up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله مهندسي مکانيک PDF
QR code - مهندسي مکانيک

مهندسي مکانيک

معرفي گرايشهاي مختلف مهندسي مکانيک

● گرايش مکانيک در طراحي جامدات
هدف تربيت آزمايشگاهي متخصصاني است که بتوانند در مراکز توليد و کارخانهها اجزاء و مکانيزم ماشينآلات مختلف را طراحي کنند. دروس اين دوره شامل دروس نظري، آزمايشگاهي، کارگاه و پروژه و کارآموزي است. فارغالتحصيلان ميتوانند در کارخانجات مختلف نظير خودروسازي ، صنايع نفت، ذوب فلزات و صنايع غذايي و غيره مشغول شوند و براي اين دوره امکان ادامه تحصيل تا سطح کارشناسي ارشد و دکتري در داخل يا خارج از کشور وجود دارد. موفقيت داوطلبان به آگاهي آنها در دروس جبر و مثلثات، هندسه ، فيزيک و مکانيک همچنين آشنايي و تسلط آنان به زبان خارجي بستگي فراوان دارد. از جمله دروس اين دوره ميتوان دروس مقاومت مصالح، طراحي و ديناميک را نام برد. در اين رشته زمينه اشتغال و بازارکار خوب وجود دارد و مطالب ارائه شده در طول تحصيل براي دانشجويان محسوس و قابل لمس است.
● گرايش مکانيک در حرارت و سيالات
اين رشته در به کاربردن علوم و تکنولوژي مربوط جهت طرح و محاسبه اجزاء سيستمهايي که اساس کار آنها مبتني بر تبديل انرژي ، انتقال حرارت و جرم است به متخصصان کارآيي لازم را ميدهد و آنها را جهت فعاليت در صنايع مختلف مکانيک در رشته حرارت و سيالات (نظير مولدهاي حرارتي، انتقال سيال نيروگاههاي آبي، موتورهاي احتراقي و ... ) آماده ميسازد. فارغالتحصيلان اين دوره قادر به طراحي و محاسبه اجزا و سيستمها در بخشهاي عمدهاي از صنايع نظير صنايع خودروسازي ، نيروگاههاي حرارتي و آبي، صنايع غذايي، نفت، ذوب فلزات و غيره هستند.
فارغالتحصيلان اين دوره ميتوانند تا مقطع کارشناسي ارشد و دکتري در داخل يا خارج از کشور ادامه تحصيل دهند. داوطلبان اين رشته بايد در دروس رياضي و فيزيک تسلط داشته و با يک زبان خارجي آشنا باشند. دروس اين رشته شامل مطالبي در زمينههاي حرارت و سيالات ، ميباشد.
● گرايش ساخت و توليد
هدف تربيت کارشناساني است که با به کاربردن تکنولوژي مربوط به ابزارسازي، ريختهگري ، جوشکاري، فرم دادن فلزات ، طرح کارگاه يا کارخانههاي توليدي آماده کار در زمينه ساخت و توليد ماشينآلات صنايع (کشاورزي ، نظامي، ماشينسازي، ابزارسازي ، خودروسازي و ... ) باشند. فارغالتحصيلان اين دوره قادر خواهند بود در صنايعي مانند ماشينسازي، ابزارسازي، خودروسازي ، صنايع کشاورزي، صنايع هوايي و تسليحاتي به ساخت و توليدي ماشينآلات، طراحي کارگاه و يا کارخانه توليدي بپردازند و نظارت و بهرهبرداري و اجراي صحيح طرحها را عهدهدار شوند. داوطلبان اين رشته بايد در دروس رياضي، فيزيک و مکانيک از آگاهي کافي برخوردار باشند. دروس اين دروه شامل مطالبي در مورد نحوه توليد، طراحي قالبهاي پرس، طراحي قيد و بندها، کار و برنامهريزي با ماشينهاي اتوماتيک، اصول کلي و نحوه کار با ماشينهاي دستي و تعمير و نصب تمام سرويسهاي صنعتي مي باشد و درصد نسبتا بالايي از آنها به صورت عملي ارائه ميگردد. داوطلب بايد سالم باشد تا بتواند کارهاي کارگاهي را به خوبي انجام دهد و استعداد کارهاي فني را داشته باشد. با توجه به خودکفايي صنايع کشور اين رشته داراي بازار کار خوبي است.
دکتر آريا الستي استاد مهندسي مکانيک دانشگاه صنعتي شريف در معرفي اين علم ميگويد:
«علم مکانيک به تحليل حرکت و عوامل ايجاد کننده حرکت مانند نيروها و گشتاورها و شکل حرکت ميپردازد. اما مهندسي مکانيک تا حدودي با علم مکانيک تفاوت دارد چرا که يک مهندس مکانيک علاوه بر علم مکانيک بايد بسياري از علوم ديگر را ياد گرفته و بعضي از هنرها را نيز کسب کند. شايد بتوان گفت که رشته مهندسي مکانيک ، رشته تحليل و طراحي سيستمهاي ديناميکي و استاتيکي است.»
دکتر محمد دورعلي يکي ديگر از اساتيد مهندسي مکانيک دانشگاه صنعتي شريف نيز در معرفي اين رشته ميگويد:
«رشته مهندسي مکانيک را شايد بتوان از نقطهنظر تنوع موضوعات تحت پوشش، جامعترين رشته مهندسي به شمار آورد. چون رشته مهندسي مکانيک در برگيرنده تمامي علوم و فنوني است که با توليد ، تبديل و استفاده از انرژي، ايجاد و تبديل حرکت و انجام کار، توليد و ساخت قطعات و ماشينآلات و به کارگيري مواد مختلف در ساخت آنها و همچنين طراحي و کنترل سيستمهاي مکانيکي، حرارتي و سيالاتي مرتبط ميباشد.
به عبارت ديگر محاسبات فني، مدلسازي و شبيهسازي ، طراحي و تهيه نقشهها ، تدوين روش ساخت ، توليد و آزمايش تمامي ماشينآلات و تاسيسات موجود در دنيا ، با تکيه بر تواناييهاي مهندسان مکانيک انجام ميگيرد.»
● آينده شغلي ، بازارکار، درآمد:
در حال حاضر دانشجوي توانمند مهندسي مکانيک پس از فارغالتحصيلي مشکل کاريابي ندارد چرا که به گفته دکتر دورعلي توسعه سختافزاري و رشد مسايل مهندسي ، گرايش به سمت توليد داخل و ايجاد تکنولوژي توليد تجهيزات و وسايل در داخل کشور و روي آوردن به خدمات مهندسي در داخل کشور به علت محدوديتهاي ارزي و کاهش درآمدهاي نفتي، باعث رشد چشمگير بازارکار مهندسان مکانيک در ايران شده است.
دکتر دورعلي در ادامه ميگويد:
«يک مهندس مکانيک در حال حاضر در زمينههاي مختلفي فعاليت ميکند که از جمله آنها ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
طراحي و ساخت تمامي ماشينآلات و قطعات آنها، اعم از ماشينآلات توليدي تمامي صنايع، لوازم خانگي و تجهيزات پزشکي.
- طراحي و ساخت تجهيزات مکانيکي نيروگاههاي فسيلي، اتمي ، خورشيدي ، بادي و آبي.
- طراحي و ساخت تجهيزات و سيستمهاي انتقال و تصفيه آب، سيستمهاي مکانيکي و کنترلي پالايشگاهها و کارخانجات شيميايي.
- طراحي و ساخت تاسيسات حرارتي و برودتي ساختمانها و اماکن، بالابرها و آسانسورها و سيستمهاي حمل و نقل.
- ساخت ماشينآلات تغليظ و بازيافت مواد مثل کارخانجات قند، کاغذسازي ، سيمان ، نساجي ، نمک و کنسانتره .
- طراحي و ساخت وسايل و تجهيزات حمل و نقل زميني، دريايي و هوايي.
- ساخت تجهيزات دفاعي مانند تانک، راکت، اژدر و پلهاي متحرک
- ساخت روباتها ، بازوهاي مکانيکي و سيستمهاي توليد.
در ضمن يک مهندس مکانيک ميتواند به عنوان کارشناس و مشاور فني در بانکها ، شرکتهاي سرمايهگذاري و بيمه و شرکتهاي بازرسي و نظارت امور بينالمللي فعاليت بکند.»
● وضعيت ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر:
امکان ادامه تحصيل در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتراي تخصصي ميسر ميباشد. در دوره کارشناسي ارشد ۳۲ واحد و در دوره دکترا ۴۸ واحد درسي ارايه ميگردد.
● رشته هاي مشابه و نزديک به اين رشته :
رشته مهندسي مکانيک به عنوان جامعترين رشته مهندسي داراي دروس مشترک با اغلب رشتههاي مهندسي ديگر نظير مهندسي دريا ، مهندسي شيمي، مهندسي هوا فضا و ... ميباشد.
● نکات تکميلي :
رشته مهندسي مکانيک داراي واحدهايي ملموس و کاربردي است ولي داشتن شناخت کافي نسبت به اين رشته قبل از انتخاب آن ضروري است. اغلب واحدهاي اين رشته داراي رياضيات ديفرانسيلي پيچيده و تجسم فيزيکي هستند که منجر به سختشدن اين واحدها ميشوند. ضمنا واحدهاي کارگاهي و فعاليت در واحدهاي توليدي نيز از ويژگيهاي اين رشته ميباشد که داوطلبان آن را با محيطهاي صنعتي آشنا کرده و پيوند ميزند.

هدف: يكي از بهترين تعريف هايي كه از مهندسي برق شده است، اين است كه محور اصلي فعاليت هاي مهندسي برق، تبديل يك سيگنال به سيگنال ديگر است. كه البته اين س ...

در علوم مهندسي ، خاک مخلوط غير يکپارچهاي از دانههاي کانيها و مواد آلي فاسد شده ميباشد که فضاي خالي بين آنها توسط آب و هوا (گازها) اشغال شده است. خاک ب ...

مکانيک خاک مکانيک خاک از دو کلمه Soil به معنيخاکو Mechanics به معنيمکانيکگرفته شده است. درعلوم مهندسي، خاک مخلوط غير يکپارچه‌اي ازدانه‌هاي کانيها وموا ...

* هدف: يكي از بهترين تعريف هايي كه از مهندسي برق شده است، اين است كه محور اصلي فعاليت هاي مهندسي برق، تبديل يك سيگنال به سيگنال ديگر است. كه البته اين ...

يکي از بهترين تعريف هايي که از مهندسي برق شده است, اين است که محور اصلي فعاليت هاي مهندسي برق, تبديل يک سيگنال به سيگنال ديگر است که البته اين سيگنال ...

برخي نويسندگان غربي بارها، با حق کشي هر چه تمام تر اين ادعاي تهي از انديشه را بر قلم رانده اند که ايرانيان هرگز مردمي دريانورد نبوده اند . اين ادعا نه ...

بازرسي بويلرها و مخازن تحت فشار، عنوان ششمين فصل از کتاب بازرسي فني ساخت تجهيزات صنعتي، تأليف کليفورد ماتئوس است که توسط دکتر فرشيد مالک و شماري از هم ...

در محيط هاي صنعتي با وجود ماشين آلات و ابزار فراوان، غالبا کارگران در معرض خطرات گوناگون قرار دارند، با پيشرفت فن آوري و افزايش کاربرد ماشين آلات در ت ...

دانلود نسخه PDF - مهندسي مکانيک