up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله منشا نفت PDF
QR code - منشا نفت

منشا نفت

تئوريهاي منشا نفت

تئوريهاي منشا نفت به طور کلي دو تئوري مختلف در مورد منشا نفت وجود دارد که عبارتند از منشا غير آلي و آلي
منشا غير آلي نفت:
طرفداران منشا غير آلي نفت ، معتقدند که هيدروکربن ها در دما و فشار بالاي قسمت هاي عميق پوسته زمين و يا حتي گوشته تشکيل شده اند و سپس به طرف قسمت هاي کم عمق پوسته مهاجرت کرده اند وجود متان در اتمسفر بعضي از سيارات و همچنين وجود هيدروکربن در شهابسنگ ها (متئوريت ها) پايه اصل اين نظريه است. بر طبق نظر يکي از طرفداران نظريه غير آلي ، آب ، کربن ، سولفور و آهن در اعماق پوسته و گوشته وجود دارند. در دماي بالا آب مي تواند به O,H شکسته شود. H توليد
شده مي تواند در دماي بالا با کربن واکنش انجام داده و در نتيجه هيدروکربن ها را بوجود آورد.
سپس هيدروکربن هاي توليد شده مي توانند از طريق شکستگي هاي عميق به
سمت بالا مهاجرت نمايند. خروج متان از مجاري آتشفشان هاي فعال و همچنين همراهي ميادين نفتي عظيم با کمربندهاي آتشفشاني (مثل کشورهاي اندونزي ، مکزيک و زاگرس ايران) ممکن است از منشا غير آلي نفت حمايت نمايند. بر طبق نظريه توماس تولد (Tjomas Gold) بعد از تشکيل زمين از گازها ، متان به مقدار فراوان در داخل زمين به دام افتاده و به مرور از آن خارج مي شود. مقدار اين خروج حدود 107-106 تن در هر سال مي باشد.
بنابراين همراهي متان با فعاليت هاي آتشفشاني مي تواند ناشي از اين پديده ها باشد و ارتباطي با منشا غير آلي نفت در زيرزمين نداشته باشد. در عين حال وقتي که مواد آتشفشاني در حال بالا آمدن هستند مي توانند با رسوبات غني از مواد آلي پوسته مخلوط شده و متان را جذب و در سطح رها نمايند همراهي ميدان هاي نفتي با کمربندهاي آتشفشاني مي تواند چنين پاسخ داده شود که در واقع کمربندهاي آتشفشاني ، معمولا در نواحي با فازهاي فشارش بالا در نواحي فرورانش (Subduction) شکل گرفته اند. بدين معني که در اين نواحي عموما چين خوردگي حاصل مي شود.
همان طور که بعدا توضيح داده خواهد شد چين ها مهم ترين تله هاي نفتي هستند. وجود نفت در افقهاي سنگ هاي آذرين عامل ديگر حمايت از منشا غير آلي نفت است. اين پديده مي تواند صرفا ناشي از آلوده شدن ماگما با رسوبات حاوي مواد آلي و طي حرکت رو به بالاي ماگما باشد و ربطي به منشا غربي آلي نفت نداشته است.
منشا آلي نفت
طرفداران منشا آلي نفت معتقدند که هيدروکربن از مواد آلي بوجود مي آيد تا دهه 1930 نظريه آنها فقط بر اساس شباهت هايي بوده است که بين هيدروکربن ها و مواد آلي وجود داشت.
اين شباهت ها به قرار زير است:
ترکيب هيدروکربن بسيار شبيه ترکيب پروتئين ها و چربيها و اسيدهاي چرب
مهمترين قسمت چرخه کربن در طبيعت ، در گياهان و جانوران قرار دارد.
همراهي هيدروکربن ها با سنگ هاي رسوبي و تجمعات فسيلي آنها
از سال 1930 به بعد با توسعه علم و تکنولوژي ، مدارک مستندي در حمايت از منشا آلي نفت بدست آمد بکارگيري ايزوتوپ هاي پايدار ، تاييد کننده اصل اين تئوري است.
ميزان ايزوتوپ پايدار کربن سيزده (13C) در نفت خام حدود 36 تا 22- است. اين مقدار بسيار نزديک به ميزان آن در گياهان و جانوران است (براي موجودات دريايي به هواي متوسط 23- مي باشد).
اين ميزان در سنگ هاي کربناته بسيار زياد است (+4 تا -4) و براي کربن هاي حاصل از سنگ هاي ماگمايي حدود (-20 تا -2) مي باشد. اين موضع ثابت مي کند که منشا هيدروکربن ها بايد از موجودات زنده باشد. حضور هيدروکربن ها در فواصل زغالسنگي ، حضور پورفيرين در نفت ها که ترکيبش خيلي شبيه به هموگلوبين است از مدارک ديگري اند که منشا آلي نفت را تاييد مي کنند.
حضور هيدروکربن ها در بدن و بافت بعضي موجودات نيز تاييدي بر منشا آلي نفت است.
مثال هاي زير انواعي از آنهاست:
درخت Euphorbia نوعي شيره از خود ترشح مي کند که ترکيبش بسيار شبيه هيدروکربن ها است.
در قسمت شمالي مکزيک بعضي از دانه هاي لوبيا حدود 40% مواد روغني دارند که به منظور روغن روان کننده مورد استفاده قرار مي گيرند.
جلبکهاي آبهاي شيرين Botryococcus داراي روغن ، چربي و هيدروکربن هاي مايع اند
در داخل سلول دياتوميت و بعضي از انواع فرامينيفرها قطرات ريز نفت وجود دارد.

نفت مايعي غليظ و افروختني به رنگ قهوهاي سير يا سبز تيره است که در لايههاي بالايي بخشهايي از پوسته کره زمين يافت ميشود. نفت شامل آميزه پيچيدهاي از هيدر ...

نفتگير يا تله نفتي ، به محل تجمع نفت و گاز گفته مي شود. به عبارت ديگر به ناحيه اي که از حرکت صعودي نفت و گاز جلوگيري کرده و سبب تجمع نفت گاز شود تله ن ...

نفتگير يا تله نفتي ، به محل تجمع نفت و گاز گفته ميشود. به عبارت ديگر به ناحيهاي که از حرکت صعودي نفت و گاز جلوگيري کرده و سبب تجمع نفت گاز شود تله نفت ...

نفت خام درحالت طبيعي به صورت مايع بوده و رنگ آن قهوه اي زرد مايل به سياه است و دربرابر نور انعکاسي ، رنگ سبز بخصوصي از خود نشان مي دهد. ● مشخصات نفت ن ...

▪ سنگ هاي رسوبي آواري (تخريبي) چگونگي تشکيل سنگهاي رسوبي آواري: در سطح زمين سنگهاي رسوبي آواري از تخريب سنگهاي قديمي تر تشکيل ميگردند. سنگهاي آذرين و ...

● انواع نفتگيرهاي تاقديسي يا چين خورده ▪ تاقديس هاي فشرده تاقديس هاي فشرده شده غالبا در ارتباط با نواحي از پوسته زمين که در مجاورت گودالهاي فرورانش قر ...

ساخت هاي گنبدي در نتيجه نيروهاي قائم كه از پايين به بالا اثر مي كنند، تشكيل مي شوند. از مهم ترين آنها گنبدهاي نمكي مي باشند. اين گنبدها بر اثر ناپايدا ...

● سوختهاي فسيلي از کجا بدست مي آيند؟ ▪ سه نوع سوخت فسيلي اصلي وجود دارد که عبارتند از: ۱) ذغال سنگ ۲) نفت ۳) گاز طبيعي . هر سه نوع سوخت فوق صدها ميليو ...

دانلود نسخه PDF - منشا نفت