up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله مقره هاي كامپوزيتي PDF
QR code - مقره هاي كامپوزيتي

مقره هاي كامپوزيتي

كاربرد مقره هاي كامپوزيتي در ارتقاي ولتاژ با حداقل زمان اجرا و هزينه

با توجه به روند رو به رشد مصرف برق در جهان و لزوم افزايش و توسعه توليد برق و به تبع آن احداث خطوط انتقال نيرو با ولتاژهاي بالاتر به منظور انتقال انرژي با ظرفيت بيشتر به مصرف كنندگان در اين مقاله سه حالت جهت انتقال نيرو با ظرفيت بيشتر بررسي شده است.
۱) حالت اول:
احداث خطوط انتقال نيروي جديد كه باعث اشغال مسير خطوط با حريم هاي تعريف شده مي شودكه به دليل ارزشمند بودن زمين و جلب نظر مالكين و زمان اجراي آن يك فاكتور مهم است كه احتمالا حداقل ،جهت احداث يك خط جديد دوسا ل زمان نياز است. به غير از جلب نظر مالكين مختلف، بررسي هاي مجدد داخلي و تاييد و تصويب براي مسير هاي پيشنهادي نيز مورد توجه قرار مي گيرد.
۲) حالت دوم:
روش جايگزيني هاديهاي با مقطع بيشتر روي خطوط موجود كه در طراحي آن انرژي بيشتري مي توان انتقال داد.
۳) حالت سوم:
حفط هادي موجود و راه حل هايي براي افزايش ولتاژ نامي خط به ۲۳۰ كيلوولت كه از آن طريق بتوان توان ا نتقالي را افزايش داد براي رسيدن به اين منظور مي توان با استفاده از مقره هاي كامپوزيتي و تغييراتي در راس برجهاي انتقال، با افزايش فواصل فازها در مدت زماني حدود سه ماه امكان ارتقاء ولتاژ و بد نبال آن افزايش توان انتقالي را به انجام رسانيم.كاربرد مقره هاي كامپوزيتي در ارتقاء ولتاژ يك خط ۶۳ به ۲۳۰ كيلوولت با حداقل زمان اجرا و هزينه
با توجه به روند رو به رشد مصرف برق در جهان و لزوم افزايش و توسعه توليد برق و به تبع آن احداث خطوط انتقال نيرو با ولتاژهاي بالاتر به منظور انتقال انرژي با ظرفيت بيشتر به مصرف كنندگان در اين مقاله سه حالت جهت انتقال نيرو با ظرفيت بيشتر بررسي شده است.
۱) حالت اول:
احداث خطوط انتقال نيروي جديد كه باعث اشغال مسير خطوط با حريم هاي تعريف شده مي شودكه به دليل ارزشمند بودن زمين و جلب نظر مالكين و زمان اجراي آن يك فاكتور مهم است كه احتمالا حداقل ،جهت احداث يك خط جديد دوسا ل زمان نياز است. به غير از جلب نظر مالكين مختلف، بررسي هاي مجدد داخلي و تاييد و تصويب براي مسير هاي پيشنهادي نيز مورد توجه قرار مي گيرد.
۲) حالت دوم:
روش جايگزيني هاديهاي با مقطع بيشتر روي خطوط موجود كه در طراحي آن انرژي بيشتري مي توان انتقال داد.
۳) حالت سوم:
حفط هادي موجود و راه حل هايي براي افزايش ولتاژ نامي خط به ۲۳۰ كيلوولت كه از آن طريق بتوان توان ا نتقالي را افزايش داد براي رسيدن به اين منظور مي توان با استفاده از مقره هاي كامپوزيتي و تغييراتي در راس برجهاي انتقال، با افزايش فواصل فازها در مدت زماني حدود سه ماه امكان ارتقاء ولتاژ و بد نبال آن افزايش توان انتقالي را به انجام رسانيم.

مقدمه: يکي از اجزاء مهم شبکه هاي فشار قوي ، مقره ها مي باشد که بر حسب ولتاژ مورد استفاده و شرايط محيطي از نظر آلودگي و رطوبت ، شکل خاصي به خود مي گيرن ...

مقدمه: يکي از اجزاء مهم شبکه هاي فشار قوي ، مقره ها مي باشد که بر حسب ولتاژ مورد استفاده و شرايط محيطي از نظر آلودگي و رطوبت ، شکل خاصي به خود مي گيرن ...

سازه‌هاي مهندسي بايد داراي ويژگي‌ها و خواصي براي ارضاء نيازهاي متداول و مطرح در زمينه‌هاي سازه و نيرو باشند و در واقع، موفقيت يك طرح مهندسي به ميزان م ...

آشنايي با مقره هاي سيستم توزيع نيروي برق : شبكه هاي توزيع هوايي توسط عايقي كه آنها را مقره مي نامند نسبت به زمين محافظت مي شوند ضمناً مقره ها بايستي ت ...

نوعي کليد که توانايي قطع جريان برق تحت شرايط اتصالي را دارد. اين کليد در رديف ولتاژي فشار متوسط و فشار قوي، دژنگتور هم ناميده مي شود. ۱) در بريکرها کن ...

سوئيچ گيرهاي برق از جمله ابزارهايي هستند كه متخصصان و كارشناسان و كاربراني در صنعت برق با آنها سروكار دارند. شناخت نحوه كار آنها و ميزان ايمني شان برا ...

● مقدمه تا اواسط دهه ۱۹۹۰ صنعت سيمان يکي از عمده ترين صنايع آلاينده در دنيا محسوب مي شد. اين نقيصه ناشي از عمده ترين صنايع آلاينده در دنيا محسوب مي شد ...

آزبست يا پنبه كوهي به دليل مقاومت بالايي كه به گرما دارد، جزو اصلي واشرها و عايق هاي مقاوم به حرارتي است كه در صنايع و ابزار مختلف به كار مي روند؛ صنا ...

دانلود نسخه PDF - مقره هاي كامپوزيتي