up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله مقاومت به آفات PDF
QR code - مقاومت به آفات

مقاومت به آفات

اصلاح نباتات

اصلاح نباتات :
اهلي نمودن گياهان يکي از مهمترين وقايع کشاورزي در دنياي جديد است. هدفهاي کلي اصلاح نباتات افزايش عملکرد در واحد سطح بهتر نمودن کيفيت محصولات کشاورزي و توليد مواد اوليه مورد نياز جوامع انساني است. ارقام و واريته‌هاي اصلاح شده گياهان زراعي و زينتي هر ساله از کشوري به کشور ديگر انتقال داده مي‌شود. بدين طريق کيفيت و کميت محصولات کشاورزي افزايش يافته و احتياجات فراورده‌هاي زراعي رفع مي‌شود. در اغلب گياهان يک يا چند ژن باارزش اقتصادي فراوان دارد. ژنهايي که حساسيت و مقاومت گياهان را نسبت به امراض و آفات کنترل مي‌کنند در اولويت برنامه‌هاي اصلاح نباتات قرار دارند. هدف اصلاحگر نبات نبايد در توسعه روشهاي معمول کشت نباتات اصلاحي منحصر گردد بلکه بايستي همواره در جستجوي ترکيبات نو از ژنوتيپهاي مطلوب باشد.
هدف اصلاحي نهايي در هر برنامه اصلاحي افزايش عملکرد مي‌باشد. در شرايط نا مساعد افزايش عملکرد به طريق اصلاح نباتات به مقدار کم و صرف زمان طولاني ممکن است ژنهاي کنترل کننده عملکرد براي بروز حداکثر پتانسيل خود به عوامل محيطي توليد وابسته مي‌باشند. به طور کلي عمدترين اهداف اصلاح نباتات را مي‌توان در عناوين زير خلاصه مي‌شود.
1- بهبود کيفيت
کيفيت خصوصيتي است که باعث افزايش ارزش محصول مي‌شود کيفيت در جائي ممکن است به ارزش غذايي يک غله يا طعم و بافت يک ميوه تلقي شود. کيفيت جزء مهمي از هر برنامه اصلاح نباتات محسوب مي‌شود. به عنوان مثال ژنوتيپهاي مختلف گندم آرد توليدي حاصل از آن را تحت تاثير قرار داده و نهايتاً حجم و بافت و رنگ نان را مستقيماً تحت تاثير قرار مي‌دهد. بهرحال در گياه اصلاح شده از لحاظ پروتئين و اسيدهاي آمينه ممکن است متفاوت باشد. در اهداف توليد نباتات علوفه‌اي توجه به کيفيت علوفه همواره مسئله خوش‌خوراکي و ارزش تغذيه‌اي را در بردارد در گياهان زينتي کيفيت مفهومي جدا از گياهان زراعي دارد. خصوصيات کيفي در گلهاي زينتي عمدتاً همچون شکل ظاهر، شدت و ميزان عطر ساطع شده و وجود و عدم وجود تيغ، تعداد گلبرگ را شامل مي شود. در ميوه ها و محصولات انباري که طيف وسيعي از ميوه جات و سبزيجات را در بر مي گيرد کيفيت معمولاًَ به مقاوم و ماندگاري خصوصيات بيوشيميايي محصول انبار شده در برابر تغييرات طولاني مدت محيط فيزيکي را شامل مي شود. خصوصيات انباري از مهمترين شاخصهاي اقتصادي را شامل مي شودکه با بازار پسندي محصول ارتباط مستقيمي دارد.
2- افزايش توليد در واحد سطح:
افزايش توليد در واحد سطح و استفاده از ژنوتيپهاي مفيد و مطلوب در هر منطقه آب و هوايي از ديگر اهداف اصلاحگران نباتات مي باشد. عملکرد گياه در واحد سطح منعکس کننده برآيند همه اجزا گياه مي باشد. بهرحال همه ژنوتيپهاي توليد شده داراي عکس العمل فيزيولوژيکي و ژنتيکي يکساني در شرايط مختلف نيستند. عملکرد صفتي پيچيده است که تحت تاثير اثر متقابل ژنوتيپ و محيط مي باشد.
3- مقاومت به آفات و بيماري:
براي دستيابي به حداکثر توليد، مقاوم بودن به آفات و بيماريها ضروري است علفهاي هرز، حشرات بيماريهاي باکتريايي و ويروسي در مقاطع مختلف از مرحله رشد گياه بيشترين خسارت را به محصول وارد مي‌کند. اصلاحگران همراه سعي بر دستيابي به گياهان را دارند که حاوي ژنهاي مطلوب به مقاومت به آفات و بيماريها هستند. علت مقاوم بودن بعضي از واريته‌ها را به مکانيزم فيزيولوژيکي فعال در برابر حمله آفات مي‌دانند به عنوان مثال ترکيبي به نام فيتوالکين در لوبيا همراه در هنگام شيوع بيماري فوزاريوم از گياه ترشح مي‌شود که باعث بلوکه شدن و توقف توسعه بيماري مي‌شود. به هر حال از برنامه‌هاي اصلاحي مهم ايجاد گياهان مقاوم مي‌باشد. مقاومت به آفات بيشترين بازده اقتصادي را براي کشاورزان نويد بخش است. مقاوم منجر به سرشکست شدن بسياري از هزينه‌هاي تحميلي به کشاورزان و بي‌نياز شدن به فعاليتهايي همچون سمپاش و آلودگي محيط زيست و مسائل باقيمانده سموم در بافت گياهان زراعي با مصرف خوراکي مي‌گردد.
4- مقاومت به تنشهاي محيطي
مقاومت از جمله عمده‌ترين اهداف اصلاح نباتات مي باشد. بيشتر توليدات در مناطق نامساعد سرما و شوري حاصل مي شود. و گياه مجبور است براي توليد کافي با اين شرايط نامساعد مقابله کند بعضي از واريته‌هاي گياهان در شرايط نامساعد محيطي و فقر حاصلخيزي خاک قادر هستند مقدار مناسبي محصول را در واحد سطح توليد کنند فلذا شناسايي ژنوتيپهاي مقاوم به تنشهاي محيطي از اصلي‌ترين راهکارهاي مناسب براي رفع معضل مذکور مي‌باشد.
توليد گياهان هاپلوئيد و دابل‌هاپلوئيدي
توليد هاپلوئيد و سپس دو برابر نمودن کروموزمهاي آن به ايجاد دابل هاپلوئيد مي‌انجامد که سريعترين روش دستيابي به اينبريدينگ کامل در طي يک مرحله مي‌باشد. در روشهاي متداول بهنژادي گزينش داخل نتاج به عنوان يک معضل اصلاح‌کنندگان محسوب مي‌شود زيرا تعداد جمعيتهاي و مزارع مختص ارزيابي هر سال افزايش مي‌يابد. مهمترين روشهاي القائي توليد هاپلوئيد عبارتند از: 1- ميکروسپور (آندوژنز) 2- کشت گلچه 3- کشت بساک، تخمک (ژينوژنژ) کشت تخمک، دورگ‌گيري بين گونه‌اي
توليد هاپلوئيد به روش ميکروسپور يکي از کاراترين و معمولترين روش ايجاد هاپلوئيد مي‌باشد ميکروسپور دانه گرده‌اي است که در مرحله ابتدائي نمو در محيط کشت، گياهچه هاپلوئيد را بوجود مي‌آورد، کشت بساک نيز معمولترين فرم کشت گرده است که بساکها در مرحله نموي تک هسته‌اي انتخاب مي شود. توليد گياهان هاپلوئيد به تعداد زياد به روش کشت بساک بستگي دارد. ايجاد هاپلوئيد گندم توسط تلاقي گندم× ارزن و گندم × ذرت امکانپذير مي‌باشد.
تکنيکهاي دو برابر کردن مجموعه کروموزمي (ژنوم) هاپلوئيد‌ها براي تهيه گياهان صد در صد خالص (دابل هاپلوئيد) نقش اساس را ايفا مي‌کند. مکانيزمهاي دو برابر شدن ژنوم ميکروسپوربه دو پديده اتحاد هسته‌اي و دو برابر شدن ميتوزي يا داخلي نسبت داده مي‌شود. در طرحهاي به‌نژادي گياهان خود گشن به تعداد نسبتاً زيادي گياه دابل هاپلوئيد جهت گزينش بهترين لاين نياز مي‌باشد. براي ايجاد لاينهاي اينبرد به روش دابل‌هاپلوئيدي در گياهان دگرگشن نيز تعداد زيادي لاين مورد احتياج مي‌باشد.
کل‌شي‌سين مهمترين عامل شيميايي دو برابر نمودن کروموزومي است که در سطح وسيعي بکار مي رود. کل‌سي‌سين بازدارنده رشته هاي دوکي شکل وعمل کننده در سلولهاي در حال تقسيم گياهان مي باشد. به ططور دقيق تر کل‌شي‌سين از تشکيل ميکرو بتولها از طريق پيوند با زير واحد پروتئين ميکروبولي ها به نام تيوبولين ممانعت مي کند لذا کروموزمها در مرحله متافاز يک جا وارد يک سلول مي گردند که نتيجتاًَ تعداد کروموزوم سلول حاصل از تقسيم دو برابر مي گردد. گياهان هاپلوئيد در تعدادي از گونه هاي زراعي شامل پنبه، توت فرنگي ، گوجه فرنگي، جو و توتون و سيب زميني و برنج و گندم و بعضي از گياهان ديگر توليد شده اند.
اينتروگرسيون :
فرايند اينترگرسيون ، به معناي وارد کردن قسنتي از مواد ژنتيکي يک گونه به گونه ديگر مي تواند توسط تلاقي هاي برگشتي مکرر F1 بين گونه اي با يکي از والدين انجام مي شود. در اکثر موارد از اينتروگرسيون به منظور انتقال ژنهاي مقاوم به بيماري از ساير گونه ها به گونه هاي زراعي که فاقد ژن مقاوم هستند استفاده مي شود.
اصلاح گياهان با استفاده از موتاسيون :
به نظر مي رسد تنوع ژنتيکي حاصل از موتاسيون مصنوعي با تنوع حاصل از موتاسيون طبيعي يکسان باشد. بنابراين اصول اساسي استفاده از تنوع حاصله از موتاسيون مصنوعي ÿا تنوع حاصل از موتاسيون طبيعي يکسان است. اصلاح کننده بايستي با عوامل موتاژن کاربرد آنها و نحوه ايجاد موتاسيون آشنا بوده و به تشخيص گيا هان موتانت قادر و امکانات و وسايل لازم را دارا باشد. به طور کلي دو عامل فيزيکي و شيميايي در ايجاد موتاسيون دخالت دارند موتاژنهاي فيزيکي شامل اشعه ايکس ، گاما، نوترون و UV مي باشد. اکثراًَ‌اصلاحگران به اين موتاژنها دسترسي ندارند لذا از مواد شيميايي عمدتاًَ استفاده مي کنند.
هيبريداسيون :
هيبريداسيون يکي از ابزارهاي متداول اصلاح نباتات کلاسيک مي باشد که در واقع به تلاقي بين دو واريته براي دستيابي به ژنوتيپ برتر اطلاق مي شود. يک برنامه هيبريداسيون ممکن است به واريته هاي داخل يک گونه يا بين والدين چند جنس مختلف صورت پذيرد. اصلاحگران بعد از هيبريداسيون در جستجوي ژنوتيپهاي برتر هموزيگوت نيست بلکه سعي مي کنند که مجموعه اي از ژنهاي را انتخاب کنند که داراي اثر متقابل ژنتيکي مفيد و اثرات هتروزيس هستند. وجود پديده هيبريداسيون امکان انتقال ژنهاي مفيد از يک گونه به گونه ديگر را فراهم مي کند. هيچ پديده اي در علم اصلاح نتوانسته تاثير ي مانند واريته هاي هيبريد روي افزايش مواد غذايي در دنيا بگذارد. واريته هاي هيبريد به جامعه F1 که براي استفاده تجاري توليد مي شوند اطلاق مي شود يکي از روشهاي هيبريداسيون ، دابل کراس مي باشد که به خوبي نتايج مطلوب پيامد خود را به ثبات رسانده است .
کشت بافت گياهي :
کشت بافت فرايندي است که در آن قطعات کوچکي از بافت زنده از گياهي جدا شده و به مدت کشت نا محدودي در يک محيط مغذي رشد داده مي شود. براي انجام کشت سلولي موفق بهترين حالت آن است اين عمل با کشت بخشي از گياه که حاوي سلولهاي تمايز نيافته است آغاز مي شود زيرا چنين سلولهايي مي تواند به سرعت تکثير يابند. قطعات گياه در محيط کشت مي تواند به طور نا محدودي رشد کرده و توده سلولي تمايز نيافته به نام کالوس مي کنند بر اينکه سلول گياهي نمو کند و به کالوس تبديل شوند لازم است که محيط کشت حاوي هورمونهاي گياهي مانند اکسين، سيتوکسين و جبيرلين باشد.
کاربردهاي کشت بافت هاي سلولي :
1- توليد مواد شيميايي
گياهان به عنوان منبع مهمي از مواد پيشتاز فراورده هايي که در صنايع مختلف مانند داروسازي، صنايع غذايي و آرايشي و بهداشتي و کشاورزي مورد استفاده اند.
2- گياهان عاري از عوامل بيماريزايي گياهي
غلات ممکن است توسط گونه هاي زيادي از آفات ميکروبي ، ويروس، باکتريائي و قارچي آلوده مي شوند. اين آلودگيها تا حد زيادي موجب کاهش توليد فراورده کيفيت آن و توان گياه مي شوند. آلودگي در درختان ميوه بازده محصول را تا 90% کم مي کند. اساس به دست آوردن گياهان بدون ويروس کشت مريستم انتهايي آنهاست با کشت قطعه کوچکي از مريستم مي توان کالوس بدون ويروس تهيه کرد.
مواد گياهي که از طريق کشت بافت تکثير مي شوند تغييرات ژنتيکي بالايي را نشان مي دهند. زماني که از کشت کالوس مرتباًَ زير کشت گرفته شود گياهان حاصل سطح پلوئيدي متفاوتي را نشان مي دهند و همينطور که بحث خواهد شد اين تغييرات ناشي از کشت بافت مي تواند تنوع ژنتيکي جديدي را در اختيار اصلاح کننده نباتات قرار دهد.
پروتوپلاست فيوژن :
اغلب ممکن است پيوند دو گانه گياه خويشاوند که از نظر جنسي با هم سازگار نيستند مورد نظر باشد .بديهي است که استفاده از روش آميزش جنسي که معمولاًبراي پرورش گياه به کار برده مي شود در اين مورد ممکن نيست اما با هم در هم آميختگي و الحاق پروتوپلاست گياه مربوطه مي توان به همان مقصود نائل گرديد .
براي انجام اين کار دو روش اساسي وجود دارد.
در روش اول از مواد شيميائي مانند پلي اتيلن گليلول ،دکستران و اورنيتين به عنوان مواد ملحق کننده وممزوج کننده استفاده مي شود که باعث تسريع در ترکيب پروتوپلاسها مي گردد. از روش ديگري به نام امتزاج الکتريکي نيز مي توان استفاده کرد .در اين روش چسبندگي پروتوپلاسها در يک ميدان الکتريکي غير يکنواخت به وقوع مي پيوندد و در هم آميختگي هنگامي روي مي دهد که ضربان يا تناوب کوتاهي از جريان مستقيم به کار برده مي شود پس از در هم آميختگي مجموعه هاي ژني هسته و سيتوپلاسم مجدداًبا هم ترکيب مي شوند ودر نتيجه آرايش جديدي از تر کيب ژنها به وجود مي آيد.
تغيير در تعداد و ساختار کروموزوم (مهندسي کروموزوم):
اتو پلي پلوئيدي:
اتوپلي ئيدي در طبيعت به عنوان مکانيسمي براي بهبود اطلاعات ژنتيکي اتفاق مي افتد. اتوتترا پلوئيد است و ارقام تجاري موزوبعضي از سيب ها اتوتريلوئيدهستند. در بعضي گونه هاي گياهي افزايش معقول در تعداد ژنوم با افزايش در اندازه سلول و بزرگترشدن اندامها همراه است . براي مثال تريپلوئيد از بنيه بهتري برخوردارند و در مقايسه با سيب هاي ديپلوئيد ميوه هاي بزرگتري مي دهند از اتو پلي پلوئيدي براي توليد ميوه و گلهاي بزرگ نيز استفاده شده است. در برنامه هاي اصلاحي اتو پلوئيدهاي مصنوعي دو هدف مهم در نظر گرفته مي شود:
1)توليد يک ژنوتبپ يا ترکيبي از ژنوتيپها که برتر از بهترين ديپلوئيدها در بعضي از صفات مهم باشند
2)افزايش باروري در نباتات بذري
2-آلوپلوئيدي:
بنا به تعريف يک گياه آلوپلوئيد از ترکيب و دو برابر نمودن دو يا چند ژنوم متفاوت توليد مي شود .تفاوت بين دو ژنوم مختلف بستگي به رفتارکروموزمها در تقسيم کاهش کروموزومي دارد. براي توليد آلو پلوئيدها از دو برابر نمودن تعداد کروموزومهاي هيبريد استفاده مي شود. آلوپلوئيدها غالباً تتراپلوئيد يا هگزا پلوئيد بوده واز ترکيب ژنومهاي دو وسه گونه ديپلوئيد به وجود مي آيد .گندم بهترين نمونه آلوپلوئيدي در غلات است. گونه هاي گندمي که داراي 21 جفت کروموزم هستند از تلاقي بين گونه هاي تترا پلوئيد اهلي وگونه ديپلوئيد وحشي به وجود آمده اند.
3-آنيوپلوئيدها:
تغييرات کروموزمي را که شامل يک يا چند کروموزم باشد آنيوپلوئيدي مي گويند. اهميت آنيوپلوئيدي در تکامل گياهان کمتر از پلي پلوئيدي بوده و زمان لازم براي تکامل واهلي شدن گياهان آنيوپلوئيد طولاني تر از گياهان پلي پلوئيد است .حالات نالي زومي ،مونوزومي،تري زومي ،تترازومي از فرمهاي مختلف آنيوپلوئيدي هستند.
نشانگرهاي مولکولي:
بسياري از محدوديتهاي روشهاي مختلف اصلاح نباتات ريشه در فقدان ابزارهاي مناسب براي مطالعات ژنتيکي دارد .وجود ماهيت کمي صفات اقتصادي در محصولات کشاورزي موجب شد که محيط بسياري ارز براوردهاي ارزشهاي اصلاحي را تحت تاًثير قرار دهد و لذا استفاده از ابزارهائي که حداقل تاثير پذيري را از محيط دارند گام مؤثري در افزايش پيشرفتهاي ژنتيکي مورد استفاده مي باشد. مارکرهاي مولکولي و اخير نشانگرهاي DNA ابزار مناسبي هستند که بر اساس آن مي توان جايگاه ژني وکروموزمي ژنهاي تعيين کننده صفات مطلوب را شناسائي کرد. با دانستن جايگاه يک ژن روي کروموزم مي توان از نشانگرهاي مجاور آن براي تائيد وجود صفت در نسلهاي تحت گزينش استفاده نمود.
با در دست داشتن تعداد زيادتر نشانگر مي توان نقشه هاي ژنتيکي کاملتري را تهيه نمود که پوشش کاملي را در تمام کروموزمهاي گياهان به وجود مي آورد.استفاده از نشانگرها موجب افزايش اطلاعات مفيد و مناسب از جنبه هاي پايه وکاربردي اصلاح نباتات خواهد گرديد .
انتخاب به کمک نشانگرهاي مولکولي راه حلي است که دست آورد زيست شناسان مولکولي براي متخصصان اصلاح نباتات مي باشد در اين روش ژن مورد نظر بر اساس پيوستگي که با يک نشانگر ژنتيکي تشخيص داده و انتخاب مي شود و بنابراين به عنوان قدم اول در روش انتخاب به کمک نشانگر بايد نشانگرهاي پيوسته با ژنهاي مورد نظر شناسائي شود. يافتن نشانگرهائي که فاصله آنها از ژن مطلوب کمتر از cm10مي‌باشد به طور تجربي نشان داده شده که در اين صورت دقت انتخاب 99 75 درصد خواهد بود لذا داشتن نقشه هاي ژنتيک اشباع که به طور متوسط داراي حداقل يک نشانگر به ازاي کمتر از cm10 فاصله روي کروموزمها باشد از ضروريات امر مي باشد.
يکي از پايه هاي اساسي اصلاح نباتات دسترسي وآگاهي از ميزان تنوع در مراحل مختلف پروژه هاي اصلاحي است . به همين جهت نشانگرهاي برآورد مناسبي از فواصل ژنتيکي بين واريته هاي مختلف را نشان مي دهند.
مهندسي ژنتيک گياهي:
مهندسي ژنتيک گياهي در رابطه با انتقال قطعه اي DNAبيگانه با کدهاي حاوي اطلاعات ژنتيکي مورد نظر از يک گياه به وسيله پلاسميد، ويروس بحث مي‌کند. زماني که هيبريداسيون جنسي غير ممکن است مهندسي ژنتيک پتانسيل انتقال ژن عامل يک صفت مفيد را از گونه‌هاي وحشي با خويشاوندي دور به يک گونه زراعي براي اصلاح کننده نباتات فراهم مي‌سازد در استفاده از باکتريها در مهندسي ژنتيک از پلاسميدهاي باکتري Ecoli استفاده مي‌شود.
گياهان توليد شده از طريق مهندسي ژنتيک:
علم مهندسي ژنتيک تکنيکهائي را شامل مي‌شود که بر اساس کار چندين دانشمند که مؤفق به کسب جايزه نوبل شده‌اند، پايه‌گذاري شده است .مهندسي ژنتيکي يک علم افسانه‌اي به نظر مي‌رسد. اما امروزه در سطح وسيع در صنايع بيوتکنولوژي و آزمايشگاه هاي تحقيقاتي دانشگاهي انجام مي گيرد. تکنيکهاي مورد استفاده در اين عمل به خوبي تعريف شده است. اما بسياري از ادعاها در مورد مهندسي ژنتيک چندان درست نمي‌باشد. در اين مقاله چگونگي کاربرد تکنيکهاي مهندسي ژنتيک و مثالهاي مربوطه توصيف شده است. پاسخ بسياري از سؤالات پيرامون مهندسي ژنتيک در پي اين دو توصيف زير داده خواهد شد ضمناً تعريف بعضي از اصطلاحات در انتهاي اين مقاله آمده است .
1- مهندسي ژنتيک در گياهان چگونه صورت مي گيرد: دانشمندان معمولاً از مهندسي ژنتيک در عالم طبيعت در انجام کارهايشان الگو برداري مي کنند. مهندسي ژنتيک در عالم طبيعت در يک باکتري خاکزي تحت عنوان آگروباکتريوم تاموفاشين را به کار رفته است. اين باکتري شامل يک DNA حلقوي کوچک و آزاد بنام پلاسميد مي باشد از پلاسميد اين باکتري غالباً براي تغيير ساختار ژنتيکي يک گياه حساس به بيماري گال استفاده مي‌شود. دانشمندان در گام اول ژنهائي را که يک خصوصيت مطلوب و يا يک صفت اتصالي را کنترل مي‌کنند ،شناسائي مي کنند. تا در گام بعدي اين ژن مطلوب را به گياه مورد نظر انتقال دهند. براي انجام چنين کاري در گياهي که حاوي آن ژن مطلوب هست، ژن مربوطه را را از قطعه DNA آن گياه با استفاده از آنزيم‌هاي خاصي جدا مي‌کنند. اين آنزيم‌ها مانند يک قيچي عمل کرده و نيز پلاسميد حاصل از باکتري آگروباکتريوم را با همان آنزيم‌ها برش مي دهند و ايجاد يک قطعه DNA باز مي کنند سپس اين پلاسميد باز شده را در مجاورت ژن مطلوب قرار داده و با يکديگر ادغام مي کنند و با استفاده از آنزيمهاي خاصي اتصالات مربوطه را بين اين ژن و پلاسميد انجام مي‌دهند. آنها مي‌توانند پلاسميدي را توليد کنند که حاوي اين ژن مطلوب مي‌باشد. چنين پلاسميدي را DNA ي نوترکيب يا RDNA مي‌نامند دانشمندان اين مجموعه را (پلاسميد نو ترکيب) به داخل باکتري آگرو باکتريوم بر مي‌گردانند و در نتيجه اين باکتري شامل پلاسميد تغيير يافته مي‌شود . مجموعه پلاسميد+ ژن مطلوب+ آگروباکتريوم به گياه مورد نظر منتقل مي‌شود.
بعضي از سلولهاي اين گياه، ژن مربوطه را از پلاسميد دريافت کرده و جزء ساختار DNA خودي مي‌کنند. وقتي چنين سلولهاي گياهي در محيطهاي کشت رشد داده مي شوند، توليد گياهان کوچکي مي‌کنند که مي‌توان وجود صفت جديد مورد انتظار از ژن انتقال يافته را در آنها تست کرد. اين چنين گياهاني ناميده مي‌شوند گياهان تراريخت و بايد آزمونهاي بيشتري بر روي آنها صورت گيرد.

مقدمه: با کشف سولفاناميدها و پني سيلين ها بشر متصور شد که به زودي عوامل عفونت زاي ميکروبي را ريشه کن نموده و انسان را از شر آنها رهايي خواهد داد اما ب ...

خاکورزي نواري چيست؟ خاکورزي نواري شکلي از خاکورزي حفاظتي است که شامل شخم نوارهاي باريک به عنوان جايگاهي براي محصول است در حالي که بين نوارها محوطه ي خ ...

بطور کلي با افزايش بي رويه جمعيت بشر، نياز به غذا مشکل اساسي او بشمار مي رود. بشر براي رفع اين نياز در طي قرن بيستم دست به اعمالي زد که باعث بوجود آمد ...

براي جلوگيري از خسارت اين آفات توجه به مديريت تلفيقي آن را به عنوان گامي در جهت کاهش جمعيت و خسارت آنها لازم است . مهمترين آفات چوبخوار رختان فضاي سبز ...

سوسک کک مانند Phyllotreta spp سوسک هاي بالغ به مزارع تازه جوانه زده کلزاي بهاره حمله کرده و از گياهان کوچک تغذيه مي کنند. شدت خسارت خصوصا در هواي گرم ...

کرم غوزه پنبه Heliothis armigera آفتي است خطرناک که خسارت شديد آن از پنبه کا ريهاي استان هاي شمال و مرکز ايران گزارش شده است .اين حشره ميزبانهاي متعدد ...

سن گندم - سن مادر در اواخر اسفند تا اوايل فروردين موقعي که دماي هوا به حدود 10 درجه برسد از مخفيگاههاي زمستانه خود که عمدتا در زير گياهان چند ساله از ...

● واژگان ▪ پارازيتوئيد: گروهي از حشرات هم چون زنبورهاي مفيد با تخم ريزي در تخم برخي از آفات و تخريب آن ها سبب کنترل جمعيت آفات مي شوند که پارازيتوئيد ...

دانلود نسخه PDF - مقاومت به آفات