up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله مصرف آب گياهان زراعي PDF
QR code - مصرف آب گياهان زراعي

مصرف آب گياهان زراعي

ارزش و محاسبه کارايي مصرف آب گياهان زراعي در چهار محصول استراتژيک

چکيده :
چالشي بزرگ در بخش کشاورزي، توليد غذاي بيشتر از آب کمتر است که مي تواند با افزايش بهره وري آب گياهان (CWP) بدست مي آيد. بر اساس مرور چندين منبع علمي همراه با نتايج تحقيقاتي که قدمت آنها بيش از 30 سال نيست، مشخص شد که دامنه اي براي CWP گندم، برنج ، پنبه و ذرت که قبلاً توسط FAO گزارش شده بود، وجود دارد. کلاً ميانگين ارزش CWP اندازه گيري شده در هر واحد کاهش آب به ترتيب عبارتست از 09 1 ، 09 1، 65 0، 23 0 ، 80 1 براي گندم، برنج ، پنبه دانه ، پنبه (Lint) و ذرت. دامنه CWP بسيار گسترده است ( گندم ، 6 0 تا 7 1 ؛ برنج 6 0 تا 6 1 ؛ پنبه دانه 41 0 تا 95 0 ؛ پنبه (Lint) 14 0 تا 33 0 و ذرت 1 1 تا 7 2 ) و بنابراين فرصت هاي فوق العاده اي براي حفظ يا افزايش توليدات کشاورزي با 20-40% منابع آبي کمتر را بدست مي دهد . تنوع CWP را مي توان به :
(1) آب و هوا
(2) مديريت آب در آبياري
(3) مديريت خاک ( مواد معدني ) نسبت داد.
کمبود فشار بخار آب با CWP رابطه معکوس دارد . کمبود فشار بخار ، همراه با عرض جغرافيايي ، کاهش مي يابد و بنابراين نواحي مناسب براي کشاورزي با آبياري مدبرانه ، در عرضهاي جغرافيايي بالاتر قرار مي گيرند . نتيجۀ بسيار مهم آنست که CWP ممکن است به طرز چشمگيري افزايش يابد اگر آبياري کاهش و مخصوصاً کمبود آب زراعي مرتفع گردد.
1- مقدمه :
با افزايش سريع جمعيت جهان ، فشار بر منابع محدود آب شيرين ، افزايش مي يابد . کشت آبي ، بزرگترين بخش مصرف کنندۀ آب است و با نيازهاي متناقص ديگر بخشها مانند بخش هاي صنعتي و خانگي ، مواجه مي شود. با جمعيت فزاينده و آب کمتري که براي توليدات کشاورزي در دسترس است ، تضمين امنيت غذايي براي نسل هاي آينده ، مبهم است.
بخش کشاورزي با چالشهايي براي توليد بيش غذا با آب کمتر بواسطه افزايش بهره وري آب زراعي (CWP) مواجه است (Kijneetal .2003a) . CWP بالاتر ، هم از توليدات با منابع آب کمتر يا از توليدات بيشتر با منابع آب يکسان ناشي مي شود و اين بخاطر برخورداري مستقيم براي ساير استفاده کنندگان از منابع آب مي باشد.
CWP معمولاً در منابع به کارآيي مصرف آب (WUE) منسوب است . اما در اين بحث بعنوان عملکرد محصولات تجاري که عمدتاً تحت تاثير تبخير و تعرق مي باشد، تعريف مي گردد.
(1)
در اينجا Yact عملکرد واقعي محصول تجاري است و Etact ميزان آب زراعتي است که بصورت تبخير و تعرق مصرف مي شود . هنگام بررسي اين رابطه ، از نقطه نظرفيزيکي ، بايد صرفاً تعرق را بررسي کرد.
جدا سازي فرآيند تبخير- تعرق به تبخير و تعرق در آزمايشات مزرعه اي ، مشکل است و بنابراين راه حل عملي نيست . علاوه بر اين ،تبخير ، مولفه اي است که هميشه به رشد اختصاصي محصول ، زمين زير کشت و شيوه هاي مديريت آب وابسته است و اين آب مدت زيادي براي ساير مصرف کنندگان يا استفاده مجدد ، در دسترس نيست . تا زمانيکه تبخير و تعرق بر مبناي جذب آب از ريشه، جذب از طريق بارش باران ، آبياري و خاصيت مويينگي باشد در هماهنگي هستند. علي رغم اينکه CWP عامل کليدي در برنامه ريزي دراز مدت و استراتژيک منابع آب است ، عناصر عمده و ممکن از نظر عملي ، به ندرت شناخته شده اند. کاملترين کار بين المللي ، خيلي پيش تر توسط Doorenbos و Kassam (1979) که فاکتورهاي واکنش عملکرد گياه زراعي (ky) براي نسبت ETact به Yact را استفاده کردند ، گرد آوري شد. مشکل موجود در روش کار اين است که بايستي عملکرد ماکزيمم مشخص شود , که با روشهاي کشت و زرع موجود در تضاد است.
(2003b)Kijnetal ، استراتژيهاي متعددي براي افزايش CWP از طريق يکسان سازي ( هماهنگ کردن ) اصلاح نژاد و مديريت بهتر منابع در سطح گياه ، سطح مزرعه و سطح agro-climatic ارائه دادند . مثالهايي از راهها و شيوه هاي انجام شده عبارتست از: افزايش شاخص برداشت ، بهبود مقاومت به خشکي و شوري ( سطح گياه ), بکار بردن کم آبياري ، تنظيم تاريخ هاي کاشت و شخم حداقل براي کاهش تبخير و افزايش نفوذ ( سطح مزرعه ) ، استفاده مجدد آب و آناليز فضايي براي توليد ماکزيمم و ETact مينيمم ( سطح agro-ecological).
با افزايش تحقيقات در زمينۀ زراعت محصولات مختلف و شيوه هاي بهبود يافته مديريت زمين و آب ، CWP در طي سالها ، افزايش يافته است . بعنوان مثال ، Grismer (2002) تحقيقي بر روي ارزش CWP براي پنبه آبياري شده در آريزونا و کاليفرنيا انجام داد و نتيجه گرفت که دامنه CWP از دامنه اي که توسط Doorenbos و Kassam (1979) ارائه شده بود ، در بسياري موارد فراتر مي رود. در توليد برنج ، CWP در اثر دوره هاي کوتاهتر رشد (TUong, 1999) و در اثر افزايش نسبت فتوسنتز به تعرق (Pengetal , 1998) افزايش دارد . اين اميدوار کننده است که CWP براي ساير محصولات به صورت بسيار معني داري تغيير کرده است . تحقيقات متنوعي ، رابطه بين کاربرد آب و عملکرد را در محصولات و غيره در شرايط مشخص با شيوه هاي مديريت آبي و کشت ويژه بررسي کرده اند . بحث حاضر ، نتايج آزمايشات مزرعه اي که در چند سال اخير اجرا شده است را جمع آوري نموده و سعي دارد که دامنه اي قابل قبول براي چهار محصول عمده اصلي :
گندم (Triticum aestivum L.) ، برنج (oryza sativa L.) ، پنبه (Gossypium spp) و ذرت (zea mays L.) را پيدا کند.
2- پايگاه داده ها و کاربرد اصطلاحات
پايگاه داده ها توسط اطلاعات CWP جمع آوري شده از آزمايشات مزرعه اي گزارش شده در مقالات بين المللي ، صورتجلسات همايش ها و گزارشات فني حاصل مي شود . اکثر آزمايشات مزرعه اي ، در ايستگاههاي آزمايشي تحت شرايط متنوع رشد ، شامل تنوع در آب و هوا ، آبياري ، حاصلخيزي ، خاکها ، شيوه هاي کشت و غيره اجرا شده است . از آنجا که هدف اين بحث ، يافتن دامنه هاي قابل قبول CWP طبق شرايط مديريت کشاورزي است ، تمام ارزشهاي CWP اندازه گيري شده در آزمايشات در پايگاه داده گنجانده شده است . براي آنکه داده ها در پايگاه گنجانده شوند ، نتايج آزمايشات بايستي به طور مختصر تبخير – تعرق واقعي اندازه گيري شده فصلي (ETact) و روشهاي بکار رفته در تعيين (ETpot) و عملکرد محصول Yact را ارائه دهند. اغلب مطالعات، ETact را اندازه گيري نمي کنند و بجاي آن تبخير – تعرق بالقوه (ETpot) را بکار مي برند.اين مطالعات معمولاً در پايگاه داده ها ثبت نمي شود و به اين دليل ، در اين بحث استفاده نمي شود. نتايج حاصل از آزمايشات گلخانه اي ، آزمايشات گلداني و مدلهاي شبيه سازي بالانس آب ، در نظر گرفته نشد. همچنين آزمايشاتي که بر مبناي روشهاي تبخير – تعرق (Allen et al , 1998) بود ، در اين بررسي ، مناسب تشخيص داده نشد؛ در واقع تبخير – تعرق اندازه گيري نشد, اما تخمين زده شد. ليزيمتر يک ابزار مناسب و متداول در تعيين ETact است. روشهاي متوازن کردن آب خاک که محتوي آب خاک را در هنگام فصل رشد از طريق تعيين رطوبت خاک تعيين مي کند يا از طريق دستگاههاي شکافت هسته ( کاوش هسته اي ) ياتوسط روش (TDR) ,
Time – domain – reflectometry اغلب کاربرد دارد . تکنيکهاي اندازه گيري ميکروهواشناسي ، مثل ضريب Bowen و روشهاي eddy – correlation اغلب در اينگونه مطالعات معمول نيست ( آنها عمدتاً براي مطالعات ميکروهواشناسي و اقليمي کاربرد دارد و گزارشي از نقش آنها در عملکرد محصولات گزارش نشده است ) . عملکرد ، بعنوان بخش تجاري توليد بيوماس نهايي در سطح زمين تعيين مي شود ، براي گندم ، ذرت و برنج ، مجموع عملکرد دانه و براي پنبه مجموع عملکرد Lint و يا مجموع عملکرد بذر آن بررسي شده است .
متاسفانه منابع بسيار کمي محتوي رطوبتي را که در آن عملکرد اندازه گيري شده باشد را ارائه مي دهند ، که بصورت مشخصي ، نشانۀ وجود خطا در نتايج نهايي است . siddique et al (1990) ، CWP واريته هاي قديمي و جديد گندم را بررسي کرد و نشان داد که واريته هاي قديمي تر ، بعلت شاخص برداشت پايين تر ، ارزش CWP کمتري دارند.
در واقع تفاوت معني داري در مجموع بيوماس توليدي بين واريته هاي قديمي و جديد گندم پيدا کرد. بعنوان مثال در توليد برنج، CWP بعلت تکامل در انواع گياهان جديد با ضريب بالاي نسبت فتوسنتز به تعرق و بعلت کاهش دورۀ رشد ، افزايش يافت Peng et al . 1998; Tung , 1999) . بدين منظور از نتايج آزمايشات خيلي قديمي به منظور کم کردن تاثير واريته هاي قديمي تر با شاخص برداشت پايين تر و دورۀ رشد بالاتر استفاده نمي شود . در واقع نتايج آزمايشات ، براي پايگاه داده هاي گياهان سازماندهي شدند که شامل طول و عرض جغرافيايي کشور منطقه ETact و Yact توليد بيوماس ، شاخص برداشت ، سالهاي آزمايشات و منابع مي شوند . برخي منابع که به آن استفاده شده ، نتايج هر يک از آزمايشات مزرعه اي را ارائه مي دهند ، در حالي که ساير آنها ميانگين ارائه مي کنند ، در واقع استراتژي مديريتي اعمال شده در آن سال آزمايش را بيان مي کند.
در واقع هر نتيجه اي چه بعنوان ميانگين آزمايشات يا يک نتيجه مجزا براي آزمايش گزارش شده باشد، در پايگاه داده ها ، بعنوان يک نتيجه ارزشمند در نظر گرفته مي شود.
3- نتايج
1-3- پايگاه داده ها
محتواي پايگاه داده ها بصورت اجمالي ، در جدول (1) نشان داده شده است . اما در ضميمۀ A تمام نتايج را با محصول و منبع نشان مي دهد . در اين مطالعه 84 مقاله معتبر از لحاظ علمي مد نظر قرار گرفت. براي گندم ، 28 منبع اطلاعاتي از 13 کشور در 5 قاره آناليز شد . داده ها در مورد برنج با 13 منبع معتبر در 8 کشور بررسي شد. مطالعات بسياري روي توليد برنج و استفاده آب ، براي تمرکز بر روي ميزان آب ورودي به سيستم وجود دارد ، در حاليکه تعداد کمي از مطالعات ، تبخير – تعرق واقعي (ETact) را بررسي مي کنند. در مورد پنبه ، 16 آزمايش انجام شده در 9 کشور متفاوت و براي ذرت 27 منبع در 10 کشور مختلف در 4 قاره بررسي گرديد. بررسي روي CWP ذرت ، به طور عمده در آمريکا ( 9 منبع ) و چين ( 7 منبع ) متمرکز شده است . اکثر منابع علمي در اين مورد به زبانهاي فرانسوي و اسپانيولي مي باشد. بيشترين منابع چاپ شده که حداقل نيازهاي اطلاعاتي را در مورد اين 4 محصول
ارائه دهند در قاره هاي آفريقا ، آمريکاي لاتين و اروپا يافت مي شوند. متاسفانه بسياري از منابع چاپ شده ، روي تعيين کارآيي آب محصولات يا عملکرد محصولات متمرکز هستند ، در حاليکه بقيه ، صرفاً کاربرد آب آبياري را بررسي مي کنند.
2-3- بهره وري آب زراعي (CWP)
شکل d-a1 : هيستوگرامهاي توزيع فراواني گندم، برنج، پنبه و ذرت را نشان مي دهد . به منظور صرف نظر از افزايش افراطي ارزشها ، دامنۀ CWP توسط گرفتن ملاکهاي 5 و 95 توزيع فراواني فزاينده ، تخمين زده شد . نتايج در جدول 2 ارائه شده اند . گندم ، بيشترين تعداد نقاط تحقيقاتي را دارد (412 = n) و دامنه CWP آن بين 6 0 و 7 1 است.
Kassam , Doorenbos (1979) دامنۀ پايين تري از 8 0 تا 0 1 را ارائه مي دهند.
حداکثر ارزش، توسط (1999) . Jintet al در چين پيدا شد: استفاده از کود دامي منجر به توليد بيشتر شد و مالچ کاه ، آب خاک و وضعيت درجه حرارت خاک را بهبود بخشيد. CWP براي آزمايش با مالچ کاه ، 67 2 بود و براي ترکيب مالچ و کود ، 41 2 بود. در فصل زمستان ميزان ETact به 268 و 236 تعديل شد و به ترتيب عملکردها بالا رفت و بين 7150 و 5707 بود. ( شکل 2a) . CWP برنج ، دامنه اي بين 6 0 و 6 1 دارد ( شکل 1b) . TUong و Bouman (2003) دامنه مشابهي از 4 0 تا 6 1 براي زمين هاي برنج ارائه کردند. ارزشي ماکزيمم CWP از 1 1 براي برنج، که توسط Doobrenbos و Kassam (1979) ( جدول 2) ارائه شد، به فراتر از 6 در 13 منبع عملي رسيد. دامنه CWP برنج ، مشابه گندم است؛ شکل توزيع فراواني در برنج، به همواري ( ملايمت) گندم نيست زيرا نقاط کمتري موجود است. ارزش ماکزيمم آن به بالاتر از 20 2 رسيد و در چين بر روي زمين هاي برنج با تناوب خشکي و رطوبت ، اندازه گيري شد ( 2001 ، Dong etal) . عملکرد دانه برنج بالاي 10 يکي از بالاترين موارد اندازه گيري بود. در حاليکه Etact آن به سمت پايين تر با mm465 بود ( شکل2.b).
ارزش CWP پنبه براي عملکرد Lint آن ، از 14 0 تا 33 0 گسترده است . ارزش ماکزيمم آن فراتر از 35 0 است و توسط Jin etal (1999) و Saranga etal (1998) به ترتيب در چين و اسرائيل ، ارائه شد.
Jin etal(1999)؛ آزمايشاتي انجام داد که در آن پنبه در شيارهايي کاشته شد و خاک توسط پلاستيک سوراخدار بمنظور نفوذ به پهلوي گياه و کاهش تبخير خاک و بهبود وضعيت آب خاک ناحيۀ ريشه، پوشانده شد.
Saranga etal (1998) ؛ مقدار ميانگين عملکرد Lint را در يک آزمايش مزرعه اي با آبياري محدود ، 1300 ارزيابي کردند. در حاليکه ميزان ETact فصلي پايين در mm390 اندازه گيري شد
Howel etal (1984)؛ مقدار مشابهي را ( 33 0) در يک آزمايش با فراواني بالا آبياري قطره اي و کاهش مديريت کم آبياري براي رديف هاي کم عرض پنبه در کاليفرنياي آمريکا اندازه گيري کرد . عملکرد Lint بيشتر از 2000 بود. تا زمانيکه ETact فصلي نسبتاً پايين (mm617)بود. دامنه براي عملکرد پنبه دانه با 41 0-95 0 ، بيشتر از دامنه اي بود که در FA033 ارائه شده است . ( 6 0-4 0) . در آرژانتين مقدار ماکزيمم ، فراتر از 0 1 در آزمايشاتي که آب در طي دوره هاي بحراني مثل قبل از دانه بندي و گلدهي بکار رفت، اندازه گيري شد ( 1999 ، Prieto and Angueira) .
عملکرد پنبه دانه، در قياس با ساير عوامل تغيير نکرد، تا هنگامي که ETact پايين تر بود. (mm495-447 ، شکل 2c).
در نهايت ، مقدار CWP ذرت در دامنۀ 22 0 تا ماکزيمم 99 3 اندازه گيري شد ( شکل 1d). که دامنه 63 1 وسيعي از تنوع را نشان مي دهد ( 38 0 = CV) . در 67 درصد مقالات چاپ شده ، مقدار ماکزيمم در منابع ، از مقدار که توسط FA033 تعيين شده فراتر مي رود.
دامنۀ CWP از 1 1 تا 7 2 براي ذرت, ( گياه C4) , به طور چشمگيري بالاتر از گندم ، برنج و پنبه مي باشد که جزء گياهان C3 اند. مقدار ماکزيمم توسط (b2000) . Kangetal در آزمايشات تلفيق آبياري متناوب شيارها و کم آبياري تحت شرايط کشور چين بدست آمد . مقدار کم آب آبياري به طور متناوب به يکي از دو شيار مجاور مي رسد. Etact با mm226 بسيار پايين بود. در حاليکه عملکرد دانه در حدود 9058 است.
4- بحث
در شکل 2a-d ، عملکرد چهار محصول ، در خلاف جهت Etact براي هر محصولي ، رسم مي شود. تمام چهار نمودار ، نشان مي دهد که رابطه Yact – Etact به سادگي آنچه اغلب به نظر مي رسد نيست: مقدار مجذور r- پايين است؛ پنبه Lint بيشترين مجذوز ( 39 0= ) را داشت ، سپس گندم ( 35 0 = ) ، ذرت ( 33 0 = ) ، پنبه دانه (19 0= ) و برنج (09 0= ).
نتيجه اي که در اينجا گرفته مي شود آنست که تابع Yact (ETact) صرفاً به صورت موضعي موثر است و نمي تواند در برنامه ريزي در مقياس کلان مديريت آب کشاورزي استفاده شود. محدودۀ وسيعي در مقدار CWP براي اين چهار محصول ، موجود است ( جدول 2) ، که بواسطۀ فاکتورهاي زيادي که در رابطۀ آب –خاک گياه موثرند، ايجاد مي شود. در اين بررسي براي شرح مناسب از محدوده هاي گستردۀ CWP ، فقط سه موضوع ، اينجا بحث مي شود : عوامل اقليمي ( آب و هوا ) مديريت آب آبياري و مديريت خاک.
Dewit (1958) از اولين افرادي بود که رابطۀ فتوسنتز – تعرق را تشريح کرد. Bierhuizen و slayter (1965) تاثير پارامترهاي جوي را بر روي اين رابطه بررسي کردند و دريافتند که به طور نسبي ، رابطۀ معکوسي ( بازبيني و تاييد توسط Tannr و Sinclair در 1983 بين کمبود فشار بخار در هوا و CWP وجود دارد. نتايج مشابهي توسط Stanhill (1960) بر روي مراتعي که در عرض ها جغرافيايي مختلف هستند ، پيدا شد. کمبود فشار بخار ، بطور کلي هنگامي که از خط استوا دور مي شويم، کاهش مي يابد، انتظار مي رود که با افزايش عرض جغرافيايي ، مقدار CWP نيز افزايش يابد. اين مسئله براي مجموعۀ اطلاعات متداول ، تست شده است. براي هر مکان تحقيقاتي ( که بعنوان منطقه جغرافيايي خاص تعريف شده است) ، ماکزيمم CWP هر محصول ، بر خلاف مقدار عرض جغرافيايي مکان آزمايش رسم مي شود.
در واقع مقدار ماکزيمم با شرايط رشدي گياه، مديريت آب آبياري و مديريت حاصلخيزي خاک در هر منطقه مشخص مي شود. نتايجي که در شکل 3 نشان داده شده است، اثبات مي کند که CWP با کم شدن عرض جغرافيايي ، کاهش مي يابد. همچنين نشان مي دهد که بيشترين مقدار CWP بين عرضهاي جغرافيايي 30 و 40 درجه ، جايي که تغيير فاکتور 3-2 در CWP گندم ، برنج و ذرت ، نسبت به عرضهاي 10 و 20 درجه شناسايي شده وجود دارد.
مثالهاي متعددي در مقالات علمي ، تاثير مديريت آب آبياري را بر CWP توصيف کرده اند ( بعنوان مثال : oktemet al . 2003 ؛ zhang etal ; 1998 ؛ Yazar etal ; 2002 a؛ Kang etal ; 2000a ؛ sharma etal ; 1990؛ تاثير شيوه هاي کم آبياري به ميزان محدودي روي عملکرد و پيدا کردن مقدار CWP بهينه بررسي شده است . در شکل 4a و 4b ، CWP گندم و ذرت بر خلاف مقدار خالص آب آبياري که در آزمايشات متنوعي بکار رفته است، ترسيم مي شود . مشخص شد که بدون ابياري CWP در سيستمهاي وابسته به نزولات آسماني ( ديم ) ، پايين است. اما هنگاميکه آب آبياري اندکي به سيستم اضافه شود CWP به سرعت افزايش مي يابد . بر اساس اطلاعات داده ها، ميزان بهينه CWP تقريباً در حدود 150 و 280 mm آب آبياري بکار رفته به ترتيب براي گندم و ذرت بدست مي آيد. ( بعلاوه بارندگي ) . شکل 4 نشان مي دهد که چگونه CWP توامان مي توان با ذخيره آب و کاهش آبياري ، افزايش يابد. حداکثر بهره وري آب گاهش ممکن است با خواسته هاي کشاورز که هدفش بهره وري حداکثر زمين و سود دهي اقتصادي است ، منطبق و هماهنگ نباشد.
اين مسئله نيازمند يک تغيير عظيم در علم آبياري ، مديريت آب آبياري و توزيع آب حوضچه هاست، براي حرکت از استراتژي حداکثر آبياري – حداکثر محصول به سوي سياست ( آبياري کمتر – CWP بالاتر ) در کنار مقدار کلي آب آبياري بکار رفته ، تنظيم زمانبندي آبياري نيز عاملي مهم است . تنش آب در طي مراحل مختلف رشد CWP را به طرق مختلفي تحت تاثير قرار مي دهد ؛ در ازمايشاتي که روي پنبه انجام شد، مشخص گرديد که تنش آب هنگام رشد رويشي و دورۀ شکل گيري غوزه ها بر کاهش مقدار CWP موثر است . تنش ملايم در هنگام تشکيل محصول بر ميزان عملکرد موثر نيست اما رشد رويشي گياه را کاهش مي دهد و بنابراين ممکن است، CWP را بهبود بخشد. (Prieto and Angueira , 1999)
ارتباط آبياري و CWP در برنج مشابه آنچه که در گندم و ذرت يافت مي شود ، نيست. در کشت برنج ، بجاي آبگيري مداوم و رايج ساير استراتژيهاي مديريت آب ، مانند مرطوب و خشک کردن متناوب ( آبياري تناوبي ) و خاک زراعي اشباع ، بررسي شدند. آناليز آزمايشات مرطوب و خشک کردن متناوب در هندوستان توسط ، 1990 ، mishra etal نشان داد که اگر چه آب آبياري ذخيره مي شود. بهبود معني دار و چشمگيري در CWP بين 8 0 و 99 0 (n,24)؛ براي تحقيق بخصوص در هند، ETact کاهش نيافت زيرا آبياري انجام شده، مازاد بر ETact بود.
(2001)Dong etal؛ به نتايج مشابهي دست يافت و پي برد که تفاوت زيادي بين آبگيري مداوم و آزمايشات مرطوب و خشک کردن متناوب وجود ندارد ؛ ميانگين 10 ساله ETact و CWP مقادير 590 و 591 mm و 49 1 و 58 1 به ترتيب براي آبگيري مداوم و آزمايشات آبياري تناوبي محاسبه شد. از سوي ديگر (20039 : shei etal در کار با ليزيمتر ، مقدار بيشتري از CWP را براي آزمايشات آبياري تناوبي اندازه گيري کرد . ( 0 2) در مقايسه با ابگيري مداوم ( 6 1) در حاليکه ، عملکردها فقط 200 کمتر بود. علاوه بر اين ، ETact در آزمايشات تناوبي (mm347) و در مقايسه با آبگيري مداوم ، 22 درصد کمتر بود . براي توضيح مطلب ( 1996) seckler ذخيرۀ آب ( خشک ) و ( مرطوب ) از هم متمايز ساخت . کاهش در ETcat ذخيرۀ مرطوب بواسطۀ تبخير – تعرق آب بوده و قابليت استفاده در آينده را ندارد . از طرف ديگر، ذخيرۀ آب آبياري همانا ذخيرۀ خشک است ، زيرا آب ممکن است در حوضچه ها براي استفاده مجدد ، بازيافت شود ( قبل از آلوده شدن ) . همانطور که توسط نتايج بدست آمده توسط ( 1990) . mishra etal و (2001) و Dong etal نشان داده شد، آبياري تناوبي ، صرفاً يک مثال ذخيره آب خشک است زيرا ETact به سختي توسط کاهش ذخاير ، تحت تاثير قرار مي گيرد.
(2001)؛ Hatfield etal ؛ تاثيرات مديريت خاک را بر CWP از طريق اصلاح سطح خاک مانند شخم و مالچ باشي و بواسطه بهبود مواد معدني خاک از طريق اضافه کردن نيتروژن و يا فسفات بررسي کردند. اصلاح سطح خاک ، روند ETact را تغيير مي دهد و اغلب مشخص شده که رابطۀ مثبتي با CWP دارد. مواد معدني ، بصورت غير مستقيم برکارآيي فيزيولوژيکي گياه موثر است . در شکل 5 مقدار نيتروژن بر خلاف CWP گندم طي تحقيقات در نيجريه ، سوريه و اروگوئه ترسيم شده است.
CWP هنگامي که نيتروژن بکار گرفته شد و به ميزان بهينه در مقدار تقريبي 50 رسيد، افزايش يافت.
از طرف ديگر (1998) . Corbeels etal و (1996) Fernandez etal تفاوت معني داري را هنگامي که از نيتروژن تثبيت شده استفاده گرديد، اندازه گيري نکردند . ترکيب مواد معدني و سطوح آبياري ، بسيار معمولي بررسي شدند ( بعنوان مثال ؛ Li etal ; 2001؛ Pandey etal ; 2001؛ oweis etal ; 2000؛ zimaszalokine and szaloki ; 2002) . مقدار بهينه براي ميزان عناصر معدني و کاربرد آب آبياري مي تواند در CWP ماکزيمم يافت شود.
5- جمع بندي
محدوده CWP براي چهار محصول مورد بررسي به اندازه اي که توسط CV بالا بين 28 و 40 درصد نشان داده شد، وسيع است و در واقع يک رابطه منطقي بين ETact و عملکرد گياه برقرار کرده است ( 39 0 -09 0 = ).
اين تنوع ، عمدتاً با : (1) اقليم آب و هوا ؛ (2) مديريت آب آبياري ؛ (3) مديريت ( حاصلخيزي ) خاک مرتبط است ، با اين وجود ، متغيرهاي توصيفي ، غالبند . ناحيۀ آب و هوايي بين عرضهاي جغرافيايي 30 و 40 درجه بعلت CWP بالاتر و کمبود فشار بخار کمتر مناسب تشخيص داده شده است . در نواحي با خاکهاي کم بازده ، استفاده از حاصلخيز کننده هاي خاک ، امکان بهبود در CWP را افزايش مي دهد . حداکثر افزايش در CWP با کاربرد مقادير کم نيتروژت همراه است.
روشهاي کم آبياري براي بهبود CWP به کار رفته است و گاهي تا بيش از 200 درصد تاثير دارد . گياهان زمانيکه در حضور آب تحت تاثير تنش قرار مي گيرند ، کارآيي بالاتري نشان مي دهند . بنابراين با ترديد نتيجه گيري مي شود که در رسيدن به CWP بهينه در مناطق کم آب ، عاقلانه است که گندم و ذرت با آب کمتر آبياري شود، همانطور که براي دستيابي به عملکردهاي ماکزيمم بيان شد.
در کشت برنج ، افزايش CWP هنگام کاربرد آب کمتر ، نمي تواند توسط اطلاعات داده ها ، اثبات شود ؛ در خلال بسياري از آزمايشات مرطوب و خشک کردن متناوب و آبگيري مداوم ، تفاوت چشمگيري ( معني دار ) در CWP وجود نداشت . ذخيرۀ آب در برنج ، ( ذخيره خشک ) است ، زيرا کاربرد مصرفي تحت تاثير قرار نگرفته يا اندکي متاثر مي شود.
محدودۀ وسيعي در CWP مويد آنست که روشهاي جديد در مديريت آب پشرفت کرده ؛ زيرا که توليدات کشاورزي با منابع آبي در حدود 20-40 درصد به پايين همچنان با حفظ و حتي افزايش عملکردها همراه است

مقدمه آب ماده اي فراوان در کره زمين است. به شکل هاي مختلفي همچون دريا ، باران ، رودخانه و... ديده مي‌شود. آب در چرخه خود ، مرتباً از حالتي به حالت ديگ ...

سويا از انواع حبوبات است که محل کشت اوليه آن در آسيا بوده اما توليد انبوه آن در ايالات متحده آغاز شد. سويا را مي توان يک دانه همه کاره ناميد که از آن ...

رودخانه رسوباتي را که با خود حمل مي کند، در بسترش يا در زمان طغيان در محدوده بلافصل آن بر جاي مي گذارد. رسوبات بر جاي گذرده شده توسط رودخانه در خشکيها ...

رودخانه رسوباتي را که با خود حمل ميکند، در بسترش يا در زمان طغيان در محدوده بلافصل آن بر جاي ميگذارد. رسوبات بر جاي گذرده شده توسط رودخانه در خشکيها ر ...

رودخانه‌ رسوباتي را که با خود حمل مي‌کند، در بسترش يا در زمان طغيان در محدوده بلافصل آن بر جاي مي‌گذارد. رسوبات بر جاي گذرده شده توسط رودخانه در خشکيه ...

با توجه به نياز روزافزون جوامع بشري به محصولات پروتئيني با منشاء حيواني و رشد تصاعدي جمعيت جهان که تقاضا براي اين محصولات را افزايش داده است بالا بردن ...

امروزه با توجه به بحثهاي جدي شکل گرفته در زمينه توسعه روشهاي آبياري نوين به منظور استفاده بهينه و موثر از منابع آبي و مقابله با محدوديتهاي آبي بوجود آ ...

● مقدمه: کشور ايران از نظرموقعيت استراتژيکي و اقليمي يکي از کشورهاي بي نظير در کره زمين است با وسعتي برابر ۱۶۴۸۰۰۰ کيلومتر مربع از شمال تا جنوب واز شر ...

دانلود نسخه PDF - مصرف آب گياهان زراعي