up
Search      menu
اقلیم و هواشناسی :: مقاله مناطق جوي PDF
QR code - مناطق جوي

مناطق جوي

مناطق مختلف جوي

مناطق جوي به چند طريق نامگذاري مي شوند:
▪ يونوسفر منطقه اي که شامل يونها ميشود: تقريبا مزوسفر و ترموسفر تا حدود ۵۵۰ کيلومتر.
▪ اگزوسفر- بالاي يونوسفر، جايي که جو به طرف فضا رقيق مي شود.
▪ لايه اوزون- يا اوزونوسفر، حدود ۱۰-۵۰ کيلومتري جايي که اوزون استراتوسفري يافت مي شود. بايد توجه داشت در داخل اين منطقه اوزون از نظر حجم يک عنصر فرعي است.
▪ مگنتوسفر - اين منطقه جايي است که ميدان مغناطيسي زمين با بادهاي خورشيدي مقابله مي کند. اين ▪ لايه براي ده ها هزار کيلومتر در فاصله زيادي از خورشيد ادامه دارد.
▪ کمربندهاي تشعشعي وان آلن- مناطقي هستند که ذرات از طرف خورشيد متراکم مي شوند.
● فرضيه جو زمين
تاريخچه زمين تنها مطالب بسيار اندکي قبل از يک بيليون سال پيش مي داند ، ولي پيرو يک رشته حوادث محتمل ارائه مي شود. اين نظريه از يک منطقه فعال پژوهشي به جا مانده است.
اتمسفر امروزي گاهي به عنوان سومين اتمسفر شناخته مي شود. چنانکه ترکيب شيميايي از دو ترکيب قابل ملاحظه شيميايي تشخيص داده شده است. اتمسفر اصلي مقدمتا از هليم و هيدروژن تشکيل شده بود و گرما آنرا از هم پاشاند.
حدود ۳.۵ بيليون سال پيش سطح زمين به اندازه اي سرد شد که پوسته آن شکل گرفت، به شدت بوسيله آتشفشان ها يي که بخار، دي اکسيد کربن و بخار آمونياک آزاد مي کردند محصر شد. اين باعث بوجود آمدن اتمسفر دومي شد که مقدمتا شامل دي اکسيد کربن، و بخار آب و همراه مقداري نيتروژن و بدون اکسيژن مي شد.دومين اتمسفر به عنوان اتمسفر رايج ۱۰۰ برابر اولين اتمسفر گاز داشت. به طور کلي اين باور وجود دارد که پديده گلخانه اي با بالا رفتن مقدار دي اکسيد کربن باعث نگهداري زمين از يخ زدگي مي شود.
در طول چند بيليون سال بعد بخار آب از طريق متراکم شدن باعث بوجود آمدن باران و اقيانوسها شد که شروع به حل کردن دي اکسيد کربن کرد. حدود ۵۰% از دي اکسيد کربن جذب اقيانوسها مي شدند. فوتوسنتز گياهان باعث بازشدن و تبديل شدن دي اکسيد کربن به اکسيژن مي شد. بيشتر اوقات کربن زيادي در سوختهاي فسيلي، سنگهاي رسوبي و پوست حيوانات محبوس است. چنانکه اکسيژن آزاد شده براي تشکيل نيتروژن با آمونياک واکنش مي دهد؛ افزون بر اين باکتري مي تواند آمونياک را به نيتروژن تبديل کند.
به نظر مي رسد بيشتر گياهان مهمترين عامل افزايش ميزان اکسيژن هستند.در ابتدا با عنصرهاي مهمي از جمله آهن ترکيب شده ولي سرانجام باعث انباشته شدن اکسيژن در جو وهمچنين پيشرفت اين نظريه شد. همراه با ظهور لايه اوزون موجودات مختلف از اشعه فرابنفش بهتر محافظت مي شدند. اين اتمسفر نيتروژن _اکسيژن سومين اتمسفر به حساب مي آيد.
● تروپوسفر
تروپوسفر (troposphere) بخشي از جو زمين است که ابرها در آنجا قرار دارند وبيشتر پديده هاي هواشناسي در اين قسمت رخ مي دهد. اين لايه تا ارتفاع ۱۶ تا ۱۸ کيلومتري بالاي منطقه استوايي ادامه دارد و در بالاي قطب ها تا ۱۰ کيلومتر کاهش مي يابد و تقريبا شامل ۸۰ درصد از مجموع جرم هوا مي شود.معمولا جت ها نزديک بالاي اين لايه پرواز مي کنند. تروپوسفر درست زير لايه استراتوسفرقرار دارد.
تراپوسفر به شش ناحيه تقسيم مي شود که هر ناحيه آن سلول نام دارد.اين بخش عهده دار گردش اتمسفري وايجاد باد است.
واژه تراپوسفر از کلمه يوناني tropos به معني چرخاندن و آميختن گرفته شده است. اين بخش که دائم در حرکت است به صورت فشرده وجود دارد. نيتروژن و اکسيژن عمده ترين گازهاي موجود در اين منطقه هستند.در اين ناحيه تغييرات دما به همراه ارتفاع بيشتر از لايه هاي ديگر است. دما تقريبا از ۱۷+ درجه سانتي گراد در سطح دريا تا حدود ۵۲- درجه سانتي گراد در ابتداي تراپوسفرکاهش مي يابد.
تروپوپوز پايان تراپوسفر و آغاز استراتوسفر را مشخص مي کند.
دماي بالاي تروپوپوز با افزايش ارتفاع حدود ۵۰ کيلومتر به تدريج افزايش مي يابد.
● استراتوسفر
استراتوسفر لايه اي از جو زمين است که در بالاي لايه تراپوسفر قرار دارد.
استراتوسفر در بالاي تراپوسفر ودرست در زير مزوسفر قرار دارد.در داخل اين لايه دما با افزايش ارتفاع افزايش مي يابد که بالا ترين منطقه آن دمايي در حدود ۲۷۰ درجه کلوين دارد.
استراتوسفر ناحيه اي است که فعاليتهاي شديدي از جمله فعاليتهاي تشعشعي، ديناميکي و فرآيندهاي شيميايي در آن رخ مي دهد. آميزش افقي ترکيبات گازي بيشتر و سريعتر از آميزش عمودي آنهاست.
استراتوسفر به خاطر جذب اشعه فرابنفش خورشيد توسط لايه اوزون گرمتر از قسمت بالايي تراپوسفر است.
● مزوسفر
مزوسفر لايه اي از جو زمين است که درست در بالاي استراتوسفر و زير ترموسفر قرار دارد. اين لايه در ارتفاع ۵۰ تا ۸۵ ۸۰ کيلومتري بالاي سطح زمين قراردارد. در اين لايه دما با افزايش ارتفاع کاهش مي يابد.
دما در بالاي مزوسفر به اندازه ۲۰۰ درجه کلوين افت مي کند که بر طبق نظريات مختلف اين افت دما به عرض جغرافيايي و فصل ها بستگي دارد. روزانه ميليونها شهاب سنگ در اثر برخورد با ذرات داخل مزوسفر مي سوزند. اين برخورد باعث مي شود که اجسام آسماني قبل از رسيدن به زمين بسوزند.
● ترموسفر
ترموسفر لايه اي از جو زمين است که درست در بالاي مزوسفر وزير اگزوسفر قرار دارد. در اين لايه اشعه فرابنفش باعث يونيزاسيون مي شود.
ترموسفر از واژه يوناني thermo به معناي حرارت گرفته شده که از ۸۰ کيلومتري بالاي زمين شروع مي شود. در اين ارتفاع بالا باقي مانده گازهاي اتمسفري بر طبق جرم مولکولي به لايه هايي تقسيم مي شوند. دماي ترموسفر همراه ارتفاع به سبب جذب بالاي پرتوهاي فعال خورشيد توسط مقدار ناچيزي از اکسيژن باقي مانده موجود افزايش مي يابد.
دماي ترموسفر به شدت به فعاليت خورشيد وابسته است و مي تواند به ۲۰۰۰ درجه سانتي گراد هم برسد.
تابش در اين لايه مي تواند باعث پخش ذرات هوا و باردار شدن آنها شود و قادر است امواج راديوي را به دورتر از فضا برساند.اگزوسفر در ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ کيلومتري بالاي سطح زمين قرار دارد که در اين مکان اتمسفر با فضا آميخته مي شود. ذرات ناچيز گازهاي اين منطقه در طول روز مي تواند به ۲۵۰۰ درجه سانتي گراد برسد. اگزوسفر
شرايط موجود در يونوسفر در اين لايه نيز حاکم است؛ بدين معني که گازها در اين لايه همچنان قابليت هدايت الکتريکي خود را حفظ مي کنند. سرعت ذرات در اين لايه بسيار زياد است و در مواردي به ۲ ۱۱ کيلومتر در ثانيه مي رسد.
اگزوسفر لايه گذار جو به فضاي کيهاني به شمار مي آيد که بخش فوقاني آن را در ارتفاع بيش از سه هزار کيلومتري از سطح زمين برآورد کرده اند.

يکي از دغدغه هاي هميشگي انسان، عدم تسلط بر اموري چون مرگ، رخدادهاي طبيعي و مانند آن است. از اين رو بخش بزرگي از انديشه آدمي را به خود مشغول داشته تا ر ...

اين درخت با آب و هواي خشک و زمينهاي نسبتا شور نواحي کويري بسيار سازگار بوده و در خاکهاي سبک و شني و همچنين بر روي تپه هاي شني بخوبي رشد و نمو مي کند. ...

● Halanthium raiflorum گل شوره زار گياهي بوته اي يکساله ، بند بند، نمدي و گوشتدار مي باشد. معمولا ا جتماعات گل شوره زار بصورت محدود در حواشي دامنه ها ...

« يا ايها الذين آمنوا کونوا قوامين بالقسط، اي کساني که ايمان آورده ايد! کاملاً قيام به عدالت کنيد! »(۱) عدالت جويي، عدالت خواهي، حق گويي، تلاش براي اي ...

شايد از نظر زيبايي وبديعي هيچ محيط طبيعي ديگري در جهان قابل مقايسه با مناطق مرجاني نباشد. هزاران موجود كوچك وبزرگ با رنگهاي الوان و متنوع وبسيار شگفت ...

● درخت تاق اين درخت با آب و هواي خشک و زمينهاي نسبتا شور نواحي کويري بسيار سازگار بوده و در خاکهاي سبک و شني و همچنين بر روي تپه هاي شني بخوبي رشد و ...

ثبات رنگ و مقاومت مرکب هاي چاپ و ورني هاي يووي در برابر عوامل آب و هوايي ليبل هايي که در محيط بيرون هستند تحت تاثير عوامل جوي مختلفي همچون اشعه خورشيد ...

در چند دهه اخير ميزان اسيديته آب باران، در بسياري از نقاط کره زمين افزايش يافته و به همين خاطر اصطلاح باران اسيدي رايج شده است. براي شناخت اين پديده س ...

دانلود نسخه PDF - مناطق جوي