up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله مشخصات ريواس PDF
QR code - مشخصات ريواس

مشخصات ريواس

آموزش کامل ريواس

آموزش کامل ريواس
ريشه: ريواس داراي يک ريشه معمولي است که يک تا دو متر در خاک رشد مي‌کند. ريشه ريواس در مقابل سرما و يخبندان مقاوم است.
ساقه: ريواس داراي دو نوع ساقه است. يکي ساقه زيرزميني که به آن ريزوم مي‌گويند. ريزوم پس از رشد گوشتي و چوبي مي‌شود که از جوانه‌هاي آن، ساقه‌هاي هوايي و برگهاي پهن بوجود مي‌آيد. نوع دوم ساقه در ريواس ساقه‌هاي هوايي است که تا حدود يک متر نيز رشد مي‌کند.
برگ: ريواس داراي برگهايي است که از جوانه جانبي ريزومها بوجود مي‌آيند. برگها داراي پهنک نسبتاً پهن هستند. دمبرگ ريواس که قسمت خوراکي آن را تشکيل مي‌دهد، گوشتي بوده و طول آن به بيش از 50 سانتيمتر مي‌رسد.
گل: به تعداد زياد و به صورت خوشه در انتهاي ساقه اصلي ايجاد مي‌گردد و گلها به رنگ سبز است و در اثر تلقيح بذر را تشکيل مي‌دهند.
مشخصات ريواس:
ريواس يک گياه فصل خنک چند ساله است که مقاوم به سرما و خشکي مي باشد. محصولات آن از طوقه، مرکب از ريزوم هاي گوشتي، و جوانه ها توليد مي شوند. پس از يک فصل رويشي، طوقه هاي ريواس، به خواب مي روند، و دماي زير 40 درجه ي فارنهايت، نياز است تا گسيختگي جوانه ها، و رشد بعدي را تحريک کند. نخستين ساقه هايي که در بهار ظاهر مي شوند، برگها و برگچه هاي خوراکي هستند. اينها يکي پس از ديگري، تا زماني که دما خنک بماند، ( زير 90 درجه ي فارنهايت ) پديدار مي شوند. وقتي دما بالا مي رود، رشد رأسي متوقف مي شود، حتي به هنگام گرماي شديد، خواب ظاهر مي شود. با کاهش دما در تابستان بعدي، رشد شاخ و برگ، از سر گرفته مي شود.
گونه هاي ريواس :
1- نام علمي : Rheum acuminatum
نام عمومي :Ornamental Rhubarb يا ريواس معطر
شرح و توضيح : اين گياه در کنار آب رشد مي کند و در تابستان بذرهاي قرمزي دارد.
اين گياه عاري از بيماري است ودر سراسر کشور کانادا مقاوم و سازگار مي باشد. برگهاي آن درروي تپه ها مي رويند – گوشوارک هاي قرمز تيره و مستقيم دارد. ساقه هاي آن نازک و شاخه دار و گلدار مي باشد که طول آن به 25 1 Cm مي رسد. به نور مستقيم آفتاب سازگار بوده وهمچنين اندکي سايه را نيز ترجيح مي دهد. و همچنين خاک هوموسي را بسيار دوست دارد. بريدن ساقه هاي آن بعد از گلدهي باعث مي شود که شاخ و برگهاي جوان در ادامه فصل رشد کنند.
2-نام علمي:Rheum Kialense
گونه اي کوچک و شاداب مي باشد. برگهاي چين دار با لکه هاي قرمز و با ارتفاع 35 Cm دارد. ( استولون همان ساقه تغيير شکل يافته اي است که به صورت افقي روي زمين يازيرزمين رشد مي کند و موجب گسترش گياه مي شود. ) اين گياه در همه حال ،زمين رابه صورت انبوه پوشش مي دهد.
3-نام علمي : Rheum officinale
نام عمومي : ريواس چيني
گياهي چند ساله ،پايا و به طور طبيعي ارتفاعي 2 متري دارد. منشاء آسيايي داشته و به منطقه 7 ايالات متحده نيز سازگار مي باشد. ساقه برگي آن مصرف خوراکي داشته و ريزوم آن جنبه دارويي دارد.
گياهاني که شبيه ريواس بوده ولي ريواس واقعي نيستند:
1-ريواس اسفناجي
2-ريواس راهب
3-ريواس وحشي
4-ريواس غول پيکر
واريته هاي ريواس :
1- با نامCrimson Red
اين گياه به نام هاي Crimson , Crimson wine, Crimson cherry مي باشد. اين گياه ساقه هاي قرمز و روشني رابا صفات بي نظير، درتحت شرايط رطوبت و حرارت نرمال توليد مي کند.
2- با نام Valentine
ساقه اين ريواس کلفت است ومناسب براي باغهاي خانگي مي باشد. گوشوارک هايش وقتي که پخته مي شوند رنگ خود را حفظ مي کنند. اين گياه محصول کمي توليد مي کند .
3- با نامPrince Albert
اين نوع ريواس زود رس ، پرمحصول با ساقه دراز مي باشد.
فصل رشد :
فصل رويش ريواس از آوريل تا سپتامبر تداوم دارد. با اين وجود اين گياهان به خاطر زود در دسترس بودنشان در زماني از سال که ساير محصولات کمياب هستند مورد پروش قرار مي گيرند. ريواس زود رس گل آذين رنگي ويژه و گلهاي ظريفي دارد. ريواس هاي فضاي آزاد کمي از نظر رنگ تيره تر هستند. ريواس يک سال بعد از کاشت قابل برداشت مي باشد. هر گياه به مدت زماني نياز دارد تا درريشه اش غذا ذخيره کرده و ساقه هاي طويل و تنومند را توليد کند. در بهار ، قبل از اينکه طوقه رشد کند ، گياه ريواس کاشته شده مي توانند با يک پوشش پلاستيکي تميز در فضاي تهويه اي به اندازه 1.4 اينچ در پلاستيک ايجاد گردد .وزماني که برگها بزرگتر شدند بايد پلاستيک بريده شده و برگها آزادانه قرار گيرند.
آسيب سرمايي :
ريواس هاي مورد حمله قرار گرفته توسط سرما يا انجماد ، هنوز هم مي توانند خورده شوند زماني که ساقه ها هنوز ايستاده و استوار هستند . زخم برگ مي تواند با يک رنگ پريدگي سياه يا قهوه اي رنگ در لبه هاي برگ ظاهر شود . اگر ساقه ها نرم و خمير مانند شوند نبايد آنها را مصرف کرد. چندين زخم سرمايي ممکن است باعث انتقال بلورهاي اسيد گزاليک دربرگ به ساقه گرد د و احتمال مشکلات سيستمي راافزايش دهد. اگر در سالم بودن ساقه هاي خوراکي شک وترديد داشته باشيد نبايد آنها را بخوريد . اين ساقه بايد بريده شده و کم پوست شوند. قبل از اينکه ساقه هاي جديد خورده شوند بايد به آنها اجازه رشد و توسعه داده شود يااگر آن ساقه ها در پايان فصل روشي باشند ،سعي شود که ريواس هاي خانگي انتخاب شوند.
فورسينگ ريواس درزمستان :
الف) فورسينگ کردن ريواس در درون خانه :
ريواس ها مي توانند در تمام طول سال پرورش يابند .در طي زمستان و بهار زود رس شما مي توانيد ساقه هاي حساس ريواس رابا استفاده از عمل فورسينگ در خارج از فصل رويش نيز پرورش دهيد. عمل فورسينگ باافزايش قطر ريشه ها موفقيت بيشتري مي يابد.
ب)فورسينگ کردن ريواس ( مرحله به مر حله ):
1) ما با يک ريزوم کوچک ريواس شروع مي کنيم . در آن صورت ، اين قطعه کوچکي از يک گياه استقرار يافته است . پس ما بخشي از ريزوم يا ريشه گياه را برش مي دهيم. اين ريزوم در يک گلداني کاشته شده و با خاک برگ پوشش داده مي شود تا از محل گره ها رشد انجام گيرد . سپس اين ريزو م کاشته شده در فضاي آزاد خنک به مدت 4-3 هفته قرار مي گيرد .ريواس نياز دارد که چندين روز در دماي صفر درجه قرار گيرد و بعد به داخل يک فضاي بسته تاريک و خنک انتقال يابد. گياه ريواسي که بعد از 2 هفته مشاهده مي شود در فضاي بسته آماده عمل فورسينگ مي شود.
2)در اول ريواس به آرامي رشد خواهد کرد در حالي که در اين مرحله ريشه هاي جديدي بوجود مي آيند . اين گياهان هما ن گياهان مرحله قبل هستند اما 6 هفته ديرتر ، ( يعني بعد از حدود 8 هفته آماده فورسينگ مي شوند.) گوشوارکي نيز به طول 8 اينچ ازنوک ريزوم درازمي شود و به عنوان پايه برگ قرار مي گيرد.
3)بعد از گذشت 8 هفته ، رشد ريواس سريعتر مي شود . اين گياهان هما ن گياهان قبلي است اما بعد ز گذشت 4 هفته ( 12 هفته از زمان آماده شدن در فضاي بسته ) . از اين گياهان بيش از 3 شاخه رشد ميکند که طولشان به 22 اينچ مي رسد . شما بايد همه اين ساقه ها را برداشت کرده و توسط گلدان به فضاي آزاد انتقال دهيد تا براي زمستان باقي بمانند. اين گياهان مي توانند در باغ کاشته شوند تا در بهار سال بعد دوباره رشد کنند.
رويش ريواس از بذور :
گياهان ريواس ممکن است ازبذر نيز بوجود آيند . اين گياهان بوجود آمده از بذر ، بعد از حدود 2 سال آماده برداشت مي شوند. کاشت در آب وهواي مناسب مي تواند در يک فصل رويشي نتايج رضايت بخشي را حاصل گرداند. همچنين ازدياد از طريق بذر توصيه نمي شود چون نشاهاي ريواس صفات گياهان مادري را کسب نمي کنند. بهترين راه ازدياد يواس ، کاشت قطعات بدست آمده از شکستن طوقه گياه مي باشد.
پرورش ريواس از طريق بذر ( مرحله به مرحله )
بذور ريواس مي توانند ازچند شرکت خصوصي از طريق پست خريداري شوند. اين بذور اغلب در پارچه هاي کاغذي مانند پيچيده مي شوند. اين بذور قبل از اين که کاشته شوند بايد در داخل آب قرار گيرد. کاشت اين بذور در آميخته هاي خاکي مناسب انجام مي شود . بذرهاي ريواس به صورت تجاري در آميخته هاي متداول و به صورت 2 بذر در هر گلدان کاشته مي شوند . اين بذور به خاطر آسان بودن عمل انتقال در گلدان هاي حاوي پيت کاشته مي شوند و سپس در جلوي يک پنجره آفتابگير قرار داده ميشوند. اگر دماي هوا کمتر از 70 درجه فارنهايت باشد ، کابل هاي گرمايي مي توانند سرعت جوانه زني راتسريع بخشند.
بذور ريواس سريعا جوانه مي زنند و بعد از 10 روز از زمان کاشت ، نشاهاي کوچکي ظاهر ميشوند . در اين هنگام به غير از يک نشاء بقيه نشاء ها را حذف مي کنيم . اگربخواهيد که ريواس ها به صورت چند ساله رشد کنند بايد بذور ، زودتر يعني در پاييز سال قبل کاشته شوند. بنابراين اين گياهان درفضاي آزاد ، زودتر از آوريل نيز مي توانند کاشته شوند. چناچه آب و هوا گرم تر شوند ( يعني 45 F در روز و نزديک 32F در شب شوند. نشاءهاي ريواس به فضاي آزاد انتقال مي يابند . ما مي توانيم آنها را در آميخته اي با 50% خاک باغچه بکاريم . نشاء ها بايد ازنور مستقيم آفتاب محافظت شوند. عمل مقاوم سازي بايد روي نشاء ها انجام گيرد تا به تدريج بتوانند در معرض نور آفتاب قرار گيرند. ما اين عمل را با سايبان هاي کوچک کاغذي انجام مي دهيم . اين عمل حدود يک هفته ، يعني تا زماني که به اندازه کافي بزرگ شوند ادامه مي يابد . اين گياهان ، همان بذوري هستند که 60 روز پيش کاشته شده بودند اين نشاء ها سرانجام به گياهان کامل ريواس تبديل مي شوند .
پرورش ريواس به صورت چند ساله :
ريواس مي تواند از طريق بذر در مناطقي که فصل خنکي دارند به صورت چند ساله پرورش داده شوند. گياه بذري در خزانه کاشت مي شود و سپس زماني که به اندازه 4-3 اينچ رسيد به فضاي آزاد انتقال مي يابد . اغلب برداشت از ساقه آنها بيشتر صورت مي گيرد. با بي دقتي در آبياري ، ريواس ها مي توانند دچار پوسيدگي ريشه شوند اگر خاک مرطوب باشد . ريواس حاصله از بذر گياهي کوتاه و با ساقه اي به رنگ قرمز تيره ميباشد که ما مورد استفاده قرار مي دهيم . رقم ويکتور يا معروفترين محصول ريواس است .بذور ريواس مي تواند از شرکت Greenwood ,park seed کاروليناي جنوبي آمريکا خريداري شوند.
برداشت و آماده سازي ريواس :
ريوا سها معمولا بصورت دسته اي فروخته مي شوند. زمان خريد ريواس ها ، ساقه هاي تازه آن انتخاب مي شوند و با خم کردن آنها قبل از استفاده پوستشان جدا مي گردند.
قبل از پختن ساقه هاي ريواس ، آنها رادرآب خنکي به مدت يک ساعت قرار مي دهند . ساقه ها مي توانند به مدت 2-4 هفته در دماي 32F باقي بمانند . دسته يک پوندي ريوا س شامل 3-5 شاخه از آن مي باشد . قبل از استفاده برگها بريده شده و پاک مي گردد. بطور کامل جدا کردن پوست ريواس ضروري نمي باشد. ريواس ها بايد کمي شيرين باشند. چون ريواس ها مي توانند در بستني سازي بصورت مخلوط با توت فرنگي استفاده گردند و يا بصورت تکه تکه درداخل کيک ها ، دسر ها ، نان ها ، مربا ها ، ترشي ها استفاده گردند.
اقليم و مناطق رويشي
ريواس يک گياه فصل خنک چند ساله است. آن به دمايي زير 40 درجه ي فارنهايت نيازمند است تا رشد بهاره را تحريک کند، و به دماي متوسط تابستاني زير 75 درجه ي فارنهايت، براي رشد گياهي، شديدا نيازمند است. بخشهاي شمالي ايالات متحده و کانادا، براي توليد ريواس، خيلي مناسب مي باشند. در ايلات متحده، ريواس در ايالت هاي شمالي، از جنوب ماين تا استان ايلي نويز، و غرب تا ايالت واشنگتن، به بهترين وجه رشد مي کند. يک مرتبه که نشاء ريواس کاشته شود، ، محصولات را به مدت 8 تا 15 سال به ما مي دهد.
در ايالات متحده، محصولات تجاري، در واشنگتن (275 Acres)، اورگون (Acres (200 و ميشيگان (200 Acres)، با جريب (تقريباً معادل 4047 متر مربع مي باشد ) کم تجاري در اکثر زمين هاي ايالات شمالي، و محصولات تحت فشار گلخانه اي، متمرکز شده اند. يک محصول تجاري خوب، 15 تن، و يک محصول استثنائي، حدود 18 تن مي باشد. واريته هاي قرمز، معمولاً حدود 50% گونه هاي سبز محصول مي دهند؛ به هر حال، اگر محصول دوبار در يک سال برداشت شود، کل محصولات حدود 50% افزايش خواهد يافت. ريواس نمي تواند به طور خيلي موفق، در نواحي جنوبي ايالات متحده کشت شود، هرچند استثناهايي وجود دارد. ريواس، يک گياه باغي معروف، در نواحي شمالي ايالات متحده مي باشد، ولي متأسفانه، در تابستان هاي گرم و خشک جنوب، خوب به عمل نمي آيد. اگر آن گرما را سپري نمايد، رشدخوبي نخواهدداشت، تنها دمبرگهاي باريکي توليد خواهد کرد که دوک وار( دراز و باريک ) و فاقد رنگ هستند. ريواس، در روزهاي گرم ( بالاي 90 درجه ي فارنهايت )، به سرعت پژمرده خواهد شد.
خاک
ريواس، خاک هاي زيادي را تحمل مي کند اما، در خاک هاي حاصلخيز و خوب زهکشي شده اي که ماده ي آلي زيادي دارند، به بهترين وجه رشد مي کنند. محل کاشت پاکي براي پرورش ريواس، ضروري مي باشد چون که، علف کشي براي استفاده درکنار ريواس، ثبت نشده است. حوزه ي کوچکي از علف هاي هرز چند ساله، مي تواند به سرعت، به نسبت خطيري توسعه يابند. براي جلوگيري از اين کار، همه ي علف هاي هرز چند ساله، بايد سال قبل از کاشت از بين بروند. کشتزارها بايد در بهار و بعد از قلمه زني، کشت شوند، و خاک برداري دستي همچنين ممکن است ضروري باشد. ريواس نسبتاً مقاوم به حشرات و بيماريها مي باشد.
اصلاح خاک
ريواس نسبتاً به اسيديته ي خاک مقاوم است ولي، در خاک نسبتا اسيدي بهتر عمل مي کند. محصول، مي تواند pH خاک پائيني را حدود 5.0 تحمل کند؛ به هر حال، بيشينه ي محصولات در pH 6.0 تا 6.8، به دست مي آيند. مقادير قابل توجهي کود شيميايي مورد نياز است.
ريواس به کود شيميايي واکنش خوبي نشان مي دهد. کيفيت محصول برداشت شده، تا حد زيادي به مراقبت و کوددهي دريافت شده بستگي دارد. کشت تجاري نيازمند حدود 1500 پوند(معادل 0.454kg ) ازNPK) )10-10-10، در هر جريب، قبل از کاشت مي باشد. باغبانان خانگي، بايد هر بهار، براي هر گياه، يک فنجان کود شيميايي 10-10-10، اختصاص بدهند که بصورت مدور، دور هر گياه، زماني که رشد شروع شد، بکار برده شوند. هر ساله، هر چند دفعه که لازم شد علف هاي هرز را از بين ببريد، کوددهي نمائيد وبه صورت سطحي کشت کنيد.
کود کشاورزي، منبع خيلي گرانبهايي از مواد آلي مي باشد، بطوريکه اين کودها به حفظ رطوبت کمک مي کند، ساختمان خاک را حفظ مي کنند، و به آساني مواد مغذي را در دسترس قرار مي دهند. پانزده تن از کود کشاورزي، بايد براي هر جريب، قبل از کاشت، بجهت کشت تجاري به کار برده شود يا يک تا دو بيل ، در اطراف هر گياه، از طرف باغبانان خانگي زده شود. استعمال کود آلي يا برگها، در اواخر پائيز و اوايل زمستان، مفيد مي باشد، ولي طوقه را نپوشانيد چون ممکن است باعث افزايش پوسيدگي شود. کود تر وتازه نبايد مورد استفاده قرار گيرد چون اين، گياهان ترد و نازک ريواس را مي سوزاند.
کاشت و فاصله گذاري
ريشه هاي ريواس را در اوايل بهار بکاريد. کشت بذر توصيه نمي شود چون خيلي طول مي کشد تا گياه استقرار يابد، و جوانه، رنگ و اندازه ي واقعي خود را نخواهد داشت، اگر آن براي شما مهم است.
ريشه هاي ريواس را در فواصل 24 تا 28 اينچي، به طور مجزا، در رديف هاي 3 تا 4 پايي مجزا، به جهت کشت تجاري قرار دهيد. اين فواصل در رديف ها ، مي توانند تا 36 اينچ، براي گياهان و رديف هاي مربوط به باغهاي کوچکتر ( غير تجاري ) کاهش يابند. خيلي کمتر از اين، به طور خيلي جدي، گياهان رامتراکم ( پر ازدهام ) خواهد کرد، و باعث کاهش محصول، و افزايش احتمال گسترش بيماري مي شود. يک گياه 3-2 ساله، واريته ي ويکتوريا، مي تواند قطر4 پايي ( 1.25 متر )، و بلندي 3 پايي ( 1 متر )، داشته باشد. ريشه ها را با جوانه ي طوقه ي 2 اينچي ( 5 سانتيمتر )، در زير سطح خاک بکاريد. گودال بايد براي طوقه، خيلي بزرگ حفر شود، و با کود آلي همراه باشد. خزه ي توربي يا مواد آلي لبني بايد با خاک ترکيب شوند تا در اطراف ريشه ها قرار بگيرند. خاک دور ريشه ها را محکم کنيد، اما آن را روي جوانه ها سست و نرم نگه داريد. طوقه ها را پس از کاشت، آبياري کنيد. به گياه، 4 1 فنجان از 10-10-5 در حدود 10 اينچي سطح بالاي خاک، در موقع کاشت اختصاص دهيد. زهکشي باغي خوب، در کاشت ريواس، ضروري مي باشد. براي باغبانان خانگي، کشت در بستر هاي ورآمده، کمک مي کند تا در برابر پوسيدگي طوقه ها، مراقبت به عمل آوريم. طوقه ها طول عمر چندين ساله خواهند داشت ولي، بخاطر بيماريها و حشرات، طبيعي است که بعد از 5-4 سال ، بايد بستر را مجدداً بازنشاني کرد.
تقسيم ريواس(تکثري ريواس)
گرهک ريشه را برش دهيد، مواظب باشيد تا ريشه هاي خيلي زيادي را از بين نبريد.آنچه که در اين باره ارائه شده است، همان گياه عمل آمده ي بالايي مي باشد. توجه کنيد که برخي از ريشه ها از ريزوم، به مقدار 16 اينچ ( 40 سانتيمتر ) يا بيشتر، توسعه مي يابند. شما کمکي نمي توانيد بکنيد ولي برخي از اينها را قطع مي کنيد، اما اين بسيار خوب است. اينها را ما به شما نشان مي دهيم، کجا ما طرح ريزي مي کنيم تا نخستين تقسيم بندي را آماده سازيم. اين گياه، دو دسته جوانه دارد. شما مي توانيد اين را با نگاه کردن به دسته هاي برگچه ها ( ساقه ها )، مشاهده کنيد. اگر ما به دقت تقسيم بندي کرده باشيم، 10-8 گياه ممکن است به وجود بيايد.
براي نخستين تقسيم بندي، ما به آساني از يک بيلچه براي قطع کردن تمام کلاستر ( خوشه- دسته ) ريشه ريزوم، ما بين جوانه هايي که تازه رشد کرده اند، استفاده مي کنيم. بررسي دقيق ،کلاستر، ريزوم و ريشه هاي فرسوده و پوسيده اي را نمايان خواهد کرد. اين، ناحيه ي خوبي براي قطع سرتاسري مي باشد. پس از اينکه ما اين دو دسته را جدا کرديم، ما اين عمل را چندين بار تکرار خواهيم کرد. و هر گياه جديد، ريزوم کوچک، چند تا ريشه، و جوانه اي از رشد جديد خواهد داشت (بخاطر اين که بهار است).
ما حالا اين را به هشت گياه جديد ريواس تقسيم بندي مي کنيم. برخي، قطعات بزرگي از ريزوم مي باشند، انواع ديگر، تنها بقاياي کوچک ريشه ريزوم جوانه به طول حدود 3 اينچ ( 8 سانتيمتر ) مي باشند. همه ي اينها اگر دوباره به طور صحيحي کاشته شوند، به صورت گياهان سالم بالغ رشد خواهند کرد.
قبل از اينکه ما قطعات را دوباره بکاريم، ما ناحيه هاي ريزوم ريشه را بخاطر پوسيدگي و تجزيه ي بيش از حد، بررسي مي کنيم. اگر مقدار قابل توجهي وجود دارد، ما اين قطعات را دور خواهيم انداخت. اکنون خيلي کمي پوسيدگي وجود دارد، و ما آنرا قطع خواهيم کرد. در اين جا معمولاً اندکي پوسيدگي خواهد بود، نظر باينکه اين قسمتي از رشد طبيعي گياه مي باشد. شما همچنين مي توانيد ببينيد که توده ي ريزوم ريشه، به چه بزرگي مي باشد. برخي گياهان پير ( 10 ساله يا بيشتر ) مي توانند توده هاي ريشه اي داشته باشند که قطر 3 پايي ( 90 سانتيمتر )، و عمق 1 پايي ( 30 سانتيمتر ) دارند. اين گياه ، در مقايسه، گياه جواني مي باشد.
اکنون يکي از قطعات، در بستر جديدش وجود دارد. توجه کنيد که ما آنرا در ترکيبي از خاک باغي، و کود آلي ( 50% ) کاشته ايم. ريواس تمايل به کود الي ( کمپوست ) دارد. يقين حاصل کنيد که آبياري خوبي انجام بدهيد، و مرتباً بررسي کنيد. ما در اين تقسيم بندي برگهاي بزرگ را، زماني که آنها صرفاً آبشان را از دست مي دهند، قطع خواهيم کرد، و آنها احتملاً در هر صورت پوسيده و پژمرده مي شوند. گياهان جديد به نيروي آن براي ايجاد ريشه هاي جديد، نيازمند هستند.
برداشت ريواس :
زمان برداشت، بستگي به واريته و همچنين، به مکان و دما دارد. با واريته هايي که سافه هاي بذري زيادي را ايجاد مي کنند، دارد. برداشت بايد قبل از اينکه بذر شروع به تغغير رنگ دهد، آغاز شود. باغبانان خانگي، بايد ساقه هاي بذري را زماني که براي نخستين بار آنها ظاهر شدند، برچينند. بطور کلي، برداشت، در اواخر ماه مي، يا اوايل ماه ژوئن، با گزينشي از برداشت ثانويه اي که در اواخر ماه آگوست صورت مي گيرد، آغاز مي شود. دروگر مکانيکي قابل دسترس تجاري، مي تواند 60 تا 70% از محصول را در يک برداشت مروري باز يابد. تقريباً25% ريواس هاي ميشيگان دوبار برداشت مي شوند. ساقه ها بايد در برداشت پا برجا بمانند. اگر آنها خيلي دير برداشت ( درو ) شوند، سفت و پر مغز مي شوند. در ماري لند، ما مي توانيم مرتباً از 3 گياهي که در اوايل ماه مي، داير مي شوند، و سرتاسر، تا پايان زمستان ادامه مي يابند، برداشت نماييم اگر، ما مرتباً آنها را آبياري نمائيم. ما در يک بار4-2 ساقه را از هر گياه بچينيم، و و اين کار را هفته اي يکبار انجام دهيم. ما اکثر گياهان دست نخورده و سالم را باقي مي گذاريم، تا آنرا به طور فعالي در حال رشد قرار دهيم. کمبود آب و گرماي خيلي شديد، در روزهاي گرم تابستان، به نظر مي رسد ان چيزي باشد که برداشت ما را به پايان مي رساند.
برداشت بايد تا سال دوم بعد از کاشت به تأخير بيافتد تا به انباشت اندوخته ي ريشه اجازه بدهد. در جريان سال دوم، برداشت سبکي ممکن است اتخاذ شود، و برداشت هاي معمولي ممکن است در سال سوم شروع شوند. ساقه ها ممکن است برش هاي پاکي باشند، گياه دست نخورده اي را در سطور خاک قرار دهيد، يا به ترتيب برداشت نمائيد، با بازگرداندن ساقه ها به اندازه ي اوليه، در مدت يک دوره ي 6-4 هفته اي. بيش از 3 2 برگچه هاي کاملاً رشد يافته را از هر گياه، به هنگام برداشت برنچينيد. هنگاميکه ساقه ها بريده مي شوند، برگها برچيده مي شوند، و در زمين باقي گذاشته مي شوند، يا آنها مي توانند ترکيب شوند. برگچه هايي را که صورتي روشن، مجعد ( حلقه حلقه )، و عاري از بيماري يا آسيب حشرات مي باشند را بايد انتخاب کرد. ترد يا شيرين بودن ريواس بستگي به واريته ي ريواس دارد مثلا در ساقه هاي جوان ، صورتي تيره ، با قطر کوچکتر، شيرينتر از ساقه هاي کلفت مي باشند ومدت زيادي سبز باقي مي مانند . اگر ساقه خيلي زياد چنگ زده شود، آن در دو عدد قالب زني مي شود. در يک زمان معيني، برداشت کمتر از 3 1 ساقه ها درهر گياه برداشت شوند.
استفاده هاي دارويي
ريواس فوايد زيادي دارد. معمول ترين آن، دارويي بودن آن است. ريواس قرن ها در پزشکي و معالجه ي مردم مورد استفاده قرار مي گرفت.
دارو ( پزشکي )
ريواس و اعمال وابسته به رژيم غذايي: تصديق شده که ريواس نه تنها يک عمل گوارشي را انجام مي دهد، بلکه مستقيماً به عنوان ناقل نمک صفرا عمل مي کند. از اينرو، آن مي تواند در زمره ي تحرک کننده هاي کبدي قرار گيرد. ريواس نخستين عمل گوارشي ( هاضمه ) خود را در دهان، با تحريک جوانه هاي چشايي، با طعم تند مطبوعش که احساس تميز کردن حفره ي دهاني را مي دهد، اجرا مي کند؛ آنرا آماده مي کند که مزه ي رسيدن غذا را بدهد. زماني که آن به معده مي رسد، عوامل ( اثرات ) گوارشي آن کاملاً روي کار مي آيند؛ باعث افزايش حرکت متناوب ( جريان ) شيره ي معدي، و سبب گردش آنها مي شوند. بنابراين محتويات معده را به جريان مي اندازد. گذشته از تحريک تراوشات از کبد که نمک صفرا را منتقل مي کند، ان به روده در تنظيم جذب چربي ها کمک مي کند.
فوايد دارويي:
ريواس بعنوان يک ضد يبوست، داروي ضد ورم، و هومئواستاتيک در درمان يبوست، اسهال، يرقان ( زردي )، خونريزي معده و روده، اختلالات وابسته به قاعدگي، ورم ملتحمه، زخم هاي جراحتي، زخم هاي چرکي سطحي، و زخم معده، مورد استفاده قرار مي گيرد.
ريواس ملين و اشتها آور است و براي افزايش اشتها و يبوست مفيد مي باشد.
ريواس، مقوي قلب و اعصاب بوده و براي درمان بواسير مفيد است.
ريواس به عنوان فعال کننده ي عملکرد دستگاه گوارش و محرک ترشح کبد شناخته شده است. نخستين کار کرد آن در دهان اين است که با تحريک پرز هاي چشايي به واسطه ي مزه هاي ترش، شيرين و تلخ، موجبات خوشبويي دهان را فراهم مي نمايد. علاوه بر اين به تنظيم چربي در روده و کبد کمک مي نمايد.
ولي اين سوال نيز پيش مي آيد که چه کساني نبايد ريواس مصرف کنند:
مصرف ريواس براي مبتلايان به سنگ کليه و ناراحتي هاي مثانه مناسب نيست.
مادراني که داراي کودک خردسال هستند و ناچارند به بچه خود شير بدهند نوزادان را دچار اسهال مي نمايد.
مبتلايان به ناراحتي هاي معده، چون اين گياه در معده سبب افزايش ترشحات اسيدي شده و باعث تحريک بيشتر مي نمايد.
گياه ياد شده تا يکي دو روز در يخچال قابل نگهداري است، براي نگهداري طولاني تر اوشقون، پس از بريدن ساقه ها، آن را منجمد مي کنند، اگر ساقه هاي ريواس به طور خام مصرف شود، به شدت ترش خواهد بود به طور معمول آن را با شکر يا عسل مي پزند و يا در کيک ها مورد استفاده واقع مي شود.

به فارسي «اوكاليپتوس» گفته مي شود. به فرانسوي آن را Eucalyptus و Arbra a fievre و به انگليسي Gum tree و Eucalyptus و Australian fever tree مي نامند. گ ...

عرفي : ازگيل و کروتون ازگيل به طور كلي در ايران ازگيل گفته مي شود و در مناطق شمال ايران كه به طور وحشي در جنگلها مي رويد با نامهاي محلي شناخته مي شود ...

اولين موضوعي كه ميشه در اين قسمت به اون پرداخت اين هست كه ما بدونيم زميني كه در آن زندگي ميكنيم به چه شكلي هست . داستان از اونجايي آغاز ميشود كه در اع ...

براي داشتن روغن موتور خوب و مناسب ...روغن پايه بايد خاصيت هاي زير را داشته باشد: بالا بودن شاخص گرانروي پايداري در برابر اکسيداسيون نقطه ريزش پايين Lo ...

نعنا و پيشگيري نعنا در پيشگيري از اختلالات سوء هضم بواسطه 1) افزايش ترشح صفرا 2) کاهش ترشح اسيد معده 3) کاهش تجمع گاز در روده 4) شل کردن عضلات صاف جدا ...

هزاران سال پيش، انسان هاي نخستين با پيچيدن برگ درختان يا پوست حيوانات به دور پاهايشان، براي خود کفش درست مي کردند... هرچند امروزه با ساخت انواع کفش با ...

آتشفشانها دستگاههاي طبيعي خروج مواد مذاب يا گاز و يا جامدي هستند که از درون زمين به خارج رانده مي‌شوند. اين مواد در سطح زمين پخش گرديده ، برجستگيهاي خ ...

ساقه برنج راست ، استوانه اي و جز در قسمتي که گره ها وجود دارند تو خالي است. ارتفاع ساقه به ۶۰ تا ۲۰۰ سانتيمتر مي رسد. برنج علاوه بر ساقه اصلي ، ۴ تا ۵ ...

دانلود نسخه PDF - مشخصات ريواس