رااستخراج مي کنيم.
روش هاي تعيين جرم مخصوص حقيقي خاک:(Bd)
1- اختلاف حجم در داخل استوانه: در اين روش بااستوانه حجم مشخصي آب برداشته سپس بر روي آن جرم مشخصي خاک خشک آون ريخته اختلاف حجم در داخل استوانه به ماحجم خاک خشک را نشان خواهد داد.(اين روش، روش دقيقي به شمار نمي آيد)
زيراممکن است حبابهاي هوا بين ذرات باقي بماند.
2-پيکنومتر: يک بالون شيشه اي کوچک که درپوش آن در قسمت وسط داراي يک سوراخ مي باشد اين مجرا يا سوراخ براي خروج آب اضافي است تا حجم آب داخل شيشه هميشه ثابت بماند.در اين روش ابتدا پيکومتر و درپوش بدقت وزن مي کنيم سپس حدود gr10 خاک خشک آون را برداشته و داخل پيکومتر مي ريزيم و دوباره پيکنومتر و درپوش را وزن مي کنيم سپس قطره قطره با آب مقطر به خاک آب اضافه کرده تا چند لايه آب روي خاک قرار بگيرد سپس پيکنومتر را روي شعله قرار داده تا حباب هاي موجود داخل آن خارج شود نمونه نبايستي بجوشد .سپس پس از چند دقيقه پيکنومتر را گذاشته تا سرد بشود و پس از خنک شدن به حجم مي رسانيم بعد از آن پيکنومتر را به همراه آب و خاک وزن مي کنيم.سپس کليه محتويات داخل پيکنومتر را خالي کرده و پيکنومتر را کاملا شسته و نهايتا با آب مقطر پر مي کنيم سپس سطح بيروني پيکنومتررا خشک کرده و دوباره وزن مي کنيم
اندازه گيري PH خاک:
روش کار: ابتداcm 10 کاغذسفيد رنگ انتخاب کرده و حدود gr 10 خاک روي ان مي ريزيم و سپس بالاي دفترچه مانسل قرار داده يکي يکي صفحه ها را برگردانده خاک ما رنگش نزديک به هر صفحه باشد آن صفحه را انتخاب کرده سپس chip که نزديک رنگ خاک ما است انتخاب کرده و هيو و کروما را يادداشت کرده و سپس مقداري رطوبت به اين خاک اضافه کرده پس از اضافه کردن رساندن به ظرفيت زراعي دوباره رنگ خاک را اندازه گرفته که در اين حالت وليو کاهش ، کروما کاهش يا افزايش مي يابد و دوباره فرمول رنگ را ثبت مي کنيم و همچنين نام علمي آن را يادداشت مي کنيم بيشتر خاکهاي کشور ما و آذربايجان فهوه اي رنگ است.
اندازه گيري PH خاک:
يکي از مهمترين خصوصيات شيميايي خاک است که اهميت آن مربوط به اسيدي يا قليايي بودن محيط است محدودهPH بين 14- 0 متغير است .7 حالت خنثي است و بالاتر از 7 قليايي و پايين تر از 7 اسيدي به حساب مي آيد PH بيانگر ميزان يا شدت بازي يا اسيدي بودن محيط هاي آبي مي باشد. PHخاک نشان دهنده نوع کاتيون هاي جذب شده در سطح کلوئيد ها نيز مي باشد.براي اندازه گيريPH دو روش موجود است يکي مقايسه رنگ توسط برخي از معرف ها يا کاغذ تورنسل و دومي دستگاه PH متر است.
PH متر : وسيله اي است که داراي يک الکترود شيشه اي است که اين الکترود به غلظت حساس است اساس دستگاهPH متر الکتروشيميايي است اين دستگاه در نوک الکترود که جنس آن از سيليکات سديم مي باشد اگر غلظت هيدروزن در داخل و خارج الکترود يکسان نباشد اين اختلاف را به صورت اختلاف پتانسيل به دستگاه گزارش مي دهد و همچنين بر حسب PH نشان مي دهدکه قبل از کار با دستگاه بايد کاليبره (تنظيم) شود، در خاکهاي اسيدي با تامپون هاي شماره 7-4 کاليبره مي کنيم در صورتي که در خاکهاي قليايي با تامپون هاي 9-7 کاليبره مي کنيم.
روش کار: ابتدا حدود gr100 خاک برداشته وگل اشباع تهيه مي کنيم پس از تهيه گل اشباع آن را حدود 10-5 دقيقه به حال خود رها کرده ،پس از آن ابتدا به وسيله کاغذهاي تورنسل ياPH متر،PHخاک را به صورت تقريبي بدست مي آوريم سپس با قرار دادن الکترود PH متر ، در گل اشباع PHرا تعيين مي کنيم.
اندازه گيري کربن آلي:(مواد آلي خاک)
براي اندازه گيري مواد آلي، از دو طريق استفاده مي کنيم:احتراق به روش تر ، احتراق به روش خشک.
در احتراق به روش خشک، نمونه را در کوره قرار مي دهيم ومي سوزانيم اختلاف کاهش وزن نشانگر سوختن کربن آلي است که به صورت CO2خارج مي شود اما روش معمول سوزاندن به روش تر است در اين روش ميزان ماده آلي خاک را با بي کرومات پتاسيم در مجاورت اسيد سولفوريک اکسيد مي شود باقيمانده بي کرومات و دي کرومات با فروآمونيوم سولفات از طريق نيتراسيون در مجاورت معرف ارتو فنان ترولين اندازه گيري و با محاسبه مقدار دي کرومات مصرف شده براي اکسيداسيون کربن آلي مقدار آن را در خاک محاسبه مي کنيم در اين آزمايش کربن آلي به CO2 يا گاز کربنيک تبديل مي شود
.
روش کار: ابتدا مقداري از خاکمان را بر مي داريم ودر آون چيني مي کوبيم سپس حدود يک گرم از نمونه خاکمان را بر مي داريم و در ارلن ماير cc250 مي ريزيم وبه آراميcc 10 دي کرومات پتاسيم به آن اضافه مي کنيم سپس cc10 اسيد سولفوريک غليظ به آن اضافه مي کنيم اين مرحله را زير هود انجام ميدهيم (بخاطر وجود بخارات اسيد وCO2) سپس ارلن را از زير هيتر يا چراغ الکلي به مدتmin 20حرارت مي دهيم پس از حرارت بايد دقت کرد دما ازc165 تجاوز نکند ،سپس نمونه را از روي هيتر برداشته واجازه مي دهيم خنک شود پس از خنک شدن حدود cc100تاcc150آب مقطر به آن اضافه مي کنيم و نمونه را با فرو آمونيوم سولفات تيتر مي کنيم به محض اينکه به رنگ سبز لجني در آمد تيتر را قطع کرده وحجم مصرفي فرو آمونيوم سولفات را بدست مي آوريم هميشه در اندازه گيري کربن آلي از نمونه شاهد يا blankاستفاده مي کنيم به اين صورت که همه محلولها يا عصاره هايي را که گفتيم مي ريزيم.
به محض رويت رنگ سبز لجني در آمد تيتر را قطع کرده وحجم مصرفي را يادداشت مي کنيم نهايتاً درصد ماده آلي را از کربن آلي بدست مي آوريم.
وزن خشک خاک به مقدار يک گرم
عدد88 0 ضريب تبديل درجه اکسيداسيون مواد آلي است .
اندازه گيري هدايت الکتريکيEC خاک: Soil electrical conductivity هدايت الکتريکي در محيط هاي آبي ،مثل آب آبياري يا آب خاک بيانگر مقدار املاح معدني محلول مي باشدو معيار دقيقي از ميزان املاح وشوري در خاک وآب است به طوري که کيفيت و طبقه بندي آب وخاک از نظر شوري از روي EC مشخص مي شود ECبوسيله دستگاهي بنام EC سنج اندازه گيري مي شود کار دستگاه بر مبناي قانون اهم است وشکل زير اساس دستگاه ECسنج مي باشد که حاوي يک مقاومت سنج ، يک منبع جريان يا نيروي محرکه،يک الکترود شيشه اي مي باشد.
الکترود شيشه اي ساحتمان ساده اي دارد که ته آن باز مي باشد.
در انتهاي الکترود شيشه اي دو صفخه پلاتيني روبروي هم قرار گرفته اند به فاصله يک سانتيمتري که يکي به قطب مثبت وديگري به قطب منفي متصل مي باشد اين الکترود را تا حدي داخل محلول قرار مي دهيم که سطح پلاتين ها کاملاً پوشانده شود.همچنين سطح پلاتين يک سانتيمتر مربع مي باشد.
براي شروع کار با ECسنج ، آن را کاليبره کرده براي اين کار از محلولهاي استاندارد KCLبا غلظت هاي زير دماي c25 استفاده کرد. بايستي توجه کرد که اين دستگاه در دماي 25cکاليبره شده است واگر دما بيشتر يا کمتر از آن باشد تصحيح را بايد انجام دهيم.
روش کار : ابتدا مقدارgr50 خاک را وزن کرده وداخل بوته چيني ريخته وسپس گل اشباع را تهيه مي کنيم سپس بعد از 24 ساعت توسط دستگاه سانتريفوژ يا قيف بوخنر عصاره خاک را جدا مي کنيم سپس زير الکترود دستگاه ECسنج که قبلاً کاليبره شده است قرار داده وميزان ECرا مي خوانيم.
تهيه هاي محلول هاي مولار ، مولال ، نرمال:
10% ، به ميزان 10گرم وزن کرده درون بالون ريخته و 100cc آب اضافه مي کنيم.
مولاريته يک مولار : براي بدست آوردن محلول يک مولار هر ماده اي کافي است جرم مولکولي ماده را بدست آورده به همان مقدار نمک وزن کرده و در بالون يک ليتري ريخته و حجم آن را به يک ليتر مي رسانيم . ( براي 0 1مولال جرم مولکولي تقسيم بر ده )
مولاليته : يک مولال: اگر حجم مولکولي نمک يا ماده را بدست بياوريم و داخل آن به حجم 1000ccآب بريزيم به آن مولاليته يا يک مولال مي گوييم .
يک نرمال : براي بدست آوردن محلول يک نرمال کافي است اکي والان گرم هر ماده اي را بدست آورده همان مقداراز ماده را وزن کرده و به حجم يک ليتر برسانيم

رشد و عملکرد گياهان داروئي بستگي به تداوم تأمين موادغذائي و رطوبت دارد که اين گياهان با سيستم ريشه اي خود در خاک به دست مي آورند. بنابراين خاک از اهمي ...

خاک ها مخلوطي از مواد معدني و آلي مي باشند که از تجزيه و تخريب سنگ ها در نتيجه هوازدگي بوجود مي آيند که البته نوع و ترکيب خاک ها در مناطق مختلف بر حسب ...

خاک‌ها مخلوطي از مواد معدني و آلي مي‌باشند که از تجزيه و تخريب سنگ‌ها در نتيجه هوازدگي بوجود مي‌آيند که البته نوع و ترکيب خاک‌ها در مناطق مختلف بر حسب ...

رسها به همراه کلوئيدها ، فعالترين بخش خاک محسوب مي شوند و اکثر آنها داراي ساختمان بلوري هستند. قبل از مطالعه کانيها توسط اشعه ايکس تصور مي شد که کانيه ...

آبهاي معدني ( Inorganic Water ) ، آبهايي هستند که در يک کيلوگرم آنها لااقل هزار ميلي گرم نمک و يا ۲۵۰ ميلي گرم انيدريد کربنيک آزاد موجود است. آبهاي مع ...

بررسي آتشفشان ها در ايران نشان مي دهد ايران داراي پنج آتشفشان دماوند ، سبلان ، تفتان ، بزمان و سهند است که از اين تعداد سه آتشفشان بزمان، تفتان و دماو ...

طبيعت بر ۳ رکن اساسي آب، هوا و خاک استوار است؛ بر اين اساس شناخت طبيعت و ارکان آن، حفاظت و پاسداري از طبيعت از مسووليت اجتناب ناپذير انسان هاست. کشاور ...

با توجه به توضيحات عنوان شده خاکها از نظر قابليت اراضي وسريهاي داراي محدوديت در استان تهران وهمچنين با درنظر گرفتن تعاريف موجود از بيابان و شرايط اکول ...

دانلود نسخه PDF - مواد آلي خاک