up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله مطالعه PDF
QR code - مطالعه

مطالعه

مطالعه صحيح

بارها شنيده ايم که دانش آموز يا دانشجويي مي گويد: «ديگر حال و حوصله خواندن اين کتاب را ندارم.» يا «آنقدر از اين کتاب خسته شده ام که قابل گفتن نيست.» يا هر چقدر مي خوانم مثل اينکه کمتر ياد مي گيرم و... به راستي مشکل چيست؟
مطالعه شب امتحان که در بين بسياري از دانش آموزان رواج دارد، نشان دهنده عدم استفاده صحيح از حافظه و روش به خاطرسپاري مطالب است. شايد بارها براي شما نيز اتفاق افتاده باشد، با وجودي که درسي را مطالعه کرده و ياد گرفته ايد، اما در جلسه امتحان نتوانسته ايد به سوالي پاسخ دهيد، اين امر بيانگر اين است که فرق است بين «يادگيري» و «يادآوري». عدم يادآوري مطالب، بيشترين مشکل دانش آموزان است.
يادگيري و مطالعه، رابطه اي تنگاتنگ و مستقيم با يکديگر دارند، تا جايي که مي توان اين دو را لا زم و ملزوم يکديگر دانست. براي اينکه ميزان يادگيري افزايش يابد، بايد قبل از هر چيز مطالعه اي فعال و پويا داشت.
عدم آشنايي و بکارگيري شيوه صحيح مطالعه، نه تنها با موفقيت تحصيلي همراه نيست، بلکه ممکن است موجبات پايين آمدن کارآيي و بازدهي، تضعيف روحيه، کاهش اعتماد به نفس و خستگي و دلزدگي از مطالعه را نيز فراهم آورد.
برخي از فوايد مطالعه صحيح:
۱) زمان مطالعه را کاهش مي دهد.
۲) ميزان يادگيري را افزايش مي دهد.
۳) به خاطرسپاري اطلا عات را آسانتر مي کند.
۴) لذت بيشتر از مطالعه را فراهم مي کند.
۵) مدت نگهداري مطالب را در حافظه طولا ني تر مي کند.
● شرايط مطالعه:
بکارگيري شرايط مطالعه يعني بهره وري بيشتر از مطالعه که شامل مواردي هستند که با دانستن، بکارگيري يا فراهم کردن آنها، مي توان مطالعه اي مفيدتر با بازدهي بالا تر داشت.
در واقع اين شرايط به شما مي آموزند که قبل از شروع مطالعه چه اصولي رابه کار گيريد، در حين مطالعه چه مواردي را فراهم سازيد و چگونه به اهداف مطالعاتي خود برسيد و با دانستن آنها مي توانيد با آگاهي بيشتري درس خواندن را آغاز کنيد و مطالعه اي فعال تر داشته باشيد.
الف) شرايط ذهني
- اعتماد به خود و تصميم براي يادگيري: اگر به خودتان، ذهنتان و مطلبي که مي خوانيد اعتماد داشته باشيد، مطمئن باشيد که مطلب را ياد خواهيد گرفت.
- حال وهواي مطالعه را در خود ايجاد کنيد: مثلا قبل از شروع مطالعه، دو دقيقه در مورد درسي که مي خواهيد مطالعه کنيد، فکر کنيد، به خصوص به قسمت هايي از درس که علا قه بيشتري به آن داريد.
- هدف خود را قبل از مطالعه به طور دقيق معين کنيد. آيا درسي را براي مرور و يادآوري مي خوانيد يا براي اين مي خوانيد که فردا امتحان داريد؟ براي امتحان تستي مي خوانيد يا تشريحي؟
ب) شرايط جسمي:
- وضعيت نشستن: هنگام مطالعه ستون فقرات بايد به صورت عمودي قرار گيرد تا مايع نخاعي به راحتي جريان داشته باشد، در غير اين صورت علا ئم خستگي ظاهر مي شود.
- خستگي: مطالعه هنگام خستگي علا وه بر کاهش ميزان علا قه نسبت به مطالعه، عدم يادگيري را نيز به همراه خواهد داشت. داشتن نشاط روحي و شرايط جسماني مساعد در کميت و کيفيت مطالعه بسيار موثر است.
- فاصله مناسب چشم تا کتاب: ۳۰ الي ۴۰ سانتي متر است.
ج) شرايط محيطي
داشتن مکان ثابت براي مطالعه، عامل بسيار مهمي است. اگر مکان مطالعه ثابت باشد، بعد از مدتي نسبت به آن مکان شرطي خواهيد شد و هر زمان که در آن فضا قرار بگيريد، احساس يادگيري خواهيد کرد و ذهن شما آمادگي بيشتري براي يادگيري و مطالعه خواهد داشت.
- تمام وسايل مورد نياز را آماده کنيد: داشتن خودکار روان، ميز متناسب و...
- نور: بهترين نور براي مطالعه، نور طبيعي است. در غير اين صورت شرايطي را مهيا کنيد که نور مستقيم به کتاب نتابد، براي افراد راست دست نور از سمت چپ و براي افراد چپ دست، تابش نور از سمت راست باشد.
- زمان مطالعه: هيچ زمان ثابت و معيني براي مطالعه وجود ندارد. بهترين زمان مطالعه، زماني است که شما بهترين شرايط روحي و بيشترين هوشياري را داريد، اما غالبا دو زمان پيشنهاد مي شود:
۱) ابتداي صبح
۲) انتهاي روز (قبل از خواب) که ذهن فرصتي براي تثبيت اطلا عات و ذخيره سازي آنها خواهد داشت.
● شش روش پيشنهادي مطالعه
▪ خواندن همراه با نوشتن:
از آنجايي که مطالعه فرايندي فعال و پوياست براي نيل به اين هدف بايد از تمام حواس خود براي درک صحيح مطالب استفاده کرد. بايد با چشمان خود مطالب را خواند، در زمان لا زم مطالب را بلندبلند ادا کرد و نکات مهم را يادداشت کرد تا هم با مطالب مورد مطالعه درگير شده و حضوري فعال و همه جانبه در يادگيري داشت و هم قبل از امتحان، بتوان از روي نوشته ها مرور کرد و خيلي سريع مطالب مهم را مجددا به خاطر سپرد.
▪ خط کشيدن زير نکات مهم:
اين روش شايد نسبت به روش قبلي بهتر باشد، ولي روش کاملي براي مطالعه نيست، چرا که بعضي از افراد به جاي آن که تمرکز بر روي يادگيري و درک مطلب داشته باشند، ذهنشان معطوف به خط کشيدن زير نکات مهم مي شود. بهتر است ابتدا مطالب را بخوانند و مفهوم را کاملا درک کنند و سپس زير نکات مهم خط بکشند.
▪ حاشيه نويسي:
اين روش براي يادگيري مطالبي که از اهميت چنداني برخوردار نيستند، مورد استفاده قرار گيرد.
▪ خلا صه نويسي:
در اين روش شما مطالب را مي خوانيد و آنچه را که درک کرده ايد به صورت خلا صه يادداشت مي کنيد، اين روش از روش هاي قبلي بهتر است، چرا که در اين روش ابتدا مطالب را درک کرده، سپس آنها را يادداشت مي کنيد.
▪ کليدبرداري:
در اين روش شما بعد از درک مطالب، به صورت کليدي نکات مهم را يادداشت مي کنيد، در واقع کلمه کليدي، کوتاه ترين، راحت ترين، بهترين و پرمعني ترين کلمه اي است که با ديدن آن مفهوم جمله تداعي شده و به خاطر آورده مي شود.
▪ خلا قيت و طرح شبکه اي مغز:
اين روش بهترين شيوه براي مطالعه است. در اين روش شما مطالب را مي خوانيد. بعد از درک حقيقي آنها، نکات مهم را به زبان خودتان و به صورت کليدي يادداشت مي کنيد و سپس کلمات کليدي را به روي طرح شبکه اي مغز مي نويسيد. (در واقع نوشته هاي خود را به بهترين شکل ممکن ساماندهي مي کنيد و نکات اصلي و فرعي را مشخص مي کنيد) تا در دفعات بعد به جاي دوباره خواني، فقط به طرح شبکه اي مراجعه کرده و با ديدن کلمات کليدي نوشته شده، بر روي طرح شبکه اي مغز، آنها را خيلي سريع مرور کنيد.
● راهکارها و نکته هاي مهم در مطالعه صحيح:
۱) به منظور ايجاد انگيزه بيشتر، گاهي با خود قرارداد ببنديد و پس از مطالعه ميزان مشخصي از درس ها به خود پاداش دهيد. (پاداشي را خودتان تعيين کنيد)
۲) در هنگام ناراحتي و عصبانيت اصلا به سراغ مطالعه و درس نرويد.
۳) تنبيه و سرزنش فرزندان به خاطر مطالعه نکردن، نفرت و انزجار آنها را از مطالعه بيشتر مي کند.
۴) اعتماد به نفس و تشويق موجب سرعت يادگيري در مطالعه مي شود.
۵) استفاده از انگشت سبابه در مطالعه، به عنوان راهنمايي که هميشه همراه فرد است، توصيه مي شود.
۶) در مطالعه خود استمرار کمي و کيفي داشته باشيد، يعني هر روز ميزان مطالعه خود را در حد مطلوب حفظ کنيد تا موجب عادت به مطالعه و علا قمندي به آن شود.

بارها شنيده ايم كه دانش آموز يا دانشجويي مي گويد : (( ديگرحال و حوصله خواندن اين كتاب را ندارم ))يا ((آنقدرازاين كتاب خسته شده ام كه قابل گفتن نيست))و ...

کلان شهر تهران در جدول رده بندي شهرهاي بزرگ جهان، از نظر آلودگي هوا در رده بالايي قرار گرفته و اين امتياز منفي، دلايل عمده اي دارد که يکي از آنها موقع ...

از مهمترين موجودات ريف ساز مي شود مرجان ها , جلبکها, اسفنج ها و همچنين صدف بي مهره گان دريايي را نام برد البته در حال حاضر مرجان ها وجلبکهاي آهکي ازسا ...

باگسترش روش جداسازي ساختمان از زمين براي محافظت آن در مقابل حرکات ناشي از زمين لرزه در سالهاي اخير سيستمهاي گوناگوني طراحي و ساخته شده است . در اين گز ...

گام بعدي برگه هاي نقاشي است. علاوه بر دفتر نقاشي که براي او مي خريم، برگه هاي باطله يي که يک روي آنها سفيد و قابل استفاده است را دور نريزيم و روي ميز ...

خلاقيت ميلي ذاتي است که در وجود انسان به وديعه نهاده شده است . انسان مظهر خلاقيت الهي است(مطهري).خلاقيت براي تمامي عرصه هاي زندگي و سلامت فکر و روح ان ...

شايد در اطرافيان خود افرادي را بشناسيد که به اختلال رواني دچار باشند و علاوه بر آن مشکل خوابيدن هم داشته باشند. شايد فکر کنيد دليل اين که او نمي تواند ...

بحث تغيير و نوآوري در قرن حاضر بحث دنياي علم است و عصر امروز، عصر تغيير و عصر انفجار علم، عصر پيدايش سازمانهاي متعدد علمي، اجتماعي و اقتصادي و عصر نوآ ...

دانلود نسخه PDF - مطالعه