up
Search      menu
داروها :: مقاله مقاومت دارويي PDF
QR code - مقاومت دارويي

مقاومت دارويي

مقدمه:
با کشف سولفاناميدها و پني سيلين ها بشر متصور شد که به زودي عوامل عفونت زاي ميکروبي را ريشه کن نموده و انسان را از شر آنها رهايي خواهد داد اما بسيار زودتر از حد تصور به اشتباه خود پي برد زيرا ميکروارگانيسنها با سلاح مقاومت دارويي به جنگ آنتي بيوتيکها بر خاسته و تا حدود زيادي در اين جنگ پيروز شدند .
دلايل مقاومت ميکروارگانيسم ها به آنتي بيو تيکها:
مطالعات متعدد نشان داده است که منشاء مقاومت داروئي به آنتي بيوتيکها در ميکروارگانيسم هاي مختلف به دو دليل زير بوجود مي آيد .
1- ژنتيکي
2- غير ژنتيکي
مقاومت دارويي با منشاء ژنتيکي خود به دو دسته مقاومت داروئي با منشاء کروزومي و مقاومت داروئي با منشاء غير کروزومي تقسيم بندي مي گردد .
مقاومت هاي دارويي ژنتيکي با منشاء کروزومي:
جميعت هاي ميکروارگانيسمي در طول رشد وتکثير دچار جهش ژني ( موتاسيون ) مي شوند . در صورتي که اين جهشها بر روي ژنهاي کنترل کننده گيرنده هاي دارويي انجام گيرد منجر به اين خواهد شد که دارو به دليل تغيير ساختمان گيرنده به خوبي با آن واکنش نشان نداده و اين امر موجب مقاوم شدن باکتريها در برابر داروها گردد . حضور دارو در چنين شرايطي بر اساس يک مکانيسم انتخابي عمل کرده وموجب نابود شدن ميکروارگانيسم هاي حساس و در نتيجه ايجاد زمينه مساعد براي رشد و تکثير ميکروارگانيسم هاي مقاوم خواهد شد .
جهش هاي کروموزومي که باعث تغيير ساختمان گيرنده هاي آنتي بيوتيکها در ريبوزوم ميکروارگانيسم ها مي گردد براي آنتي بيوتيکهايي نظير اريترو مايسين ، تتراسايکلين ، آمينوکليگوزيدها ، لينکومايسين وپني سيلين ها گزارش گرديده است.
مقاومت هاي داروئي ژنتيکي با منشاء غيرکروموزومي:
به غير از کروموزومها ، عناصر ژنتيکي ديگري تحت عنوان پلاسميدها درسيتوپلاسم ميکروارگانيسم ها حضور دارند که برخي از ژنهارا با خود حمل کرده و در بين ميکروارگانيسم ها ي مختلف منتقل مي کنند . از جمله ژنهايي که بر روي پلاسميد ها منتقل مي شوند گروهي از ژنهاي مولد مقاومت دارويي هستند . به پلاسميدهاي حامل ژنهاي مقاومت دارويي فاکتورهاي R گفته مي شود .
فاکتورهاي R معمولا با ساخت آنزيمهاي تخريب کننده داروها موجب ايجاد مقاومت ميکروبي در برابر آنتي بيوتيکها مي شوند . به عنوان مثال ، پلاسميدها با حمل وانتقال ژنهاي مربوط به ايجاد آنزيمهاي بتالاکتاماز در برابر داروهايي که ساختار بتالاکتامي دارند ايجاد مقاومت مي کنند .
همچنيين گروهي از پلاسميدها با حمل و انتقال ژنهاي مربوط به آنزيمهاي استيل ترانسفراز در برابر کلرامفيکل و گروهي ديگر با حمل وانتقال ژ نهاي مربوط به آنزيمهاي استيله کننده و آدنيله کننده ها و فسفر يله کننده در برابر آمينو گلکوزيدها ( جنتامايسين، توپرامايسين، استرپتومايسين) مقاومت ايجاد ميکنند و برخي از پلاسميد ها با حمل و انتقال ژنهاي مربوط به آنزيمهاي نفوذپذيري غشاء ميکروارگانيسم ، در برابر تتراسايکلين ها ايجاد مقاومت مي نمايند .
مقاومت هاي دارويي با منشاء غير ژنتيکي:
ميکروارگانيسم هايي که از نظر متابوليک غير فعال هستند نظير مايکوباکتريها که بعد از محدود شدن عفونت توسط سيستم دفاعي بدن تا سالها به صورت غير فعال در سلولهاي بدن باقي مي مانند ، در برابر تمامي آنتي بيوتيکها مقاومت مي کنند و تنها در صورتي که در نتيجه تغيير شرايط نطير تضعيف سيستم ايمني بيمار رشد و تکثير پيدا کنند ، آنتي بيوتيکها مي توانند در اين مرحله بر عليه ميکروارگانيسم عمل نمايند.
مثال ديگر در رابطه با داروهاي مهار کننده سنتز ديواره سلولي است که در نتيجه حضور طولاني مدت آنتي بيوتيک و مساعد شدن شرايط ، برخي از ميکروارگانيسم ها به شکل L-Form يا پروتوپلاست در مي آيند و فاقد ديواره سلولي مي شوند که در نتيجه در برابر عوامل مهار کننده سنتز ديواره سلولي از خود مقاومت نشان مي دهند.
مقاومت در برابر پني سيلين و سفالوسپيرين ها:
ميکروارگانيسم ها در برابر پني سيلين ها و سفالوسپرين ها با مکانيسم هاي مختلفي مقاومت پيدا کرده اند :
1- تغيير ساختمان PBPS در نتيجه موتاسيون در کوکسي هاي گرام مثبت .
2- عدم توانايي نفوذ داروها به محل اثر در اکثر ميکروارگانيسم هاي گرام منفي .
3- تخريب آنزيمي در ميکروارگانيسم هاي مولد بتالاکتاماز و آميدوهيدرولازها در کوکسي هاي گرام مثبت واکثر ميکرو ارگانيسم هاي گرام منفي .
مقاومت دارويي در چه افرادي شايع تر است ؟
1-افرادي كه داروي خود را منظم مصرف نمي كنند .
2-كساني كه داروي خود را طبق نظر پزشك يا پرستار ميل نمي كنند .
3-افرادي كه قبلا سل داشتند و پس از درمان مجددا سل فعال شده
4-افرادي كه در مناطقي با شيوع بالاي سل مقاوم به درمان زندگي مي كنند .
5-افرادي كه با اشخاص مبتلا به سل مقاوم به درمان زندگي مي كنند .

در زمان هاي نه چندان دور در خانواده هاي ايراني معجوني تهيه مي شد که شايد فراهم کردن آن براي خانم ها در اين زمانه کمي سخت باشد چرا جايي که مي توان با ب ...

اصلاح نباتات : اهلي نمودن گياهان يکي از مهمترين وقايع کشاورزي در دنياي جديد است. هدفهاي کلي اصلاح نباتات افزايش عملکرد در واحد سطح بهتر نمودن کيفيت مح ...

راهنماي کاشت گياهان دارويي در خانه اگر در حياط خانه يا آپارتمان تان باغچه کوچکي داريد، پيشنهاد مي کنم براي يک بار هم که شده، گياهان دارويي در باغچه تا ...

● تعريف حساسيت هاي دارويي ، گروهي از علائمي هستند که بواسطه واکنش آلرژيک به يک دارو ايجاد مي شوند. ● علائم ▪ آنافيلاکسيس ، يا واکنش حساسيتي شديد ▪ کهي ...

داروهايي كه در درمان دارويي مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از: قرصهاي ضدبارداري قرصهاي ضدبارداري شايعترين داروهايي هستند كه براي درمان هورموني است ...

اسفرزه Plantago psyllium ●اسفرزه Plantago psyllium خانواده ( تيره ) Plantaginaceae گياهي است يک ساله علفي که به ارتفاع ۲۰ الي ۳۵ سانتي متر مي رسد. دار ...

حنا درختچه اي است به بلندي ۶ ۵ متر که شاخه هاي آن متقابل، استوانه اي و اغلب پوشيده از تارهاي خار مانند است. برگهاي آن کامل، بيضي، نوک تيز، متقابل به ط ...

خطاهاي دارويي از بيشترين موارد معمول خطاهاي پزشکي به شمار مي آيند. هر چند پزشکان مايل به پذيرفتن آن نيستند، بيشتر از دو سوم موارد خطاهاي دارويي در نتي ...

دانلود نسخه PDF - مقاومت دارويي