up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله مركبات PDF
QR code - مركبات

مركبات

اصول تغذيه مركبات

●مقدمه:
امروزه ديگر باغداري فقط بعنوان يك شغل نيست و بصورت يك حرفه و حتي يك هنر مطرح است كه همانند يك هنرمند با استفاده ي بهينه از سرمايه و ابزار و نهاده ها بيشترين سود آوري را داشته باشد.
نحوه كاشت و عمليات نگهداري نهال مركبات شامل مراحل خاصي بوده و نياز به مهارت فراوان دارد . اما اكنون باغداران منطقه جنوب تقريباً در اين زمينه چيزي كم ندارند و هر باغدار حاوي دنيايي از اطلاعات و تجارب در زمينه كاشت مركبات است و به همين لحاظ به نظر مي رسد كه وقت آن فرا رسيده كه توجه خاصي را به تغذيه بهينه معطوف داشت.
درخت مركبات نيز همانند ساير گياهان به دو دسته از عناصر شامل ماكرو و ميكرو نياز دارد.
●عناصر ماكرو:
▪ازت:
اين عنصر بعنوان غذاي اصلي كه نقش عمده ي آن در رشد سبزينه اي درخت است كه سبزي و شادابي را به درخت مي دهد. كمبود اين عنصر باعث مي شود برگهاي درخت به رنگ سبز مايل به زرد تبديل شده كه اين زردي ابتدا در برگهاي مسن ظاهر مي شود. ريزش بي موقع برگ ،كم شدن محصول و كوچك شدن ميوه و ريزش ميوه قبل از رسيدگي كامل از ديگر علائم كمبود ازت مي باشد. مناسبترين كود ازته براي مركبات كود سولفات آمونيوم است كه داراي۲۱ % ازت باشد. در خصوص تأمين ازت درخت مركبات بايد توصيه شود كه نيمي از مصرف ساليانه درخت را قبل از زمان شكوفه دهي ( بهمن ماه ) كه درخت بيشترين نياز را دارد و نيم ديگر را در دو مرحله يكي وقتي كه ميوه ها شروع به رشد نموده و به اصطلاح نخودي شده اند و مرحله بعد زمان رشد كامل ميوه به زمين داده مي شود .
بايد اين نكته را در نظر داشت كه كودهاي ازته بدليل حلال بودن در آب همواره با آب آبياري و بارندگي شسته و از دسترس گياه خارج شده و معمولاً هرساله بايد به خاك اضافه شود.
▪فسفر:
اين عنصر كه به شكل سوپر فسفات و فسفات آمونيوم در باغات مصرف مي شود، تأثير زيادي روي زودرسي ميوه دارد. مصرف آن باعث خوشرنگي ،بالارفتن كيفيت ميوه و عمل گرده افشاني را آسان مي كند. كمبود آن باعث كلفتي پوست ميوه و توخالي شدن آن مي شود، بطوريكه وقتي ميوه را برش مي زنيم حفره بزرگي در وسط ميوه مي بينيم . مات شدن رنگ برگها و ريزش بي موقع برگ نيز از ديگر علائم كمبود فسفر مي باشد . بهترين زمان مصرف فسفات قبل از شكوفه دهي، كه در مناطق جنوب برابر با بهمن ماه مي باشد.
▪پتاس:
مصرف پتاس در مركبات باعث افزايش رشد و نمو درخت ، درشت شدن ميوه ، مقاومت به بيماريها، جلوگيري از تركيدگي پوست و كمك به خشبي شدن شاخه هاي جوان مي شود . شكل تركيدگي ميوه در چند سال اخير يكي از مشكلات بزرگ باغات جنوب است كه مصرف پتاس با مقاومتي كه در پوست ميوه ايجاد مي كند كه تا حد بسيار زيادي با اين مشكل مبارزه مي كند. با مصرف پتاس مقاومت گياه را به سرما نيز افزايش مي دهد . اين نوع كود بهتر است كه در اواخر زمستان قبل از شكوفه دهي به درخت بدهيم.
▪كودهاي ميكرو:
از جمله عناصر كم مصرف مورد نياز مركبات عبارتند از منيزيم ، آهن ، روي ، منگنز و مس . اين عناصر هر چند كه جزء عناصر كم مصرف مي باشند اما همين مقدار كه حتماً بايد براي درخت تأمين شود، چون اين عناصر بسياري از عمليات حياتي گياه را تحت تأثير قرار مي دهد. مثلاً با كم شدن آهن، روي و منگنز برگهاي درخت رو به زردي رفته و علاوه بر كاهش محصول مقدار بار دهي به تدريج سر شاخه ها لخت و درخت ضعيف مي شود .
با مصرف كودهاي ميكرو تا حد زيادي مي توان پديده ي سال آوري را كنترل كرده و مقاومت درخت را به سرما افزايش داد.
بهترين زمان مصرف اين عناصر در زمستان و در محل ريشه هاي موئين گياه است و بهتر آن است كه به همراه كود حيواني و به صورت چالكود زير قطره چكانها مصرف شود.
▪كود حيواني:
كود حيواني علاوه بر تأمين قسمتي از نياز غذائي گياه تأثير بسيار مثبت در بهبود كيفيت خاك دارد. بيشترين تأثير كود حيواني اين است كه ساختمان فيزيكي خاك را بهبود بخشيده تا ريشه درخت بهتر بتواند تنفس كند و فضاي بهتري را جهت رشد و گسترش ريشه در اختيار داشته باشد.
يك نكته اساسي در خصوص مصرف كود حيواني اين مي باشد چون اين كود ها براي پوسيده شدن از ازت خاك استفاده مي كند، بنابراين بايد در نظر داشت كه از كودهاي كاملاً پوسيده استفاده كرد و يا اگر كود كاملاً پوسيده نشده است مقداري كود ازته براي تسهيل در پوسيده شدن كود حيواني مصرف شود.
▪ميزان كود:
امروزه ديگر زمان آنكه يك نسخه عمومي براي سطح وسيعي از باغات پيچيده شود سر آمده است و تحت هيچ شرايطي صلاح نيست كه حتي براي دو باغ همجوار نيز مقدار واحدي توصيه شود. انجام آزمايش خاك و برگ مي تواند بطور صحيح مقدار مواد و عناصر موجود درخاك و برگ را مشخص نموده و با مقايسه اين دو نياز واقعي درخت را مشخص نمايد. در بسياري از موارد بروز علائم ظاهري نوعي كمبود دليل بر كم بودن آن عنصر در خاك نيست، بلكه ممكن است مصرف زيادي عناصر ديگر مانع جذب يك ماده غذائي شود. بعنوان مثال مصرف زيادي كودهاي فسفاته جذب عناصر روي و آهن را با مشكل مواجه ميسازد.
▪زمان و نحوه مصرف كود ها:
بيشترين نياز درخت به مواد غذائي زماني است كه شكوفه ها مي خواهند ظاهر شوند ،بنابراين هميشه بايد اين نكته را در نظر داشته باشيم زماني كه گياه فعاليت خود را شروع مي كند بايد مواد غذائي به اندازه كافي در اختيار داشته باشد و مواد غذائي در محل قرار گرفته باشد كه ريشه براحتي بتواند آن را جذب نموده و به مصرف درخت برساند.
بنابراين بهترين كار اين است كه در بهمن ماه كود هاي مورد نياز درخت اعم از ماكرو و ميكرو را با كود حيواني مخلوط و در حد نهائي سايه انداز درخت در زير قطره چكانها در اطراف درخت و درست در محلي كه ريشه هاي موئين فعاليت مي كنند (يعني ۱۰ تا ۳۰ سانتي متري سطح خاك) بصورت چالكود دفن كرده و قطره چكانها را دقيقاً روي چالكود قرار داده تا كود به راحتي در آب حل شده و در اختيار ريشه قرار بگيرد.
چنانچه عناصر ميكرو در اواخر زمستان به خاك داده نشود و گياه نياز به عناصر كم مصرف داشته باشد، توصيه مي شود كه اين عناصر را به روش محلول پاشي و در صورت نياز به سمپاشي همراه با سموم شيميايي مصرف شود.

امروزه ديگر باغداري فقط بعنوان يك شغل نيست و بصورت يك حرفه و حتي يك هنر مطرح است كه همانند يك هنرمند با استفاده ي بهينه از سرمايه و ابزار و نهاده ها ب ...

مقدمه: امروزه ديگر باغداري فقط بعنوان يک شغل نيست و بصورت يک حرفه و حتي يک هنر مطرح است که همانند يک هنرمند با استفاده ي بهينه از سرمايه و ابزار و نها ...

اين گونه فقط در نواحي مرکبات خير جنوب ايران از اهواز تا چاه بهار ديده مي شود به خصوص در جيرفت تراکم آن قابل توجه است.در کشور هاي درگير اين آفت از عراق ...

بنام خدا تاريخچه باغباني در دنيا : بزرگ‌ترين مسئله‌اي كه بشر هميشه در طول تاريخ چند هزارساله‌اش با آن روبرو بوده قحطي و كمبود مواد غذايي است و به اين ...

آفت خوشه خوار انگور انگور يكي از محصولات مهم و با ارزش كشور است كه به صورت هاي تازه (مجلسي)كشمش و يا فرآورده هايي مثل شيره و آب انگور مورد استفاده قرا ...

از مزاياي كودهاي شيميايي، بهاي ارزان، كاربرد سهل و آسان، درآمد كاذب كوتاه مدت (بدون توجه به استهلاك سرمايه اصلي يعني خاك و مواد آلي آن) است. شيوع بيما ...

دانلود نسخه PDF - مركبات