up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله مصرف علف کش ها PDF
QR code - مصرف علف کش ها

مصرف علف کش ها

در اواخر قرن نوزدهم با افزايش مشکلات تهيه نيروي کارگر، نيار به استفاده از روشهاي شيميايي جهت کنترل علفهاي هرز آشکار گرديد.
مصرف علف کش ها
در اواخر قرن نوزدهم با افزايش مشکلات تهيه نيروي کارگر، نيار به استفاده از روشهاي شيميايي جهت کنترل علفهاي هرز آشکار گرديد. در دهه ۱۸۹۰ ميلادي در فرانسه براي اولين بار استفاده از اسيدسولفرويک در مورد مبارزه شميايي با علفهاي هرز در مزارع چغندرقند، گزارش شد (گودون۱۹۲۸). ون آنورت (۱۸۹۹) از موفقيت کاربرد سولفات آهن در مبارزه با علفهاي هرز در سلزي خبرداد، هر چند که شولتز (۱۸۹۹) اظهار نمود که اعمال اين روش باعث ايجاد آسيب شيميايي روي چغندرقند گرديد، در ساليان متمادي گزارش‌هاي فراواني در رابطه با استفاده از مواد معدني در کنترل علفهاي هرز چغندرقند ارائه شده است، با اين وجود برخي از اين مواد مانند سولفات آهن چندان موفقيت آميز نبوده اند. از سياناميدکلسيم به عنوان علفکش قبل از کاشت براي کنترل علفهاي هرز استفاده شد. (مارکوس، ۱۹۴۰). کاربد علفکش‌هاي آلي به صورت خلاصه و به عنوان يک راهنماي عملي در اواخر دهه ۱۹۳۰ ارائه شده است. پنتا کلورفيل (۱۹۳۷)، پروفام (۱۹۴۶)، اندوتال (۱۹۵۱) و دالاپون (۱۹۵۴) اولين مواد شيميايي آلي مورد استفاده جهت کنترل علفهاي هرز قبل از سبز شدن چغندرقند بودند.
چند علفکش جديد که در دهه ۱۹۶۰ براي کنترل علفهاي هرز مزارع چغندرقند مورد ارزيابي قرار گرفتند عبارت بودند از: کلريدازون (پيرازون)، کلرپروفام، سکليوان، دسمديفام، دي آلات اي پي تي سي، پبوليت،
فن مديفام، پروفام، تي سي آ و تريفلورالين در دهه ۱۹۷۰ علفکش‌هاي ديکلوفوپ، دي اتاتيل، اتوفومسات و متاميترون در دسترس بودند. طي دهه ۱۹۸۰ اکثر علفکش‌هاي جديد چغندرقند گرامينه‌کش بودند.
علفکش‌هاي ياد شده توسطBSI مصرف مي‌شوند و هر جا که اسامي‌ آنها با WSSA متفاوت باشند در پرانتز آمده اند. کليه علفکش‌ها و توصيه‌هاي ذکر شده در کشورهاي توليد کننده چغندرقند قابل تهيه يا اجزاء نمي‌باشند و اکثر به صورت مخلوط با ساير علفکش‌ها فهرست شده به کار مي‌روند.
● شيوه مصرف
در اوايل کار، علفکش‌ها، بندرت مي‌توانستند تمامي‌ علفهاي هرز سبز شده را کنترل کنند. به همين جهت استفاده از کارگر و هرس تراکتوري جهت مبارزه کامل ضروري بود. به مرور با ورود علفکش‌ها‌ي بيشتر و قيمت بالاي آنها، استفاده از کارگر و هرس به عنوان وسايل مکمل معمول شد. در خلاصه دهه ۱۹۶۰، سمپاشي رديفي با پاشيدن سم روي رديف‌هاي چغندرقند، نقش مهمي در کاهش هزينه مصرف مواد شيميايي بازي نمود، در خاليکه علف‌هاي هرز بين خطوط بوسيله عمليات زراعي کنترل مي‌شدند. نتيجتاً تا اوائل دهه ۱۹۸۰ سمپاشي رديفي، در بيشتر کشورها بمنظور پائين نگه داشتن علفکشي در سطح وسيع مورد استفاده قرار گرفت.
در اواخر دهه ۱۹۷۰ در بعضي کشورهاي شمال اروپا، جهت مبارزه با علف‌هاي هرز پهن برگ استفاده از علفکش‌ها با حجم و مقدار پائين در مراحل بعد از رويش رايج گرديد. استفاده از اين تکنيک موجب کاهش مصرف علفکش‌هاي رايج به ميزان ۳ ۲ در انگلستان و بعضي کشورهاي شمال اروپا گرديد (به عنوان مثال ۴ ۰ کيلوگرم مادة موثر فن مديفام در هکتار با مقايسة با ۱۴ ۱ کيلوگرم ماده موثر در هکتار). در انگلستان مقدار کمي از علفکش‌ها با رعايت زمان مناسب طوري مصرف گرديد که نتيجه مطلوب (و نيز زمان مناسب سمپاشي) حاصل درآمد و چنين به نظر مي‌رسيد که بايد مقدار ايزوفون را که در فرآورده‌هاي فن مديفام مصرف دارد در حد مطلوبي نگه داشت تا مانع از تبلور ماده موثر (فن مديفام) شود. در اين آزمايش جهت کسب نتيجه مطمئن از نازلهاي خوبي استفاده شد.
مقدام سم معمول مورد استفاده از کشوري به کشور ديگر فرق مي‌کند (براي مثال ۸۰ و ۱۸۰ ليتر در هکتار به ترتيب در کشورهاي انگلستان و دانمارک) يکي از مزاياي مهم اين روش امکان مبارزه تقريباً کامل و مقرون به صرف علفهاي هرز مي‌باشد. نکته اساسي در اين تکنيک، مصرف علفکش در مرحله اي است که علف هرز برگ‌هاي لپه اي خود را دارا مي‌باشد، هر چند که ميزان علفکش مورد استفاده از کشوري به کشور ديگر متفاوت است ليکن جهت پوشش کامل گياهچه‌هاي علف هرز به نازلهاي ظريف نياز مي‌باشد. در آغاز از فشار اسپري بالا (پنج اتمسفر) در انگلستان وفرانسه براي تهيه ذرات ريز سم استفاده مي‌شد. اما بعداً معلوم گرديد در صورت استفاده از نازلهائي با سوراخهاي ريز، به فشارهاي بالا نياز نمي‌باشد و فشار معمول مورد استفاده ۲ و ۴ اتمسفر است. امکان پوشش کامل سطح علف هرز در مرحله برگ لپه اي به علفکش نکته مهمي است. سمپاشي مجدد مزرعه با هر بار سبز شدن علف هرز از معايب اين روش مي‌باشد.
با ورود سمپاش‌هاي نواري خودگردان مقدار علفکش مورد نياز در روش سمپاشي با حجم کم و مقدار پائين کم است. مک کلين و مي (۱۹۸۶) عنوان نمودند که استفاده از روش سمپاشي نواري با مقدار پائين هزينه را تا حدود ۴۰ درصد کاهش مي‌دهد، هر چند که زمان کار نيروي کارگر نسبت به سمپاشي سراسري سه برابر زيادتر مي‌شود. ليکن مقايسه يک سمپاشي با عرض ۱۲ متر (۲۴ رديف) و يک سمپاش ۶ متري (۱۲ رديف) و يک هرس تراکتوري نشان داده که سمپاش بزرگتر و هرس تراکتوري مدت زمان کمتري لازم دارند ولي در عوض سرمايه لازم جهت تهيه ماشين آلات آنها بيشتر مي‌شود. در دهه ۱۹۸۰ براي بعضي از زراعين کاهش هزينه‌هاي آينده ضروري بود، در نتيجه تعداد زيادي از کارگران مزارع کم کردند. از آنجائيکه سم پاشي نواري با حجم و غلظت پائين به کارگر اضافي، ادوات مخصوص و همچنين زمان مناسب و به موقع نيازمند بود، لذ اين روش در سطح وسيع مورد استفاده قرار نگرفت.
بعضي زارعين استفاده از سيستم نازل دوتايي سمپاشي نواري را ترجيح مي‌دهند، در اين سيستم يک نازل در در هر طرف از رديف کاشت به صورت مايل و رو به رديف چغندر قرار محصول يگيرد. اين سيستم خصوصاً هنگام چهار يا پنج برگه شدن چغندرقند مفيد است. ولي به مقدار بيشتري علفکش نياز دارد. زراعين معمولاً تمايل با استفاده از روش سمپاشي با حجم بالا دارند (زيرا اين کار خطر گرفتگي نازل‌ها را کاهش مي‌دهد)، ولي بايد اطمينان حاصل نمود که توليدات فن مديفام در تانک متبلور نمي‌شوند.
علف هرزهايي که روي چغندرقند سايه مي‌اندازند موجب افت شديد عملکرد مي‌شوند. سمپاشي انتخابي مختلفي جهت کار در ارتفاع‌هاي متغير علفهاي هرز، چغندر علفي و بساقه رفته و محصول اصلي در حال رشد ساخته شده اند، علفهاي هرز به طور معمول تا ارتفاع يک متري رشد مي‌کنند، حال آنکه ارتفاع معمول چغندرقند ۶۰ سانتي متري است. انواع سمپاش‌ها شامل باز چرخشي (مک‌هوتر۱۹۷۰)، متحرک (ويز و هيستريت ۱۹۷۷) و (ديل۱۹۷۹)، در هنگام سمپاشي بالاتر از تاج محصول قرار گرفته و علفکش را روي علفهاي هرز پخش مي‌کننند. هنگام کار با سمپاشهاي اختصاصي جهت ممبارزه با انواع علفهاي هرز، چغندرعلفي يا چغندر به ساقه رفته از علفکش گلايفوسيت استفاده مي‌شود. در آمريکا استفاده از اين سم براي منظور، به خاطر خسارت شديد به چغندرقند مرسوم نيست. اين خطر به جهت ريزش قطرات سم روي بوته اصلي نيست، بلکه احتمالاً مربوط به تبادلات زيرزميني ميان ريشه علف هرز و چغندرقند مي‌باشد (ايوانز و دکستر ۱۹۸۱) مشابه اين مشکل در انگلستان ثبت نشده است.
اولين سمپاش متحرک نسبتاً گران و شعاع کارش نيز محدود بود به طوريکه خيلي زود جايش را به نوع روب‌ويک داد. اين سري ماشين‌ها و به طرز باور نکردني ساده بودند. اما مهارت و حوصله زيادي جهت سوار کردن صحيح و به جريان انداختن مقدار کافي گلايوفوسيت در لوله دستگاه براي کنترل علفهاي هرز لازم بود، با اين وجود ريزش قطره قطره در حدي نبود که به چغندرقندهاي حساس آسيب برساند و آنها را از بين ببرد. از آنجائيکه جريان مواد شيميايي تابع دما و رطوبت است، بنابراين دستگاه جهت برقراري فشار مناسب و تغيير شدت جريان مواد شيميايي، بسته به تغييرات روزانه آب و هوايي، به تنظيم مستمر نياز داشت. معرفي يک سمپاش از نوع شلنگ متحرک باعث کاهش مکشلات تنظيم دستگاهها شد، اما اين ادوات نسبتاً گران بوده و با توجه به ميزان استفاده محدود از آنها در مزارع متوسط اروپايي بکار مي‌روند.
اکثر علفکش‌ها توسط سمپاش‌هاي هيدروليک موسوم پاشيده مي‌شوند، ليکن مصرف آنها به صورت نواري يا گسترده به هزينه‌هاي نسبي، دسترسي به مواد شيميايي، کارگر و نيز وضع هوا بستگي دارد. در فصول مرطوب يا روزهاي محدود مناسب براي سمپاشي، ممکن است که زراعين اقدام به سمپاشي گسترده و بموقع نمايند. در ايام خشکي به علت وجود موم بيشتر روي سطح برگ علفهاي هرز، از بين بردن آنها مشکل تر است. به همين جهت،‌استفاده از سمپاش نواري و هرس تراکتوري جهت کنترل علفهاي هرز بين رديف‌ها ارجحيت دارد. همچنين استفاده از هرس تراکتوري در شرايط خشکي هوا به خاطر آنکه ريشه دواني علفهاي هرز کمتر صورت مي‌گيرند، ترجيح داده مي‌شوند.

سويا از انواع حبوبات است که محل کشت اوليه آن در آسيا بوده اما توليد انبوه آن در ايالات متحده آغاز شد. سويا را مي توان يک دانه همه کاره ناميد که از آن ...

آب جاري يا آبي که از چشمه ها خارج مي شود، نبايد از روي يک ناحيه ناپايدار حرکت کند. وجود آب در سطح دامنه ، علاوه بر نقش فرسايشي ، به راحتي مي تواند به ...

ديد کلي آب جاري يا آبي که از چشمه‌ها خارج مي‌شود، نبايد از روي يک ناحيه ناپايدار حرکت کند. وجود آب در سطح دامنه ، علاوه بر نقش فرسايشي ، به راحتي مي‌ت ...

آشنايي از آبکشي عمدتا براي پائين بردن سطح ايستابي و خشک نگاهداشتن محيط کار استفاده مي‌شود. از اين روش همچنين جهت کاستن از فشار آب نشتي در دامنه‌ها و ک ...

علفهاي هرز از تاثيرات زندگي اجتماعي بشر است. انسان معاصر مفهوم علف هرز را به صورت يک گياه ناخواسته در يک مکان توصيف نموده است. چند ميليون انسانهاي اول ...

فرمولاسيون سموم، به صور مختلف سم اطلاق مي گردد. فرمولاسيون مشخص مي کند که يک سم چگونه بايد بکار برده شود. مثلاً اگر سمي به صورت گَرد باشد، فرمولاسيون ...

● مقدمه هوايي که از آن تنفس مي کنيم مملو از موجودات بسيار ريز است که با باد به حرکت درمي آيند. قارچ ها، باکتريها، ويروسها و گياهان براي انتقال گرده ها ...

● واژگان واژگان موردنياز به منظور تأمين مقاصد و اهداف کشاورزي زيستي عبارتند از: ▪ برچسب: از ديدگاه اقتصادي عبارتست از ارائه ي نام محصول، علائم تجاري و ...

دانلود نسخه PDF - مصرف علف کش ها